Положення про апарат та структурні підрозділи апарату райдержадміністрації

Posted in Аппарат РДА

УКРАЇНА

 

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

від 30.05.2018  № 207

       смт Нікольське

  Про затвердження Положення про апарат та структурні підрозділи апарату

Нікольської  райдержадміністрації

 У зв’язку з упорядкуванням структури райдержадміністрації, з метою упорядкування функцій апарату райдержадміністрації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2016 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови райдержадміністрації від 18 жовтня 2017 року № 310 «Про упорядкування структури районної державної адміністрації», Регламенту роботи Нікольської районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 29 травня 2018 року № 206 «Про затвердження Регламенту роботи Нікольської районної державної адміністрації», керуючись ст. 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 17 Закону України «Про державну службу»

  Затвердити Положення про:

1)   апарат райдержадміністрації (додаток 1);

2)   відділ управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації (додаток 2);

3)   загальний відділ апарату райдержадміністрації (додаток 3);

4)   відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (додаток 4);

5)   юридичний сектор апарату райдержадміністрації (додаток 5);

6)   відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації            (додаток 6).

 Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 30 червня 2016 року № 196 «Про затвердження Положення про апарат та структурні підрозділи апарату райдержадміністрації».

   

Голова райдержадміністрації                                                   О.М. Решетняк

 

Додаток 1

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

____________ №_______

 

  ПОЛОЖЕННЯ

про апарат Нікольської районної державної адміністрації

 1. Загальні засади

 1)             для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, подання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації та виконавчим комітетам селищної та сільських рад головою районної державної адміністрації утворюється апарат районної державної адміністрації (далі – апарат) в межах виділених бюджетних коштів.

2)             до складу апарату входять:

відділ управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики;

загальний відділ;

відділ фінансово-господарського забезпечення;

відділ ведення Державного реєстру виборців;

юридичний сектор;

3)             апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату райдержадміністрації. Регламентом роботи районної державної адміністрації та цим Положенням;

4)             Положення про апарат затверджує голова районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації;

5)             апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, обласною державною адміністрацією, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, районною радою, а також з виконавчими комітетами міської, селищних та сільських рад;

6)             організація роботи апарату здійснюється відповідно до Регламенту роботи районної державної адміністрації та Положення про апарат районної державної адміністрації;

7)             робота апарату проводиться згідно з відповідними планами роботи районної державної адміністрації та структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації, затверджених у встановленому порядку;

8)             фінансове забезпечення апарату здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України;

9)             для реалізації завдань апарат має право:

залучати спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ усіх форм власності, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції апарату.

 2. Завдання та функції апарату

Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

1)             опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови, першого заступника, заступника голови, накази керівника апарату районної державної адміністрації;

2)             систематично перевіряє виконання актів законодавства, актів Президента України та Уряду, доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами районної державної адміністрації;

3)             вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням ними до районної державної адміністрації доповідей, інформації та інші матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;

4)             здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації; за дорученням голови районної державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції апарату;

5)             опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

6)             проводить роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адміністрації, створенням дієвого резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації;

7)             організує підтримку, забезпечує взаємодію місцевих рад, закладів, установ та організацій району з питань створення та ведення Державного реєстру виборців;

8)             бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району, а також про виконання повноважень, делегованих районній державній адміністрації районною радою;

9)             здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

10)         здійснює підготовку та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками, керівником апарату районної державної адміністрації, внесення змін до Регламенту роботи районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, складу колегії районної державної адміністрації;

11)         готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, інших питань діяльності районної державної адміністрації, що подаються на розгляд голові районної державної адміністрації;

12)         здійснює роботу з питань запобігання корупційним проявам в районної державної адміністрації;

13)         забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів районної державної адміністрації;

14)         аналізує рішення виконавчих комітетів селищної та сільських рад, накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації на відповідність їх чинному законодавству;

15)         за дорученням голови аналізує роботу органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

16)         відповідно до чинного законодавства сприяє виборчим комісіям і комісіям з референдуму в реалізації ними повноважень під час підготовки і проведення виборів, референдумів та опитувань населення;

17)         здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення засідань колегії районної державної адміністрації, проведення зборів з активом району, нарад, інших заходів, що проводяться головою та заступниками голови районної державної адміністрації;

18)         організовує особистий прийом громадян і розгляд керівництвом районної державної адміністрації звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених в них питань, узагальнює і аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;

19)         забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, районною радою в процесі поточної діяльності;

20)         проводить разом з структурними підрозділами районної державної адміністрації аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища району, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

21)         забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архівного відділу районної державної адміністрації. Перевіряє стан цієї роботи в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу в організації цієї роботи;

22)         готує матеріали з нагородних питань;

23)         надає методичну допомогу створеним головою районної державної адміністрації консультативно-дорадчим та іншим допоміжним органам, службам, комісіям у виконанні ними своїх повноважень;

24)         забезпечує ведення діловодства, дотримання режиму секретності та службової таємниці в апараті районної державної адміністрації;

25)         здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове та інформаційно-комп’ютерне забезпечення діяльності районної державної адміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в службових приміщеннях районної державної адміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

26)         забезпечує висвітлення діяльності районної державної адміністрації в районних засобах масової інформації та на веб-сайті районної державної адміністрації;

27)         вживає заходи щодо забезпечення реалізації в районної державної адміністрації Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних»;

28)         виконує інші функції відповідно до чинного законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації.

 3. Структура апарату

1)             апарат районної державної адміністрації очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється головою місцевої державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу;

2)             у разі відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його обов’язки виконує особа, на яку головою районної державної адміністрації покладено обов’язки;

3)             структуру апарату затверджує голова районної державної адміністрації у межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання апарату;

4)             працівники апарату призначаються на посади та звільняються з посад керівником апарату районної державної адміністрації в установленому порядку.

 4. Керівник апарату

1)             здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

2)             організовує планування роботи з персоналом районної державної адміністрації, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;

3)             забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

4)             забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

5)             призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;

6)             затверджує посадові інструкції працівників апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації без права юридичної особи;

7)             присвоює ранги державним службовцям районної державної адміністрації, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;

8)             забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців районної державної адміністрації;

9)             здійснює планування навчання персоналу районної державної адміністрації з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону України «Про державну службу»;

10)         здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в районної державної адміністрації;

11)         розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;

12)         приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;

13)         виконує функції роботодавця стосовно працівників районної державної адміністрації, які не є державними службовцями;

14)         створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

15)         забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації; опрацювання у відповідних підрозділах районної державної адміністрації проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та подання їх на підпис;

16)         вносить на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками;

17)         організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації, інших актів районної державної адміністрації до виконавців;

18)         відповідає за стан діловодства, обліку і звітності в апараті районної державної адміністрації;

19)         координує роботу підрозділів та посадових осіб апарату, їх взаємодію з структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими комітетами селищної та сільських рад з питань, віднесених до компетенції апарату;

20)         видає накази згідно покладених на нього повноважень;

21)         визначає акти районної державної адміністрації, які підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації та мають бути представлені на веб-сайті районної державної адміністрації;

22)         здійснює інші повноваження відповідно до законів України.

  

Керівник апарату райдержадміністрації                                               А.Л. Плахотная

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації 

 30.05.2018 № 207

 

ПОЛОЖЕННЯ

про розпорядження голови Нікольської райдержадміністрації

 І. Загальні положення

 1. Положення про розпорядження голови Нікольської райдержадміністрації (далі - Положення) розроблено відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від              11 грудня 1999 року № 2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1270), Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 15 травня 2013 року № 883/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».

 2. Положення встановлює єдиний механізм підготовки, процедуру погодження та видання розпоряджень голови райдержадміністрації і організації їх  виконання.

 3. Голова райдержадміністрації на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове регулювання власних і делегованих повноважень, за власною ініціативою видає розпорядження.

Розпорядження голови райдержадміністрації, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання на території Нікольського району всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

Голова райдержадміністрації в межах повноважень видає розпорядження одноособово і несе за них відповідальність згідно із законодавством.

ІІ. Порядок підготовки та погодження проектів

розпоряджень голови райдержадміністрації

 1. Організація підготовки проектів

1.1. Підставами прийняття розпорядження голови райдержадміністрації є:

виконання актів законодавства;

виконання доручень Президента України, Прем’єр-міністра України;

забезпечення виконавчої і розпорядчої діяльності з метою виконання райдержадміністрацією покладених на неї завдань і функцій;

організація виконання рішень районної ради.

 1.2. Розпорядження голови райдержадміністрації видаються як рішення внутрішньоорганізаційного, організаційно-розпорядчого чи нормативно-правового характеру. За змістом розпорядження голови райдержадміністрації поділяються на розпорядження:

з основної діяльності;

адміністративно-господарських питань;

з кадрових питань (особового складу).

 1.3. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з основної діяльності, адміністративно-господарських питань готують структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади як за власної ініціативи, так і за дорученням керівництва райдержадміністрації.

У разі, коли розроблення проекту розпорядження голови райдержадміністрації (далі – проект розпорядження) доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації, її апарату або територіальні підрозділи  центральних органів виконавчої влади, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу причетних структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту розпорядження (проводить консультації, наради, робочі зустрічі), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Організації, підприємства, установи, громадські об’єднання можуть вносити пропозиції структурним підрозділам райдержадміністрації щодо підготовки проектів розпоряджень за узгодженням із першим заступником голови, заступником голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

При розробці проекту розпорядження слід виходити із необхідності правового регулювання управлінської діяльності райдержадміністрації, вдосконалення системи нормативних актів, впорядкування раніше виданих, створення, зміни, доповнення чи скасування організаційно-правового механізму реалізації повноважень райдержадміністрації. Проект розпорядження, що готується, повинен відповідати вимогам Конституції України, чинного законодавства, а також раніше прийнятим розпорядженням голови райдержадміністрації, якщо проект не передбачає їх зміну або втрату чинності.

Підготовка  проектів  розпоряджень  та   їх  погодження  здійснюється   у  тижневий  термін       від   дня  отримання  відповідного  доручення.

 1.4. Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району, у разі потреби, попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

 1.5. Підготовку проектів розпоряджень з кадрових питань (особового складу) здійснює відділ управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації.

 1.6. Персональну відповідальність за зміст проектів розпоряджень та їх відповідність чинному законодавству несуть головні розробники таких проектів.

 1.7. Відповідно до вимог нормопроектувальної техніки проект розпорядження:

повинен розроблятися з урахуванням його галузевої належності, відповідати за обсягом регламентації визначеному в ньому предмету правового регулювання;

не повинен містити повторів норм права, які містяться в інших нормативно-правових актах;

не повинен дублювати однакові за змістом положення, які містяться в тексті цього нормативно-правового акта;

повинен бути ясним, чітким, зрозумілим, стислим і послідовним;

не повинен містити суперечливих норм права;

не повинен включати положення, що належать до одного й того самого предмета правового регулювання;

повинен бути внутрішньо узгодженим, мати логічно побудовану структуру.

 1.7.1. Текст розпорядження з питань основної діяльності та з адміністративно-господарських питань, як правило, складається з двох частин – констатуючої (преамбули) і розпорядчої.

