ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік.

Posted in Паспорт бюджетних програм

                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ
                                                                                Фінансове управління Нікольської РДА
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
                                                                                _____________________№____________________________            
                                                                                                                               
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 3700000   Фінансове управління Нікольської РДА   02312821                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 3710000   Фінансове управління Нікольської РДА   02312821                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 3717370   7370   0490   Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій   05305200000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 500 000,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294 - IХ, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), рішення сесії Нікольської районної ради від 24.12.2019 № 7/44-757 "Про районний бюджет на 2020 рік"
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
   
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для соціально - економічного розвитку району
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Створення сприятливих умов для соціально - економічного розвитку району
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
                                                                                                                               
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 створення сприятливих умов для соціально - економічного розвитку району 500 000,00 0,00 500 000,00                        
  УСЬОГО 500 000,00 0,00 500 000,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
  Усього     0,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат         0,00
0 Обсяг видатків для соціально - економічного розвитку району тис.грн. кошторис 500 000,00 0,00 500 000,00
                                                                                                                               
                                                                                                                               
Начальник фінансового управління Нікольської РДА     Т. ГУЦ          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
Фінансове управління Нікольської РДА                                      
(Назва місцевого фінансового органу)                                      
                                                                                                                               
Начальник бюджетного відділу     О. ПОКЛОНСЬКА          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
31.01.2020