Регламент роботи райдержадміністрації

Posted in Регламент роботи райдержадміністрації

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

       

 від 29.05.2018 № 206

          смт Нікольське

 

Про затвердження Регламенту Нікольської районної державної адміністрації

 Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року №2263 «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації» (із змінами), Закону України «Про державну службу», з метою удосконалення діяльності районної державної адміністрації, керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації» :

 

1. Затвердити Регламент Нікольської районної державної адміністрації (додається).

2. Першому заступнику, заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити неухильне дотримання вимог зазначеного Регламенту.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження голови райдержадміністрації від 10 червня 2016 року

 № 173 «Про затвердження Регламенту Нікольської  районної державної адміністрації»;

розпорядження голови райдержадміністрації від 29 серпня  2016 року

№ 255 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 10.06.2016 року № 173»;

п.3 розпорядження голови райдержадміністрації від 28 лютого 2017 року № 255 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Нікольській райдержадміністрації».

  

Голова райдержадміністрації                                          О.М.Решетняк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови

 

райдержадміністрації

 

29.05.2018  № 206

 

  

 

РЕГЛАМЕНТ

 

Нікольської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

 

1.1.   Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Нікольська районна державна адміністрація (далі – райдержадміністрація) є місцевим органом виконавчої влади в районі і забезпечує:

 

виконання положень Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

 

законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян, права кожного на доступ до публічної інформації;

 

виконання державних, розробку і реалізацію районних програм соціально-економічного розвитку, їх звітність;

 

підготовку, виконання районного бюджету та звітність щодо його реалізації;

 

взаємодію з органами місцевого самоврядування, реалізацію делегованих повноважень районної ради.

 

1.2. Райдержадміністрація при здійсненні своїх повноважень відповідальна перед Президентом України, перед Кабінетом Міністрів України, підзвітна та підконтрольна йому, підзвітна та підконтрольна Донецькій обласній державній адміністрації та районній раді в частині делегованих повноважень.

 

1.3. Райдержадміністрація діє на засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, верховенства права законності, пріоритетності прав людини, гласності, поєднання державних і місцевих інтересів, взаємодії з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, керівниками підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, громадськими організаціями і політичними партіями.

 

1.4. Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема, щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

 

1.4.1. Голова районної державної адміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

 

1.5. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які є таємною інформацією або належать до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування».

 

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

 

1.6. Склад райдержадміністрації формує голова райдержадміністрації. Структура райдержадміністрації визначається головою райдержадміністрації в межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання райдержадміністрації.

 

1.7. Розподіл обов'язків між першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації здійснюється головою райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення на посаду.

 

При цьому повинні бути визначені:

 

повноваження і функції керівних працівників райдержадміністрації;

 

управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації), територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується та контролюється керівними працівниками райдержадміністрації;

 

підприємства, установи та організації, щодо яких посадова особа
забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

 

порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника, заступника голови та керівника апарату у разі їх відсутності.

 

Проект розпорядження голови райдержадміністрації щодо розподілу обов'язків між керівними працівниками райдержадміністрації готує відділ управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації.

 

1.8. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками цих підрозділів, погоджуються із заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків), а також з керівником юридичного сектору апарату райдержадміністрації та затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

 2.         Планування роботи райдержадміністрації

 

2.1. Робота райдержадміністрації здійснюється відповідно до перспективного плану основних заходів на рік, поточних (квартальних), оперативних (місячних, тижневих) планів. План основних заходів на рік та квартальні плани райдержадміністрації затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації; місячні, тижневі плани райдержадміністрації затверджуються головою райдержадміністрації та підписуються керівником апарату райдержадміністрації.

 

2.2. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

 

2.3. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

 

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

2.4. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, державних, регіональних та районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

 

2.5. Перспективний план основних заходів райдержадміністрації на рік в цілому відображає організаційні заходи райдержадміністрації, спрямовані на забезпечення розв’язання сучасних питань району, сталого соціально-економічного розвитку, виконання районних та загальнодержавних програм, підвищення життєвого рівня населення. Також додається перелік міжнародних, державних, професійних свят та пам’ятних дат на рік (додаток 1).

