Регламент роботи райдержадміністрації

Posted in Нормативна база

  УКРАЇНА

ВОЛОДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

голови районної державної адміністрації

 

від________№________

   смт Володарське

 

 

 

Про затвердження Регламенту

Володарської районної

державної адміністрації

 

     З гідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1270 «Про внесення змін до Типового регламенту місцевої державної адміністрації»:

1. Затвердити регламент Володарської районної державної адміністрації у новій редакції.

 

2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 21.08.2003 № 277 «Про затвердження Положення про апарат та Регламенту роботи Володарської райдержадміністрації».

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник

голови райдержадміністрації                                                              В.М.Павлішин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

 _____________ №______

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Володарської районної державної адміністрації
 
Загальні положення

1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання
діяльності  Володарської районної  державної  адміністрації  (далі -райдержадміністрація).

2. Розгляд у райдержадміністрації питань,  що належать до її компетенції,  зокрема  щодо  делегованих  районною  радою повноважень, провадиться головою,  першим  заступником  голови, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, управліннями,   відділами   та  іншими  структурними  підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими  допоміжними  органами,  службами  і комісіями,  утвореними головою райдержадміністрації.

3. Робота райдержадміністрації,   її   апарату   та структурних   підрозділів  є  відкритою  і  гласною,  за  винятком розгляду питань,  які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Райдержадміністрація  інформує  громадськість  про  свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл  обов'язків  між  посадовими особами райдержадміністрації  проводить голова райдержадміністрації не пізніше  одного  місяця  з  дня  призначення  його  на  посаду   з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів  райдержадміністрації   (далі - структурні   підрозділи   райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа
забезпечує   реалізацію   відповідно  до  законодавства  державної політики;

порядку заміщення  голови  райдержадміністрації,  його першого заступника, заступників та керівника апарату у разі їх відсутності.

5. Положення    про    структурні     підрозділи     райдержадміністрації  розробляються  керівниками  таких  підрозділів, погоджуються  із  заступниками  голови  (відповідно  до  розподілу обов'язків),  а  також  з керівником сектору юридичного, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи (далі -  сектор юридичний)  апарату райдержадміністрації  і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

Планування роботи райдержадміністрації

6. Робота райдержадміністрації   проводиться   за перспективними  (річними),  поточними (квартальними) планами (які  затверджуються розпорядженням  голови) та  оперативними  (місячними)  планами (які затверджуються головою райдержадміністрації) .

7. Планування роботи райдержадміністрації  здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

8. Формування  планів   роботи райдержадміністрації здійснюється  її  апаратом за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації,  погодженими  із  заступниками  голови (відповідно до розподілу обов'язків).

Планування роботи  райдержадміністрації  з  підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з  урахуванням  статті  7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Плани  роботи  райдержадміністрації   передбачають заходи, спрямовані     на     виконання     Конституції    України ,  законів  України,  актів  Президента  України  та Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України, інших органів
виконавчої влади вищого рівня   (далі  -  акти  законодавства),  доручень  Прем'єр-міністра України,  державних, регіональних та районних програм  соціально-економічного та культурного розвитку,  здійснення інших, визначених законами, а
також делегованих районною радою  повноважень  та  забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи райдержадміністрації включаються:

актуальні питання,   пов'язані   із  здійсненням  заходів  із соціально-економічного розвитку   району   або    окремих    його адміністративно-територіальних одиниць,   функціонуванням  галузей господарського комплексу  та  розв'язанням  проблем  у  соціальній сфері,  поліпшенням  діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування,  які потребують розгляду   на   засіданні   колегії,   нараді  у  голови  райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

перелік актів  законодавства,  розпоряджень  голови   райдержадміністрації,  хід  виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові    заходи,    проведення    яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання:

підбиття підсумків   діяльності   райдержадміністрації відповідно за рік, квартал з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних   підрозділів  райдержадміністрації з виконання актів      законодавства,     розпоряджень     голови   райдержадміністрації.

Підготовка до  розгляду  діяльності  структурних  підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної  або  цільової  перевірки  стану справ   на  території  відповідної  адміністративно-територіальної одиниці.

У планах  роботи  райдержадміністрації   визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи,  відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

10. Додаткові   (позапланові)    питання    включаються    до затвердженого  плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови.

