ТРАВЕНЬ

Posted in 2019 рік

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

       від 06.05.2019 № 156

          смт Нікольське

 

Про внесення до Положення про

розпорядження голови

Нікольської   райдержадміністрації

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року      № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» (із змінами), з метою упорядкування нормотворчого процесу з підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 Внести зміни до Положення про розпорядження голови Нікольської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 травня 2018 року № 188 (із змінами, внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації від 20 червня 2018 року № 228, від 06 лютого 2019 року № 49), що додаються.

 

 Голова райдержадміністрації                                                       О.РЕШЕТНЯК

Додаток 3

до Положення про розпорядження голови Нікольської райдержадміністрації

(пункт 7.2 розділу 7)

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

__________________

(назва проекту акта)

 

Мета: ____________________________________________________________________

(в одному реченні формулюється мета прийняття акта із зазначенням кінцевого результату, який планується досягти, та з використанням слів «поліпшення», «збільшення», підвищення», врегулювання» тощо)

 

1. Підстава розроблення проекту акта

 Зазначається підстава розроблення проекту акта (на виконання акта законодавства, концепції реалізації державної (регіональної) політики у відповідній сфері, актів Президента України, плану, доручення Прем'єр-міністра, актів Кабінету України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують регулювання власних і делегованих повноважень, за власною ініціативою тощо). 

 2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

 Стисло викладаються суть проблеми, яка потребує розв’язання, та причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання відповідного питання.

Зазначається відповідність проекту акта стратегічним цілям, визначеним стратегічними та програмними документами.

 3. Суть проекту акта

   Розкривається суть основних положень проекту акта.

Зазначається механізм вирішення питання, що потребує врегулювання.

 4. Правові аспекти

 Зазначаються акти законодавства, які містять правові підстави розроблення проекту акта, наводиться перелік інших нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

 

   4-1. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Зазначаються відомості про відповідність проекту акта засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку. Робиться посилання на відповідні концепції реалізації державної політики. Відображаються результати аналізу форм і методів реалізації акта, а також наводиться обґрунтування обраних шляхів реалізації положень проекту акта.

За наявності в проекті акта положень, які не узгоджуються із засадами реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку з незалежних від розробника причин, наводяться конкретні положення актів законодавства, які перешкоджають цифровому розвитку.

Якщо проект акта стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку, наводиться інформація про надсилання такого проекту акта для проведення цифрової експертизи Державному агентству з питань електронного урядування та про врахування в ньому зауважень, наданих зазначеним Агентством.

 5. Фінансово-економічне обґрунтування

 Наводиться фінансово-економічне обґрунтування проекту акта, обсяги необхідних матеріальних і фінансових витрат, джерела їх покриття. Якщо реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, інформація про це зазначається окремо.

 6. Прогноз впливу

 Зазначається очікуваний вплив реалізації акта на:

ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави (аналіз регуляторного впливу);

розвиток регіонів (підвищення чи зниження спроможності територіальних громад, врахування потреб регіонів, наявність специфічного чи непропорційного впливу на окремі регіони тощо);

ринок праці (збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення тощо);

громадське здоров’я (покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп, створення передумов для зміцнення та збереження здоров’я населення тощо);

екологію та навколишнє природне середовище (збільшення чи зменшення обсягу використання відповідних природних ресурсів, рівня забруднення атмосферного повітря, води, земель, у тому числі утвореними відходами, підвищення чи зниження рівня небезпеки техногенного та природного характеру тощо);

інші сфери суспільних відносин.

Зазначаються можливі шляхи мінімізації негативного впливу в разі наявності.

Якщо проект акта за предметом правового регулювання не матиме відповідного впливу, інформація про це зазначається окремо.

 61. Стратегічна екологічна оцінка

Якщо проектом акта затверджується документ державного планування, підготовлений з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про стратегічну екологічну оцінку”, зазначається інформація про врахування в документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку та про заходи, передбачені для проведення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 7. Позиція заінтересованих сторін

 Якщо стосовно проекту акта проводилися консультації із заінтересованими сторонами, зазначається позиція сторін щодо проекту акта.

У разі неврахування висловлених заінтересованими сторонами пропозицій та зауважень пропонуються шляхи мінімізації негативного впливу реалізації акта на ключові інтереси таких сторін.

Якщо реалізація акта матиме впливи на ключові інтереси заінтересованих сторін, головний розробник готує прогноз впливу, який додається до пояснювальної записки.

Якщо реалізація акта не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об’єднаних  спільними інтересами, суб’єктів господарювання тощо, інформація про це зазначається окремо.

Якщо проект акта стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, зазначається позиція уповноважених представників всеукраїнських  асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення проекті акта.

Якщо проект акта стосується соціально-трудової сфери, зазначається позиція уповноважених представників всеукраїнських (регіональних) профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських (регіональних) об’єднань організацій роботодавців, якщо проект акта стосується прав осіб з інвалідністю – всеукраїнських (регіональних) громадських організацій інвалідів, їх спілок, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

Якщо проект акта стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, наводиться інформація про надсилання такого проекту акта на розгляд Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, а також  про ступінь  відображення у ньому рекомендацій, наданих зазначеним органом.   