 

2.6. Поточний (квартальний) та оперативний (на місяць) план роботи райдержадміністрації містить розділи на виконання (додаток 2):

 

актуальних питань, пов'язаних із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району або окремих його адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

 

актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю;

 

основних організаційно-масових заходів, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

 

У розділі «Питання для внесення на розгляд колегії райдержадміністрації» в обов'язковому порядку включаються питання:

 

про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку району за рік, квартал з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

 

про діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації.

 

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ в цих структурних підрозділах райдержадміністрації.

 

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

 

2.7. План роботи райдержадміністрації на тиждень містить щоденні заходи райдержадміністрації за участю голови райдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (додаток 3).

 

2.8. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови.

 

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки першого заступника голови, заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації.

 

2.9. Порядок підготовки плану роботи райдержадміністрації:

 

2.9.1. План основних заходів райдержадміністрації на поточний рік складається відділом управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації до 10 січня поточного року, підписується керівником апарату райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

2.9.2. План роботи райдержадміністрації на квартал складається відділом управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації до      27 числа місяця попереднього кварталу.

 

Пропозиції структурних підрозділів райдержадміністрації, узгоджені із першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату (згідно розподілу обов’язків) надаються до відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації до 15 числа місяця попереднього кварталу.

 

План роботи райдержадміністрації на квартал підписується керівником апарату райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

2.9.3. План роботи райдержадміністрації на місяць, тиждень підписується керівником апарату райдержадміністрації і затверджується головою райдержадміністрації.

 

2.10. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються першим заступником голови, заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.

 

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 2.6 цього Регламенту.

 

2.11. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану
роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням першого заступника голови, заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації.

 

2.12. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється першим заступником голови, заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації.

 

2.12.1. Щоквартально до 20 числа першого місяця кварталу відділ управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації на підставі інформацій структурних підрозділів райдержадміністрації складає інформацію про виконання плану роботи райдержадміністрації за попередній квартал.

 

2.12.2. Інформації структурних підрозділів райдержадміністрації, узгоджені із першим заступником голови, заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації, надаються до відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації до 5 числа першого місяця кварталу. 

 

 3.   Організація роботи апарату райдержадміністрації

 

 3.1. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

 

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;

 

здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;

 

розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з організаційних та кадрових питань;

 

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови обласної, районної державних адміністрацій територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності;

 

здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови обласної, районної державних адміністрацій;

 

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району;

 

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

 

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

 

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

 

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

 

забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

 

забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства;

 

провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

 

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

 

забезпечує виконання обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

 

виконує інші функції, передбачені цим Регламентом.

 

3.2. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами  центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами рад.

 

3.3. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про апарат райдержадміністрації, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

4. Організація роботи з персоналом в райдержадміністрації

 

 4.1. Робота з персоналом в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими фахівцями, здатними професійно виконувати посадові обов’язки на рівні сучасних вимог суспільства.

 

4.2. Організація роботи з персоналом в райдержадміністрації здійснюється за затвердженим головою райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

 

4.3. Організацію роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації здійснює відділ управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації, у структурних підрозділах райдержадміністрації, які мають невелику штатну чисельність, виконання роботи з персоналом покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

 

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

 

4.4. Прийняття на державну службу в райдержадміністрації здійснюється лише шляхом конкурсного відбору. У разі переведення на нижчу або рівнозначну посаду конкурсний відбір не застосовується.

 

Керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів
райдержадміністрації затверджують профілі професійної компетенції посад державної служби.

 

Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорії посад державних службовців та звільнення їх з роботи, здійснюється відповідно до законодавства.

 

4.5. Особи, які вперше зараховуються на державну службу, призначаються з випробувальним терміном, публічно складають Присягу державних службовців і підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписують текст Попередження про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» при прийнятті на державну службу та її проходженні.

