ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Posted in Бюджет району

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
                                                                               
                                                                               
                                                                                                                       
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 
                                                за   2018  рік                                            
1. 3700000 Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)                                    
2.  3710000 Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)                                    
3.  3717370   0490   Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)            
                                                                                                                       
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)
                                                                                                                       
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1500000,00 0,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 -1500000,00 0,00 -1500000,00
                                                                                                                       
                                                                                                                       
5.  Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
                                                                                                                       
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Створення сприятливих умов для соціально - економічного розвитку району ######### 0,00 ######### 0,00 0,00 0,00 -1500000,00 0,00 ##########
    ######### 0,00 ######### 0,00 0,00 0,00 -1500000,00 0,00 -1500000,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Відсутні витрати за відповідним напрямком використання
                                                                                                                       
                                                                                                                       
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
  (грн)
                                                                                                                       
Найменування  місцевої/регіональної  програми Затверджено у паспорті бюджетної програми   Касові видатки (надані кредити)  Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Усього     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
                                                                                                                       
                                                                                                                       
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
                                                                                                                       
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми   Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
  Обсяг видатків для соціально - економічного розвитку району грн. кошторис 1500000,00   1500000,00       -1500000,00   -1500000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відсутні витрати за відповідним напрямком використання
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
Начальник фінансового управління Нікольської РДА       Т. ГУЦ
                                            (підпис)     (ініціали та прізвище)
                                                                                                                       
                                                                                                                       
Начальник фінансового управління Нікольської РДА       Т.ГУЦ
                                            (підпис)     (ініціали та прізвище)
                                                                                                                       

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (6)

Posted in Бюджет району

 

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження

Нікольської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Фінансового управління  Нікольської РДА                                     (найменування місцевого фінансового органу)

 

_________________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. __0200000_               Нікольська  райдержадміністрація_______________________
               (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)

2. _0210000_________ Нікольська  райдержадміністрація _______________________
               (КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3. __0212110_____ _________  __Первинна медико-санітарна   допомога  населенню  

      (КПКВК МБ)    (КФКВК)1           (найменування бюджетної програми)                                                                                               

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8601,613 тис. гривень,

 у тому числі загального фонду – 8317,063 тис. гривень та спеціального фонду – 284,550 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  (Закон України від 28.06.1996 р. № 254/96)

Бюджетний  кодекс  України  (Закон України від 08.07.2010 р. № 2456 – IY)

Закон  України  від  21.12.2016 р.  № 1801- VIII «Про державний  бюджет України  на 2017 рік»

Закон  України  « Основи  законодавства  України  про охорону  здоров'я» № 2801-XII від 19.11.1992 р.

       Наказ Міністерства фінансів  України  від 26.08.2014 р № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»

 Наказ Міністерства фінансів  України, МОЗ  України  від 26.05.2010 р. № 283/437 « Про затвердження Типового  переліку  бюджетних  програм та результативних         показників  їх виконання  для місцевих  бюджетів  у галузі «Охорона здоров'я»

       Наказ Міністерства фінансів  України, МОЗ  України  від 25.07.2013 р. № 693/633« Про затвердження змін до Типового  переліку  бюджетних  програм та результативних                 показників  їх виконання  для місцевих  бюджетів  у галузі «Охорона здоров'я»

Розпорядження голови райради від 04.07.2018 № 67«Про урахування у складі районного бюджету та визначення напрямків використання трансфертів з місцевих бюджетів»

 

 

 

6. Мета бюджетної програми Зміцнення  та поліпшення здоров'я населення шляхом  забезпечення потреб  населення  у первинній  медичній  допомозі.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0212111

0725

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0212111

0725

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

8317,063

284,550

8601,613

 

 

 

Усього

8317,063

284,550

8601,613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

-

-

-

-

Підпрограма 1

-

-

-

-

Підпрограма 2

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0212111

Підпрограма

 

 

 

 

 

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 Завдання: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Кількість штатних посад

одиниць

Штатний розклад на 2018 рік

124,83

 

 

в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу

одиниць

Штатний розклад на 2018 рік

18,33

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість прикріпленого населення

осіб

Статистична звітність

Ф FNS 9999 за 2018 рік

28253

 

 

Кількість відвідувань лікарів

од.

Ф№20 таб  за 2017 рік

53903

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу

одиниць

розрахунок

1541

 

 

Середня кількість відвідувань на 1 лікаря

одиниць

розрахунок

2941

4

 

якості

 

х

 

 

 

Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями

%

Розрахунок інформаційно-аналітичної служби ЦПМСД

95,7

 

 

Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях

%

Розрахунок інформаційно-аналітичної служби ЦПМСД

1,9

 

 

Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях

%

Розрахунок інформаційно-аналітичної служби ЦПМСД

6,7

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

Голова райдержадміністрації                                      __________             О.РЕШЕТНЯК
                                                                                                                              (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник  фінансового управління                          __________                     Т.ГУЦ
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)