 8. Громадське обговорення

 Якщо проект акта виносився на громадське обговорення відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                 03 листопада 2010 року № 996, зазначається інформація про результати такого обговорення.

Якщо проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю, інформація про це зазначається окремо.

 9. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект акта сфери компетенції інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з метою їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті розробником заходи, що спрямовані на пошук взаємоприйнятого рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також про те, хто з керівників органів виконавчої влади брав у них участь).

 10. Правова експертиза

 Зазначається про результати проведення правової експертизи юридичним сектором апарату райдержадміністрації.

 11. Запобігання дискримінації

Зазначається  про наявність або відсутність у проекті акта положень, які містять ознаки дискримінації. Наводиться інформація про проведення громадської антидискримінаційної  експертизи.

 11ˡ. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 Зазначається інформація про наявність або відсутність у проекті акта положень, які порушють принцип забезпечення рівних прав та можливостей  жінок і чоловіків, та здійснюється оцінка гендерного впливу проекту акта (зазначається, яким чином проект впливатиме на представників обох статей).

 12. Запобігання корупції

 Зазначається про наявність або відсутність у проекті акта правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Наводиться інформація про проведення громадської антикорупційної експертизи.

 13. Прогноз результатів

 Наводиться прогноз результатів реалізації акта, зазначаються критерії (показники), за якими головним розробником буде оцінюватися ефективність його реалізації.

Критерії оцінки ефективності повинні виражатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо).

Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

Зазначаються можливі ризики реалізації акта та шляхи їх мінімізації.

 Примітка. Пояснювальна записка до проекту акта, реалізація якого матиме вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін, подається разом із прогнозом впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін.

 Голова райдержадміністрації

(згідно з розподілом обов'язків)                             Підпис                  Ініціал та прізвище

 

 

________________________  201__ року

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 від 06.05.2019 № 157

          смт Нікольське

Про підготовку та проведення відпочинку

дітей в пришкільних таборах та майданчиках

з денним перебуванням влітку 2019 року

 На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,  Комплексної  Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей  Нікольського району на 2019 - 2022 роки» затвердженої рішенням сесії Нікольської районної ради від 24 квітня 2019 року № 37, з метою створення оптимальних умов для відпочинку дітей, керуючись статтями  13, 22, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити заходи щодо підготовки та проведення відпочинку дітей у 2019 році (додаток 1).

2. Затвердити склад районної комісії з відкриття пришкільних таборів та майданчиків відпочинку з денним перебуванням влітку 2019 року (додаток 2).

3. Координацію дій щодо виконання даного розпорядження покласти на управління соціального захисту населення райдержадміністрації (ШАМЛІ), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації ТРЕТЯК А.

 Голова райдержадміністрації                                                                      О. РЕШЕТНЯК

                      

                                                                                                    Додаток 1

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                                                  райдержадміністрації

                                                                                                                                                      06.05.2019 № 157      

                                                                                                        ЗАХОДИ

щодо підготовки та проведення відпочинку

 дітей у 2019 році

 

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

1.

Визначити мережу пришкільних таборів та майданчиків з денним перебування для функціонування влітку 2019 року.

До 20.05.2019

Відділ освіти райдержадміністрації

 

2.

Організація змістовного відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Протягом оздоровчого періоду

Відділ освіти райдержадміністрації, управління соціального захисту населення  райдержадміністрації.

3.

Розглянути питання щодо строків функціонування таборів та майданчиків з денним перебуванням дітей в закладах загальної середньої освіти, час перебування в них дітей, визначити відповідне бюджетне фінансування на організацію повноцінного харчування в них дітей за умови виконання норм харчування, відповідно до чинного законодавства.

До 20.05.2019

Відділ освіти райдержадміністрації, Нікольське міжрайонне управління Держпродспоживслужби у Донецькій області.

 

4.

Забезпечити проведення комплексних перевірок пришкільних  таборів та майданчиків з денним перебуванням представниками територіальних підрозділів центральних    органів виконавчої влади.

 

Створення безпечних умов перебування дітей:    

- оцінки технічного стану будівель, споруд, обладнання та вимог щодо охорони життя та здоров’я дітей з оформленням відповідних висновків відповідно до законодавства;               

 - забезпечення протипожежними засобами, обстеження маршрутів руху.

Травень

2019 року

Відділ освіти райдержадміністрації,

Нікольське міжрайонне Управління Держпродспоживслужби у Донецькій області, сектор архітектури та містобудування райдержадміністрації, селищна та сільські ради,  ДПРЧ – 100 ГУ ДСНС України у Донецькій області, Нікольське ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області.

5.

Здійснення контролю за організацією харчування дітей в пришкільних таборах та майданчиках з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти.

Червень

2019 року

Нікольське міжрайонне Управління Держпродспоживслужби у Донецькій області.

6.