 

4.6. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

 

4.7. Без конкурсного відбору за рішенням голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівника структурного підрозділу райдержадміністрації державні службовці можуть бути переведені лише на нижчу або рівнозначну посади.

 

4.8. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців в райдержадміністрації проводиться в установленому законодавством порядку щорічне оцінювання виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.

 

4.9. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа. Порядок ведення особових справ державних службовців в державному органі затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22 квітня 2016 р. № 64 «Про Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців» (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 15 квітня 2016 р. за № 567/28697.

 

4.10. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на керівника  апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів.

 

 5. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 

 5.1. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється у відповідності з Інструкцією з діловодства в райдержадміністрації.

 

 Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

5.2. Відповідальність за організацію діловодства та виконання документів несуть голова, перший заступник голови, заступник голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату райдержадміністрації та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

5.3. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

 

5.4. Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, розпорядженнями і дорученнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

 

5.5. Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями і дорученнями голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, а також за розглядом запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад та інших документів здійснюється головним спеціалістом з контролю; за розглядом звернень громадян – загальним відділом апарату райдержадміністрації.

 

5.6. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації, листів та документів вищіх органів влади, розглядом запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

 

підготовки щомісячних графіків контролю виконання документів та надання графіків виконавцям і заступникам голови райдержадміністрації;

 

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

 

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

 

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

 

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.

 

5.7. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації, першому заступнику голови, заступнику голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівнику апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за 3 дні до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженням голови обласної державної адміністрації, розпорядженням голови райдержадміністрацій або планом контролю.

 

5.8. За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або перший заступник голови, заступник голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату райдержадміністрації дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини та встановлює інший строк виконання, але не більше 30 днів.

 

5.9. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається обласній державній адміністрації, іншим органам виконавчої влади вищого рівня, підписує голова райдержадміністрації (за його відсутністі – перший заступник або заступник згідно розподілу обов’язків).

 

Інформацію щодо виконання документів обласної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади вищого рівня виконавці обов'язково візують у головного спеціаліста з контролю.

 

5.10. Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків).

 

5.11. Оригінал підсумкової інформації щодо виконання контрольного документу після остаточного його виконання передається головному спеціалісту з контролю апарату райдержадміністрації для формування справи.

 

6. Порядок роботи з документами, що містять службову інформацію

 

6.1. Порядок роботи з документами, що містять службову інформацію, в райдержадміністрації регламентується Типовою інструкцією про порядок 2 ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.

 

6.2. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

 7. Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

 

7.1. Організація розгляду звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

 

7.2. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

 

7.2.1. Прийом письмових звернень громадян здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації.

 

7.2.2. Реєстрація, первинний розгляд звернень, контроль за додержанням термінів проходження звернень громадян в райдержадміністрації та опрацювання доручень керівництва райдержадміністрації щодо розгляду звернень по суті порушених питань, контроль за їх виконанням і наданням відповідей громадянам проводиться загальним відділом апарату райдержадміністрації.

 

7.2.3. Направлення доручень керівництва райдержадміністрації виконкомам селищної, сільських рад, структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади, районним підприємствам, установам та організаціям щодо розгляду звернень громадян по суті порушених питань, а також відповідей заявникам покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

 

7.3. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою, першим заступником голови, заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації згідно доручень керівництва райдержадміністрації.

 

7.4. Звернення громадян, вирішення яких не належить до повноважень райдержадміністрації, направляються відповідному органу за належністю, про що повідомляється громадянин.

 

Розгляд порушених у зверненнях питань по суті та надання відповідей громадянам здійснюють відповідні органи, які отримали звернення та до компетенції яких належить прийняття рішень щодо їх вирішення.

 

7.5. Особистий прийом громадян проводить голова, перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком та Порядком організації і проведення особистого прийому громадян в райдержадміністрації, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації та оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації.