Питання виключається     з     плану     роботи       райдержадміністрації  за рішенням  її  голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно  до  розподілу  обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації.

11. Робота   структурних   підрозділів  та  апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що  затверджуються  заступниками  голови  (відповідно до розподілу обов'язків),  керівником   апарату   райдержадміністрації. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник  апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів  та  апарату райдержадміністрації  здійснюється  з  урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

12. Додаткові  (позапланові)  питання  включаються  до  плану
роботи     структурного    підрозділу    та    апарату   райдержадміністрації і виключаються з нього  за  рішенням  заступника голови  (відповідно  до  розподілу обов'язків),  керівника апарату райдержадміністрації.

13. Контроль   за   виконанням   планів    роботи     райдержадміністрації,  структурних  підрозділів  та  апарату  райдержадміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно  до розподілу     обов'язків),     керівником     аппарату райдержадміністрації.

14. Підготовка    звітності    райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації",  проводиться  її  апаратом  на  основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації,  у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови  (відповідно  до розподілу обов'язків),  керівником апарату райдержадміністрації.

Зміст звітності  за  місяць,  квартал  і   рік   визначається питаннями,   що  вирішуються  райдержадміністрацією  та  її структурними підрозділами.

Звіт про  результати  діяльності  райдержадміністрації розміщується  у місцевих засобах масової інформації.

 

Організація роботи апарату райдержадміністрації

15. Апарат   райдержадміністрації    відповідно    до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи,     що     надходять     до     райдержадміністрації,  готує до них  аналітичні,  довідкові  та  інші матеріали,  а  також  проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;

здійснює опрацювання  проектів  розпоряджень;  розробляє   за дорученням  голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

перевіряє за  дорученням  голови  райдержадміністрації виконання актів законодавства,  доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень  голови  обласної, районної державних адміністрацій   територіальними органами  міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади (з  питань  здійснення  повноважень  райдержадміністрації), структурними  підрозділами райдержадміністрації;   вивчає  та узагальнює досвід роботи  зазначених  органів  і  надає  практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення  їх  діяльності;  здійснює  контроль  за  своєчасним поданням  доповідей,  інформаційних  та  інших матеріалів з питань виконання  актів  законодавства,  розпоряджень   голови обласної, районної  держадміністрацій;

за дорученням  голови райдержадміністрації  проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і  в порядку,  визначених законодавством,  надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації  їх  роботи,  готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного  вирішення  питань економічного,  соціального  та  культурного  розвитку  району;

здійснює правове     забезпечення     діяльності      райдержадміністрації,  надає  методичну  та  іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування,  неухильне додержання  актів законодавства  структурними  підрозділами,  апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні,   інформаційні   та   інші   матеріали    з організаційних   і  кадрових  питань,  що  розглядаються  головою райдержадміністрації;

проводить разом   із   структурними   підрозділами    райдержадміністрації,  територіальними  органами  міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і   суспільно-політичного   становища району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації  пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне     і     господарсько-побутове забезпечення діяльності  райдержадміністрації; 

забезпечує дотримання  режиму  роботи  в  адміністративному  будинку;   забезпечує   організацію   приймання-передачі інформації  засобами  електронного  зв'язку  відповідно  до  вимог законодавства,  належний протипожежний стан у приміщеннях  райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність,   пов'язану   з   державною  таємницею, організовує  та   здійснює   заходи   щодо   забезпечення   режиму секретності  в  райдержадміністрації  відповідно  до  вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

16. Апарат  райдержадміністрації  у  процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів  виконавчої  влади, а також з виконавчими органами рад.

17. Організація  роботи  апарату  райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та  положення  про  її апарат, що затверджується головою райдержадміністрації.

                         

Кадрова робота

18. Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на  комплексне  вирішення  питання  щодо  комплектування  місцевих органів  виконавчої  влади  висококваліфікованими  і компетентними працівниками.

19. Організація кадрової роботи у райдержадміністрації здійснюється  за  затвердженим  головою райдержадміністрації річним  планом,  який  передбачає  здійснення  заходів  з  добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

20. Організацію   кадрової   роботи   в   апараті     райдержадміністрації  здійснює відділ організаційно-кадрової роботи,  у структурних підрозділах райдержадміністрації,  які мають невелику штатну чисельність,  виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота  в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення  та  врахування  можливостей працівників,  найбільш повне застосування їх  здібностей,  розвиток  ініціативності,  створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

21. Прийняття     на     державну    службу    до     райдержадміністрації здійснюється  в  установленому   законодавством порядку.

