Проєкт рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік"

Posted in 2019 рік

                                                            ПРОЄКТ                                                                                                                                                       

 

УКРАЇНА

Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

  _____________ ________________

смт Нікольське

       
   
     

 

 

   Про районний бюджет на 2020 рік

  

05305200000

(код бюджету)

            Керуючись Бюджетним кодексом України, враховуючи Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», прийнятий  Верховною  Радою  України     14 листопада 2019 року у другому читанні та в цілому та проєкт розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2020 рік»,  відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

               ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2020 рік:

   доходи районного бюджету, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету та доходи спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком  1 до цього рішення;

 видатки районного бюджету, в тому числі видатки загального фонду  районного бюджету та видатки спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний   залишок   бюджетних   коштів   районного  бюджету  у  розмірі    2500,0 тис. грн, що становить  1,46 відсотка видатків загального фонду районного бюджету;

резервний  фонд  районного  бюджету  у  розмірі 1000,0 тис. грн, що  становить 0,58 відсотка видатків загального фонду районного бюджету.

Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету,   затвердженого   постановою   Кабінету   Міністрів   України   від                29 березня 2002 року № 415 (зі змінами) та Порядку використання коштів резервного фонду районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.03.2013 № 64.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього  рішення.

 2 . Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

3 Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у 2020 році згідно з додатком 4 до цього рішення.

 5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 102, 1032, 1034,1036 Бюджетного кодексу України.

 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 7. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених згідно з частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

  оплату праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;

 оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти населенню;

 поточні трансферти місцевим бюджетам.

 9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування  цими коштами з  обов’язковим їх  поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

 1)              забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

 2)              затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

 3)              затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України;

 4)              протягом року здійснювати заходи щодо управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 5)              утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії та інші види заохочувань або винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисами на утримання бюджетних установ;

 6)              забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до бюджетного законодавства:

 здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, з урахуванням вимог статті 28 Бюджетного кодексу України;

оприлюднити паспорти бюджетних програм в терміни, визначені нормами законодавства.

 Інші положення, що регламентують процес виконання районного бюджету.

 11. Установити, що:

 1)              розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік у територіальному органі Державної казначейської служби України.

Будь-які зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства.

У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники районного бюджету в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють розрахунки за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості. Зобов’язання за спеціальним фондом бюджету беруться виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

 2)              фінансування видатків районного бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії;

  Надати право голові районної ради приймати у міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях районної ради:

 1) про урахування у складі районного бюджету, а також визначення напрямків подальшого використання трансфертів:

- з державного та обласного бюджетів, що виділяються додатково району на підставі законодавчих та нормативних актів;

- з обласного бюджету, селищного та сільських бюджетів на виконання регіональних та районних програм і спільних заходів.

 2)              про виключення зі складу районного бюджету коштів трансфертів з державного та обласного бюджетів,  селищного та сільських бюджетів на підставі законодавчих та нормативних актів.

 1.Районній державній адміністрації здійснювати, відповідно з вимогами статті 23 Бюджетного кодексу України, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника  коштів районного бюджету перерозподіл видатків за кодами  програмної класифікації видатків та кредитування  місцевих бюджетів.

 14.  Фінансовому управлінню Нікольської райдержадміністрації:

 1)              у разі перевиконання дохідної частини бюджету  згідно з нормами пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України надавати пропозиції щодо спрямування надпланових надходжень, в першу чергу на захищені статті видатків, для розгляду їх на сесії районної ради;

 2)              дозволити у процесі виконання районного бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати  внесення змін до бюджетних призначень у порядку, встановленому для складання проекту бюджету відповідно до вимог ст. 23 Бюджетного кодексу України;

 3)              здійснювати відображення змін до розпису районного бюджету у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за відповідними кодами;

 4)              у разі ненадання головними розпорядниками коштів районного бюджету своєчасних пропозицій щодо розподілу розрахункових граничних показників на бюджетний період або інших додаткових надходжень до районного бюджету (у тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету) на основі результатів аналізу  здійснювати перерозподіл на підставі протокольного доручення голови райдержадміністрації за підсумками робочої наради при голові райдержадміністрації за участю керівництва районної ради;

 5)              розробити заходи щодо організації виконання цього рішення головними розпорядниками коштів районного бюджету;

 6)              забезпечити у двотижневий термін з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» згідно з частиною 2 статті 77 Бюджетного кодексу України приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із цим Законом.  