 

7.6. Виїзні прийоми громадян та телефонний зв’язок з населенням «Пряма лінія» проводяться головою, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до графіку, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації

 

Оприлюднення графіків виїзних прийомів здійснюється напередодні їх проведення за місцем мешкання громадян органами місцевого самоврядування, на території яких проводиться виїзний прийом. Оголошення про проведення керівництвом райдержадміністрації телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації щотижня.

 

7.7. Загальний відділ апарату райдержадміністрації:

 

7.7.1. Щоквартально аналізує звернення громадян та стан їх розгляду в райдержадміністрації, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться у зверненнях та надає довідки голові райдержадміністрації та керівнику апарату райдержадміністрації.

 

7.7.2. Контролює вирішення порушених у зверненнях питань за результатами розгляду звернень та додержання термінів їх розгляду.

 

7.7.3. Вивчає стан організації роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування, на підприємствах і організаціях району, надає практичну допомогу щодо застосування законодавства про звернення громадян.

 

7.8. Контроль за виконанням доручень, наданих під час прийому громадян або розгляду письмових звернень та зняття з контролю, здійснюється відповідно головою, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації.

 

7.9. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної правової допомоги, організації особистого прийому таких громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

 

 8. Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

 

 8.1. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний сектор апарату райдержадміністрації.

 

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації підпорядковується голові райдержадміністрації.

 

8.2.8. У своїй діяльності юридичний сектор апарату райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів районної та обласної державних адміністрацій, рішеннями сесій районної та обласної рад, Положенням про юридичний сектор апарату райдержадміністрації. З питань організації та проведення правової роботи юридичний сектор апарату райдержадміністрації керується актами Міністерства юстиції.

 

8.3. Основними завданнями юридичного сектору апарату райдержадміністрації є:

 

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів апаратом та структурними підрозділами райдержадміністрації, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів райдержадміністрації в судах.          

 

8.4. Юридичний сектор апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

 

організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, на підприємствах, що належать до сфери управління райдержадміністрації, у представленні інтересів райдержадміністрації в судах;

 

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

 

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

 

переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність до законодавства;

 

вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

 

організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

 

здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації;

 

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту, Загального положення про юридичну службу  міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та  організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 (із змінами), Положення про юридичний сектор апарату райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

 9. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби, комісії райдержадміністрації

 

9.1. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

 

9.2. Рішення зазначених органів оформляються протоколами. Протоколи комісій та матеріали до них зберігаються у голів комісій або у секретарів відповідних комісій.

 

9.3. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в райдержадміністрації утворюється колегія райдержадміністрації (далі - колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), голови районної ради (за згодою), першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, а також керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

До складу колегії райдержадміністрації можуть входити керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (за згодою), представники громадських організацій, підприємств, організацій (за їх пропозиціями), органів місцевого самоврядування (за згодою).

 

9.4. Порядок організації та проведення засідань колегії визначається Положенням про колегію Нікольської районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

 10. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації

 

 10.1. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, за власною ініціативою видає одноособово, в межах повноважень райдержадміністрації, розпорядження.

 

10.2. Керівник апарату райдержадміністрації видає накази керівника апарату райдержадміністрації в межах повноважень відповідно до Закону України «Про державну службу».

 

10.3. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з основної діяльності готують структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарат, а також територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади згідно вимог Положення про розпорядження голови Нікольської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

10.4. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінета Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308.

 

10.5. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самим розпорядженням не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

 

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації в органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р.  № 731 (із змінами).

 

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинність з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

 

Розпорядження голови райдержадміністрації, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

 

10.6. Проект розпорядження, який  має  важливе суспільне значення  і  стосується  прав  та  обовꞌязків  громадян, а також проект, який  передбачає  надання  пільг, переваг   окремим  субꞌєктам  господарювання, делегування функцій, повноважень органів  виконавчої влади, передбачає затвердження районних програм  економічного, соціального, культурного  розвитку, а  також  має  важливе соціально-економічне значення  для  розвитку  району, виноситься на громадське обговорення шляхом оприлюднення в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених  законом, коли такий  проект акту  оприлюднюється  негайно після його підготовки.