Керівник апарату  райдержадміністрації,  керівники  структурних  підрозділів
райдержадміністрації  організовують  вивчення   ділових   і моральних   якостей   осіб,  які  претендують  на  зайняття  посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на   посади,   що   не віднесені  до  категорій  посад  державних службовців,  та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно  до законодавства.

22. На  посади,  передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з  таємними  документами,  можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

23. У райдержадміністрації,  її структурних підрозділах створюється  у  порядку,  передбаченому  Положенням про формування кадрового резерву для державної служби,  що затверджене постановою Кабінету Міністрів   України   від   28   лютого  2001  р.  N  199 резерв кадрів,  який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами,  зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

24. З метою здійснення регулярного контролю  за  проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у   райдержадміністрації   проводяться   в   установленому законодавством  порядку  атестація  та  щорічна  оцінка  виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

25. Райдержадміністрація   розглядає   і   вносить   в установленому  порядку  пропозиції  щодо  нагородження  державними нагородами,  нагородами Кабінету  Міністрів  України  та  заохочує працівників    апарату    і   структурних   підрозділів райдержадміністрації,  підприємств,  установ   та   організацій,   що належать до сфери її управління.

26. На    кожного    прийнятого   на   роботу   до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

27. Відповідальність   за    проведення    кадрової    роботи покладається  на  голову райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів.

                

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

28. Організація    роботи    з    документами    у    райдержадміністрації   здійснюється    в    порядку,    передбаченому інструкцією   з   діловодства у Володарській райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.11.2007 № 778.

Інструкція з     діловодства    райдержадміністрації затверджується її головою.

Організація роботи з документами,  що  містять  інформацію  з обмеженим  доступом,  здійснюється  в установленому законодавством порядку.

29. Відповідальність  за  організацію  виконання   документів несуть   голова райдержадміністрації,   заступники голови  (відповідно  до  розподілу обов'язків), керівник  апарату  райдержадміністрації   та керівники її структурних підрозділів.

30. Контроль     за    виконанням    здійснюється    стосовно зареєстрованих документів,  в яких встановлено  завдання  або  які містять питання, що потребують вирішення.

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами  законодавства,   дорученнями   Прем'єр-міністра   України, розпорядженнями, дорученнями   голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації,   запитів  і  звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за    виконанням    завдань,    визначених розпорядженнями, дорученнями  голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації,  а  також за розглядом запитів  і звернень   народних  депутатів  України,  депутатів  місцевих  рад та інших документів здійснюється головним спеціалістом з контролю;  за  розглядом звернень  громадян -   загальним відділом райдержадміністрації.

31. Для    здійснення    контролю    за    виконанням   актів законодавства,  доручень  Прем'єр-міністра  України,  розпоряджень головів обласної, районної  держадміністрацій  розробляється,  у разі потреби, план контролю,  в якому визначаються  проміжні  контрольні  строки виконання      завдань;     структурні підрозділи      райдержадміністрації,  що  відповідають  за   організацію   виконання окремих    завдань;   структурний   підрозділ,   який   забезпечує координацію роботи  з  організації  і  контролю  за  виконанням  у цілому.  План  контролю затверджує керівник апарату райдержадміністрації.

32. Контроль  за  виконанням  актів  законодавства,  доручень Прем'єр-міністра    України,    розпоряджень    голови обласної, районної держадміністрацій,  розглядом звернень  комітетів  Верховної  Ради України,   запитів   і  звернень  народних  депутатів  України  та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу і   узагальнення   у   визначені   строки   письмової інформації  про  стан  виконання  документів  у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

проведення періодичної  комплексної  або  цільової  перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту)  виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.