У констатуючій частині викладаються:

підстава, обґрунтування або мета видання розпорядження;

суть проблеми, причини її виникнення;

загальна оцінка стану справ;

визначається суть «вузьких місць», недоліків;

здійснюється посилання на нормативно-правові акти.

 У розпорядчій частині викладаються:

висновки з оцінки стану справ з питання, що потребує вирішення;

оцінка дій осіб, колективу (задовільна, незадовільна, недостатня тощо);

завдання.

 1.7.2. Встановлені завдання повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної розпорядженням, та містити:

перелік виконавців;

строки виконання завдань;

термін дії розпорядження (у разі потреби);

засоби контролю;

відповідальних за контроль.

У проекті розпорядження можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

 1.7.3. Розпорядження, що підлягають контролю, повинні мати завдання щодо надання інформації. Наприклад: 

Структурним підрозділам райдержадміністрації,рекомендувати виконавчим органам селищної, сільських рад, щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформувати відділ економіки райдержадміністрації.

 1.7.4. У випадку, коли розпорядження приймається з комплексних питань і передбачає спільну роботу декількох структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальним за підготовку узагальненої інформації про виконання завдань, передбачених розпорядженням, обов’язково визначається один із підрозділів.

 1.7.5. Координація роботи щодо виконання розпорядження покладається на відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації або територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади, а організація контролю за виконанням - на одного із заступників голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Наприклад: 

Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на (найменування структурного  підрозділу райдержадміністрації (прізвище керівника в дужках), контроль – на заступника голови райдержадміністрації (прізвище та ініціали)

 1.8. Розпорядження голови райдержадміністрації виготовляється на бланку, форма якого визначена з урахуванням Інструкції з діловодства. Розпорядження голови райдержадміністрації повинно мати такі обов’язкові реквізити: найменування суб'єкта нормотворення, назву виду документа, дату, реєстраційний індекс документа, місце видання, заголовок до тексту, текст, підпис.

Самостійне виготовлення бланків розпоряджень голови райдержадміністрації не допускається.

Датою розпорядження голови райдержадміністрації є дата його підписання. Дата розпорядження разом із реєстраційним індексом проставляється у лівій верхній частині бланку (оформлюється цифровим способом).

 1.9. Текст проекту розпорядження готується у форматі Microsoft Word з використанням шрифту Times New Roman, таблиці (діаграми) - у Microsoft Exel та повинен відповідати нормативам державної мови. Положення тексту проекту мають бути викладені однозначно, не допускати різного тлумачення.

У тексті проекту наводяться повні найменування державних органів або їх офіційні скорочення, зазначені в законодавчих актах, положеннях.

Абревіатури (крім загальновживаних) та позначення допускаються тільки після наведення повних назв чи відповідних пояснень. Наприклад: 

Положення про розпорядження голови Нікольської райдержадміністрації               (далі – Положення) розроблено …

 1.10. В тексті проекту розпорядження можна робити відсилання до іншого нормативно-правового акту в цілому або до його структурних одиниць. У разі відсилання до іншого нормативно-правового акту зазначаються вид акта, найменування суб’єкта нормотворення, дата і номер прийняття (крім законів), заголовок, дата і номер державної реєстрації в органах юстиції (якщо є).

 1.11. Прізвище в тексті проекту пишеться разом з ініціалами у випадку, коли вказується посада виконавця. У випадку, коли посада виконавця не вказується, а зазначається тільки назва підрозділу райдержадміністрації або її апарату, територіального органу центрального органу виконавчої влади тощо, прізвище його керівника вказується в дужках, ініціали не проставляються. Наприклад: 

Координацію роботи з виконання цього розпорядження покласти на загальний відділ апарату райдержадміністрації (Гуркіна), контроль – на керівника апарату райдержадміністрації Плахотную А.Л.

 1.12. Розпорядження голови райдержадміністрації підписується головою райдержадміністрації. У разі його відсутності розпорядження голови райдержадміністрації підписується заступником голови райдержадміністрації, який виконує його обов'язки.

 1.13. Після складання, оформлення та погодження проект розпорядження, додатки до нього, інші матеріали передаються до загального відділу апарату райдержадміністрації в друкованому та електронному вигляді.

 1.14. Головний розробник веде облік підготовлених ним та прийнятих розпоряджень голови райдержадміністрації, періодично здійснює їх перегляд на відповідність чинному законодавству та актуальності. Головний розробник забезпечує підтримання електронної версії прийнятого розпорядження голови райдержадміністрації в контрольному стані з урахуванням внесених змін і доповнень.

 2. Структурні складові та структурні одиниці проекту розпорядження

2.1. Проект розпорядження містить такі структурні складові:

заголовок;

констатуючу частину (преамбулу);

розпорядчу частину:

нормативний корпус (положення щодо сфери правового регулювання (за потреби); загальні та спеціальні норми права; способи реалізації норм права);

корелятивні зміни (за потреби);

форму оприлюднення (за потреби);

положення про набрання чинності;

додатки (за потреби).

 2.2. Заголовок проекту розпорядження повинен бути лаконічним, указувати на предмет правового регулювання, відповідати на питання «про що?» та розміщуватися у лівій частині бланка під датою документа. Якщо в документі йдеться про кілька питань, його заголовок може бути узагальнений.

Проект розпорядження не може мати заголовок, тотожний заголовку іншого чинного нормативно-правового акта, крім актів про внесення змін або втрату чинності (скасування).

Заголовок, обсяг якого перевищує 150 знаків (5 рядків), дозволяється продовжувати до межі правого поля. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Заголовок, який складається з кількох рядків, друкується через 1 міжрядковий інтервал. Від тексту проекту розпорядження заголовок відокремлюється 1,5 - 3 міжрядковими інтервалами.

 2.3. Преамбула – вступна частина, яка має посилання на відповідну структурну одиницю проекту розпорядження, дає стислу інформацію про необхідність та мету його прийняття і підлягає врахуванню при його роз'ясненні та застосуванні. Преамбула не може містити норм права і не повинна дублювати інших структурних одиниць нормативно-правового акта.

Внесення змін до преамбули не допускається.

 2.4. Структурними одиницями проекту розпорядження є пункти, підпункти, абзаци.

 2.4.1. Пункт – наскрізна порядкова нумерація, яка позначається арабськими цифрами з крапкою.

 2.4.2. Підпункт – наскрізна в межах пункту порядкова нумерація, яка позначається арабськими цифрами з дужкою. 

 2.4.3. Абзаци пунктів і підпунктів починаються без будь-якої позначки (дефіс, крапка тощо). Кожна структурна одиниця розпорядчого документа (крім абзацу) відокремлюється від попередньої пропуском рядка.

 2.5. Не допускається включення до одного проекту розпорядження структурних одиниць, якими затверджуються, змінюються або визнаються такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти, які підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області, та акти, які не підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області, крім затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення.

3. Вимоги до нормативно-правового акту, який затверджується

проектом розпорядження

3.1. Структурними складовими нормативно-правового акту, що затверджується проектом розпорядження (положення, порядок тощо), є гриф затвердження, заголовок і такі структурні складові:

визначення термінів (за потреби);

нормативний корпус: положення щодо сфери правового регулювання; загальні та спеціальні норми права; способи реалізації норм права;

додатки (за потреби).

 3.2. Заголовок нормативно-правового акта, затвердженого проектом розпорядження, повинен бути максимально стислим, указувати на предмет правового регулювання і відповідати заголовку, сформульованому у відповідній структурній одиниці,  проекту розпорядження, що його затверджує.

Нормативно-правовий акт не може мати заголовок, тотожний заголовку іншого нормативно-правового акта.

 3.3. Нормативно-правовий акт повинен включати визначення термінів лише в разі, коли вони необхідні. Визначення термінів не можуть містити норм права.

Структурна складова нормативно-правового акта, яка містить у собі визначення термінів, розміщується після заголовка. Визначення термінів наводяться в алфавітному порядку і в називному відмінку. Зміни до такої структурної складової у вигляді доповнень новими термінами вносяться із збереженням алфавітного порядку.

Терміни мають відповідати вимогам до ділового стилю і не повинні суперечити загальновживаним значенням.

Спеціальні терміни, необхідні для врегулювання конкретного виду суспільних відносин, використовуються у нормативно-правовому акті тільки в тому значенні, у якому вони вживаються в цій спеціальній сфері.

Зміст термінів, які використовуються в нормативно-правовому акті, не повинен відрізнятися від їх змісту, визначеного в Конституції та законах України, актах Президента України та Кабінету Міністрів України, що регулюють відповідну сферу суспільних відносин.

Можливе посилання на пояснення термінів, визначених в інших нормативно-правових актах, наприклад: «У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Податковому кодексі України».

 3.4. Структурними одиницями нормативно-правового акту, що затверджується проектом розпорядження, є розділи, підрозділи, пункти, підпункти, абзаци. В окремих випадках розділи можуть поділятися на глави.

Пункт може містити підпункти, які за своїм змістом уточнюють, конкретизують і розвивають пункт. Пункти нормативно-правового акта можуть об'єднуватися в підрозділи (глави) - самостійні відокремлені частини предмета правового регулювання нормативно-правового акта. Підрозділи (глави), пов'язані за змістом і предметом правового регулювання, об'єднуються в розділи.

Структурні одиниці нормативно-правового акта повинні мати:

розділи і підрозділи (глави) - короткий, чітко сформульований заголовок;

розділи - наскрізну порядкову нумерацію, яка позначається римськими цифрами з крапками;

підрозділи (глави) - наскрізну в межах розділу порядкову нумерацію, яка позначається арабськими цифрами з крапками;

пункти - наскрізну в межах глави (розділу, підрозділу, глави) порядкову нумерацію, яка позначається арабськими цифрами з крапками, і починається з абзацу;

підпункти - наскрізну в межах пункту порядкову нумерацію, яка позначається арабськими цифрами з дужкою.

Абзаци пунктів та підпунктів починаються без будь-якої позначки (дефіс, крапка тощо).

У тексті нормативно-правового акта посилання на номери розділів, підрозділів (глав), статей, пунктів та підпунктів нормативно-правового акта зазначаються цифрами, номери частин статей і абзаців - словами. Наприклад: «згідно з розділом III», «відповідно до підрозділу 2 розділу IX», «у статті 25», «відповідно до пункту 5», «частина перша статті 7», «в абзаці шостому підпункту 4 пункту 13», «у підпункті 7 пункту 3 підрозділу 2 розділу IV», «підпункт 23 пункту 4 глави 2 розділу V».

Кожна структурна одиниця нормативно-правового акта (крім абзацу) відокремлюється від попередньої пропуском рядка.

Не допускається розміщення у розділі одного (однієї) підрозділу (глави), у підрозділі (главі) - одного пункту, у пункті - одного підпункту.

Не дозволяється в межах однієї структурної одиниці нормативно-правового акта групувати нормативні приписи під проміжними назвами.

Структурні одиниці, які дублюються або не мають змістового навантаження, у нормативно-правовому акті не допускаються.

 3.5. Текст нормативно-правового акта повинен відповідати вимогам законодавства про мови. Під час складання нормативно-правового акта вживається діловий стиль, для якого характерний нейтральний тон викладення, позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис.

Положення нормативно-правового акта мають бути викладені однозначно і не допускати різного тлумачення.