 

10.7. Проекти наказів керівника апарату райдержадміністрації готують структурні підрозділи апарату райдержадміністрації згідно інструкції з діловодства.

 

10.8. Проекти наказів керівника апарату райдержадміністрації візують:

 

 начальник відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації;

 

 завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації;

 

             начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

 

 начальник загального відділу апарату райдержадміністрації.

 

При цьому зазначається посада, підпис, дата, ініціали та прізвище  посадової особи.

 

Завізований усіма посадовими особами проект наказу подається на підпис керівнику апарату райдержадміністрації.

 

10.9. Підписані накази керівника апарату райдержадміністрації реєструються у  відділі управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації шляхом присвоєння їм дат і порядкових номерів.

 

Датою наказу є дата підписання, нумерація наказів керівника апарату здійснюється в межах календарного року.

 

 11. Підготовка і проведення нарад, семінарів, інших заходів

 

11.1. Голова, перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду і вирішення питань, що належать до їх компетенції.

 

11.2. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

 

 Протокол наради підписує головуючий.

 

11.3. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації, доручення або накази керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

 

11.4. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

 

12. Порядок підготовки проектів рішень районної ради та розпоряджень голови районної ради за питаннями, що вносяться райдержадміністрацією

 

12.1. Проекти рішень районної ради та розпоряджень голови районної ради за питаннями, що ініціюються райдержадміністрацією, вносяться на розгляд головою райдержадміністрації, першим заступником голови райдержадміністрації.

 

12.2. До проекту додаються пояснювальна записка, лист узгодження і супровідний лист про внесення проекту рішення до порядку денного сесії. До листа узгодження з боку райдержадміністрації включаються:

 

керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які готували проект;

 

заступник голови райдержадміністрації, який координує діяльність відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації;

 

завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації;

 

заступник голови райдержадміністрації з питань бюджету і фінансів.

 

Проекти рішень, в яких передбачається використання бюджетних коштів, погоджуються також з начальником фінансового управління райдержадміністрації.

 

12.3. У разі незгоди з проектом, зауваження та висновки до нього викладаються окремо.

 

12.4. Супровідний лист підписується головою райдержадміністрації або першим заступником голови райдержадміністрації.

 

12.5. Підготовлений, узгоджений з боку райдержадміністрації та районної ради проект подається до районної ради не пізніше 10 днів до сесії.

 

 13. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади

 

та органами місцевого самоврядування, підприємствами,

 

установами, організаціями та об’єднаннями громадян

 

13.1. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

 

 13.2. Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 

 13.3. Райдержадміністрація здійснює функцію управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління. Голова райдержадміністрації укладає та розриває контракти з їх керівниками.

 

13.4. Райдержадміністрація взаємодіє з політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяє виконанню статутних завдань та забезпечує додержання законних прав цих об’єднань громадян.

 

13.5. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів
законодавства, які розробляються іншими органами.

 

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 

 14.            Робота з нагородами

 

14.1. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому законодавством порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, відомчими нагородами інших центральних органів виконавчої влади та заохочує працівників апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від типу та форм власності в порядку, визначеному розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

14.2. Матеріали про нагородження державними нагородами, Почесними відзнаками Президента України, присвоєння почесних звань, заохочення відзнаками облдержадміністрації, райдержадміністрації працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління готуються відділом управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації на підставі подань структурних підрозділів райдержадміністрації, районних організацій, установ та органів місцевого самоврядування.

 

До подань додаються нагородні листи, оформлені в трудових колективах, установах та організаціях, де працюють представлені до нагород.

 

14.3. Матеріали про відзначення державними нагородами України подаються до облдержадміністрації за три місяці.

 

 15. Організація забезпечення доступу до публічної інформації

 

15.1. Забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації, реєстрація та опрацювання запитів на інформацію здійснює відповідальна особа за забезпечення доступу до публічної інформації.

