22. Про затвердження типової форми контракту з директором «Інклюзивно ‒ ресурсного центру» Нікольської районної ради Донецької області

Posted in 32 - а сесія районної ради 20.09.2018 року

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
___________________ № __________
смт Нікольське
 
Про затвердження типової  форми
контракту з директором «Інклюзивно ‒ ресурсного центру» Нікольської районної ради Донецької області
 
Відповідно статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», рішення Нікольської районної ради від 19.06.2018 року № 7/30-501 «Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Нікольської районної ради Донецької області», районна рада   
 
ВИРІШИЛА:
 
Затвердити типову форму контракту з директором                        «Інклюзивно-ресурсного центру» Нікольської районної ради Донецької області, що додається.
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                            В.МІТЬКО
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
__________№________
 
 
КОНТРАКТ
з директором «Інклюзивно – ресурсного центру»
Нікольської районної ради
 
смт Нікольське
 
«____»________ 20__ р.
 
 
____________________________________________________________________,
(повна назва органу, до сфери управління якого належить (в управлінні якого перебуває установа) в особі ____________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу, до сфери управління якого належить (в управлінні якого перебуває установа)
який діє на підставі __________________ (далі – Роботодавець), з однієї сторони, та громадянин ________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім’я та по батькові)
(далі - Директор), з іншої сторони, уклали цей контракт про нижченаведене:
____________________________________________________________________
                                                (прізвище, ім’я та по батькові)
призначається на посаду_______________________________________________
                                                                               (найменування посади і установи)
на строк дії цього контракту.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. __________________________________ призначається на посаду Директора комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр»  Нікольської  районної ради Донецької області (далі Центр). Роботодавець доручає Директору комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр»  Нікольської  районної ради Донецької області здійснювати загальне керівництво Центром з дотриманням умов, передбачених цим Контрактом.
1.2. Цей Контракт, як особлива форма трудового договору, спрямований на забезпечення умов для проявлення ініціативності та самостійності Директора «Інклюзивно – ресурсного центру» »  Нікольської  районної ради Донецької області, враховуючи його індивідуальні здібності й професійні навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність .
 
 
2
 
1.3. Контракт регулює трудові та інші відносини між Директором «Інклюзивно – ресурсного центру»   Нікольської  районної ради Донецької області і Роботодавцем. Сторони за цим Контрактом визнають, що їх права та обов’язки регулюються цим Контрактом, Статутом «Інклюзивно – ресурсний центр»  Нікольської  районної ради Донецької області, та чинним законодавством про працю.
1.4  За цим Контрактом Директор «Інклюзивно – ресурсного центру»   Нікольської  районної ради Донецької області зобов'язується безпосередньо здійснювати оперативне керування Центром, забезпечувати ефективне використання і заощадження закріпленого за Центром майна, а Роботодавець зобов'язується створювати відповідні умови для матеріального забезпечення і організації праці Директору «Інклюзивно – ресурсного центру»   Нікольської  районної ради Донецької області.
1.5. Директор «Інклюзивно – ресурсного центру»  Нікольської  районної ради Донецької області є повноважним представником Центру під час реалізації повноважень, функцій, зобов'язань Центру, передбачених Статутом «Інклюзивно – ресурсний центр»   Нікольської  районної ради Донецької області (далі Статут) та іншими нормативними актами.
1.6. У своїй діяльності Директор «Інклюзивно – ресурсного центру»   Нікольської  районної ради Донецької області керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання; правилами й нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони, а також Положенням і локальними правовими актами Центру, в тому числі цим Контрактом.
Директор «Інклюзивно – ресурсного центру»   Нікольської  районної ради Донецької області дотримується норм Конвенції про права дитини.
 
2.  ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ДИРЕКТОРА
 
2.1.Директор «Інклюзивно – ресурсного центру»   Нікольської  районної ради Донецької області:
2.1.1.Планує та організовує роботу Центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців центру;
2.1.2. Подає на затвердження засновнику проекти змін до Статуту;
2.1.3.Призначає на посади фахівців центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства;
2.1.4.Створює належні умови для продуктивної праці фахівців центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій
                                                           3                                                                     надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;
2.1.5.Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.
2.1.7.Укладає колективний договір за погодженням з трудовим колективом.
2.1.8.Розпоряджається за погодженням із Роботодавцем в установленому порядку майном центру та його коштами, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів Центру;
2.1.9.Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;
2.1.10.Представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
2.1.11.Подає Роботодавцю річний звіт про діяльність Центру.
2.1.12.Надання інших повноважень здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до цього Контракту.
2.1.13.Директор укладає трудові договори з працівниками педагогічного та обслуговуючого персоналу Центру у відповідності до чинного законодавства, забезпечує ведення та зберігання трудових книжок працівників. Директор Центру зобов'язаний вжити заходів до створення на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.
2.1.14.Під час укладання трудових договорів з працівниками технічного та обслуговуючого персоналу Центру, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Директор Центру керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Положенням про «Інклюзивно-ресурсний центр», договором і фінансовими можливостями установи.
 
3. ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ
 
3.1.Роботодавець (у межах своїх повноважень):
3.2.Інформує Директора «Інклюзивно – ресурсного центру»   Нікольської  районної ради Донецької області:
·       про галузеву, освітню політику на різних рівнях управління;
·   про державні стандарти.
3.3.Порушує питання про звільнення Директора «Інклюзивно – ресурсного центру»  Нікольської  районної ради Донецької області у разі закінчення Контракту, достроково - за вимогою Директора «Інклюзивно – ресурсного центру»   Нікольської  районної ради Донецької області, а також у випадку порушення  законодавства та умов Контракту з боку Директора
 
                                                   4
«Інклюзивно – ресурсного центру  Нікольської  районної ради Донецької області;
3.4.Здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за Центром майна;
            3.5.Забезпечує:
·     фінансування витрат на утримання «Інклюзивно – ресурсного центру»   Нікольської  районної ради Донецької області в межах затверджених асигнувань, окрім педагогічних працівників, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції;
·     зміцнення матеріально-технічної бази  Центру;
 
 
4. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИРЕКТОРА
 
4.1.За виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Директору Центру нараховується заробітна плата, виходячи з  установлених  норм оплати праці, яка складається з:
а)встановленого йому посадового окладу у розмірі, визначеному чинним законодавством, постановами Кабінету Міністрів України в галузі оплати праці працівникам освіти,  відповідними наказами Міністерства освіти і науки України;
б) виплати за вислугу років щомісячно згідно з педагогічним стажем;
в) надбавки за престижність професії;
г) надбавка за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами;
д) надбавка за складність та напруженість в роботі.
         4.2.При умові виконання обов’язків, визначених Положенням та цим Контрактом, Директору Центру може встановлюватися  премія за рахунок фонду економії заробітної плати, за рішенням відділу освіти райдержадміністрації.
4.3.За сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків відповідно до вимог Закону України «Про освіту», встановлюється щорічна грошова винагорода в розмірі  одного посадового окладу.
4.4 Директору «Інклюзивно – ресурсного центру» Нікольської  районної ради Донецької області надається  основна щорічна оплачувана відпустка тривалістю 56 календарних днів.
4.4.1.Оплата відпустки проводиться, виходячи із його середнього заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки йому надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його посадового окладу.
 
                                          
 
 
                                                        5
4.5.Директор Центру визначає час та порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та завершення, поділу її на частини) за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1.Директор «Інклюзивно – ресурсного центру» Нікольської  районної ради Донецької області несе персональну відповідальність за фінансову і господарську діяльність «Інклюзивно – ресурсного центру» Нікольської  районної ради Донецької області, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за забезпечення і виконання заходів з цивільної оборони, охорони праці, пожежної безпеки, санітарного стану Центру згідно з законодавством України.
5.2.Директором Центру не підлягають відшкодуванню збитки та/або шкода:
·     якщо збитки та/або шкода виникли внаслідок обставин непереборної сили і не залежали від волі директора Центру («форс-мажорні» обставини);
·     якщо збитки та/або шкода виникли внаслідок дій (бездіяльності) та/або рішень Роботодавця (його органів та/або посадових осіб).
5.3.У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених Контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та дійсного Контракту.
5.4.Суперечки між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.
6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ
ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ
6.1.Внесення змін та доповнень до цього Контракту або до окремих його положень здійснюється виключно у письмовій формі шляхом укладення між сторонами додаткових угод.
Пропозиції щодо змін і доповнень до Контракту подаються стороною-ініціатором іншій стороні виключно в письмовій формі. Погодження або письмову аргументовану часткову або повну відмову на отримані пропозиції інша сторона повинна надати стороні-ініціатору протягом 2 (двох) тижнів з дати одержання.
6.2. Дія Контракту припиняється:
6.2.1. у зв'язку з закінченням строку дії Контракту;
6.2.2. за згодою сторін;
6.2.3. за рішенням суду;
6.2.4. при переведенні директора Центру за його згодою, в інший заклад, установу, організацію або перехід на роботу на виборну посаду;
6.2.5. в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України та цим Контрактом.
 