Одне й те саме слово не може вживатися для вираження різних понять. Різні слова не можуть вживатися для вираження одного й того самого поняття. Уживання синонімів для вираження одного й того самого поняття необхідно уникати. Не повинні вживатися слова й терміни іншомовного походження за наявності рівнозначних слів і термінів у державній мові. Абревіатури (крім загальновживаних) та позначення допускаються тільки після наведення повних назв (найменувань) чи відповідних пояснень.

У тексті нормативно-правових актів наводяться повні найменування державних органів або їх офіційні скорочення, зазначені в законах, положеннях.

У текстах нормативно-правових актів та посиланнях на них застосовується словесно-цифровий спосіб зазначення дат з проставлянням нуля в позначенні дня місяця, якщо він містить одну цифру, наприклад: 02 лютого 2012 року. Дозволяється вживати слово «рік» у скороченому варіанті «р.», наприклад: 03 червня 2011 р.

Мовні конструкції в тексті нормативно-правового акта викладаються, як правило, в активній формі, яка є необхідною для покладення обов'язку або надання повноваження.

Нормативно-правовий акт викладається в теперішньому часі. Майбутній або минулий час застосовується лише тоді, коли необхідно зробити часове співвідношення між двома подіями.

 3.6. Одним із прийомів нормотворчої техніки є застосування відсильних приписів. Розвантаження нормативно-правового акта відбувається через відсилання до інших нормативних приписів однакової або вищої юридичної сили, унаслідок чого поширюється дія інших нормативно-правових актів на цей предмет правового регулювання. Відсилання у нормативно-правовому акті до його окремих положень, а також до інших нормативно-правових актів, їх окремих положень застосовуються, якщо необхідно підкреслити взаємний зв'язок нормативних приписів або уникнути дублювань.

Відсилання можуть бути до нормативно-правового акта в цілому або до його структурних одиниць. Не допускається відсилання до норми права, яка, у свою чергу, відсилає до іншої норми права.

Вказівка на нормативно-правовий акт або його окремі положення в цьому самому акті застосовується з використанням указівного займенника «цей» та виду нормативно-правового акта з великої літери (наприклад, «це Положення», «ця Інструкція», «пункт 2 розділу II цього Порядку»). Відсилання до попередньої чи наступної структурної одиниці нормативно-правового акта не допускаються.

У разі відсилання до іншого нормативно-правового акта зазначаються вид акта, найменування суб'єкта нормотворення, дата прийняття та його реєстраційний індекс (крім законів), заголовок, а в разі відсилання до зареєстрованого нормативно-правового акта - також дата і номер його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. При відсиланні до закону зазначається тільки його заголовок (крім законів про внесення змін).

У разі якщо нормативно-правовий акт викладено в новій редакції, посилання робиться на його першу редакцію із зазначенням у дужках нової редакції, а заголовок нормативно-правового акта наводиться в новій редакції.

Посилання в нормативно-правовому акті, що подається на державну реєстрацію, на не зареєстрований в органах юстиції нормативно-правовий акт суб'єкта нормотворення, акти якого підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства, не допускається.

 3.7. Включення до нормативно-правових актів приміток не допускається, за винятком випадків, якщо необхідно дати визначення будь-якого суміжного поняття або помістити короткий коментар, що допоможе точніше зрозуміти положення, викладені в структурній одиниці нормативно-правового акта.

Примітки не повинні містити норм права.

 4. Оформлення додатків до проекту розпорядження

 4.1. До проекту розпорядження можуть бути додані додатки, що:

4.1.1. Затверджуються проектом розпорядження із проставлянням грифа «ЗАТВЕРДЖЕНО» - це нормативно-правові акти (положення, інструкції, правила, порядки, зміни до нормативно-правових актів, переліки актів, що визнаються такими, що втратили чинність тощо, які становлять невід'ємну частину розпорядчих документів, якими вони затверджені і мають однакову з ними юридичну силу).

4.1.2. Доповнюють та/або пояснюють зміст проекту розпорядження, нормативно-правового акта, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації, із проставлянням відмітки у верхньому правому куті першого аркуша додатка.

 4.2. Затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації нормативно-правовий акт розміщується на стандартних аркушах без оформлення титульного аркуша та змісту. У правому верхньому куті першого аркуша нормативно-правового акта розміщується гриф затвердження за такою формою:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

12 лютого 2012 року № 415

 У відповідних структурних одиницях розпорядчої частини проекту розпорядження, яким затверджено додаток, робиться посилання: «що додається» або «(додається)».

У разі, якщо розпорядження голови райдержадміністрації підлягає державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області, під грифом необхідно залишити вільне місце (60 х 100 міліметрів) для напису про державну реєстрацію.

Додатки, що вводяться в дію або затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації, підписуються на лицьовому боці останнього аркушу керівником апарату райдержадміністрації та керівником структурного підрозділу райдержадміністрації – головним розробником проекту.

У разі відсутності керівника апарату райдержадміністрації додатки підписуються заступником голови райдержадміністрації, а за відсутності останнього – першим заступником голови райдержадміністрації. Наприклад: 

Перший заступник

голови райдержадміністрації                                                              В.М.Павлішин

 

Положення про розпорядження голови Нікольської райдержадміністрації підготовлено юридичним сектором  апарату райдержадміністрації

 

Завідувач юридичного сектору

апарату   райдержадміністрації                                                            В.В.Мендрина

Нормативно-правові акти, затверджені розпорядчим документом, додаються у послідовності, в якій вони затверджені в розпорядчому документі.

 4.3. У тексті основного документа робиться відмітка про наявність додатків до нормативно-правового акта, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації, що доповнюють та/або пояснюють зміст основного документа (форми, таблиці, графіки, схеми тощо), наприклад: «(додаток 1)», «що додається», «згідно з додатком», «відповідно до додатка 2», «межі заказників (додатки 1 - 4)», «зразок розрахунку наводиться у додатку 2» або «(див. додаток 3)».

Назва додатка в тексті нормативно-правового акта повинна дослівно відповідати назві самого додатка.

На додатках до нормативно-правового акта, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації, які оформляються на стандартних аркушах, робиться відмітка у верхньому правому куті першого аркуша додатка, яка включає номер додатка, заголовок нормативно-правового акта та посилання на відповідну структурну одиницю, наприклад:

Додаток 
до Методичних рекомендацій щодо надання у користування на умовах оренди водних об’єктів та їх використання (пункт 1.4 розділу ІІ)

 За наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери. Знак «№» перед цифровим позначенням не ставиться. Наприклад: «Додаток 1», «Додаток 2» тощо. Якщо обсяг додатка перевищує один аркуш, то на кожному наступному аркуші додатка у верхньому правому куті робиться відмітка «Продовження додатка», «Продовження додатка 1 (або 2, 3...)».

 4.4. Якщо додаток до проекту розпорядження викладається у новій редакції, гриф затвердження матиме наступний вигляд:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

01 лютого 2007 року № 20

(в редакції розпорядження голови райдержадміністрації

від ____________ № ____ )

 4.5. У разі наведення в додатку таблиці, заголовки граф таблиці пишуться з великої літери, підзаголовки - з малої літери, якщо вони становлять одне ціле із заголовком, і з великої - якщо підзаголовок має самостійне значення. Крапки в кінці заголовків і підзаголовків граф не ставляться. Заголовки і підзаголовки граф та рядків таблиці повинні бути іменниками в називному відмінку однини. У заголовках і підзаголовках рядків і граф таблиці вживаються лише загальноприйняті умовні позначення і скорочення. Графи таблиці, які розміщуються на кількох сторінках, нумеруються. На другій та наступних сторінках таблиці зазначаються номери граф, а також у верхньому правому куті - слова «Продовження таблиці».

Проект розпорядження, нормативно-правові акти, затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації, та додатки до них повинні мати окрему нумерацію сторінок арабськими цифрами, яка розміщується посередині верхнього поля без слова «сторінка» та розділових знаків. Перша сторінка не нумерується.

 4.6. Якщо розпорядженням голови райдержадміністрації затверджується склад консультативно-дорадчого, іншого колегіального органу, прізвища, ім’я та по батькові осіб, що включені до нього, зазначаються в послідовності, що відповідає їх статусу в цьому дорадчому органі: голова, заступник (заступники) голови, секретар, члени консультативно-дорадчого органу. Члени консультативно-дорадчого органу викладаються в алфавітному порядку. Після посади особи, що входить до керівного складу дорадчого органу, зазначається її посада в цьому органі. Склад консультативно-дорадчого, іншого колегіального органу підписує керівник апарату райдержадміністрації.

 5. Внесення змін до розпоряджень голови райдержадміністрації,

визнання їх такими, що втратили чинність

 5.1. Змінами, що вносяться до розпорядження голови райдержадміністрації або додатку до нього, може бути передбачено:

заміну слів, цифр, доповнення словами, цифрами та їх виключення;

нову редакцію розділів, підрозділів (глав), пунктів, підпунктів, абзаців, речень;

доповнення розділами, підрозділами (главами), пунктами, підпунктами, абзацами, реченнями або їх виключення.

 5.2. Зміни вносяться до основного розпорядження голови райдержадміністрації, а не до змін до нього.

Внесення зміни до розпорядження голови райдержадміністрації про внесення змін є можливим у виняткових випадках та виключно до набрання чинності проекту розпорядження про внесення змін.

У разі внесення змін до заголовка нормативно-правового акта, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації, відповідні зміни повинні бути внесені також до заголовка та тексту розпорядження голови райдержадміністрації.

 5.3. У тексті проекту розпорядження, у разі внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації, зазначаються його дата і номер прийняття, заголовок, дата і номер державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області.

 5.4. Зміни до розпорядження голови райдержадміністрації формулюються виключно у розпорядженні голови райдержадміністрації. У разі внесення до розпорядження голови райдержадміністрації значних за обсягом змін – до проекту розпорядження окремо додається текст змін під грифом «ЗАТВЕРДЖЕНО», а в тексті надається таке формулювання: 

Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 01 лютого 2014 року № 21 «Про ………..», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 10 лютого 2014 року за № 12/15, що додаються.

 5.5. У разі внесення до розпорядження голови райдержадміністрації (його структурної одиниці) змін, що за обсягом становлять більше половини тексту або істотно впливають на зміст, розпорядження (структурну одиницю) доцільно викласти в новій редакції.

У разі внесення більше двох змін до розпорядження голови райдержадміністрації, відповідна структурна одиниця або додаток до розпорядження викладається в новій редакції. 

5.6. Якщо зміни вносяться лише до однієї структурної одиниці нормативно-правового акта, у відповідному пункті проекту розпорядження зазначаються ця структурна одиниця, заголовок нормативно-правового акта, розпорядження голови райдержадміністрації, яким він затверджений, дата та реєстраційний індекс, дата і номер його державної реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області і після двокрапки в лапках викладається текст зміни. Наприклад: 

Абзац другий пункту 2.4 Положення про районну евакуаційну комісію, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 01 квітня 2015 року № 133, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 11 квітня 2015 року за № 49/934, викласти в такій редакції:...

 У разі внесення змін до кількох структурних одиниць нормативно-правового акта вони об'єднуються в один пункт з таким формулюванням:

«Внести до (заголовок нормативно-правового акта, розпорядження голови райдержадміністрації, яким він затверджений, дата та реєстраційний індекс, дата і номер його державної реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області) такі зміни:...».

У нормативно-правовому акті не має бути норм права із зазначенням того, що вони приймаються «на зміну», «на часткову зміну», «у додаток до» відповідної структурної одиниці чинного нормативно-правового акта.

