ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік Первинна медико-санітарна допомога населенню Нікольська райдержадміністрація

Posted in Паспорт бюджетних програм

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження

Нікольської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Фінансового управління  Нікольської РДА                                     (найменування місцевого фінансового органу)

 

_________________ № ______

  ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік

1. __0200000_               Нікольська  райдержадміністрація_______________________
               (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)

2. _0210000_________ Нікольська  райдержадміністрація _______________________
               (КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3. __0212110_____ _________  __Первинна медико-санітарна   допомога  населенню  

      (КПКВК МБ)    (КФКВК)1           (найменування бюджетної програми)                                                                                               

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _6070,224_ тис. гривень,

 у тому числі загального фонду – _5785,674_ тис. гривень та спеціального фонду – __284,550__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ____

Конституція України  (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96)

Бюджетний  кодекс  України  (Закон України від 08.07.2010р. №2456 – IY)

Закон  України  від  21.12.2016 р.  №1801- VIII «Про державний  бюджет України  на 2017 рік»

Закон  України  « Основи  законодавства  України  про охорону  здоров'я» №2801-XII від 19.11.92

       Наказ Міністерства фінансів  України  від 26.08.2014р №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»

 Наказ Міністерства фінансів  України, МОЗ  України  від 26.05.2010р. №283/437 « Про затвердження Типового  переліку  бюджетних  програм та результативних         показників  їх виконання  для місцевих  бюджетів  у галузі «Охорона здоров'я»

       Наказ Міністерства фінансів  України, МОЗ  України  від 25.07.2013р. №693/633« Про затвердження змін до Типового  переліку  бюджетних  програм та результативних                 показників  їх виконання  для місцевих  бюджетів  у галузі «Охорона здоров'я»

Рішення сесії  Нікольської районної ради  від 24.04.2018р.   №  7/29 – 484 «Про внесення змін до рішення сесії  Нікольської районної ради  від 22.12.2017р.   №  7/26 – 417                         «Про районний бюджет  на 2018 рік» зі змінами від 23.02.2018 №7/27-450»

 

 

 

 

6. Мета бюджетної програми _Зміцнення  та поліпшення здоров'я населення шляхом  забезпечення потреб  населення  у первинній  медичній  допомозі

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0212111

0725

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0212111

0725

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

5785,674

284,550

6070,224

 

 

 

Усього

5785,674

284,550

6070,224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

-

-

-

-

Підпрограма 1

-

-

-

-

Підпрограма 2

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0212111

Підпрограма

 

 

 

 

 

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 Завдання: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Кількість штатних посад

одиниць

Штатний розклад на 2018 рік

124,83

 

 

в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу

одиниць

Штатний розклад на 2018 рік

18,33

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість прикріпленого населення

осіб

Статистична звітність

Ф FNS 9999 за 2018 рік

28253

 

 

Кількість відвідувань лікарів

од.

Ф№20 таб  за 2017 рік

53903

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу

одиниць

розрахунок

1541

 

 

Середня кількість відвідувань на 1 лікаря

одиниць

розрахунок

2941

4

 

якості

 

х

 

 

 

Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями

%

Розрахунок інформаційно-аналітичної служби ЦПМСД

95,7

 

 

Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях

%

Розрахунок інформаційно-аналітичної служби ЦПМСД

1,9

 

 

Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях

%

Розрахунок інформаційно-аналітичної служби ЦПМСД

6,7

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                      __________             О.М.Решетняк
                                                                                                                              (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                      __________                  Т.С.Гуц
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)