Кошторис відділи 2019 рік

Posted in Кошториси

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
 
         
  Два мільйони шістсот двадцять тисяч триста п'ятдесят дві грн 00 коп (2620352,00)
ПОГОДЖЕНО
Начальник  фінансового управління (сума словами і цифрами)
Нікольської райдержадміністрації Голова райдержадміністрації
                                                             Т.ГУЦ (посада)                      
(підпис)                       ( ініціали і прізвище)     О.РЕШЕТНЯК
  (підпис) (ініціали і прізвище)
16 січня 2019 року 16 січня 2019 року    
         (число, місяць, рік)                  М.  П (число, місяць, рік)   М.П.
         
 КОШТОРИС
на 2019 рік
05419985  Нікольська районна державна адміністрація (відділи)
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
смт Нікольське, Нікольський район, Донецька область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  ДЕРЖАВНИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету   775  Донецька обласна державна адміністрація
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  7751010  Здійснення виконавчої влади у Донецькій області
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*___________)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 2 620 352,00 - 2 620 352,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 2 620 352,00 х 2 620 352,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - - -
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 2 620 352,00 - 2 620 352,00
Поточні видатки 2000 2 610 352,00 - 2 610 352,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 2 489 717,00 - 2 489 717,00
Оплата праці 2110 2 040 753,00 - 2 040 753,00
Заробітна плата 2111 2 040 753,00 - 2 040 753,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 448 964,00 - 448 964,00
Використання товарів і послуг 2200 120 635,00 - 120 635,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 2 318,00 - 2 318,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 7 014,00 - 7 014,00
Видатки на відрядження 2250 2 014,00 - 2 014,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 109 289,00 - 109 289,00
Оплата теплопостачання 2271 62 065,00 - 62 065,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 2 488,00 - 2 488,00
Оплата електроенергії 2273 44 736,00 - 44 736,00
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 - - -
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 -   -
Капітальні видатки 3000 10 000,00 - 10 000,00
Придбання основного капіталу 3100 10 000,00 - 10 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 10 000,00 - 10 000,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
Голова райдержадміністрації     О.РЕШЕТНЯК
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Начальник ВФГЗ-головний бухгалтер     О.ТУПЧІЄНКО
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
16 січня 2019 року      
(число, місяць, рік)        
М.П.***