 

15.2. Організація забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та розпорядження голови райдержадміністрації від 09 червня 2011 р. № 282 «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (із змінами).

 

15.3. Відповідальна особа за забезпечення доступу до публічної інформації:

 

здійснює реєстрацію, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту;

 

забезпечує своєчасне направлення запитів на публічну інформацію відповідному розпоряднику згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

 

здійснює реєстрацію відповідей на запит з подальшим введення їх до електронної системи обліку запитів на публічну інформацію райдержадміністрації;

 

передає запити на інформацію, які одночасно містять ознаки запиту на інформацію та звернення громадян або юридичної особи, до загального відділу апарату райдержадміністрації для подальшого опрацювання;

 

забезпечує ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні райдержадміністрації.

 

15.4. В структурних підрозділах райдержадміністрації забезпечення доступу до публічної інформації здійснює працівник, на якого покладені відповідні обов’язки. 

 

 16.                    Порядок надання відпусток

 

 16.1. Щорічно, до 05 січня, відділ управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації складає графік відпусток керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, працівників апарату райдержадміністрації на наступний рік, який затверджує голова райдержадміністрації. Графік відпусток доводиться до відома працівників.

 

16.2. Розпорядження про надання відпусток першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату, начальникам самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації підписує голова райдержадміністрації, працівникам апарату райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи – керівник апарату райдержадміністрації.

 

 Заяви про надання чергових відпусток керівникам структурних підрозділів, погоджуються з першим заступником голови, заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації і подаються на імꞌя  голови райдержадміністрації або керівника апарату райдержадміністрації не пізніше як за 14 днів.

 

16.3. Контроль за дотриманням графіку відпусток та оформленням документів, пов’язаних з відпустками, здійснює відділ управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату  райдержадміністрації.

 

 17.  Порядок оформлення відряджень

 

17.1. Відрядження працівників здійснюється відповідно до планів роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, також згідно доручень керівництва облдержадміністрації, її структурних підрозділів та доручень керівництва райдержадміністрації.

 

17.2. Відрядження здійснюються з урахуванням асигнувань за кошторисом витрат на відрядження.

 

17.3. Посвідчення про відрядження оформляються на підставі розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, наказів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

Посвідчення про відрядження підписуються головою райдержадміністрації, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації і засвідчуються гербовою печаткою.

 

17.4. Після повернення з відрядження працівники в 3-денний термін звітують перед своїми безпосередніми керівниками письмово або усно про виконання завдання.

 

17.5. На основі відповідних документів працівникам в установленому порядку відшкодовуються витрати, пов’язані з перебуванням у відряджені.

 

           18. Організація використання робочого часу

 

18.1. Початок роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації о 8.00, закінчення – 17.00 (в п’ятницю – 16.00), перерва для харчування та відпочинку з 12.00 до 12.48.

 

18.2. Залучення працівників до роботи у вихідні дні здійснюється за письмовим розпорядженням (наказом). Компенсація працівнику роботи у вихідний день здійснюється згідно вимог діючого законодавства.

 

18.3. В структурних підрозділах райдержадміністрації ведеться щоденний табельний облік робочого часу його працівників.

 

18.4. Заробітна плата працівникам апарату райдержадміністрації виплачується в робочі дні двічі на місяць, а саме:

 

аванс – 15 числа поточного місяця,

 

остаточний розрахунок – 30 числа (у лютому – 28 числа) поточного місяця. Виплата заробітної плати здійснюється напередодні у випадку, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем.

 

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

 

 

 

19. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення діяльності райдержадміністрації, режим роботи в приміщенні адмінбудинку.

 

 

 

19.1. Райдержадміністрація є неприбутковою організацією, що фінансується за рахунок  коштів   з державного бюджету.

 

19.2. Доходи не розподіляються   між  засновниками, працівниками  організації,  крім  оплати  їхньої  праці, нарахування  єдиного   соціального  внеску.