Забезпечення охорони публічного  порядку у місцях відпочинку дітей, здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів і автомобільних доріг, якими буде здійснюватися перевезення дітей, а також за супроводом та оперативною обстановкою під час перевезення дітей автомобільним транспортом.

Червень

2019 року

Нікольське ВП Волноваського ВП  ГУНП  в Донецькій області,

ДПРЧ-100 ГУ ДСНС України в Донецькій області.

 

7.

Вжиття заходів щодо підвищення ефективності послуг відпочинку  для дітей, посилення медичного компоненту в діяльності таборів та майданчиків відпочинку з денним перебуванням на базі  закладів загальної середньої освіти. 

Червень

2019 року

Відділ освіти райдержадміністрації.

8.

Забезпечення організації змістовного дозвілля дітей, патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, реалізації виховних програм.

Проведення культурно-масових заходів, конкурсів, концертів, фестивалів дитячої творчості, спортивних змагань в таборах та майданчиках з денним перебуванням на базі  закладів загальної середньої освіти.

Розроблення відповідних графіків, маршрутів проведення цих заходів.

Червень 2019 року

 

Відділ освіти райдержадміністрації,

відділ у справах сім’ї,

молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації.

9.

Організація роботи спеціалізованої служби центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді „Мобільний консультативний пункт” в  таборах та майданчиках з денним перебуванням на базі  закладів загальної середньої освіти з метою надання психолого-педагогічної, інформаційної, соціально-медичної допомоги дітям, пропаганди здорового способу життя та попередження негативних проявів у підлітковому та молодіжному середовищі.

Червень 2019 року

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

 

10.

Організація профілактичної роботи, спрямованої на попередження правопорушень серед неповнолітніх, проведення систематичних  рейдів щодо виявлення безпритульних дітей та розміщення їх у закладах соціального захисту для дітей.

Червень - серпень 2019 року

 

Служба у справах дітей

райдержадміністрації,

Нікольське ВП Волноваського ВП  ГУНП  в Донецькій області.

11.

Вжиття заходів щодо підвищення відповідальності керівників та працівників таборів та майданчиків з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти за додержання діючого законодавства в частині кадрового забезпечення діяльності закладів, виконання санітарних вимог щодо охорони здоров’я і життя дітей, забезпечення безпечних умов перебування дітей в них.

Впровадження системи дієвого відомчого контролю із зазначених питань.

Червень 2019 року

Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади району.

 

12.

Висвітлювання заходів щодо порядку підготовки та проведення літнього відпочинку дітей та учнівської молоді влітку 2019 року в районній газеті „Заря Приазовья” та на веб-сайті райдержадміністрації.

Травень-червень 2019 року

Управління соціального захисту населення

райдержадміністрації,

відділ освіти

райдержадміністрації.

 

13.

Забезпечення надання та узагальнення статистичних відомостей про роботу пришкільних таборів та  майданчиків з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти

До        05.08.2019

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, заклади загальної середньої освіти району.

14.

Підведення підсумків відпочинку дітей, учнівської молоді влітку 2019 року.

До              01.09.2019

Управління соціального захисту населення

райдержадміністрації.

  Заходи щодо підготовки та проведення відпочинку дітей в 2019 році підготовлені управлінням соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації.

                                                                      

В.о. начальника управління                                                                                

соціального захисту 

населення                                                                                                                         Н. ШАМЛІ

   

                                                          Додаток

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                              Розпорядження

                                                                                     голови райдержадміністрації

                                                         

                                                                                                                             06.05.2019  № 157

                                                                                                 СКЛАД

районної комісії з  відкриття пришкільних таборів та майданчиків відпочинку з денним перебуванням влітку 2019 року

  

ТРЕТЯК

Анжела Петрівна

-        перший заступник голови райдержадміністрації, голова комісії

     

РАДІОНОВА

Тетяна Павлівна

 ІСИРОВА

Наталя Стефанівна

-        в.о. начальника відділу освіти райдержадміністрації, заступник голови комісії

 

-         головний спеціаліст відділу з питань обслуговування пільгової категорії населення, секретар ради

 

 

 

Члени комісії :

 

ГАВРИЛ-ОГЛУ

Антон Федорович

 ЛЮБІМОВА                                                        

Ганна Миколаївна

 МАНУІЛОВА

Олександра Георгіївна

 ЧЕЛБАРАХ

Іван Васильович 

 ЧЕРНОШТАН

Євген Олександрович

  

 

-        заступник начальника Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області (за згодою)

       -     завідувач    сектору         архітектури            та                             

             містобудування райдержадміністрації

 -        лікар загальної гігієни Мангуської міжрайонної філії ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» (за згодою)

 

-        начальник Нікольського міжрайонного  Управління Держпродспоживслужби у Донецькій області (за згодою)

 

-        провідний фахівець Нікольського відділу ГУ ДСНС України у Донецькій області (за згодою)

 

 

В.о. начальника управління                                                                                

соціального захисту 

населення                                                                                                                         Н. ШАМЛІ

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

  від 08.05.2019 № 160

          смт Нікольське

 Про   внесення змін до  розпису

асигнувань у межах  загального

обсягу бюджетних призначень

головного розпорядника

на  2019 рік

          Відповідно до п. 7, п. 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами), листа Департаменту фінансів облдержадміністрації від 20 березня 2019 року 03-01/16/450/0/30-19, розглянувши звернення відділу освіти Нікольської райдержадміністрації від 19 квітня 2019 року  № 01-19/0528, керуючись ст. 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

        1. Внести зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду  районного бюджету на 2019 рік згідно додатку.

