Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік (0212010)

Posted in Паспорт бюджетних програм

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                           Наказ Міністерства фінансів України
                                                                                                                                                          26 серпня 2014 року N 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Нікольська районна державна адміністрація Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ N ______

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік

1.        0200000                  Нікольська районна державна адміністрація Донецької області

          (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2.        0210000                 Нікольська районна державна адміністрація Донецької області

          (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)

3.        0212010                    0731       Багатопрофільна стаціонарна медична  допомога  населенню

          (КПКВК МБ)            (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 20115,210_ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _19602,340_ тис. гривень та спеціального фонду - _512,870 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

    Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

    Нова редакція Бюджетного кодексу України від 8.07.2010 р.№ 2456-VI

    Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 №1801- VІІ

    Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» №2802-ХІІ від 19.11.1992

    Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання

    місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679)

    Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та

    результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» від 26.05.2010 р. № 283/437 (із змінами від 25.07.2013 №

    693/633)

    Рішення сесії Нікольської районної ради від 31.07.2018 №7/31-520 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 року №7/26-417 «Про             районний бюджет на 2018 рік» зі змінами від 19.06.2018 №7/30-503»

 

 

6. Мета бюджетної програми _Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення___

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань  . (тис.грн.)

 

N
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 1

0212010 

0731 

Забезпечення надання населенню консультативно – поліклінічної допомоги

8343,050

380,360

8723,410

2

0212010

0731

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

11259,290

 

11259,290

 

3

0212010

0731

Реалізація проекту «Технічне переоснащення вузла обліку газу в котельні Центральної районної лікарні Нікольського району»

 

132,510

132,510

 

 

 

Усього

19602,340

512,870

20115,210

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми               (тис. грн)

 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Завдання 1 Забезпечення надання населенню консультативно-поліклінічної допомоги

 

 

 

1

0212010

затрат

 

 

 

 

 

 кількість установ

одиниць 

Ф№47-здоров таб 0750 

 

 

кількість штатних одиниць

одиниць

штатний розпис

204,0

 

 

у т.ч. лікарів

одиниць

штатний розпис

35,0

 

 

кількість ліжок у денних стаціонарах

одиниць

Ф№47-здоров таб 0750 

15

2

0212010

продукту

 

 

 

 

 

 кількість ліжко-днів у денних стаціонарах

тис.одиниць 

 довідка 

 5,1

 

 

кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)

осіб

довідка

110902

3

0212010

ефективності

 

 

 

 

 

 завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах

днів 

 розрахунок

 341

 

 

середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря

одиниць

розрахунок

5687,3

4

0212010

якості

 

х

 

 

 

рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях

розрахунок

16,2 

 

 

зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

11,1

 

 

Завдання 2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

 

 

 

1

0212010

затрат

 

 

 

 

 

 кількість установ

одиниць 

Ф№47-здоров таб 0100 

1

 

 

кількість штатних одиниць

одиниць

штатний розпис

204,0

 

 

у т.ч. лікарів

одиниць

штатний розпис

35,0

 

 

кількість ліжок у звичайних стаціонарах

одиниць

Ф№47-здоров таб 0100 

115

2

0212010

продукту

 

 

 

 

 

 кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах

тис.одиниць 

довідка 

40,3

 

 

кількість пролікованих хворих у стаціонарах

осіб

розрахунок

3368

3

0212010

ефективності

 

 

 

 

 

 завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах

днів 

 розрахунок

350,2

 

 

середня тривалість лікування в стаціонарі 1 хворого

днів

розрахунок

11,9

4

0212010

якості

 

х

 

 

 

зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

11,1

 

 

зниження показника летальності

%

розрахунок

0,98

 

 

Завдання 3 Реалізація проекту «Технічне переоснащення вузла обліку газу в котельні Центральної районної лікарні Нікольського району»

 

 

 

1

0212010

затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на реалізацію проекту

Тис.грн

 

132,510

2

0212010

продукту

 

 

 

 

 

Облаштування засобів дистанційної передачі данних на вузлі обліку газув котельні

кількість

 

1

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                  __________             О. РЕШЕТНЯК
                                                                                                                                            (підпис)                      (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник начальника фінансового управління                                     __________            О.ПОКЛОНСЬКА
                                                                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)