Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Posted in Паспорт бюджетних програм

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
ЗВІТ          
про виконання паспорта бюджетної програми          
місцевого бюджету за 2019  рік          
                                                                                                                                         
1.   3700000   Фінансове управління Нікольської РДА          
      (код)   (найменування головного розпорядника)          
                                                                                                                                         
2.   3710000   Фінансове управління Нікольської РДА          
      (код)   (найменування відповідального виконавця)          
                                                                                                                                         
3.   3717370   0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій          
      (код)   (КФКВК) (найменування бюджетної програми)          
                                                                                                                                         
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми          
№ з/п Ціль державної політики          
1 2          
             
                                                                                                                                         
5. Мета бюджетної програми          
Створення сприятливих умов для соціально - економічного розвитку району          
                                                                                                                                         
6. Завдання бюджетної програми          
№ з/п Завдання          
1 2          
1 Створення сприятливих умов для соціально - економічного розвитку району          
                                                                                                                                         
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
  гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд  усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 створення сприятливих умов для соціально - економічного розвитку району 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 -500 000,00 0,00 -500 000,00
  Відсутні витрати за відповідним напрямком використання
  УСЬОГО 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 -500 000,00 0,00 -500 000,00
                                                                                                                                         
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми          
  гривень          
Найменування місцевої/регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення          
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          
Усього     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00          
                                                                                                                                         
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
                                                                                                                                         
N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 Затрат                      
0 Обсяг видатків для соціально - економічного розвитку району тис.грн. кошторис 500000 0 500000 0 0 0,00 -500000,00 0,00 -500000,00
  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні витрати за відповідним напрямком використання
                                                                                                                                         
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.          
У звязку із відсутністю витрат за  відповідною бюджетною програмоюа здійснити висновок про виконання не можливо          
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
Начальник фінансового управління Нікольської РДА       Т. ГУЦ                  
                                            (підпис)     (ініціали та прізвище)                  
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
Начальник фінансового управління       Т.ГУЦ                  
                                            (підпис)     (ініціали та прізвище)