        2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на              фінансове управління  райдержадміністрації (ГУЦ), контроль – на заступника  голови  райдержадміністрації  Н. КУНАК

 Голова райдержадміністрації                                                                                 О. РЕШЕТНЯК

 

                                                                                                   УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

        від 08.05.2019  № 161

          смт Нікольське

 Про затвердження детального плану території

для розміщення кладовища

          Розглянувши детальний план території для розміщення кладовища на земельній ділянці, розташованій на території Новокраснівської сільської ради Нікольського району Донецької області за межами населеного пункту, складений КП «Творча архітектурна майстерня «Архітектурне ательє» Маріупольської організації спілки архітекторів України на підставі розпорядження голови райдержадміністрації           від 17 жовтня 2018 року № 425 «Про розроблення детального плану території для розміщення кладовища»,  згідно статей 10, 16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації» (із змінами), керуючись статтями 6,  20  Закону України «Про місцеві   державні   адміністрації»,   постановою   Кабінету   Міністрів   України    від 25 травня 2011 року   № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» (із змінами):

         1. Затвердити детальний план території для розміщення кладовища на земельній ділянці, розташованій на території Новокраснівської сільської ради Нікольського району Донецької області за межами населеного пункту (далі - детальний план території).

         2. Сектору архітектури та містобудування райдержадміністрації (ЛЮБІМОВА) забезпечити оприлюднення детального  плану території протягом 10 днів з дня його затвердження.

 Голова райдержадміністрації                                                                 О.РЕШЕТНЯК

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

       від 10.05.2019 № 163

          смт Нікольське

 Про   внесення змін до  розпису

асигнувань у межах  загального

обсягу бюджетних призначень

головного розпорядника

на  2019 рік

          Відповідно до п. 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від   28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від               23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», розглянувши звернення відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації  від 07 травня 2019 року  № 01-22/111 та доповнення до нього від 08  травня  2019 року № 01-22/112, керуючись ст. 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

         1. Внести зміни до помісячного та до річного розпису асигнувань загального фонду  районного бюджету на 2019 рік згідно додатку.

        2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на              фінансове управління  райдержадміністрації (ГУЦ), контроль – на заступника  голови  райдержадміністрації  Н. КУНАК

 Голова райдержадміністрації                                                                     О. РЕШЕТНЯК

 

 УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  

від 10.05.2019 № 165

     смт Нікольське

  Про надання згоди на списання

державного майна

  Розглянувши лист управління агропромислового розвитку Нікольської райдержадміністрації від 07 травня 2019 року № 01-09/285 та надані матеріали щодо списання об’єкту державного майна, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 (із змінами), керуючись статтями 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою ефективного використання державного майна:

 1. Надати згоду управлінню агропромислового розвитку Нікольської райдержадміністрації на списання об’єкту державної власності – легкового автомобіля марки ВАЗ 21043, державний номер ДОД 7208 , кузов № 0391398, двигун № 2659540, 1992 року випуску, балансова вартість 24604 гривні            00 копійок (двадцять чотири тисячі шістсот чотири гривні 00 копійок), знос – 100%, шляхом його ліквідації (здача на металобрухт).

 2. Управлінню агропромислового розвитку Нікольської райдержадміністрації (РОЩУПКІН) протягом 30 календарних днів з моменту списання автомобіля, зазначеного в пункті 1 цього розпорядження, надати до райдержадміністрації звіт про списання майна.

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова райдержадміністрації                                                   О. РЕШЕТНЯК

 

                                                                                                 УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 від 10.05.2019 № 166

     смт Нікольське

 Про надання згоди на списання

державного майна

 Розглянувши лист управління агропромислового розвитку Нікольської райдержадміністрації від 07 травня 2019 року № 01-09/286 та надані матеріали щодо списання об’єкту державного майна, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 (із змінами), керуючись статтями 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою ефективного використання державного майна:

 1. Надати згоду управлінню агропромислового розвитку Нікольської райдержадміністрації на списання об’єкту державної власності – легкового автомобіля марки ВАЗ 2121, державний номер 0301 ДОБ, шасі (рама)               № 0834615, кузов (коляска) № 0834615, двигун № 1635020, 1990 року випуску, балансова вартість 15432 гривні 00 копійок (п'ятнадцять тисяч чотириста тридцять дві гривні 00 копійок), знос – 100%, шляхом його ліквідації (здача на металобрухт).