 15.  Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

 1)              забезпечити впорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних призначень, з приведенням показників по мережі, штатам і контингентам установ і організацій відповідно з доведеними бюджетними асигнуваннями на їх утримання у 2020 році;

 2)              забезпечити виконання підпункту 5 пункту 14 цього рішення.

 

         16.  Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 17.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року та діє до 31 грудня 2020 року.

 18. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

 19.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).

  Голова районної ради                                                                                 В. МІТЬКО

           
     Додаток 1        
                                      до рішення сесії районної ради 
                               __________№___________
Доходи районного бюджету на 2020 рік  
5305200000          
(код бюджету)        
          тис. грн
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 61 503,0 61 503,0 0,0 0,0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 61 500,0 61 500,0 0,0 0,0
11010000 Податок на доходи фізичних осіб   61 500,0 61 500,0 0,0 0,0
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 49 400,0 49 400,0    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1 990,0 1 990,0    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 9 200,0 9 200,0    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 910,0 910,0    
11020000 Податок на прібуток підприємств комунальної власності 3,0 3,0    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 3,0 3,0    
20000000 Неподаткові надходження 2 601,721 270,0 2 331,721 0,000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 270,0 270,0    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 20,0 20,0    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 250,0 250,0    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 331,721   2 331,721  
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами  2 331,721   2 331,721  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 1 056,793   1 056,793  
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської ) діяльності 1 257,49   1 257,49  
25010300 Плата за оренду майна 17,438   17,438  
  Разом власних доходів 64 104,721 61 773,0 2 331,721  
40000000 Офіційні трансферти 109 315,320 109 315,320 0,0 0,0
41020100 Базова дотація 35 071,0 35 071,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 59 748,1 59 748,1    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 5 098,5 5 098,5    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 6 982,220 6 982,22    
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг  у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші  ходять за дитиною"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1 855,3 1 855,3    
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 177,3 177,3    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 382,9 382,9    
  Всього доходів 173 420,041 171 088,32 2 331,721 0,0
           
           
Керуючий справами районної ради       О.ГОРБАТЕНКО
           
                                                                                                                                                
           
           
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації        
Начальник фінансового управління             Т.ГУЦ
                          Додаток 2    
                          до рішення районної ради  
                          ____________________№_______
                               
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2020 рік
5305200000                              
(код бюджету)                            
                              тис.грн
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Нікольська районна рада (головний розпорядник) 4994,289 4994,289 3810,345 191,301   1274,490   1274,490 143,799 1068,830   6268,779
0110000     Нікольська районна рада (відповідальний виконавець) 4994,289 4994,289 3810,345 191,301   1274,490   1274,490 143,799 1068,830   6268,779
0200000     Нікольська райдержадміністрація (головний розпорядник) 11473,506 11473,506 4543,651 3020,653   120,368   120,368 81,381     11593,874
0210000     Нікольська райдержадміністрація (відповідальний виконавець) 11473,506 11473,506 4543,651 3020,653   120,368   120,368 81,381     11593,874
0600000     Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 124191,709 124191,709 107356,267 12047,355   846,563   846,563     0,000 125038,272
0610000     Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 124191,709 124191,709 107356,267 12047,355   846,563   846,563     0,000 125038,272
0800000     УСЗН Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 10187,786 10187,786 5922,586 291,274   42,300   42,300 42,300     9630,086
0810000     УСЗН Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 10187,786 10187,786 5922,586 291,274   42,300   42,300 42,300     9630,086
1000000     Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 14989,342 14989,342 13679,100 799,442   48,000   48,000   3,000   15037,342
1010000     Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 14989,342 14989,342 13679,100 799,442   48,000   48,000   3,000   15037,342
1100000     Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (головний розпорядник) 3751,688 3751,688 2985,051 200,679               4351,688
1110000     Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (відповідальний виконавець) 3751,688 3751,688 2985,051 200,679               4351,688
3700000     Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 1500,000 500,000                   1500,000
3710000     Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 1500,000 500,000                   1500,000
Х Х Х Усього 171088,320 170088,320 138297,000 16550,704 0,000 2331,721 0,000 2331,721 267,480 1071,830 0,000 173420,041
                               