33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів  у  цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення  проміжних  контрольних  строків   подаються   голові райдержадміністрації  або  його заступникові (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж  за  10  днів  до  закінчення строку,     визначеного     актом     законодавства,    дорученням Прем'єр-міністра   України,   розпорядженням    голови обласної, районної  держадміністрацій або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання  документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання,  голова райдержадміністрації або  його  заступник (відповідно  до  розподілу обов'язків)  дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

34. Інформацію  (звіт)  про  стан  виконання  документів,  що подається  обласній державній адміністрації підписує голова райдержадміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового   звіту   керівника   відповідного  органу  або  іншого документа,  що підтверджує його  виконання, погодженного  за  письмовою  згодою заступника голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

             

Організація розгляду звернень громадян та проведення

особистого прийому громадян

35. Райдержадміністрація  організовує  в  установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій  (зауважень),  заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі  ведення  діловодства  та  проведення   особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ райдержадміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян  ведеться  відповідно  до Інструкції   з  діловодства  за  зверненнями  громадян  в  органах державної влади і місцевого самоврядування,  об'єднаннях громадян, на  підприємствах,  в установах,  організаціях незалежно від форми власності,  в засобах масової інформації,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів   України   від   14.04.97  N  348.

36. Порушені  у  зверненнях  громадян  питання  розглядаються головою    райдержадміністрації   або   його   заступниками (відповідно  до   розподілу   обов'язків),   керівником   апарату, керівником    відповідного    структурного   підрозділу    райдержадміністрації.  Відповіді  на   звернення   громадян   готують структурні підрозділи райдержадміністрації.

37. Особистий   прийом  громадян  проводить  голова   райдержадміністрації,  його заступники,  керівник апарату,  керівники структурних   підрозділів   райдержадміністрації  згідно  з графіком,  який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію
про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми   громадян   посадовими    особами  райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

Загальний відділ райдержадміністрації аналізує щоквартальну  роботу  з  розгляду   таких   звернень,   узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє  рекомендації, спрямовані на усунення причин  виникнення  обґрунтованих  скарг  і  зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

               

Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

38. Правове      забезпечення       діяльності райдержадміністрації,  а також надання методичної та іншої практичної допомоги з  правових  питань  здійснює  сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи райдержадміністрації.

Сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується голові райдержадміністрації, а з питань організації    роботи   апарату   райдержадміністрації - керівнику  апарату    райдержадміністрації.

39. У   своїй   діяльності    сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи керується Конституцією  та законами України,  а також указами Президента  України,   актами   Кабінету   Міністрів   України   і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до Конституції та законів України,  та розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрацій.

40. Основними завданнями сектора юридичного, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи  є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової   роботи,   спрямованої   на   правильне застосування  і  неухильне  додержання  вимог  актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами  райдержадміністрації;

підготовка інформаційних,  довідкових  та  інших матеріалів з питань застосування законодавства.

41. Сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи відповідно до покладених  на   нього завдань:

забезпечує відповідність    законодавству  проектів   розпоряджень    голови    райдержадміністрації,  рішень  колегії,  а також інших актів райдержадміністрації;

проводить правову  експертизу  проектів  розпоряджень  голови райдержадміністрації,  готує висновки правової експертизи у разі  їх  невідповідності   актам   законодавства   та/або   подає пропозиції  щодо  приведення  таких  проектів  у  відповідність  з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є  нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну   допомогу   працівникам   апарату   райдержадміністрації  та  керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під  час  виконання  покладених  на  них  завдань і функціональних обов'язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах  та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші  функції  з  правового  забезпечення  діяльності райдержадміністрації  відповідно  до  цього  Регламенту  та положення про сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, що затверджується головою райдержадміністрації.

42. Завідувач сектору юридичного, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи:

здійснює керівництво   роботою  сектору,   несе персональну відповідальність за  виконання  покладених  на  сектор завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;

організовує роботу  працівників сектору юридичного, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи,   дає відповідні  доручення щодо виконання покладених на сектор завдань, вносить пропозиції  стосовно  заохочення  працівників  сектору  та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші, передбачені законодавством, функції.

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії райдержадміністрації

43. Для    сприяння    здійсненню    повноважень  райдержадміністрації  її голова  утворює консультативні,  дорадчі та інші допоміжні органи (ради,  колегії,  робочі групи тощо), служби та комісії.  Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами. Протоколи комісій та матеріали до них зберігаються у голів комісій або у секретарів відповідних комісій.