 2. Управлінню агропромислового розвитку Нікольської райдержадміністрації (РОЩУПКІН) протягом 30 календарних днів з моменту списання автомобіля, зазначеного в пункті 1 цього розпорядження, надати до райдержадміністрації звіт про списання майна.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 Голова райдержадміністрації                                                   О. РЕШЕТНЯК

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 від 10.05.2019 № 167

     смт Нікольське

 Про надання згоди на списання

державного майна

 Розглянувши лист управління агропромислового розвитку Нікольської райдержадміністрації від 07 травня 2019 року № 01-09/286 та надані матеріали щодо списання об’єкту державного майна, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 (із змінами), керуючись статтями 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою ефективного використання державного майна:

 1. Надати згоду управлінню агропромислового розвитку Нікольської райдержадміністрації на списання об’єкту державної власності – легкового автомобіля марки ВАЗ 2102, державний номер 45878 ЕВ, кузов (коляска)         № ХТА210200F0673618, двигун № V=1198cub.cm, 1985 року випуску, балансова вартість 1086 гривень 00 копійок (одна тисяча вісімдесят шість гривень 00 копійок), знос – 100%, шляхом його ліквідації (здача на металобрухт).

 2. Управлінню агропромислового розвитку Нікольської райдержадміністрації (РОЩУПКІН) протягом 30 календарних днів з моменту списання автомобіля, зазначеного в пункті 1 цього розпорядження, надати до райдержадміністрації звіт про списання майна.

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

  Голова райдержадміністрації                                                   О. РЕШЕТНЯК

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

  від 22.05.2019 № 171

          смт Нікольське

 Про  внесення змін розпорядження

голови райдержадміністрації

від 19 квітня 2019 року № 139

   З метою захисту майнових прав дітей, приведення у відповідність вимогам чинного законодавства розпорядження голови райдержадміністрації, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від    24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (із змінами), статей 6, 177  Сімейного кодексу України, статті 17 Закону України «Про охорону дитинства», Законом України «Про оренду землі», керуючись статтями 6, 13, 39, 41  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 19 квітня  2019 року № 46 «Про надання дозволу на підписання додаткової угоди до договору оренди землі», а саме:

1)  доповнити розпорядження  пунктом наступного змісту:

«2. Дозвіл діє в період цивільної недієздатності дитини до досягнення нею повноліття. Після припинення управління майном дитини, опікун зобов’язаний повернути громадянину Уйманову Олександру Юрійовичу належне йому на праві приватної власності майно, яким він управляв, а також доходи від нього.»;

2) вважати пункти  розпорядження 2, 3 пунктами 3,4 відповідно.

 Голова райдержадміністрації                                                            О. РЕШЕТНЯК

 

                                                                                                    УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

  від 23.05.2019 № 172

          смт Нікольське

 Про  внесення змін розпорядження

голови райдержадміністрації

від 05 лютого 2019 року № 46

 

  З метою захисту майнових прав дітей, приведення у відповідність вимогам чинного законодавства розпорядження голови райдержадміністрації, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від    24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (із змінами), статей 6, 177  Сімейного кодексу України, статті 17 Закону України «Про охорону дитинства», Законом України «Про оренду землі», керуючись статтями 6, 13, 39, 41  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 05 лютого 2019 року № 46 «Про надання дозволу на підписання додаткової угоди до договору оренди землі», а саме:

1)  доповнити розпорядження  пунктом наступного змісту:

«2. Дозвіл діє в період цивільної недієздатності дитини до досягнення нею повноліття. Після припинення управління майном дитини, батьки зобов’язані повернути громадянці Михайловій Вікторії Вікторівні належне їй на праві приватної власності майно, яким вони управляли, а також доходи від нього.»;

2) вважати пункти  розпорядження 2, 3 пунктами 3,4 відповідно.

 Голова райдержадміністрації                                                            О. РЕШЕТНЯК

 

 

УКРАЇНА

 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННАДЕРЖАВНААДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИРАЙОННОЇДЕРЖАВНОЇАДМІНІСТРАЦІЇ

             

 від 24.05.2019  № 179

    смт Нікольське

 

Про підсумки роботи підприємств

житлово-комунального господарства району

в опалювальний період 2018-2019 років

і завдання на період підготовки до роботи

в зимових умовах 2019-2020 років

 

 

Основним завданням підприємств житлово-комунальної сфери діяльності, енергетики, транспорту, зв’язку та дорожнього господарства є забезпечення населення якісними послугами у відповідності до вимог діючого законодавства.

За підсумками роботи підприємства житлово-комунальної сфери діяльності в опалювальний період 2018-2019 років, в цілому, забезпечили отримання населенням комунальних послуг.

Так, філією «Автодор № 4» дочірнього підприємства «Донецький облавтодор» в осінньо-зимовий період своєчасно та ефективно проведено роботи щодо прибирання снігових заметів та ожеледиці.

АТ «ДТЕК Донецькі електромережі»в період з жовтня 2018 року по квітень                  2019 року для споживачів району забезпечило постачання близько 14,8 млн кВт/год електроенергії, а саме: населенню – 9,3 млн кВт/год, бюджетним установам -                                1,7 млн кВт/год, іншим споживачам –  3,8 млн кВт/год.