 

19.3 . У  випадку  ліквідації  організації, злиття, поділу, приєднання  або  перетворення    активи  передаються  одній  або  кільком  неприбутковим організаціям  відповідного  виду  або  зараховуються  до  доходу  бюджету  у   разі  припинення  юридичної  особи.

 

19.4. Доходи  установи  використовуються  виключно  для  фінансування  видатків  на  її   утримання, визначеного   цим  регламентом.

 

19.5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності райдержадміністрації проводить відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

19.6. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації здійснює заходи щодо утримання в належному стані приміщення адмінбудинку, проведення поточного ремонту, придбання та ремонту меблів, обладнання, оргтехніки, забезпечення працівників апарату канцелярським приладдями і папером, телефонним зв’язком, транспортне обслуговування діяльності райдержадміністрації тощо.

 

19.7. Майно, що знаходиться у робочих кімнатах, закріпляється за працівниками, які їх займають. Вони несуть особисту відповідальність за збереження і  раціональне  використання  майна.   При   звільнені   здають   його   відділу фінансово-господарського забезпечення райдержадміністрації, про що робляться відповідні відмітки в обхідному листі.

 

Перенесення майна з однієї робочої кімнати в іншу проводиться лише з дозволу начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

19.8. Чергування в приймальні голови райдержадміністрації здійснюється з 08-00 до 17.00 у вихідні та святкові дні.

 

В окремих випадках до чергування можуть залучатися державні службовці, які працюють в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади.

 

Перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади чергують у вихідні та святкові дні (з правом находження вдома) згідно графіку, затвердженого головою  райдержадміністрації.

 

 

 

Керівник апарату

 

райдержадміністрації                                                                                                  А.Л.Плахотная

 

  Регламент роботи Нікольської районної державної адміністрації розроблено юридичним сектором апарату райдержадміністрації 

 

  Завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації                       В.В.Мендрина

Додаток 1

до Регламенту Нікольської районої державної адміністрації

(пункт 2.5)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

_________№________

 

ПЛАН

основних заходів районної державної

адміністрації на  _____  рік

 

№№

п/п

Назва заходу

Термін  проведення

1

2

3

 

 

 

I.

Засідання колегії районної державної адміністрації (згідно затвердженого плану).

 

щомісячно

III середа

 

II.

Участь у роботі сесій районної ради (згідно плану райради).

 

 

протягом

року

III.

Співбесіди голови райдержадміністрації з селищним та сільськими головами з питань соціально-економічного розвитку територій.

 

 

2 рази на рік

IV.

Розгляд ходу виконання  Програми економічного та соціального розвитку Нікольського району на засіданнях колегії райдержадміністрації

 

 

2 рази на рік

V.

Звіт голови райдержадміністрації про хід виконання делегованих повноважень Нікольської районної ради Нікольською райдержадміністрацією у 2017 році.

 

 

I квартал

VI.

Виконання заходів державних, регіональних та районних програм

 

 

протягом

року

VII.

Розгляд виконання програм соціально-економічного розвитку селищної та сільських рад за 2017 рік та проектів програм на 2018 рік

 

 

листопад-

грудень

VIII.

Районні наради з розгляду найважливіших питань з розвитку району (згідно квартальних та місячних планів роботи)

 

протягом

року

IX.

Робочі поїздки голови райдержадміністрації до сіл та селищ району

 

 

протягом

року

X.

Організація прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги (за окремим графіком)

 

протягом

року

 

XI.

Робота з формування інформаційного простору в районі, забезпечення  ефективної взаємодії з громадськістю (згідно з квартальними та місячними планами роботи райдержадміністрації)

 

протягом

року

XII.

Засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів райдержадміністрації (згідно квартальних та місячних планів роботи)

 

протягом

року

 

 

 

XIII.

Проведення «Прямої лінії» між керівництвом райдержадміністрації та населенням району (за окремим графіком)

 

Організація телефонного звꞌязку «Гаряча лінія» для громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

 

 

протягом

року

XIV.