44. Для  узгодженого  розгляду   питань,   що   належать   до компетенції райдержадміністрації,  обговорення найважливіших напрямів  її  діяльності  утворюється   колегія райдержадміністрації  (далі  -  колегія)  у  складі  голови райдержадміністрації (голова колегії),  його  заступників,  керівника апарату    та    керівників   структурних   підрозділів   райдержадміністрації.

45. До складу колегії  можуть  входити  за  згодою  керівники територіальних  органів  центральних  органів  виконавчої влади та посадові особи  органів  місцевого  самоврядування.

До складу  колегії  райдержадміністрації  можуть  бути включені  за  пропозицією  громадських  організацій,  підприємств, установ та організацій їх представники.

46. Засідання колегії вважається правоможним,  якщо на  ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії  проводяться  відповідно  до  плану  роботи райдержадміністрації, позачергові - у міру потреби.

47. Рішення  колегії   приймається   відкритим   голосуванням більшістю  голосів,  присутніх на засіданні членів колегії.  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих  випадках,  за  рішенням   головуючого,   може   бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії  оформляється  протоколом,  який підписується головою  колегії  і  є  підставою  для  видання  ним  відповідного розпорядження.

48. Апарат  райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення  засідань  колегії.

49. У   своїй   роботі   колегія  райдержадміністрації керується  положенням про колегію райдержадміністрації, затвердженним розпорядженням голови райдержадміністрації від  15.12.2006 №  609 (із змінами, затвердженими розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.04.2007 № 242) та цим  Регламентом.  

50. Голова,  заступники голови,  керівник апарату,  керівники структурних   підрозділів   райдержадміністрації  проводять наради з метою  оперативного  розгляду  та  вирішення  питань,  що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація проведення     нарад     у     голови райдержадміністрації  покладається на  апарат  або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

51. Порядок  денний,  аналітичні  довідки  про  стан справ та обґрунтування причини внесення  питання  на  розгляд  надсилаються учасникам наради завчасно,  а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

52. Прийняті на нарадах рішення оформляються  протоколами  не пізніше  ніж у триденний строк.  У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. Протокол веде відповідальна особа, визначена головою, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації.

Протокол наради підписує головуючий.

53. За   результатами   розгляду   питань  на  нараді  можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови або  наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

54. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок  денний  і  підсумки  розгляду  питань  на   нарадах   має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

             

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень

голови райдержадміністрації

55. Голова  райдержадміністрації  на  виконання  актів законодавства,   розпоряджень голови облдержадміністрації,  за  власною ініціативою  видає  одноособово,  в  межах   повноважень райдержадміністрації,  розпорядження.

56. Проекти  розпоряджень  голови  райдержадміністрації (далі  -  проекти  розпоряджень)  готують  структурні   підрозділи райдержадміністрації, її апарат,  а  також територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

57. У разі, коли розроблення  проекту  розпорядження  доручено кільком  структурним  підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому  органу,  головним  розробником  є  виконавець, зазначений першим.

58. Проекти  розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із    заінтересованими    структурними    підрозділами  райдержадміністрації, а у разі потреби - з іншими органами.

Головний розробник    самостійно    визначає   заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації,  її  апарату  та інші   органи,   виходячи   із  змісту  основних  положень  проекту розпорядження.

Головний розробник організовує,  спрямовує і координує роботу заінтересованих       структурних       підрозділів  райдержадміністрації,  її апарату та  інших  органів  з  розроблення проекту  розпорядження,  вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту  (проводить консультації, узгоджувальні  наради,  робочі  зустрічі  тощо),  отримує  від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні         підрозділи    райдержадміністрації,   її  апарату та інші  органи  за  зверненням головного розробника  у  визначений  ним  строк  беруть  участь  в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти погоджуються    шляхом   їх   візування   керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, заступниками     голови    та керівником    апарату     райдержадміністрації.  При  цьому  зазначається  посада,  ініціали  і прізвище  особи,  яка  візує  проект  розпорядження,  а також дата візування.

Якщо заінтересовані     структурні     підрозділи  райдержадміністрації,  її апарату та інші органи не  висловили  своєї позиції   щодо   проекту   розпорядження   у  визначений  головним розробником  строк,  такий  проект   вважається   погодженим   без зауважень.