ТОВ «Володарськавто» забезпечило бесперебійні пасажирські перевезення на території району. Протягом зимового періоду 2018-2019 років  проблемні питання, які мали місце, вирішувались керівництвом самостійно, своєчасно та в найкоротші терміни.

Станційно-лінійна дільниця № 2 Комбінований центр телекомунікацій                                     № 543 ДФ ПАТ «Укртелеком» забезпечило виконання завдань щодо стабільного стаціонарного телефонного зв’язку на  території Нікольського району.

Відповідно до розпорядження  голови  райдержадміністрації  від 20 вересня                   2018 року № 382 «Про  початок  опалювального періоду 2018-2019 років на території району розпочато опалювальний період 2018-2019 років»  з 16 жовтня 2018 року і завершено 10 квітня 2019 року згідно розпорядження  голови  райдержадміністрації від 20 березня 2019 року № 110 «Про закінчення  опалювального періоду 2018-2019 років на  території району».

Опалювальний  сезон  в  районі  проходив  стабільно, без надзвичайних ситуацій. У Нікольському  районі теплопостачання  бюджетних установ  та  підприємств  здійснюють          23 котельні, з них:  16 - на газовому  паливі, 5 - на  твердому  паливі та 2 - котельні  використовують  електроенергію.

Лікувальні заклади, що працювали в опалювальний період, було забезпечено теплом.

Котельня Нікольської центральної районної лікарні в опалювальний період працювала стабільно.

 

 

 

 

2

 

Зимовий період 2018-2019 років в структурних підрозділах КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради  Донецької області  пройшов  без проблем, які  могли б суттєво вплинути на  роботу  закладів.

Протягом зимового періоду 2018-2019 років заклади культури району опалювались в межах бюджетних коштів, спрямованих на оплату енергоносіїв.

Проблем з газопостачанням споживачів району, які б суттєво вплинули на життєдіяльність району, в поточному опалювальному періоді не виникало. За опалювальний період споживачам району було подано газу 13,1 млн м3.

У районі створено 27 ОСББ, до яких увійшло 31 багатоквартирних житлових будинків, що становить 45,5 % від загальної кількості будинків, площа яких складає  27,0 тис. м2.

На території Тополинської, Боївської, Касянівської, Зорянської сільських рад знаходяться багатоквартирні житлові будинки, квартири,  які майже на 100% приватизовано мешканцями. Триває робота  щодо подальшого створення ОСББ у всіх багатоквартирних будинках комунальної власності району.

На території району протягом зимового  періоду 2018-2019 років сталося 39 пожеж,  матеріальний збиток від яких склав 2427,7 тис. грн (1 людина  загинула).

В цілому, в частині проходження опалювального періоду, структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми  селищної та сільських рад,  бюджетні  заклади та  інші підприємства, організації та установи району усіх форм власності спрямували  діяльність на виконання всіх організаційно-технічних заходів та забезпечили сталу роботу об’єктів господарського комплексу та соціальної сфери в осінньо-зимовий період                 2018-2019 років на достатньому рівні.

Детальний перелік необхідних робіт викладено в організаційно-технічних заходах щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років (додаток 1).

Селищною та сільськими радами проведено аналіз проходження опалювального періоду 2018-2019 років та з урахуванням проблем, які виникали в опалювальний період, розроблено заходи з підготовки об’єктів комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період   2019-2020 років.

З метою усунення недоліків, що мали місце в осінньо-зимовий період 2018-2019 років у роботі підприємств житлово-комунальної сфери діяльності, обслуговуючих підприємств і організацій, та забезпечення якісної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та енергетики до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись ст. 20, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

1. Інформацію про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства та енергетики району в зимових умовах 2018-2019 років і завдання на період підготовки до роботи взимку 2019-2020 років взяти до відома.

2. Затвердити організаційно-технічні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років (додаток 1).

3. Затвердити склад районної робочої групи по контролю за ходом підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та енергетики до роботи в зимових умовах                           2019-2020 років (додаток 2).

4. Робочій групі щотижнево аналізувати хід підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в зимових умовах 2019-2020 років.

5. Рекомендувати виконкомам селищної та сільських рад,бюджетним  закладам та  іншим підприємствам, організаціям та установам району усіх форм власності:

1) забезпечити виконання передбачених заходів щодо підготовки                                 житлово-комунальних об’єктів, незалежно від форми їх власності, до роботи в                                  осінньо-зимовому періоді 2019-2020 років, у термін до 01 жовтня 2019 року;

 

2) забезпечити своєчасне та у повному обсязі фінансування запланованих заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в опалювальному періоді 2019-2020 років;

3

 

3) вжити додаткових заходів для поповнення обігових коштів підприємств комунальної власності за рахунок підвищення рівня платежів споживачами за надані послуги, сприяти проведенню претензійно-позовної роботи підприємствами житлово-комунальної сфери діяльності, забезпечити беззбиткову роботу житлово-комунальних підприємств на виконання

Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері житлово-комунальних послуг;

4) передбачити в місцевих бюджетах кошти на розробку проектів, спрямованих на здійснення комплексу енергоефективних заходів на об’єктах житлово-комунального господарства;

5) вжити заходів щодо оснащення за рахунок коштів  місцевих бюджетів багатоповерхового  житлового фонду загально будинковими приладами  теплової енергії та холодної води на  рівні  100% , у  термін до 01 жовтня 2019 року; 

6) разом з енерго-, газо-, водопостачальними організаціями продовжити роботу щодо забезпечення розрахунків споживачами за використані енергоносії та погашення заборгованості поточного року;

7) забезпечити своєчасне та у повному обсязі фінансування поточних платежів та погашення заборгованості за комунальні послуги організаціями бюджетної сфери;

8) забезпечити своєчасне виділення коштів, передбачених планом фінансування у поточному році в місцевих бюджетах на ремонт житла комунальної власності, з урахуванням завершення робіт,  у термін до 01 жовтня 2019 року;

9) забезпечити вугільні опалювальні котельні твердим паливом в обсягах не нижче нормативної місячної потреби, сприяти закупівлі твердого палива у необхідних обсягах для сталого виробництва тепла у наступний осінньо-зимовий період незалежно від відомчого підпорядкування котелень;

10) з метою отримання номінації постачання природного газу забезпечити  своєчасне укладення договорів на постачання природного газу на опалювальний період                              2019-2020 років  підприємствами бюджетної сфери з газопостачальними компаніями, у термін до 01 вересня 2019 року;

11) забезпечити проведення ремонтних робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років всіх бюджетних установ, розташованих на території селищної, сільських рад;

12) вжити заходів щодо ремонту доріг комунальної власності та забезпечення належного утримання вулично-дорожньої мережі в зимовий період;

13) у разі встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги з неповним відшкодуванням витрат підприємств на їх надання, передбачити у місцевих бюджетах кошти на компенсацію різниці у тарифах.

6. Відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації (РОЩУПКІНА) постійно висвітлювати у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації хід підготовки підприємств житлово-комунального господарства району  до роботи в осінньо-зимовий період   2019-2020 років.

7. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (АЛІПА) активізувати роботу щодо надання населенню району житлових субсидій.

8. Відділу освіти райдержадміністрації (ТОКАРЕВ) забеспечити виконання заходів  щодо забезпечення належного стану пожежної  безпеки  у навчальних  закладах району на  2018 – 2020 роки.

9. З метою попередження та недопущення пожеж і загибелі людей, рекомендувати ДПРЧ – 100 ГУ ДСНС України у  донецькій області (ПАНДАЗІ)  здійснити перевірку об’єктів   соціальної сфери району на  предмет протипожежних заходів..

10. Запропонувати керівникам підприємств та організацій району незалежно від форми власності при наявності житлово-комунальних об’єктів забезпечити їх своєчасну та якісну підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

 

 

4

 

11. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації (ТЕРЕЩЕНКО), контроль –                на Першого заступника голови райдержадміністрації А.ТРЕТЯК.

 

 

 

 

Голова   райдержадміністрації                                        О. РЕШЕТНЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення колегії райдержадміністрації

___________№_____

 

СКЛАД

районної робочої групи по контролю за ходом підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в зимових умовах 2019-2020 років

 

ТРЕТЯК

Анжела Петрівна

-

перший  заступник голови райдержадміністрації, голова робочої групи

ЛОЗІНСЬКА

Наталя Борисівна

-

провідний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації, секретар робочої групи

 

Члени робочої групи:

 

АЛІПА

Світлана Анатоліївна

-

начальник управління соціального захисту населення  райдержадміністрації

БУРЛАКОВ

Сергій Анатолійович

 

-

 

начальник станційно-лінійної дільниці № 2 комбінованого центру телекомунікацій № 543 ДФ ПАТ «Укртелеком» (за згодою)

ВОЛОШИН

Сергій Анатолійович

-

в.о начальника АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» (за згодою)

ГАЛІКБАРОВА

Марія Павлівна

 

-

начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації

ГУЦ

Тетяна Станіславівна

 

-

начальник фінансового управління райдержадміністрації

РОЩУПКІНА

Світлана Михайлівна

-

начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації

САТАЛКІНА

Маргарита Миколаївна

-

державний інспектор з енергетичного нагляду                    Маріупольського відділення інспекції Держенергонагляду в Донецькій області (за згодою)

СЕРОВ

Андрій Романович

-

головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради  Донецької області (за згодою)

ТОКАРЕВ

Володимир Олександрович

 

-

в.о. начальника відділу освіти райдержадміністрації

ТЕРЕЩЕНКО

Сергій Федорович

-

начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації

ЧУМАКОВ

Олексій Михайлович

 

-

начальник служби  газових  мереж ПАТ «Маріупольгаз» (за згодою)