Виїзні прийоми громадян  керівництвом  райдержадміністрації

 

 

протягом

року

XV.

Виїзні зустрічі голови райдержадміністрації з представниками районної,селищної та сільських ветеранських організацій

2 рази на рік

 

 

 

 

    XVI.

Перевірка (вивчення) стану справ щодо виконання вимог чинного законодавства, заходів, передбачених державними, регіональними, районними програмами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (згідно квартальних та місячних планів роботи)

 

протягом

року

XVII.

 

 

 

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2018 рік

протягом

року

   XVIII.

Вивчення стану справ у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, надання практичної допомоги та узагальнення досвіду роботи

протягом

року

 

   XIX.

 

 

 

 

 

   XX.

 

Організація навчання державних службовців в Національній академії державного управління при Президентові України, Дніпропетровському регіональному інституті НАДУ при Президентові України

 

Навчання працівників апарату райдержадміністрації, відділів та управлінь, керівників селищної та сільських рад, організація семінарів – нарад з селищним та сільськими головами, секретарями селищної та сільських рад

 

           протягом

         навчального

   року

 

 

 

  1 раз на                   на місяць

       XXI.

 

 

XXII.

 

Організація видачі документів дозвільного характеру субꞌєктам господарювання

 

Організація контролю виконання Законів України, актів

Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови облдержадміністрації (за окремим планом)

 

протягом

року

 

протягом

року

  (підпис згідно вимог

Положення про розпорядження

Районної державної адміністрації)

 

Додаток 2

 

до Регламенту Нікольської районої державної адміністрації

 

(пункт 2.6)

 

 

 

 

 

РОЗДІЛИ

 

плану роботи районної державної адміністрації на ____  квартал (місяць)

 

 

 

розділу

Назва розділу

 

 

 

 

 

I.

Питання для внесення на розгляд колегії районної державної адміністрації

 

 

II.

Підготовка проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації

 

 

III.

Засідання дорадчих органів місцевої державної адміністрації, колегій. Проведення нарад, інших заходів

 

 

 

Засідання дорадчих органів районної державної адміністрації

 

 

 

Засідання колегій

 

 

 

Проведення нарад

 

 

 

Інші заходи

 

 

IV.

Перевірка (вивчення роботи) стану справ щодо виконання вимог чинного законодавства, делегованих повноважень, програмних заходів місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та надання їм методичної допомоги

 

 

 

 

Перевірка (вивчення роботи) стану справ у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування

 

 

 

Семінари, навчання

 

 

V.

Здійснення контролю за виконанням рішень вищих органів влади, власних рішень

 

VI.

Робота по забезпеченню громадських відносин, формуванню інформаційного простору в районі

 

 

VII.

Масові культурні, молодіжні, спортивні заходи, заходи, присвячені міжнародним, державним, професійним святам та пам¢ятним датам

 

 

VIII.

Перелік міжнародних, державних, професійних свят та пам¢ятних дат.

 

 

 

Додаток 3

до Регламенту Нікольської районої державної адміністрації

(пункт 2.7)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної державної адміністрації

_____________________

«___»___________ 20     року

 

ТИЖНЕВИЙ ПЛАН

районної державної адміністрації

на період з __ по ___ (місяця) 20__ року

 

№/№

п/п

Назва заходів

Дата, час та місце проведення заходу

Відповідальні

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

(дата)

 понеділок

 

1

 

час, місце

 

2

 

час, місце

 

 

 

(дата)

вівторок

 

1

 

час, місце

 

2

 

 

 

 

 

(дата)

середа

 

1

 

час, місце

 

2

 

час, місце

 

 

 

(дата)

четвер

 

1

 

час, місце

 

2

 

час, місце

 

 

 

(дата)

п’ятниця

 

1

 

час, місце

 

2

 

час, місце

 

 

 

(дата)

субота

 

1

 

час, місце

 

2

 

 

 

 

 

(дата)

неділя

 

1

 

час, місце

 

2

 

час, місце

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                            /підпис/