Розпорядження Про затвердження Положення про Громадську раду при райдержадміністрації

Posted in Громадська рада

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

       

 від 23.07.2018 № 301

          смт Нікольське

 

Про затвердження Положення

про Громадську раду при

райдержадміністрації

   

Керуючись постановою  Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року      № 996 «Про забезпечення  участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», розпорядженням голови облдержадміністрації  від 13 січня 2016 року № 17, статтями 25, 39  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

            1. Затвердити Положення про громадську раду при райдержадміністрації, що додається.

            2. Відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації (Рощупкіна) забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті райдержадміністрації протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

  Голова райдержадміністрації                                  О. РЕШЕТНЯК

 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                розпорядження голови      

                                                                                                райдержадміністрації

                                                                                                23.07.2018 № 301

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при райдержадміністрації

 1. Громадська рада при райдержадміністрації (далі – Громадська рада) є тимчасовим консультативно -дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

  2.   У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, розпорядженнями голови  облдержадміністрації, райдержадміністрації, а також цим Положенням.

            Положення про громадську раду розробляється громадською радою та затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

            Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації протягом трьох робочих днів з моменту затвердження. Розроблення та затвердження змін до Положення про громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду.

 3.     Основними завданнями Громадської ради є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень райдержадміністрації, а також здійснення моніторингу реалізації зазначених питань;

забезпечення співпраці з райдержадміністрацією щодо організації та проведення публічних громадських обговорень з основних напрямків її діяльності;

опрацювання та узагальнення інформації щодо результатів проведення консультацій з громадськістю, узгодження позицій громадськості з метою надання їх райдержадміністрації;

представлення інтересів громадськості у співпраці з райдержадміністрацією;

здійснення громадського контролю за діяльністю райдержадміністрації;

    сприяння реалізації права громадян на доступ до публічної інформації.

       4.Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

 готує і подає райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;

подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом;

розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;

здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики і подає їх в установленому порядку райдержадміністрації;

систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

 Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

отримувати в установленому порядку від райдержадміністрації інформацію, необхідну для своєї роботи;

надавати райдержадміністрації пропозиції щодо основних напрямків її діяльності;

залучати до своєї роботи представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних і наукових організацій (за згодою їх керівників) та окремих фахівців;

проводити  конференції, засідання, Громадські слухання та збори.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена райдержадміністрація.

 6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі — інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і проводять діяльність на території району.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які проводять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю райдержадміністрації, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

 7. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадського суспільства.

            Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

            Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

            До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

            Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія.

            Для формування складу Громадської ради утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства (далі — ініціативна група).

Якщо при райдержадміністрації вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється райдержадміністрацією не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи райдержадміністрація затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Громадської ради, представники райдержадміністрації.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів райдержадміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на веб-сайті Нікольської райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства, як власником бази персональних даних його членів, згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом 2 років до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, — за період діяльності);

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 10 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група письмово або в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом 5 календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за 5 календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;

не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у визначений строк;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим цим Положенням;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з райдержадміністрацією, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на веб-сайті Нікольської райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради, обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається райдержадміністрації.

Райдержадміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на веб-сайті Нікольської райдержадміністрації або в інший прийнятний спосіб.

     8. Райдержадміністрація затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів і оприлюднює на веб-сайті Нікольської райдержадміністрації або в інший прийнятний спосіб.

 9. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом Громадської ради відповідної заяви;

обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

смерті члена Громадської ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах.

Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації на підставі протоколу засідання Громадської ради.

Райдержадміністрація оприлюднює відомості про такі зміни на веб-сайті Нікольської  райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, райдержадміністрація вживає заходів для доукомплектування складу Громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу Громадської ради.

Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшостізаходів, передбачених річним планом її роботи;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації райдержадміністрації.

Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформлюється розпорядженням голови райдержадміністрації.

У разі припинення діяльності Громадської ради райдержадміністрація утворює протягом 15 календарних днів ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

 

10. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну Громадську раду, утворену відповідно до вимог Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві, Севастополі державних адміністрацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.

Голова Громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про Громадську раду при райдержадміністрації.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник голови Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

 11. Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені Громадської ради;

представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації.

 12. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена.

Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник райдержадміністрації.

За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 

13. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду райдержадміністрації.

Рішення райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на веб-сайті Нікольської райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників райдержадміністрації в І кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на веб-сайті Нікольської райдержадміністрації або в інший прийнятний спосіб.

 14. Громадська рада інформує райдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку на веб-сайті Нікольської райдержадміністрації або оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

 15. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація.

 Положення про Громадську раду при райдержадміністрації розроблено  відділом

 управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики райдержадміністрації.

  

Начальник відділу управління

персоналом, з організаційних

питань та інформаційної

політики райдержадміністрації                                                                С.РОЩУПКІНА