За результатами  погодження  проекту  розпорядження  головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1),  у  якій зазначаються   заінтересовані   структурні   підрозділи  райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження  та   пропозиції,   враховані   головним розробником;

висловили зауваження  та  пропозиції,  не  враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження  стосується  кадрових,  організаційних  (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

Копії документів     погодження     проекту     розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

59. Неврегульовані  розбіжності  у  позиціях  заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації,  її апарату та інших  органів,  щодо  проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження  позицій  (додаток  2), який    підписує   керівник   структурного   підрозділу  райдержадміністрації,  її  апарату,  іншого  органу,  що  є  головним розробником.

60. Головний  розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження  (додаток 3),   що   повинна   містити   необхідні розрахунки,  обґрунтування  і  прогнози  соціально-економічних  та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки, у  разі  потреби,  можуть  додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень  з кадрових питань,  питань внесення змін до складу комісії,  робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної  записки   до   проектів   розпоряджень нормативного   характеру,  в  тому  числі  регуляторних  актів,  є обов'язковим.

61. У разі коли проект розпорядження,  що готується, тягне за собою  зміни або доповнення до інших розпоряджень,  такі зміни або доповнення включаються в текст проекту  або  подаються  у  вигляді проекту  окремого розпорядження одночасно з основним проектом.  До таких проектів   розпоряджень   додається   порівняльна    таблиця (додаток 4),  у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними,  а також пропозиції стосовно викладення їх  у  новій редакції.

62. У   разі   проведення   публічного   обговорення  проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою,  в якій  зазначаються особи,  що були залучені до такого обговорення,його результати,  а також рішення щодо  врахування  пропозицій  чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

63. Проект розпорядження із соціально-економічних питань,  як правило,  має  вступну  частину  (преамбулу),  в  якій  наводяться результати  аналізу  стану  справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні  відповідних  проблем,   визначається   мета   видання розпорядження.

Нормативні положення    та   завдання   суб'єктам   відносин, передбачені у проекті розпорядження,  повинні бути  конкретними  і реальними,   спрямованими   на   досягнення  у  найкоротший  строк визначеної мети та містити, у разі  потреби,  перелік  виконавців  і строки виконання завдань.

У проекті  розпорядження  можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району, у разі потреби, попередньо  обговорюються  на засіданнях колегії райдержадміністрації.

64. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного  акта,  головний  розробник  проводить  аналіз  його регуляторного  впливу  відповідно  до  вимог  Закону  України "Про засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської діяльності" за  Методикою  проведення  аналізу  впливу регуляторного  акта,  затвердженою  постановою  Кабінету МіністрівУкраїни від 11.03.2004 № 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження,  який  має ознаки регуляторного акта подає:

копію рішення  територіального  органу  Держкомпідприємництва про його погодження або  копію  рішення  апеляційної  регуляторної комісії  про  задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

65. Підготовлений     проект    розпорядження    підписується керівником органу,  що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації  разом  з  документами,  передбаченими пунктами 58-64 цього Регламенту.

За дорученням  голови  райдержадміністрації  або  його заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації   опрацювання    внесеного    проекту розпорядження   проводиться   в  її  апараті  та,  у  разі  потреби, здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження  в  апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів.  У разі потреби зазначений строк  може  бути  продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

66. Проекти  розпоряджень  підлягають  обов'язковій  правовій експертизі у секторі юридичному, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи.

У разі, коли  проект  розпорядження  подано  апарату  райдержадміністрації  з порушенням визначених у цьому розділі вимог, сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи доповідає про це керівнику     апарату  райдержадміністрації,  який  у  дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові  проект розпорядження та матеріали до нього.

Сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи опрацьовує  поданий  проект  розпорядження, зокрема  проводить  його  правову  експертизу,  вносить  поправки, пов'язані  з  приведенням  проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної  техніки,  а  також,  у  разі  потреби, редагує проект розпорядження.

Сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи  під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект  розпорядження  на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність  обраного  правового  шляху  врегулювання проблеми;

перевіряє проект   розпорядження  на  відповідність  вимогам,
встановленим  цим  Регламентом,  а  також  повноту  погодження  із заінтересованими органами.