При внесенні змін до кількох нормативно-правових актів вони наводяться в хронологічному порядку.

 5.7. У разі, коли зміни вносяться в додаток до розпорядження голови райдержадміністрації, який раніше був викладений в новій редакції, то зміни вносяться до тексту його оновленої редакції з посиланням на розпорядження голови райдержадміністрації, яким затверджено першу редакцію, із зазначенням дати та номера державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області, а в дужках вказується розпорядження голови райдержадміністрації, яким затверджено нову редакцію, без реквізитів державної реєстрації. Наприклад: 

Внести зміни до Положення про районну евакуаційну комісію, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 01 березня 2012 року № 133, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 11 березня 2012 року за № 49/934 (в редакції розпорядження голови райдержадміністрації від 15 вересня 2014 року № 437) ….

 5.8. У разі доповнення розпорядження голови райдержадміністрації або додатка до нього новими структурними одиницями або виключення з нього структурних одиниць поточна нумерація його структурних одиниць відповідно змінюється. При цьому наступні структурні одиниці розпорядження голови райдержадміністрації чи його додатку позначаються з урахуванням доповнення або виключення. Наприклад: 

Доповнити пункт 6 після абзацу першого новим абзацом такого змісту «…». У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.

 5.9. У разі доповнення нормативно-правового акта новою структурною одиницею з посиланням на новий додаток або виключення з тексту нормативно-правового акта структурної одиниці, яка містить посилання на відповідний додаток, нумерація додатків та відповідні посилання на них у тексті нормативно-правового акта змінюються. Наприклад: 

Доповнити Положення новим додатком 19 (додається). У зв'язку з цим додатки 19 - 34 вважати відповідно додатками 20 - 35. У тексті Положення посилання на додатки 19 - 34 замінити посиланнями відповідно на додатки 20 - 35.

 5.10. При внесенні змін до пункту (підпункту), який налічує декілька абзаців (речень), слід обов'язково вказувати місце розташування цих змін.

Якщо абзац, яким доповнюється пункт, є останнім, його номер не зазначається. Наприклад: «пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:».

У разі необхідності внесення доповнення або уточнення норми права можлива заміна однієї структурної одиниці кількома. Наприклад: «абзац шостий пункту 4 замінити двома новими абзацами такого змісту:…. У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим.»; «підпункт 1.2 пункту 7 замінити двома новими підпунктами такого змісту: …. У зв'язку з цим підпункти 1.3, 1.4 вважати відповідно підпунктами 1.4, 1.5.».

5.11. Одноманітні зміни в усьому тексті проекту розпорядження слід об’єднувати і розташовувати наприкінці тексту проекту розпорядження. Наприклад: 

В тексті Положення слова «відділ культури та туризму райдержадміністрації» замінити словами «відділ у справах сімꞌї, молоді та спорту райдержадміністрації» у відповідних відмінках.

 5.12. До проекту, яким вносяться зміни до розпорядження голови райдержадміністрації або його додатку, додається порівняльна таблиця, в якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинним, а також пропозиції щодо викладення їх у новій редакції. Форма порівняльної таблиці наведена в    додатку 1.

 5.13. Визнанню такими, що втратили чинність, підлягають розпорядження голови райдержадміністрації, що фактично втратили своє значення у зв’язку з прийняттям нового розпорядження голови райдержадміністрації, виявилися такими, що поглинуті ним, суперечать новим нормативним приписам. Разом з розпорядженням голови райдержадміністрації, яке визнається таким, що втратило чинність, визнаються такими, що втратили чинність, усі розпорядження голови, якими вносились зміни до нього.

 Перелік розпоряджень голови райдержадміністрації, які визнаються такими, що втратили чинність, повинні міститись в окремому пункті проекту розпорядження або оформлятися додатком до нього, при цьому розпорядження викладаються в хронологічному порядку. 

 5.14. Не потребують визнання такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації тимчасового характеру, строк дії яких минув.

 5.15. Визнання розпорядження голови райдержадміністрації таким, що втратило чинність, не поновлює дію розпоряджень голови райдержадміністрації, які в свою чергу визнані ним такими, що втратили чинність.

 5.16. Якщо розпорядження голови райдержадміністрації має інші нормативні приписи, що продовжують застосовуватись, такою, що втратила чинність, визнається структурна одиниця розпорядження. Наприклад:

 

Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 розпорядження ...

 Не допускається визнання такою, що втратила чинність, структурної одиниці додатку до розпорядження голови райдержадміністрації. В таких випадках приймається рішення про виключення відповідної структурної одиниці додатку. Наприклад:

 

Виключити пункт 6.5 Положення про розпорядження голови Нікольської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 21 липня 2008 року № 351. У зв’язку з цим пункти 6.6-6.11 вважати відповідно пунктами 6.5-6.10.  

 5.17. Дія окремих структурних одиниць розпорядження голови райдержадміністрації, виключених розпорядженням голови райдержадміністрації тимчасового характеру, відновлюється після втрати ним чинності.

 5.18. У разі необхідності визнання таким, що втратив чинність, нормативно-правового акта, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації, та за відсутності у такому розпорядженні голови райдержадміністрації інших необхідних положень, таким, що втратило чинність, визнається розпорядження голови райдержадміністрації. Якщо розпорядження голови райдержадміністрації містить інші положення, що продовжують застосовуватись, визнається такою, що втратила чинність, структурна одиниця розпорядження голови райдержадміністрації про затвердження нормативно-правового акта, втрата чинності якого необхідна.

 5.19. Розпорядження голови райдержадміністрації, що не набрало чинності, може бути скасовано розпорядженням голови райдержадміністрації.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що набрало чинності, може бути скасовано в установленому законодавством порядку, або скасовано як нереалізоване. 

6. Прийняття спільного розпорядження

 6.1. Розпорядження вважається прийнятим спільно, якщо воно підписане головою райдержадміністрації та іншими (іншим) суб’єктами (суб’єктом) нормотворення.

 6.2. Спільне розпорядження оформлюється на чистих аркушах паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів). Державний Герб України під час оформлення таких розпоряджень не відтворюється. Найменування суб’єктів нормотворення розміщуються на одному рівні, а назва виду документа - посередині. Дата спільного розпорядження повинна бути єдиною, відповідати даті останнього підпису, а реєстраційний індекс - складатися з реєстраційних індексів, які проставляються через правобічну похилу риску в послідовності підписання розпорядження керівниками суб’єктів нормотворення. Згідно з Інструкцією з діловодства підписи керівників суб’єктів нормотворення розташовуються нижче тексту на одному рівні і скріплюються гербовими печатками цих суб’єктів нормотворення.

Кількість примірників спільних розпоряджень повинна відповідати кількості суб’єктів нормотворення, що їх видають.

 7. Пояснювальна записка

 7.1. До проекту розпорядження головний розробник готує пояснювальну записку (додаток 2), що повинна містити підставу та мету розроблення проекту розпорядження, результати аналізу проблеми, обґрунтування необхідності прийняття розпорядження голови райдержадміністрації. У пояснювальній записці зазначаються позиція заінтересованих органів та заходи, здійснені для врегулювання розбіжностей (якщо проект розпорядження подано з розбіжностями), відомості про наявність або відсутність у проекті розпорядження правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, відсутність ознак дискримінації (крім позитивних дій), відображаються фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків бюджету, а також очікувані соціально-економічні результати реалізації  розпорядження, у тому числі зазначається про наявність або відсутність впливу реалізації акта на ринок праці. Якщо реалізація розпорядження голови райдержадміністрації не потребує фінансування з бюджету, про це окремо зазначається в записці. Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох сторінок.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватись інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, схеми, графіки, діаграми).

 7.2. Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань (особового складу), питань внесення змін до складу консультативно-дорадчих та інших колегіальних органів, затвердження або реєстрації статутів, з організаційних питань.

Подання  у двох примірниках пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

8. Процедура погодження проектів розпоряджень

 8.1. Проект розпорядження підлягає обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби-з іншими органами.

           8.2. Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту. Проект повинен бути погоджений з відповідними заінтересованими органами також у випадках, передбачених законодавством, або в разі наявності в проекті положень та доручень, що поширюються на  ці органи.

У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект розпорядження надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

За наявності розбіжностей щодо проекту розпорядження головний розробник проекту повинен забезпечити їх обговорення із заінтересованими структурними підрозділами облдержадміністрації, іншими органами з метою пошуку взаємоприйнятого рішення.

Проект розпорядження, що розробляється на виконання актів законодавства та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, погоджується заінтересованими структурними підрозділами не пізніш ніж у дводенний термін після його подання головним розробником.

 8.2.1. Проекти розпоряджень, що мають доручення структурним підрозділам райдержадміністрації, необхідно погодити із заступниками голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків та керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації.

 8.2.2. Проекти розпоряджень з економічних питань обов’язково погоджуються з відділом економіки райдержадміністрації, проекти розпоряджень, в яких порушуються фінансові питання – з фінансовим управлінням райдержадміністрації.

 8.2.3. Проекти розпоряджень, що містять заходи, розроблені на виконання актів та доручень органів влади вищого рівня, підлягають погодженню з загальним відділом апарату райдержадміністрації та головним спеціалістом з контролю апарату райдержадміністрації.

 8.2.4. Проекти розпоряджень, які стосуються матеріального, соціально-побутового і медичного забезпечення осіб з інвалідністю, розробляються за участі громадських об'єднань осіб з інвалідністю відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

 8.2.5. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

 8.2.6. Випадки необхідності погодження проектів розпоряджень з територіальним відділенням Антимонопольного комітету України передбачено пунктом 2 Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 01 квітня 1994 року № 4-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 1994 року за № 78/287.

 8.3. До проекту розпорядження складається «Аркуш погодження» (додаток 3).

У виключних випадках, у разі обмеження терміну підготовки розпорядження, допускається погодження проекту розпорядження структурними підрозділами райдержадміністрації або іншими органами шляхом направлення розробнику проекту розпорядження листа - погодження.

8.4. Аркуш погодження підготовленого проекту розпорядження підписується керівником головного розробника та погоджується із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації та іншими органами. 

До проекту розпорядження, що стосується складу консультативно-дорадчого, іншого колегіального органу, додаються листи від відповідних органів чи структурних підрозділів райдержадміністрації, якими погоджується включення певної кандидатури до складу цих колегіальних органів. 

Якщо до складу колегіального органу включаються посадові особи районної ради, проект розпорядження в обов’язковому порядку погоджується з головою районної ради або головою відповідної постійної комісії районної ради.

Проект розпорядження в обов’язковому порядку погоджується з юридичною службою головного розробника проекту шляхом візування на зворотньому боці аркушу погодження.

 8.5. Після погодження із заінтересованими структурними підрозділами рйдержадміністрації та іншими органами, опрацювання проекту розпорядження проводиться в апараті райдержадміністрації та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

До проекту розпорядженням обов’язково додаються аркуш погодження, пояснювальна записка, порівняльна таблиця (у разі потреби), довідка про публічне обговорення проекту (у разі проведення обговорень), копія відповідного рішення колегії (у разі наявності).

Форма протоколу узгодження позицій наведена в додатку 4.

 8.6. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі в юридичному секторі  апарату райдержадміністрації.

