ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК

Posted in Кошториси

                  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
                 
                 
                             
                  #ИМЯ?
                 
                  (сума словами і цифрами)
                  Голова райдержадміністрації
                  (посада)                      
                      А.ВЕСЬОЛКІНА
                  (підпис) (ініціали і прізвище)
                  10  січня 2020 року    
                    (число, місяць, рік) М.П.
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
НА 2020 РІК
05419985  Нікольська районна державна адміністрація
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
смт.Нікольське, Нікольський р-н, Донецька область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  ДЕРЖАВНИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету   775  Донецька обласна державна адміністрація
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  7751010  Здійснення виконавчої влади у Донецькій області
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ___________)
                            (грн)
Найменування  КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 120159,00 210672,00 99491,00 99646,00 114642,00 127255,00 126975,00 127395,00 113380,00 101187,00 100066,00 60624,00 1401492,00
Нарахування на оплату праці 2120 46435,00 46348,00 21888,00 21922,00 25221,00 27996,00 27935,00 28027,00 24944,00 22261,00 22015,00 13338,00 328330,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220                         0,00
Продукти харчування 2230                         0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 15069,00 15389,00 13932,00 13932,00 3329,00 3329,00 3329,00 3329,00 12807,00 12806,00 19377,00 23249,00 139877,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                         0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                         0,00
Соціальне забезпечення 2700                         0,00
Інші видатки 5000* 7586,00 2962,00 2962,00 2962,00 3845,00 2962,00 2962,00 2962,00 2962,00 3845,00 2962,00 2956,00 41928,00
УСЬОГО   189249,00 275371,00 138273,00 138462,00 147037,00 161542,00 161201,00 161713,00 154093,00 140099,00 144420,00 100167,00 1911627,00
                             
Голова райдержадміністрації             А.ВЕСЬОЛКІНА        
          (підпис)   (ініціали і прізвище)        
Начальник ВФГЗ-головний бухгалтер             О.ТУПЧІЄНКО        
          (підпис)   (ініціали і прізвище)        
М.П.**                            
10 січня 2020 року                            
(число, місяць, рік)                            
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.