У разі  виявлення  невідповідності  проекту  розпорядження чи його окремих положень актам законодавства сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи готує зауваження  до  такого  проекту  та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.  У  разі,  коли недоліки  проекту  розпорядження  не  можуть  бути  усунені шляхом доопрацювання,  сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження,  у тексті якого містяться посилання  на нормативно-правові   акти,   подається   для  проведення  правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

67. Якщо під час опрацювання проекту  розпорядження  виявлено
необхідність внесення до нього істотних змін,  проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

68. Проект  розпорядження  візується   працівниками   аппарату райдержадміністрації,  які  здійснювали його опрацювання (в обов'язковому  порядку  завідувачем сектору юридичного, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи,   першим заступником     голови    або    заступником    голови держадміністрації,  що відповідає за його підготовку,  а також,  у разі   потреби,   іншими   заступниками   голови),  та  передається керівнику  апарату райдержадміністрації.

69. Розпорядження    голови    райдержадміністрації ненормативного  характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями  не  встановлено  більш  пізній  строк набрання чинності.  Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації  нормативного характеру  підлягають  державній  реєстрації у відповідних органах юстиції   згідно   з   Положенням    про    державну    реєстрацію нормативно-правових  актів  міністерств,  інших органів виконавчої влади,  органів  господарського   управління   та   контролю,   що стосуються  прав,  свобод  і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер,  затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від  28.12.92 № 731.

Розпорядження голови  райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації,  якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації,    що стосуються  прав  та  обов'язків  громадян  або  мають   загальний характер,  підлягають  оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення,  якщо самими актами не встановлено  більш  пізній строк набрання чинності.

Додатки до  розпоряджень  голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником  апарату райдержадміністрації.

Тиражування розпоряджень голови райдержадміністрації здійснює структурний підрозділ райдержадміністрації, який розробив проект розпорядження у необхідній кількості для розсилання примірників та подає до загального відділу райдержадміністрації у однодений термін з дня підписання розпорядження головою райдержадміністрації.

Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються загальним відділом райдержадміністрації заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

 

Публічне обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації

70. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районних програм
економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

71. Рішення про проведення публічного обговорення проекту
розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами. До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований
керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення. У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта,
оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

72. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає сектору внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1378.

73. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

 

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади

та органами місцевого самоврядування

74. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

 Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

75. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів
законодавства, які розробляються іншими органами. 

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 

 

 

 

   Керівник апарату

   райдержадміністрації                                                                            А.Л.Плахотная                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Додаток 1

до Регламенту

Володарської районної

державної адміністрації

 

ДОВІДКА
про погодження проекту розпорядження
_____________________________________________

(назва)


Проект розпорядження розроблено _______________________________________________
                                               (найменування структурного підрозділу, іншого органу,
______________________________________________________________________________ 

                                       що є головним розробником)

______________________________________________________________________________

                                        (підстава для розроблення)

та погоджено:

без зауважень


                                                                                                                                     _____________________                               ___________________________________
          (посада)                                                           (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

 _____________________                                ___________________________________
            (посада)                                                          (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано частково

  _____________________                                  _________________________________
             (посада)                                                        (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями), 

які не враховано

  _____________________                                  ________________________________
             (посада)                                                        (ініціали та прізвище)
 

      Структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту ____ Регламенту ______________ райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від ____________№ ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

 

______________________     ______________        _________________________
(найменування посади              (підпис)                   (ініціали та прізвище)

керівникаструктурного
підрозділу, іншого органу,

що є головним розробником)


_____ ____________ 200___ р.

Додаток 2

до Регламенту

Володарської районної

державної адміністрації

 

ПРОТОКОЛ
узгодження позицій

щодо проекту розпорядження __________________________________________
                                                                    (назва)

  1. Ураховані зауваження (пропозиції)

 

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав  зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

 

     2. Неврегульовані розбіжності

Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

___________________________           ______________        _________________________
(найменування посади керівника       (підпис)                           (ініціали та прізвище)

структурного  підрозділу,

іншого органу, що є головним

розробником) 

 

_____ ______________ 200___ р.
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Регламенту

Володарської районної

державної адміністрації

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 
до проекту розпорядження ________________________________________________

                               (назва)

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту  розпорядження  (на виконання акта законодавства,  доручення Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на  розв'язання  якої  спрямовується  розпорядження,  і причини її виникнення,  наводяться  дані,   що   підтверджують   необхідність правового регулювання питання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета,  якої  планується  досягти  в  результаті прийняття розпорядження,  та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

3. Правові аспекти

Зазначаються правові     підстави     розроблення     проекту розпорядження та перелік нормативно-правових  актів,  що  діють  у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими,  що втратили   чинність,   а   також   завдання  з  розроблення  нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних  чи розробленні нових розпоряджень.