                                                   6
6.3. До закінчення строку дії Контракту він може бути розірваний з ініціативи директора Центру з наступних підстав:
а) у випадку систематичного невиконання Роботодавцем своїх зобов'язань за цим Контрактом;
б) у разі хвороби, тимчасової непрацездатності чи інвалідності директора Центру, які перешкоджають ефективному та якісному виконанню обов’язків директора Центру за Контрактом.
6.4.Директор Центру може бути звільнений з посади, а цей Контракт розірваний за ініціативою Роботодавця до закінчення строку його дії:
6.4.1.у разі порушення директором Центру чинного законодавства України або обов'язків, передбачених Контрактом, в результаті чого для Центру настали або можуть настати значні негативні наслідки (збитки, штрафи, постраждав авторитет Центру тощо);
6.4.2.у разі систематичного невиконання директором Центру інших обов'язків, покладених на нього Контрактом або додатковими угодами (додатками) до Контракту;
6.4.3.у випадку одноразового грубого порушення директором Центру законодавства або обов'язків, передбачених Контрактом, результатом чого з'явилися значні негативні наслідки;
6.4.4. за іншими підставами, передбаченими законодавством і дійсним Контрактом;
6.4.5. з інших підстав, передбачених чинним законодавством.
6.5.У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених у Контракті, його може бути достроково розірвано з письмовим попередженням відповідної сторони за два тижні.
6.6.У цьому випадку, а також у разі розірвання Контракту з ініціативи Директора Центру чи Роботодавця за цей період (два тижні) Директор Центру повинен передати керівництво справами особі, визначеній Роботодавцем, про що скласти відповідний акт приймання-передачі справ, майна та документів Центру та подати його на розгляд Роботодавця.
6.7.Якщо розірвання Контракту проводиться на підставах, встановлених у Контракті, але прямо не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Директора з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 КЗпП України.
 
7. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ
 
7.1.Цей Контракт діє з «__» _______ 20__ року по «___»_______ 20___ року і набирає чинності з дня підписання Сторонами.
7.2.Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього Контракту, крім визначених законом випадків.
7.3.Цей Контракт укладений українською мовою, на ___ сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу. 
7
8. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ
Відомості про Роботодавця:
Нікольська районна  рада
Адреса: вул.Свободи, 87  , смт. Нікольське, Донецька  область, 87000
 Голова районної ради: _______________________________
Відомості про «Інклюзивно – ресурсний центр» Нікольської  районної ради Донецької області:
Адреса: ______________________________________
Службовий телефон: ___________________________
Директор: ____________________________________
 
РОБОТОДАВЕЦЬ
_______________________
_________________ 20__ р.

М. П.
 
 
ДИРЕКТОР
_______________________
_________________ 20__ р.
 
 
 
 
Керуючий справами
районної ради                                                                 О.ГОРБАТЕНКО
 
 
 
 
ПІДГОТОВЛЕНИЙ: відділом освіти Нікольської райдержадміністрації
 
 
В. о. начальника відділу                                                   Т.РАДІОНОВА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до  проекту   рішення  районної  ради
 
«Про  затвердження типової форми контракту з директором  комунальної  установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Нікольської районної ради Донецької області
 
        
Даний проект рішення підготовлено керуючись ст.43  Закону України «Про місцеве самоврядування», пункту 4 статті 36 Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року  №545«Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр на підставі рішення районної ради від 19.06.2018 № 7/30-501 «Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»Нікольської районної ради Донецької області.
Враховуючи  утворення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Нікольської районної ради Донецької області», наявність вакансії директора, протокол  засідання комісії по проведенню конкурсного відбору претендентів на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Нікольської районної ради Донецької області» від 14.08.2018  та з метою забезпечення поточного  управління  та керівництва установою, організації  її адміністративно-господарської, кадрової, фінансової та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань, передбачених чинним законодавством України, статутом установи пропонується затвердити типову форму контракту з директором комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Нікольської районної ради Донецької області.
 
 
 
 
В. о. начальника  відділу освіти
райдержадміністрації                                 Т.РАДІОНОВА