Керуючий справами районної ради                   О.ГОРБАТЕНКО    
                               
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                        
Начальник фінансового управління                   Т.ГУЦ      
                          Додаток  3    
                          до рішення районної ради  
                          _____________________ № ____________
                               
Міжбюджетні трансферти на 2020 рік
                               
5305200000                              
(код бюджету)                             тис.грн
                               
Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту Дотації з державного бюджету Дотації з місцевих бюджетів Субвенції з  усього
державного бюджету місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
з обласного бюджету загального фонду субвенція загального фонду на:
базова дотація дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету освітня медична    здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції  здійснення програм соціального захисту усього інша
  з обласного бюджету на:
 виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   компенсацію видатків за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору  надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції  виконання окремих державних програм соціального захисту населення:пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп  забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи
цільові видатки на лікування хворих на цукровий  та нецукровий діабет
41020100 41040200 41033900 41034200   41051500 41050700 41053900  
1 1 3 4 5   7 8 9 10 11 12 13  
Нікольська селищна рада               0,00          
Боївська сільська рада               0,00          
Зорянська сільська рада               0,00          
Зеленоярська сільська рада               0,00          
Кальчицька сільська рада               0,00          
Касянівська сільська рада               0,00          
Малоянисольська сільська рада               0,00          
Новокраснівська сільська рада               0,00          
Республіканська сільська рада               0,00          
Темрюцька сільська рада               0,00          
Тополинська сільська рада               0,00          
                           
районний бюджет 35071,0 6982,22 59748,1 5098,5   177,3 1855,3 382,9 12,802 10,0 303,848 56,25 109315,32
                           
УСЬОГО 35071,0 6982,2 59748,1 5098,5   177,3 1855,3 382,9 12,802 10,0 303,848 56,25 109315,32
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Керуючий справами районної ради                     О.ГОРБАТЕНКО      
                               
                               
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                        
                               
Начальник фінансового управління                     Т.ГУЦ        
              Додаток  4    
              до рішення районної ради  
              _____________________ № ____________
                   
                   
Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у 2020 році          
                   
5305200000                  
(код бюджету)                  
              тис.грн    
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2020 рік", підрозділ 2.15 "Соціальний захист населення" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2020 рік", підрозділ 2.19 "Охорона здоров'я"   Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2020 рік", підрозділ 2.21 "Культура і туризм" УСЬОГО з них:    
загальний фонд спеціальний фонд    
   
   
бюджет розвитку    
1 2 3   4 5        
Нікольська селищна рада                  
Боївська сільрада                  
Зорянська сільрада                  
Зеленоярська сільрада                  
Кальчицька сільрада                  
Касянівська сільрада                  
Малоянисольська сільрада                  
Новокраснівська сільрада                  
Республіканська сільрада                  
Темрюцька сільрада                  
Тополинська сільрада                  
                   
районний бюджет 360,869 8219,153   45,000 8625,022 8625,022      
                   
ВСЬОГО 360,869 8219,153   45,000 8625,022 8625,022      
                   
                   
Керуючий справами районної ради         О ГОРБАТЕНКО    
                   
                   
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації          
                   
Начальник фінансового управління         Т.ГУЦ