Пам’ятка для громадян стосовно Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Posted in Доступ до публічної інформації

 

ПАМ’ЯТКА
 для громадян стосовно
  Закону України «Про доступ до публічної інформації»


1. Як оформити запит на інформацію?


   Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
   Письмовий запит подається в довільній формі.
   Запит на інформацію має містити:
1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
  У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала. 


2. Які строки надання інформації?


 Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
  У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. 


3. Чи стягується плата за надання інформації?


   Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.   При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується. 


4. Чи може бути відмовлено у задоволенні запиту на інформацію?


  Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.

 


5. Як оскаржити рішення, дії чи бездіяльність  розпорядника інформації?


  Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.


Важливо !


  Закон України «Про доступ до публічної інформації» не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним Законом України «Про  звернення

 

 

Перелік публічної інформації яка знаходиться у володінні райдержадміністрації

Posted in Доступ до публічної інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова райдержадміністрації

________________В.В.Балабанов

« 15 »  вересня  2011 рік

 

 

ПЕРЕЛІК

публічної інформації, яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та підлягає наданню на запити на публічну інформацію

 

1.Інформація про структуру райдержадміністрації, Регламент роботи райдержадміністрації, Положення про апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації, Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, колективний договір апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

 2.Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності, рішення колегії райдержадміністрації, накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

 3.Посадові інструкції працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

 4.Плани роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, звіти про їх виконання.

 5.Плани проведення колегій на поточний рік та порядок денний засідань колегії райдержадміністрації.

 6.Матеріали, які стосуються складу консультативно-дорадчих органів, створених при райдержадміністрації.

 7.Інформація про наради, семінари та інші заходи, що проводяться райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

 8.Інформація про вакансії в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

 9. Матеріали щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад.

 10. Кадровий резерв.

 11. Штатні розписи апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

 12. Кошториси з бюджету адміністративно-господарських та управлінських видатків райдержадміністрації.

 13. Річні бюджетні запити райдержадміністрації.

 14.Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації.

 15. Бухгалтерські звіти з основної і фінансової діяльності райдержадміністрації.

 16.Договори та угоди, стороною в яких є райдержадміністрація.

 17. Матеріали щорічної оцінки, атестації державних службовців.

 18. Інформація про кількісний та якісний склад державних службовців апарату та  структурних підрозділів райдержадміінстрації, які займають посади керівників та спеціалістів, та їх навчання.

 19. Матеріали щодо стажування на посадах в райдержадміністрації.

 20.  Графіки надання відпусток працівникамапарату та структурних підрозділіврайдержадміністрації.

 21. Матеріали з питань нагородження.

 22. Графіки проведення особистих та виїздних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

 23. Графіки проведення «Прямих ліній».

 24. Інформаційно – аналітичні довідки щодо підсумків роботи із зверненнями громадян.

 25. Інформація про погодження  щодо прийняття та звільнення керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

 26.Відомості про документообіг райдержадміністрації.

 27. Районні Програми та інформація про їх виконання.

28. Інформація про  відзначення  в районі державних, професійних свят та пам’ятних дат.

29. Документи з питань регуляторної діяльності.

30. Перелік адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами райдержадміністраціїта стандарти адміністративних послуг.

31. Довідки та свідоцтва про державну реєстрацію райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

32. Річні та помісячні розписи доходів та видатків зведеного та районного бюджетів.

33. Звіти про виконання районногобюджету.

34. Інформація про зареєстровані релігійні організації.

35. Інформація про районні об'єднання громадян  та громадські організації в районі.

36. Інформація про районні організації політичних партій.

37. Інформація про етнополітичну ситуацію в районі.

38. Інформація з питань реалізації мовної політики в районі.

39. Інформація про суспільно-політичну ситуацію в районі.

40. Порядок доступу до архіву та порядку користування документами НАФ в архівному відділі райдержадміністрації.

41. Реєстр описів справ радянського періоду та періоду незалежності.

42. Описова стаття архівного відділу.

43. Аналіз видачі документів дозвільного характеру.

44. Інформація про заборгованість із заробітної плати.

45. Інформація по укладанню колективних договорів.

46. Зведені таблиці виробничого травматизму у районі.

47. Інформація про потребу району в засобах технічної реабілітації.

48. Плани основних заходів цивільного захисту Володарського району на рік.

49. Інформація про створення обєднань співвласників багатоквартирних будинків району.

50. Інформація про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період.

51. Перелік сільськогосподарських підприємств району.

52.Мережа закладів культури та інформація про їх діяльність.

53.Список об’єктів культурної спадщини, внесених до Державного Реєстру нерухомих пам’яток України.

54.Мережа шкіл району, дошкільних закладів та інформація про їх діяльність.

55.Інформація про кількість дітей шкільного віку.

56.План фізкультурно-масових та спортивних заходів.

57.Інформація про присвоєння статусу матері-героїні.

58.Інформація про видачу посвідчень батькам та дитині з багатодітної сім`ї.