 8.6.1. Юридичний сектор апарату райдержадміністрації під час проведення правової експертизи проекту розпорядження:

перевіряє його на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства, вимогам, встановленим цим Положенням, а також повноту погодження із заінтересованими органами;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми.

 8.6.2. Юридичний сектор апарату  райдержадміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства, юридичний сектор апарату райдержадміністрації готує письмові зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.

У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний сектор апарату райдержадміністрації готує висновок (додаток 5).

8.6.3. У разі подання проекту розпорядження до апарату райдержадміністрації з порушенням визначених цим Положенням вимог, юридичний сектор апарату райдержадміністрації доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом повертає головному розробникові проект та матеріали до нього.

           8.6.4. Під час опрацювання проекту розпорядження юридичний сектор апарату райдержадміністрації вносить пропозиції щодо державної реєстрації розпорядження голови райдержадміністрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області.

           8.6.5. Після погодження проекту розпорядження в юридичному секторі апарату радержадміністрації його візують:

перший заступник голови райдержадміністрації;

заступник голови райдержадміністрації, що відповідає за його підготовку, а також, у разі потреби;

керівник апарату райдержадміністрації;

начальник загального відділу апарату райдержадміністрації, який перевіряє проект на відповідність вимогам діловодства та нормативам державної мови;

головний спеціаліст апарату райдержадміністрації, який здійснює контроль за виконанням розпорядження.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів, з яких 3 дні – в юридичному секторі, в інших підрозділах райдержадміністрації – не більше одного робочого дня. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

Після погодження проекту розпорядження із керівником апарату райдержадміністрації головний розробник передає погоджений проект та його електронну версію до загального відділу апарату райдержадміністрації для подальшого погодження з першим заступником голови райдержадміністрації та передачі на підпис голові райдержадміністрації.

8.7. Якщо під час погодження в апараті райдержадміністрації та доопрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

8.8. До проектів розпоряджень з кадрових питань (особового складу), організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації аркуш погодження не складається. Погодження таких проектів розпоряджень здійснюється шляхом візування.

 8.9. Проекти розпоряджень з кадрових питань (особового складу) візуються: начальником відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації, начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, завідувачем юридичного сектору апарату райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації, першим заступником голови райдержадміністрації.

 9. Громадське обговорення проектів

9.1. Проекти розпоряджень, які мають важливе суспільне значення і стосуються прав та обов'язків громадян, а також проекти, які передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, делегування функцій, повноважень органів виконавчої влади, передбачають затвердження районних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також мають важливе соціально-економічне значення для розвитку району, виносяться на громадське обговорення шляхом оприлюднення в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

 9.2. Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 9.3. Організація проведення громадського обговорення покладається на головного розробника.

 9.4. Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.

9.5. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного громадського обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

 

ІІІ. Набрання чинності, організація та контроль за виконанням

розпоряджень голови облдержадміністрації

1. Набрання чинності розпорядженнями

голови райдержадміністрації та термін їх дії

1.1. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими розпорядженнями не встановлено пізніший строк введення його у дію. Ці розпорядження доводяться до їх виконавців, а також обов’язково оприлюднюються в порядку, установленому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім внутрішньоорганізаційних розпоряджень (розпорядження з кадрових питань, у сфері трудових відносин в райдержадміністрації, інші розпорядження, які обмежуються внутрішньою організацією роботи райдержадміністрації та її посадових осіб).

 1.2. Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661 (із змінами).

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з моменту їх оприлюднення, якщо самими розпорядженнями не встановлено пізніший строк введення їх у дію.

 1.3. Розпорядження голови райдержадміністрації діє доки не втратить чинність або не мине термін його дії, зазначений в самому розпорядженні.

 1.4. Напис на розпорядженнях про внесення до них змін, доповнень або втрату чинності здійснює загальний відділ апарату райдержадміністрації.

2. Реєстрація, тиражування та доведення

розпоряджень до виконавців

2.1. Підписані головою райдержадміністрації розпорядження реєструються в загальному відділі апарату райдержадміністрації.

 2.2. Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з листами на розсилання, які подають головні розробники розпоряджень до загального відділу апарату райдержадміністрації.

 2.3. Розпорядження голови райдержадміністрації, що підлягає державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області, після підписання головою райдержадміністрації та реєстрації в загальному відділі апарату райдержадміністрації у термін, що не перевищує 2 днів, надається юридичному сектору апарату райдержадміністрації для подальшої подачі розпорядження на державну реєстрацію.

 3. Контроль за виконанням розпоряджень

3.1. Розпорядження голови райдержадміністрації, в яких визначені конкретні завдання та доручення, строки виконання та терміни дії, підлягають контролю.

Не підлягають контролю розпорядження щодо реєстрації статутів релігійних організацій, затвердження положень про структурні підрозділи райдержадміністрації, статутів комунальних підприємств та закладів, з кадрових питань (особового складу), про внесення змін, надання згоди на відчуження державного майна, із земельних питань, прийняття об’єктів державної та комунальної власності, створення консультативних, дорадчих та колегіальних органів.

 3.2. Контроль за своєчасним виконанням розпоряджень голови райдержадміністрації забезпечує головний спеціаліст з контролю апарату райдержадміністрації, який здійснює:

облік контрольних розпоряджень;

складання щомісячних планів-графіків контролю за виконанням розпоряджень голови райдержадміністрації;

систематичний аналіз інформацій виконавців про хід виконання розпоряджень;

моніторинг стану виконання розпоряджень;

перевірку фактичного стану виконання на місцях;

своєчасне подання керівництву райдержадміністрації інформації щодо стану їх виконання.

 3.3. Контроль за виконанням розпоряджень голови райдержадміністрації покладається на заступників голови райдержадміністрації,керівника апарату  райдержадміністрації  згідно з розподілом обов’язків.

 3.4. Координація виконання розпоряджень голови райдержадміністрації покладається на відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації або територіальні підрозділи  центрального органу виконавчої влади. Відповідальність за виконання покладається безпосередньо на керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади.

 3.4.1. Після одержання розпорядження голови райдержадміністрації, яким затверджено довгострокові заходи, структурний підрозділ райдержадміністрації, територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади  у 2-денний термін складає робочий план з організації виконання розпорядження голови райдержадміністрації, який повинен включати:

визначення відповідальних працівників з виконання розпорядження;

визначення термінів надання інформацій про хід виконання розпорядження;

організацію взаємодії з виконавчими органами селищної та сільських рад та райдержадміністрацією, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, узагальнення поточних інформацій;

проведення в структурному підрозділі райдержадміністрації, територіальними підрозділами центрального органу виконавчої влади робочих нарад, семінарів, засідань колегій (при необхідності за участю заступника голови райдержадміністрації);

проведення перевірок, виїзних нарад, колегій;

підготовку підсумкових аналітичних інформацій щодо виконання розпорядження.

Підписаний керівником структурного підрозділу райдержадміністрації, територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади робочий план затверджується заступником голови райдержадміністрації та вноситься до контрольної папки, яка ведеться у структурному підрозділі райдержадміністрації, територіальному органі центрального органу виконавчої влади.

 3.4.2. Інформації про виконання розпорядження повинні бути лаконічними, чітко відображати стан виконання завдань, викладених у розпорядженнях голови райдержадміністрації.

Проміжна інформація про стан виконання розпорядження надається тоді, коли завдання ще не виконане в повному обсязі. Заголовок до тексту листа з такою інформацію починається зі слів:

 

Про хід виконання розпорядження

голови райдержадміністрації

від … (дата, номер, назва)

 Інформація щодо повного виконання має заголовок:

 

Про виконання розпорядження

голови райдержадміністрації

від … (дата, номер, назва)

 У разі відхилення від термінів виконання завдань, зазначених у контрольних розпорядженнях, в інформаціях повинні бути пояснення причин невиконання, заходи, що вживались до працівників, з вини яких допущені порушення, та пропозиції щодо повного виконання розпорядження.

Усі виконавці, які задіяні у виконанні розпорядження, повинні своєчасно інформувати структурний підрозділ райдержадміністрації, який здійснює координацію, про хід виконання розпорядження для підготовки узагальненої інформації.

 3.4.3. Розпорядження голови райдержадміністрації, якими затверджено довгострокові заходи, обов’язково виносяться на розгляд колегії райдержадміністрації та періодично розглядаються на нарадах керівництва райдержадміністрації.

 3.5. У разі потреби, строк виконання розпорядження голови райдержадміністрації може бути продовжено за обґрунтованим клопотанням виконавця, яке подається не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення встановленого строку. В кінці тексту зазначається:

 

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне перенести термін виконання розпорядження до … (число, місяць, рік)

 4. Порядок зняття розпоряджень з контролю

4.1. Розпорядження голови райдержадміністрації знімається з контролю після виконання усіх визначених в ньому завдань.

 4.2. Для зняття розпорядження з контролю керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади, на якого покладено виконання розпорядження, узагальнює всі інформації, надані виконавцями, готує інформацію з висновками та пропозиціями про зняття з контролю, яку надає голові райдержадміністрації, першому заступнику голови райдержадміністрації або заступнику голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків. Наприкінці тексту обов’язково зазначається:

 

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне зняти з контролю розпорядження голови райдержадміністрації від … (дата, номер, назва розпорядження)

 У разі згоди з інформацією, висновками і пропозиціями керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади про зняття розпорядження голови райдержадміністрації з контролю, керівництвом райдержадміністрації на інформації головного розробника здійснюється напис «згоден», проставляється дата і підпис. Наприклад:

 

Згоден. Зняти з контролю

____________ А.Л. Плахотная

    (підпис)

___.___._____

      (дата)

 4.3. Головний спеціаліст  з  контролю апарату райдержадміністрації не менш ніж двічі на рік готує проект розпорядження голови райдержадміністрації про зняття з контролю виконаних розпоряджень та подає на підпис голові райдержадміністрації для прийняття остаточного рішення.

 4.4. До проекту розпорядження «Про зняття з контролю розпоряджень голови райдержадміністрації» обов’язково додається узагальнена інформація про їх виконання.

5. Формування електронної бази розпоряджень

голови райдержадміністрації

5.1. Формування електронної бази розпоряджень голови райдержадміністрації здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації.

 5.2. Відповідальність за ідентичність прийнятого розпорядження голови райдержадміністрації його електронній формі покладається на керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, територіального підрозділу  центрального органу виконавчої влади, що є головним розробником проекту.

 Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                 А.Л. Плахотная

  Положення про розпорядження голови Нікольської райдержадміністрації підготовлено юридичним сектором апарату Нікольської райдержадміністрації

  Завідувач юридичного сектору

апарату райдержадміністрації                                  В.В. Мендрина                                                               

 

 Додаток 2

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

_____________  №____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ управління персоналом, з

організаційних питань та інформаційної політики апарату

 районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

 

1)             відділ управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації;

2)             у своїй діяльності відділ підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації – керівнику державної служби;

3)             у своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства соціальної політики, Мінюсту, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату райдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації та цим Положенням;

4)             Положення про відділ затверджується головою райдержадміністрації;

5)             структура, штатна чисельність та фонд оплати праці відділу затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації;

6)             посадові обов'язки працівників відділу затверджує керівник апарату райдержадміністрації;

7)             відділ не має статусу юридичної особи;

8)             відділ має свою печатку без зображення гербу із зазначенням назви відділу, необхідну для роботи відділу.

