" КОШТОРИС на 2018 рік"

Posted in Кошториси

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
 
         
  Чотири мільйони чотириста двадцять тисяч сімсот тридцять п'ять грн (4420735,00)
ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту фінансів  (сума словами і цифрами)
облдержадміністрації Перший заступник голови облдержадміністрації
________________ М.О. Скарга (посада)                      
(підпис)                       ( ініціали і прізвище)     Є.С. Вілінський
  (підпис) (ініціали і прізвище)
       
         (число, місяць, рік)                  М.  П (число, місяць, рік)   М.П.
         
 КОШТОРИС
на 2018 рік
_______________________________________
(індивідуальний, зведений)
05419985 Нікольська райдержадміністрація (апарат)
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
смт Нікольське, Нікольський район, Донецької області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  ДЕРЖАВНИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету   775  Донецька обласна державна адміністрація
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  7751010  Здiйснення виконавчої влади у Донецькiй областi
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*___________)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 4 420 735,00 - 4 420 735,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 4 420 735,00 х 4 420 735,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - - -
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х - -
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х - -
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 Х - -
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х - -
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 Х - -
(розписати за підгрупами)     - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х - -
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 25020200 Х - -
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 Х - -
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки 25020400 Х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 4 420 735,00 - 4 420 735,00
Поточні видатки 2000 4 390 735,00 - 4 390 735,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 4 239 568,00 - 4 239 568,00
Оплата праці 2110 3 475 017,00 - 3 475 017,00
Заробітна плата 2111 3 475 017,00 - 3 475 017,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 764 551,00 - 764 551,00
Використання товарів і послуг 2200 151 167,00 - 151 167,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 14 050,00 - 14 050,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 9 515,00 - 9 515,00
Видатки на відрядження 2250 3 703,00 - 3 703,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 123 899,00 - 123 899,00
Оплата теплопостачання 2271 84 875,00 - 84 875,00
Оплата водопостачання і водовідведення  2272 1 864,00 - 1 864,00
Оплата електроенергії 2273 37 160,00 - 37 160,00
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 -   -
Капітальні видатки 3000 30 000,00 - 30 000,00
Придбання основного капіталу 3100 30 000,00 - 30 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 30 000,00 - 30 000,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
         
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
В.о. голови райдержадміністрації     В.М. Павлішин
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Начальник ВФГЗ-головний бухгалтер     О.Ю. Тупчієнко
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
       
(число, місяць, рік)        
М.П.***