Кошторис апарат 2020 рік

Posted in Кошториси

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
 
         
  #ИМЯ?
 
  (сума словами і цифрами)
  Голова облдержадміністрації, керівник військово-цивільної адміністрації
  (посада)                      
      П.О.КИРИЛЕНКО
  (підпис) (ініціали і прізвище)
   10 січня 2020 року    
  (число, місяць, рік)   М.П.
         
 КОШТОРИС
на 2020 рік
05419985  Нікольська районна державна адміністрація
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
смт.Нікольське, Нікольський р-н, Донецька область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  ДЕРЖАВНИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету   775  Донецька обласна державна адміністрація
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  7751010  Здійснення виконавчої влади у Донецькій області
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ___________)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 2 463 820,00 - 2 463 820,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 2 463 820,00 х 2 463 820,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - - -
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 2 463 820,00 - 2 463 820,00
Поточні видатки 2000 2 463 820,00 - 2 463 820,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 2 305 607,00 - 2 305 607,00
Оплата праці 2110 1 889 842,00 - 1 889 842,00
Заробітна плата 2111 1 889 842,00 - 1 889 842,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 415 765,00 - 415 765,00
Використання товарів і послуг 2200 158 213,00 - 158 213,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 4 500,00 - 4 500,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 18 482,00 - 18 482,00
Видатки на відрядження 2250 2 649,00 - 2 649,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 132 582,00 - 132 582,00
Оплата теплопостачання 2271 88 081,00 - 88 081,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 2 184,00 - 2 184,00
Оплата електроенергії 2273 41 582,00 - 41 582,00
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 735,00 - 735,00
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 -   -
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
Голова райдержадміністрації     А.ВЕСЬОЛКІНА
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Начальник ВФГЗ-головний бухгалтер     О.ТУПЧІЄНКО
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
10 січня 2020 року      
(число, місяць, рік)        
М.П.***        
         
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.