 

2. Основні завдання

 

Основними завданнями відділу є:

1)             забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в райдержадміністрації;

2)             добір персоналу, планування та організація заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення. виконує інші функції, передбачені законодавством;

3)             спрямування, координація, організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації та підпорядкованих установах;

4)             організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації, підготовка матеріалів з питань організаційної роботи для внесення на розгляд голови та колегії райдержадміністрації;

5)             здійснення аналітичної та організаційної роботи;

6)             забезпечення планування роботи райдержадміністрації, її колегії відповідно до Регламенту роботи райдержадміністрації, Положення про колегію райдержадміністрації;

7)             забезпечення взаємодії з виконкомами селищної та сільських рад, структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в районі, громадськими формуваннями з питань організаційної роботи, узагальнення і поширювання їх позитивного досвіду роботи;

8)             проведення аналітичної та методичної роботи з організаційних, кадрових питань у виконкомах селищної та сільських рад, структурних підрозділах райдержадміністрації;

9)             удосконалення форм і методів організаційної роботи виконкомів селищної та сільських рад, структурних підрозділів райдержадміністрації;

10)         організаційне забезпечення перебування в районі посадових осіб вищого рівня, робочих поїздок голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

11)         задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання, забезпечення реалізації державної політики в сфері внутрішньої та інформаційної політики;

12)         аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в районі;

13)         сприяння органам виконавчої влади у розвитку їх зв’язків з політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, засобами масової інформації;

14)         інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в районі;

15)         здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території району;

16)         сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

17)         збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

18)         виконання інших завдань функції, передбачені законодавством.

     

3. Основні функції

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1)            забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в райдержадміністрації;

2)            вивчає поточну та перспективну потребу в персоналі районної державної адміністрації, вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації;

3)            планує роботу з персоналом в районній державній адміністрації;

4)            здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови районної державної адміністрації з питань управління персоналом та вносить відповідні пропозиції щодо удосконалення роботи з персоналом;

5)            здійснює організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії райдержадміністрації;

6)            у межах своєї компетенції бере участь у розроблені штатного розпису і структури районної державної адміністрації та її апарату;

7)            надає методичну допомогу та контролює розроблення посадових інструкцій персоналу районної державної адміністрації;

8)            у межах компетенції розробляє та погоджує проекти нормативно-правових актів районної державної адміністрації;

9)            разом з іншими структурними підрозділами:

вивчає особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в районній державній адміністрації, керівників підпорядкованих установ;

планує переміщення по службі державних службовців районної державної адміністрації з урахуванням їх індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результатів роботи, вносить відповідні пропозиції керівнику апарату районної державної адміністрації;

вносить за поданням структурних підрозділів пропозиції голові районної державної адміністрації щодо переміщення державних службовців;

здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в районній державній адміністрації та відповідних посад у структурних підрозділах райдержадміністрації, призначення на які здійснюються головою районної державної адміністрації;

вивчає потреби та вносить керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу районної державної адміністрації та підпорядкованих установ;

формує замовлення та організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації персоналу районної державної адміністрації та підпорядкованих установ;

організовує роботу щодо стажування персоналу апарату районної державної адміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи;

10)        організовує проведення внутрішніх навчань персоналу апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації та підпорядкованих установ;

11)        організовує навчання працівників служб персоналу підпорядкованих структурних підрозділів та працівників органів місцевого самоврядування, відповідальних за ведення кадрової роботи;

12)        бере участь у розробці та застосуванні заходів із стимулювання праці персоналу районної державної адміністрації;

13)        розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

14)        у межах компетенції та за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

15)        надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації;

16)        забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення з посад персоналу апарату районної державної адміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи та керівників самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації;

17)        організовує документальну підготовку з видачі державному службовцю службового посвідчення;

18)        організовує складення Присяги державного службовця, який вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям, вносить про це записи у трудові книжки;

19)        здійснює ведення обліку особових справ та забезпечує захист персональних даних;

20)        здійснює обчислення стажу роботи та державної служби;

21)        веде звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

22)        здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік до сектору персоналу та зберігає матеріали про проведення та результати спеціальної перевірки відомостей в особових справах;

23)        забезпечує громадсько-політичний аналіз і проектування, функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення, здійснює оцінку громадсько-політичної ситуації в районі, у тому числі можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;

24)        забезпечує інформаційне наповнення веб-сторінки райдержадміністрації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації про суспільно-політичний, соціально-економічний, науково-технічний розвиток району;

25)        забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є. Розміщує інформацію на веб-сайті райдержадміністрації щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій (за наявністю);

26)        готує пропозиції про вдосконалення системи управління інформаційною сферою району, її інфраструктури, розробляє заходи щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує національним інтересам держави;

27)        надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації у вирішенні питань, які стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в районі;

28)        покладення на відділ обов'язків, не передбачених цим Положенням, не допускається.

 

4. Права та обов’язки

 

Відділ має право:

1)             взаємодіяти з структурними підрозділами райдержадміністрації, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

2)             одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

3)             на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;

4)             за дорученням керівника апарату райдержадміністрації:

представляти райдержадміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції;

перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах.

 

5. Взаємовідносини, зв'язок

 

Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

 

6. Керівництво

 

1)   відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації з дотриманням вимог Закону України «Про державну службу»;

2)   на посаду начальника відділу та інших працівників відділу призначаються особи з рівнем професійної компетентності, необхідним для виконання завдань на відповідній посаді;

3)   начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у відділі;

вносить керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо структури та чисельності відділу, призначення на посади, звільнення з посад, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності його працівників;

розподіляє обов'язки між працівниками відділу та контролює їх виконання;

координує та контролює діяльність служб персоналу структурних підрозділів районної державної адміністрації та підпорядкованих установ;

планує роботу відділу та проводить аналіз стану її виконання;

організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції відділу.

 

7. Матеріально-технічне забезпечення

 

1)            відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету;

2)            структура та чисельність працівників відділу затверджується відповідно до чинного законодавства і мають забезпечувати якісне виконання покладених на відділ завдань і функцій.

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                             А.Л. Плахотная

  Положення про відділ управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації розроблено відділом управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

  

Начальник управління персоналом,

з організаційних питань та інформаційної

політики апарату райдержадміністрації                                       С.М. Рощупкіна

    

Додаток 3

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

  __________ №_________

 

  

ПОЛОЖЕННЯ
про загальний відділ апарату районної державної адміністрації

 

 

  1. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації.

Відділ не є юридичною особою публічного права.

Відділ має свою печатку без зображення гербу із зазначенням назви відділу, необхідну для роботи відділу.

  1. Відділ у своїй діяльності підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації – керівнику державної служби.
  2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату райдержадміністрації, ДСТУ ISO 9001-2001 «Система управління якістю. Вимоги», цим Положенням та іншими нормативними актами.
  3. Основним завдання відділу є:

1)        документаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації. Запровадження сучасних інформаційних технологій в сфері електронного документообігу з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» для автоматизованої обробки та систематизації документів;

2)        організація діловодства в апараті райдержадміністрації;

3)        організація роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації;

4)        організація роботи з електронними документами з моменту їх створення або одержання до відправлення чи передачі до архівного відділу райдержадміністрації відповідно до Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади;

5)        забезпечення електронного листування між райдержадміністрацією і облдержадміністрацією;

6)        організаційно-технічне забезпечення засідань колегії райдержадміністрації, апаратних нарад, що проводяться головою райдержадміністрації;

7)        ведення архівної справи в апараті райдержадміністрації;

8)        здійснення контролю за обов'язковим додержанням в відділах апарату, структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних підрозділах міністерств, виконкомах селищної та сільських рад вимог щодо складання, оформлення документів і діловодних процесів, дотримання законодавства з питань звернень громадян;

9)        надання консультативної та методичної допомоги відділам апарату, структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним підрозділам міністерств, виконкомам селищної та сільських рад з питань ведення діловодства, роботи із зверненнями громадян;

10)    підготовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

  1. Відділ виконує такі завдання:

1)        в області діловодства та архівних справ:

забезпечує організацію діловодства в райдержадміністрації згідно з Інструкцією з діловодства і діючих державних та галузевих стандартів та правил;

здійснює прийом, реєстрацію, попередній розгляд, облік вхідної кореспонденції і передає її відповідно до розподілу обов'язків керівним працівникам райдержадміністрації;

здійснює прийом, реєстрацію, облік і відправку вихідної кореспонденції;

здійснює коригування розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів рішень колегії райдержадміністрації, листів за підписом голови та першого заступника голови райдержадміністрації;

здійснює оформлення, розсилку, облік, систематизацію і зберігання протягом встановленого строку протоколів апаратних нарад при голові райдержадміністрації;

веде реєстраційні картотеки вхідної і вихідної кореспонденції райдержадміністрації;

здійснює прийом та передачу інформації в електронному вигляді структурним підрозділам облдержадміністрації;

вивчає у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах селищної та сільських рад стан організації ведення діловодства;

приймає участь у проведенні експертизи наукової та практичної цінності документів при їх відборі на державне зберігання та використання нових інформаційних технологій;

складає зведену номенклатуру справ райдержадміністрації, забезпечує контроль за правильним формуванням, оформленням і зберіганням справ, які підлягають передачі до архівного відділу;

2)        в області реєстрації, обліку, розгляду письмових звернень громадян:

здійснює попередній розгляд звернень громадян для визначення їх відповідності вимогам, що висуваються до звернень, та належності порушених в них питань до компетенції райдержадміністрації;

проводить реєстрацію письмових звернень громадян та їх облік, кодує порушені громадянами у зверненнях питання відповідно до їх змісту та згідно з класифікатором;

направляє звернення громадян на розгляд за напрямками діяльності голові райдержадміністрації, першому заступнику, заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату (надалі керівництво райдержадміністрації) відповідно до порушених питань та згідно з соціальним статусом авторів;

опрацьовує доручення керівництва райдержадміністрації, направляє виконавцям звернення громадян або їх копії разом з реєстраційно-контрольними картками та відповідними дорученнями;

направляє заявникам повідомлення щодо розгляду їх звернень згідно з дорученнями керівництва райдержадміністрації або про пересилання їх звернень за належністю, готує письмові роз’яснення та повертає заявникам звернення, що оформлені без дотримання вимог законодавства про звернення громадян;

реєструє та надсилає до органів влади вищого рівня підготовлені виконавцями листи щодо продовження термінів розгляду звернень громадян або відповідей щодо їх розгляду;

готує та направляє нагадування виконавцям про настання або порушення ними термінів розгляду звернень громадян;

забезпечує захист персональних даних;

3)        в області забезпечення організації проведення особистого, виїзного прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» керівництвом райдержадміністрації, «Телефон довіри»:

розробляє графіки проведення особистого, виїзного прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації;

проводить співбесіди з громадянами, які бажають звернутись на прийом, вивчає питання, що ними порушуються, роз’яснює порядок їх вирішення згідно з діючим законодавством;

організовує проведення прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації у відповідності із затвердженими графіками та Порядком організації і проведення особистого прийому громадян в райдержадміністрації;

заповнює картки обліку особистого прийому та проводить реєстрацію усних звернень громадян;

опрацьовує доручення керівництва райдержадміністрації, наданих під час проведення прийомів;

організовує та забезпечує проведення «Дня контролю» в райдержадміністрації та у разі потреби бере участь у проведенні перевірок на місцях фактів достовірності наданих виконавцями відповідей щодо виконання доручень керівництва райдержадміністрації, у тому числі наданих під час проведення засідань комісії райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян, складанні відповідних актів за підсумками комісійного обстеження.

