ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ НА 2018 рік

Posted in Кошториси

                  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
                 
                 
                             
ПОГОДЖЕНО                 Два мільйони п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот дев'яносто шість грн (2511896,00)
Начальник  фінансового управління                
Нікольської райдержадміністрації                 (сума словами і цифрами)
                                                             Т.С. Гуц                 В.о. голови райдержадміністрації
(підпис)                       ( ініціали і прізвище)                 (посада)                      
                      В.М. Павлішин
15 січня 2018 року                 (підпис) (ініціали і прізвище)
         (число, місяць, рік)                  М.  П                 15 січня 2018 року    
                    (число, місяць, рік) М.П.
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
НА 2018 РІК
05419985  Нікольська районна державна адміністрація (відділи)
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
смт Нікольське, Нікольський район, Донецької області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  ДЕРЖАВНИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету   775  Донецька обласна державна адміністрація
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  7751010  Здiйснення виконавчої влади у Донецькiй областi
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)1___________)
                            (грн)
Найменування  КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 157857 158443 157973 157972 179112 200596 200768 175205 159999 141542 141829 143477 1974773
Нарахування на оплату праці 2120 34729 34857 34754 34754 39370 44112 44169 38600 35200 31125 31216 31565 434451
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220                         0
Продукти харчування 2230                         0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 11454 11512 6512 6514 2172 2128 2128 2128 6513 6513 11513 11512 80599
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                         0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                         0
Соціальне забезпечення 2700                         0
Інші видатки 5000* 1648 1648 3707 1648 2275 1648 1648 1648 1648 1648 1648 1259 22073
УСЬОГО   205688 206460 202946 200888 222929 248484 248713 217581 203360 180828 186206 187813 2511896
В.о. голови райдержадміністрації         В.М. Павлішин        
          (підпис)   (ініціали і прізвище)        
Начальник ВФГЗ-головний бухгалтер         О.Ю. Тупчієнко        
          (підпис)   (ініціали і прізвище)        
М.П.**                            
15 січня 2018 року                        
(число, місяць, рік)