У разі   коли   проект   розпорядження   стосується  прав  та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться фінансово-економічне     обґрунтування     проекту розпорядження,  розрахунок  необхідних  матеріальних  і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не  потребує  додаткових  матеріальних  та  інших  витрат,  про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

5. Позиція заінтересованих органів

 Зазначається, чи  стосується  проект  розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

 Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу,  проведену  з  їх  урегулювання (стисло повідомляється про вжиті   головним   розробником   заходи,   спрямовані   на   пошук взаємоприйнятного    рішення,    врегулювання   спірної   позиції,
зазначається,  чи  проводилися  переговори,  консультації,  робочі зустрічі,  наради  тощо,  а  також хто з посадових осіб брав у них участь).

6. Регіональний аспект

  Якщо проект   розпорядження   стосується   питання   розвитку адміністративно-територіальної     одиниці,    зазначається,    чи враховують  положення  проекту  потребу  регіону,  його  вплив  на регіональний   розвиток,   наводиться  позиція  органів  місцевого самоврядування,  а також визначається ступінь  її  відображення  в проекті.

7. Громадське обговорення

   Наводяться результати      проведених      консультацій     з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування,  запропоновані  шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування  таких  пропозицій  та  зауважень,  а  також  способи врегулювання конфлікту інтересів.

  Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

8. Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються   критерії   (показники),   за  якими  оцінюється  їх ефективність,  порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються   можливі  ризики  та  заходи  щодо  їх  мінімізації. Критерії оцінки  ефективності  повинні  зазначатися  в  конкретних одиницях  (грошові  одиниці,  одиниці  продукції тощо).  Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності  можуть  додаватися  до пояснювальної записки.

 

_________________________          ______________         _________________________
(найменування посади керівника         (підпис)                     (ініціали та прізвище)
структурного  підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)
 

 _____ ______________ 200___ р.
 

                                              

 

 

Додаток 4

до Регламенту

Володарської районної

державної адміністрації

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
 

до проекту розпорядження _____________________________________________
                                  (назва)

Зміст

положення чинного розпорядження

Зміст відповідного

положення проекту розпорядження

 

___________________________         ______________           _________________________
(найменування керівника посади          (підпис)                          (ініціали та прізвище)

структурного  підрозділу,

іншого органу, що є головним

розробником) 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Регламенту

Володарської районної

державної адміністрації

 

____________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)
 

  Відповідно до   Регламенту  Володарської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови від_______№_____,повертаємо проект розпорядження ___________________________________________________________________________________
                                                                  (назва)

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ________ зазначеного Регламенту.
 

Додаток: на _____ арк.
 

_________________________  ______________   ___________________________
(керівник аппарату)                   (підпис)                (ініціали та прізвище)
 

_____ _____________ 200___ р.
 

                                                 

 

 

 

 

Додаток 6

до Регламенту

Володарської районної

державної адміністрації

 

ВИСНОВОК
сектору юридичного, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Володарської райдержадміністрації

                                                                          

до проекту розпорядження ____________________________________________ 
                                                                (назва)
Проект розпорядження розроблено _____________________________________
                                                      (найменування структурного
____________________________________________________________________
                підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)


1. За    результатами    проведеної    експертизи    виявлені невідповідності:
     1) _______________________________________________________________
                  (Конституції і законам України, іншим актам законодавства,
____________________________________________________________________
                     розпорядженням голови райдержадміністрації)
     2) _______________________________________________________________
                     (вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються
____________________________________________________________________
                             недоліки, зокрема логічні та змістові)
2. Узагальнений висновок _____________________________________________ 
                  (наводиться узагальнений висновок та пропозиції щодо проекту в
____________________________________________________________________
цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість проекту,

____________________________________________________________________
 доцільність способу  правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

     Правову експертизу проекту розпорядження проведено:
 

___________________________  ______________               _________________________
               (посада)                       (підпис)                               (ім'я та прізвище)

   
 

 ______ ____________ 200___ р.