4)        в області організаційно-методичної роботи:

готує довідки про кількість і характер розпоряджень голови облдержадміністрації та інформації про стан їх підготовки;

узагальнює і аналізує відомості щодо документообігу облдержадміністрації (місячні, квартальні, піврічні, річні);

аналізує організацію ведення діловодства в структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування, вносить пропозиції щодо його вдосконалення;

організовує та здійснює моніторинг діяльності та удосконалення організації роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах селищної та сільських рад, підприємствах, установах, організаціях, одержує від них статистичні звіти та інформаційно-аналітичні довідки для аналізу та складання щоквартальних, піврічних та річних звітів щодо підсумків роботи із зверненнями громадян в цілому в районі та інформування керівництва райдержадміністрації;

розробляє положення, порядки, заходи щодо організації виконання законодавства про звернення громадян та надає з цих питань методичну і практичну допомогу апарату райдержадміністрації, її відділам і управлінням, підприємствам, установам і організаціям, виконкомам селищної та сільських рад;

розробляє і вносить на розгляд голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення організації роботи з документами;

вносить пропозиції до проектів планів роботи, заходів райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції Відділу;

вносить пропозиції та рекомендації щодо удосконалення підготовки матеріалів до засідань колегії райдержадміністрації;

бере участь у комплексних перевірках, надає організаційно-методичну допомогу з питань організації діловодства відділам, управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам селищної та сільських рад;

забезпечує культуру діловодства, вживає необхідних заходів щодо оснащення Відділу сучасним обладнанням, сприяє раціоналізації та автоматизації діловодних процесів, підвищенню ділової кваліфікації працівників відділу;

готує узагальнені відомості про організацію роботи із зверненнями громадян та вирішення порушених в них питань для інформування громадськості через засоби масової інформації.

5)        в області контролю, виконавської дисципліни та звітності:

здійснює моніторинг та контроль за:

- своєчасним поверненням відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами міністерств та інших виконкомами селищної та сільських рад оригіналів відпрацьованих документів;

- додержанням термінів розгляду звернень громадян та своєчасністю надання відповідей заявникам;

- обов'язковим додержанням у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах райдержадміністрації вимог щодо складання, оформлення документів і організації діловодних процесів, передбачених державними стандартами на організаційно-розпорядчу документацію та Інструкцією з діловодства;

- поповненням єдиної бази електронного документообігу і систематизацією розпоряджень голови райдержадміністрації;

- формуванням, оформленням і зберіганням справ, які підлягають здачі до архівного відділу райдержадміністрації;

складає статистичну звітність та інформаційно-аналітичні довідки про підсумки роботи із зверненнями громадян в районній державній адміністрації;

проводить перевірки дотримання законодавства з питань звернень громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах селищної та сільських рад, комунальних підприємствах, установах та організаціях, розташованих на території району.

6)        в області технічного обслуговування:

разом з відділом управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації забезпечує організаційно-технічну підготовку засідань колегії райдержадміністрації;

забезпечує дотримання працівниками відділу правил охорони праці та протипожежного захисту, техніки безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку.

  1. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має    право:

1) брати участь у роботі засідань колегій райдержадміністрації, виконавчих комітетів селищної та сільських рад, а також у нарадах і семінарах, що проводяться цими органами;

2) проводити інструктування, консультації, надавати методичні рекомендації з питань ведення діловодства та роботи із зверненнями громадян відділам, управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування;

3) знайомитись зі станом ведення діловодства, документів у відділах, управліннях, інших структурних підрозділах райдержадміністрації та вимагати виконання встановлених правил роботи з документами;

4) залучати за погодженням фахівців структурних підрозділів районної державної адміністрації, підвідомчих підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що стосуються роботи із зверненнями громадян та належать до їх компетенції;

5) вносити на розгляд керівника апарату райдержадміністрації пропозиції щодо поліпшення роботи Відділу;

6) вносити пропозиції, готувати проекти розпоряджень голови, рішень колегії райдержадміністрації, доповідні з питань, які належать до компетенції відділу;

7) надсилати інструктивно-методичні матеріали та форми звітності з питань організації роботи із зверненнями громадян управлінням, відділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування;

8) знайомитись зі станом діловодства, здійснювати контроль за виконанням службових документів у відділах, управліннях, інших структурних підрозділах райдержадміністрації та вимагати від працівників виконання встановлених правил роботи з документами;

9) запитувати від структурних підрозділів райдержадміністрації відомості, які необхідні для вдосконалення форм та методів роботи з документами;

10) одержувати від посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності (надалі – виконавці) матеріали, необхідні для розгляду звернень громадян, письмові та усні пояснення щодо несвоєчасного або часткового виконання доручень керівництва райдержадміністрації щодо розгляду конкретних звернень громадян;

11) повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у випадках порушення Інструкції з діловодства, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян та вимог чинного законодавства з питань звернень громадян;

12) брати участь у комісійних обстеженнях на місці достовірності наданих виконавцями інформацій щодо розгляду окремих звернень громадян та складанні відповідних актів;

13) надавати та одержувати у межах своєї компетенції та повноважень доручення виконавцям щодо вжиття невідкладних заходів з усунення причин або умов, що сприяли порушенням законодавства про звернення громадян.

  1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації з дотриманням вимог Закону України «Про державну службу».
  2. Начальник відділу:

1)        здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

2)        забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у відділі;

3)        розподіляє обов'язки між працівниками відділу та контролює їх виконання;

4)        вносить керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо структури та чисельності відділу, призначення на посади, звільнення з посад, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності його працівників;

5)        забезпечує організацію діловодства та роботи із зверненнями громадян в районної державної адміністрації відповідно до чинних правил;

6)        забезпечує зберігання документації щодо діяльності районної державної адміністрації та передає її на державне зберігання у встановленому порядку;

7)        контролює організацію діловодства в структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування, надає їм методичну допомогу;

8)        організовує, у разі необхідності, перевірки діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації у межах та порядку, встановлених законодавством, з питань, які входять до його компетенції;

9)        розробляє проекти нормативно-правових актів та заходи, спрямовані на вдосконалення діловодства, організацію праці працівників районної державної адміністрації;

10)    разом з відділом управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації здійснює підготовку засідань, нарад та конференцій;

11)    координує роботу відділу з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації;

12)    планує роботу відділу та проводить аналіз стану її виконання;

13)    представляє районну державну адміністрацію в державних та інших органах, установах, організаціях, управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції.

  

Керівник апарату райдержадміністрації                                               А.Л.  Плахотная 

 Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації розроблено загальним відділом апарату районної державної адміністрації

  Начальник загального відділу

апарату райдержадміністрації                                               Н.В. Гуркіна

   

Додаток 4

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

__________ №_________

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату

районної державної адміністрації

 

1. Відділ фінансово-господарського забезпечення (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації з метою здійснення фінансово-господарського забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, які не є юридичною особою.

2. Відділ у своїй діяльності підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом районної державної адміністрації, Інструкцією з діловодства у Нікольській районній державній адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями відділу є:

1)        ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності апарату районної державної адміністрації, відділів районної державної адміністрації, які не є юридичною особою з виконання бюджету;

2)        складання і своєчасне надання до фінансового управління Нікольської районної  державної   адміністрації  та   управління   Державної казначейської служби в установлені строки періодичної, квартальної, річної звітності про використання коштів на утримання апарату районної державної адміністрації, відділів районної державної адміністрації та про використання коштів по інших програмах;

3)        відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

4)        забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

5)        забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

6)        підготовка інформацій, проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації та наказів керівника апарату райдержадміністрації з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1)        веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку;

2)        складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3)        здійснює поточний контроль за виконанням актів законодавства України з питань бухгалтерського обліку, організації своєчасного обліку та оплати праці працівників апарату районної державної адміністрації та відділів районної державної адміністрації, які не є юридичною особою;

4)        веде облік  банківських операцій;

5)        нараховує усі види заробітної плати, здійснює нарахування та утримання із заробітної плати усіх видів платежів згідно з чинним законодавством та відображення їх у бухгалтерському обліку;

6)        веде розрахунки з підприємствами, установами, організаціями;

7)        веде облік по розрахунках з підзвітними особами;

8)        здійснює облік товарно-матеріальних цінностей, малоцінних і швидкозношуваних предметів та основних засобів;

9)        здійснює облік скриньок, товарно-матеріальних цінностей, переданих на відповідальне збереження від Центральної виборчої комісії;

10)    своєчасно проводить інвентаризацію, переоцінку та індексацію основних засобів і матеріальних цінностей, інвентаризацію грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

11)    здійснює нарахування зносу на основні засоби;

12)    складає кошторис доходів і видатків, плани асигнувань по апарату районної державної адміністрації та відділам районної державної адміністрації, які не є юридичною особою та інших програмах, у разі необхідності вносить зміни до них;

13)    складає бюджетні запити по апарату районної державної адміністрації та відділам районної державної адміністрації, які не є юридичною особою та інших програмах;

14)    складає штатний розпис по апарату районної державної адміністрації та відділам районної державної адміністрації, які не є юридичною особою  в разі необхідності вносить зміни до нього;

15)    забезпечує контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

16)    забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

17)    своєчасно та в повному обсязі проводить перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до фондів соціального напряму, складання та надання періодичної, квартальної та річної звітності до цих фондів;

18)    забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів стосовно проведення господарських операцій;

19)    забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

20)    забезпечує достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

21)    забезпечує повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

22)    забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;

23)    організовує чітке матеріально-технічне забезпечення діяльності голови районної державної адміністрації, його заступників, працівників апарату районної державної адміністрації,  відділів районної державної адміністрації, які не є юридичною особою  шляхом (в межах кошторисних призначень):

забезпечення задовільного технічного стану службових приміщень, кабінетів;

обладнання службових приміщень і кабінетів телефонним зв'язком, системою оперативного зв'язку;

забезпечення технічного нагляду за роботою системи телефонного зв'язку;

забезпечення необхідним канцелярським приладдям, папером, меблями, необхідним інвентарем для збереження та схову службової документації;

24)    здійснює господарсько-технічні заходи щодо придбання та систематичного оновлення оргтехніки, комп'ютерних систем, технічних засобів пpaцi, обладнання робочих місць керівництва та працівників апарату районної державної адміністрації, відділів районної державної адміністрації, які не є юридичною особою (в межах кошторисних призначень);

25)    забезпечує контроль за поточним та капітальним ремонтом службових приміщень районної державної адміністрації, теплового господарства, електроенергетичної системи, засобів телефонного та внутрішнього зв'язку (в межах кошторисних призначень);

26)    здійснює забезпечення районної державної адміністрації фірмовими бланками, бланками бухгалтерського обліку, замовлення та придбання папок, почесних грамот, посвідчень для працівників районної державної адміністрації, виготовлення печаток і штампів (в межах кошторисних призначень);

27)    забезпечує підготовку проектів договорів щодо технічного обслуговування та ремонту копіювально-розмножувальної та іншої оргтехніки, переобладнання мереж телефонного зв'язку(в межах кошторисних призначень);

28)    вживає заходів щодо економії матеріальних, паливно-енергетичних ресурсів в апараті районної державної адміністрації, відділах районної державної адміністрації, які не є юридичною особою;

29)    здійснює систематичне та оперативне оприлюднення публічної інформації про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

30)    передає у встановленому порядку та визначені строки до відділу  управління персоналом, організаційних питань та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом;

31)    вживає заходів щодо захисту персональних даних при їх обробці в процесі виконання своїх повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних»;

32)    виконує інші доручення голови районної державної адміністрації та керівника апарату.

6. Відділ має право:

1)        представляти районну державну адміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

2)        встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами районної державної адміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

3)        запитувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію щодо бухгалтерського обліку та звітності;

4)        вносити голові районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

7. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до вимог Закону України „Про державну службу” з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених пунктом 9 цього Положення, керівником апарату районної державної адміністрації.

9. Начальник відділу (особа, що претендує на посаду начальника відділу) повинен мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом та на керівних посадах не менш як три роки; знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок   приймання,   передачі   товарно-матеріальних   та   інших   цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

10. На посади спеціалістів відділу призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

11. Начальник відділу:

1)        організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

2)        здійснює керівництво відділом, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи працівників відділу та вживає заходів щодо підвищення ефективності їх діяльності, організовує розроблення посадових інструкцій працівників відділу, забезпечує дотримання ними трудової дисципліни;

3)        погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

4)        бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах структурних підрозділів районної державної адміністрації та установ, які знаходяться в її підпорядкуванні;

5)        здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок. Бере участь у роботі юридичних служб з оформлення матеріалів щодо відшкодування втрат від нестач і крадіжок власності, контролює подання в необхідних випадках матеріалів до слідчих і судових органів;

6)        подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності районної державної адміністрації і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями з  метою подальшого вдосконалення організації бухгалтерського обліку та звітності з виконання кошторисів;

визначення оптимальної чисельності працівників відділу;

призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу;

присвоєння працівникам відділу чергового рангу державного службовця;

вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності в апараті районної державної адміністрації;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

притягнення до відповідальності працівників відділу за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами районної державної адміністрації, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

організації навчання працівників відділу з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

7)        підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій;

8)        відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує голову районної державної адміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

9)        здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться районною державною адміністрацією;

складенням звітності;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна районної державної адміністрації;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами районної державної адміністрації, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

10)    погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

11)    розробляє положення про матеріальне стимулювання працівників апарату, управлінь та відділів районної державної адміністрації які не є юридичною особою;

12)    здійснює систематичний аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та списує заборгованість відповідно до законодавства;

13)    складає звіти щодо відомостей за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку в цілому щодо районної державної адміністрації;

14)    систематично та оперативно оприлюднює публічну інформацію;

15)    відповідає за ведення у відділі бази персональних даних «Заробітна плата»;

16)    забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;

17)    формує кадровий резерв на працівників відділу, проводить роботу з особами, зарахованими до кадрового резерву;

18)    виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

   Керівник апарату райдержадміністрації                                                            А.Л. Плахотная

  Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації розроблено відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

 Начальник  відділу фінансового-

господарського забезпечення

апарату райдержадміністрації                                             О.Ю. Тупчієнко         

 

  Додаток 5

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

__________ №_________

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації

 

1. Юридичний сектор апарату районної державної адміністрації (далі - сектор) утворюється головою районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація) у складі апарату райдержадміністрації.

2. Сектор у своїй діяльності підпорядковується голові райдержадміністрації.

3. У своїй діяльності сектор керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів районної та обласної державних адміністрацій, рішеннями сесій районної та обласної рад, цим Положенням. З питань організації та проведення правової роботи юридичний сектор керується актами Мін’юсту.

4. Основним завданням сектору апарату  є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів апаратом та структурними підрозділами райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів райдержадміністрації в судах.

5. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта райдержадміністрації для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з сектором не допускається.

6. Пропозиції  сектору щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів апарату райдержадміністрації, а також актів структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, що належать до сфери управління, у відповідність до законодавства є обов'язковими для розгляду головою райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів та керівниками підприємств.

У разі неврахування пропозицій  сектору або часткового їх врахування сектор подає голові райдержадміністрації, керівнику структурного підрозділу, підприємства письмовий висновок до проекту акта.

7. Сектор виконує такі завдання:

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, на підприємствах, що належать до сфери управління райдержадміністрації, у представленні інтересів райдержадміністрації в судах;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис голові райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5) переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність до законодавства;

6) інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

7) вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

8) разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови райдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

9) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них;

10) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

11) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

12) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

13) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності райдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

14) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрацією, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

15) подає пропозиції голові райдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

16) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

17) здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, на підприємствах, що належать до сфери її управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови райдержадміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності райдержадміністрації, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного сектору, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

18) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

19) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

20) визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах підприємств, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

21) погоджує кандидатуру претендента на посаду керівника юридичної служби територіального (місцевого, регіонального) органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, урядового органу та його територіальних органів і підприємств, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

22) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичного сектору апарату райдержадміністрації та підприємств, що належать до сфери її управління, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, а також за дорученням її голови розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

23) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;

24) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах;

25) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

26) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

27) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

28) забезпечує захист персональних даних.

8. Сектор має право:

1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами райдержадміністрації та підприємствами, що належать до сфери її управління;

2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб територіальних (місцевих, регіональних) органів, урядового органу та його територіальних органів і підприємств, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу сектору;

3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться сектором відповідно до покладених на нього завдань;

4) інформувати голову райдержадміністрації про покладення на сектор обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу сектору необхідних матеріалів посадовими особами апарату та структурних підрозділів, підприємств, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

9. Сектор в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями.

10. Головний  спеціаліст-юрисконсульт  юридичного     сектору призначається на  посаду та  звільняється  з  посади  керівником апарату  райдержадміністрації відповідно до вимог діючого  законодавства.

На  посаду  головного  спеціаліста-юрисконсульта юридичного сектору призначаються повнолітні  громадяни України, які  вільно  володіють державною мовою та  здобули ступінь вищої  юридичної освіти бакалавра  або  молодшого бакалавра.

Посада  головного  спеціаліста відноситься до категорії «В» посад державної  служби.

Державним службовцям , які  займають посади державної  служби категорії «В» -  присвоюються 6, 7, 8, 9 ранг.

11. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації відповідно до вимог діючого законодавства.

На  посаду  завідувача  юридичного сектору  призначаються  повнолітні громадяни  України, які   вільно  володіють державною   мовою та здобули ступінь  вищої  юридичної освіти не нижче магістра, з  досвідом  роботи на посадах державної  служби категорії «Б»  чи  «В»  або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом  роботи  на  керівних  посадах підприємств, установ  та організацій незалежно від  форми власності не менше  одного  року.

  Посада  завідувача  юридичного  сектору  відноситься до  категорії «Б» посад  державної  служби. Державним службовцям , які  займають посади державної  служби категорії «Б» - присвоюються  3, 4, 5, 6 ранг.

12. Завідувач  сектору:

1) представляє сектор у питаннях його діяльності, здійснює безпосереднє керівництво та організовує роботу сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, а також порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов‘язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

2) подає пропозиції голові райдержадміністрації щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників сектору, керівників і працівників юридичної служби підприємств. що належать до сфери управління райдержадміністрації, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно з законодавством. Представляє інтереси держави в судах під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є райдержадміністрація;

3) планує роботу сектору і забезпечує виконання затверджених планів;

4) визначає завдання і проводить розподіл обов'язків між працівниками сектору, проводить аналіз результатів роботи сектору і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності сектору, забезпечує підвищення ділової і професійної кваліфікації працівників сектору;

5) розробляє посадові інструкції працівників сектору, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку;

6) вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів державного службовця, заохочення працівників сектору та накладення дисциплінарних стягнень;

7) проводить роботу, спрямовану на добір і розстановку кадрів, підвищення професійної кваліфікації та ділових якостей працівників сектору;

8) організовує оперативний контроль за термінами виконання розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, віднесених до компетенції сектору;

9) забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції сектору;

10) вирішує питання взаємодії сектору з юридичним відділом облдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування;

11) здійснює контроль за дотриманням у секторі регламенту райдержадміністрації та відповідних інструкцій;

12) забезпечує в межах своєї компетенції збереження у секторі інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

13) в обов‘язковому порядку візує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, підписує інші документи в межах своєї компетенції;

14) на період відсутності завідуючого сектором у зв‘язку з відпусткою, довготерміновим відрядженням, хворобою тощо його обов‘язки покладаються на головного спеціаліста сектору.

  Керівник апарату райдержадміністрації                                                     А.Л. Плахотная                  

 Положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації розроблено юридичним сектором апарату районної державної адміністрації

 Завідувач юридичного сектору

апарату райдержадміністрації                                                      В.В. Мендрина

 

Додаток 6

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

__________ №_________

ПОЛОЖЕННЯ 

 про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату

районної державної адміністрації

 

1. Відділ ведення Державного реєстру виборців районної державної адміністрації      (далі – відділ ведення Реєстру) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівникові апарату районної державної адміністрації. Відділ не є юридичною особою публічного права.

2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, відповідно актами голови обласної, районної державної адміністрації, а також цим положенням.

3. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

1) ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі – виборці) і проживають або перебувають на території села, селища, які входять до складу Нікольського району;

2) складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.

4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі – персональні дані Реєстру); знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України «Про Державний реєстр виборців» (далі – Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;

2) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими розпорядником Реєстру;

3) забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців»;

4) визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму (зазначає закордонний округ) та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;

5) в установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;

6) проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;

7) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;

8) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;

9) надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;

10) здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;

11) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;

12) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;

13) виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;

14) отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;

15) проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому Законом порядку;

16) надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;

17) надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

18) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

19) формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями;

20) здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;

21) вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;

22) передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;

23) здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;

24) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Покладення на відділ ведення Реєстру завдань, що виходять за межі його компетенції, не допускається.

6. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами відповідно Міністерства закордонних справ України,районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, виборчими комісіями, комісіями референдуму, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

8. Відділ ведення Реєстру очолює начальник, який:

1)         забезпечує виконання на відповідній території Закону, законів України про вибори та референдуми з питань, що стосуються діяльності відділу ведення Реєстру;

2)         здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

3)         розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

4)         видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом, організовує і контролює їх виконання;

5)         забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

6)         вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу ведення Реєстру;

7)         підписує визначені Законом документи, що скріплюються печаткою відділу;

8)         вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону;

9)         забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;

10)     виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

9. Начальник та інші працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посади та звільняються з посад керівником апарату районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

10. Чисельність працівників відділу ведення Реєстру визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 943 «Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців».

11. Відділ ведення Реєстру має власну печатку та бланк.

  Керівник апарату райдержадміністрації                                                     А.Л. Плахотная                  

 Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців районної державної адміністрації розроблено відділом ведення Державного реєстру виборців районної державної адміністрації.

  Начальник відділу ведення Державного

реєстру виборців райдержадміністрації                                                        В.А. Кашина