ШАМЛІ

Сергій Савелійович

 

-

головний лікар Нікольської центральної районної лікарні (за згодою)

 

Начальник  відділу житлово-комунального

господарства  райдержадміністрації                                                          С.ТЕРЕЩЕНКО

 

 

 

Додаток 1

до рішення колегії райдержадміністрації

___________№_____

 

Організаційно-технічні заходи

щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

 

КП«Володарськ-водомережа»

 

Найменування заходів

Одиниця виміру

Кількість

 

Термін виконання

Ремонт насосного обладнання станцій керування та модулей GSM

тис. грн

120,0

Травень-серпень

2019 року

Усунення аварійних ситуацій

тис. грн

70,0

Травень-серпень

2019 року

Заміна занурювального кабеля та запірної арматури на 5 свердловинах

тис. грн

70,0

Травень-серпень

2019 року

Благострій санітарно - охоронної зони свердловин

тис. грн

30,0

Травень-серпень

2019 року

Придбання обладнання довгострокового використання насосне обладнання - 2 од. станції керування та захисту - 2 од. модуль GSM - 2 од.

тис. грн

98,0

Травень-серпень

2019 року

 

ТОВ«Зоря-комсервіс»

 

Найменування заходів

Одиниця виміру

Кількість

 

Термін виконання

Ремонт та заміна глибинних насосів у свердловинах

 

тис. грн

23,0

Травень-червень 2019 року

Ремонт та заміна перекачувальних насосів на водопровідній насосній станції

 

тис. грн

12,5

Травень-жовтень 2019 року

Прочищення та ремонт артезіанської свердловини.

 

тис. грн

150,0

Травень-жовтень 2019 року

 

КП«Кальчик-комсервіс»

 

Найменування заходів

Одиниця виміру

Кількість

 

Термін виконання

Заміна водогону 2,2 км с.Кременівка

тис. грн

350,0

 

Вересень – листопад 2019 року

Реконструкція свердловини № 399 с.Кальчик

тис. грн

360,0

Вересень –листопад 2019 року

Отримання дозвілу на спецвикористання свердловин с.Кременівка

 

тис. грн

 

50,0

 Листопад - грудень 2019 року

                                                                                 

                                                                        

                                                                         2                                   Продовження  додатку 1

 

ПП«Бойове-комсервіс»

 

Найменування заходів

Одиниця виміру

Кількість

 

Термін виконання

Заміна та  утепління наружної частини водогону

тис. грн

10,0

Травень-червень 2019 року

Утеплення  колодязів

тис. грн

4,0

Серпень-жовтень 2019 року

Ремонт  воданапорних башт ( зварювальні  роботи )

тис. грн

5,0

Травень-жовтень 2019 року

Благоустрій  території  скважин

тис. грн

1,0

Липень 2019 року

Придбання глубинного насосу для свердловини

тис. грн

20,0

Липень 2019 року

Утеплення центрального водогону

тис. грн

5,0

Серпень-жовтень 2019 року

Ремонт водопровідної мережі

 

тис. грн

20,0

Червень 2019 року

 

КП«Комсервіс»

 

Найменування  заходів

Одиниця  виміру

Кількість

Термін  виконання

Зробити запас суміші для посипки тротуарів та небезпечних перехресть

 

м3

15

Жовтень 2019 року

Зробити запас пального

 

тис. грн

2,5

Листопад 2019 року

Розчистити контейнерні майданчики від мусору для безперебійного доступу сміттєзбиральної машини

 

тис. грн

8,5

Жовтень-листопад 2019 року

Ліквідувати очерет та мусор з русла річки для проточності під час паводку.

 

тис. грн

2,7

Листопад-лютий 2019 року

Інші непередбачені заходи для функціонування інфраструктури селища в зимовий період.

 

тис. грн

6,2

Листопад 2019 року - березень

2020 року

 

ППТанаджиС.Г.

 

Найменування заходів

Одиниця виміру

Кількість

 

Термін виконання

Ремонт сміттєвоза

 

тис. грн.

60,0

Травень-жовтень

2019 року

Придбання

спецодягу

тис. грн.

8,0

Травень-жовтень

2019 року

Придбання

інвентаря

тис. грн.

 

4,0

Травень-жовтень

2019 року

 

 

                                                                         

                                                                           3                                   Продовження  додатку 1

 

Нікольськарайонна  рада

 

Найменування заходів

Одиниця виміру

Кількість

 

Термін виконання

Реконструкція   котельні  Нікольської районної ради (проект)

тис. грн

91,4

Травень-жовтень 2019 року

 

Нікольськаселищнарада

 

Найменування заходів

Одиниця виміру

Кількість

 

Термін виконання

Заміна дверного блоку аварійного виходу адмінбудівлі селищної ради на енергозберігаючий та заміна віконного блоку

тис. грн

30,0

Травень-жовтень 2019 року

Співфінансування у погашенні відсотків нарахованих при отриманні кредитів на виконання програми «Теплий дім».

тис. грн

10,0

Травень-жовтень 2019 року

Ремонт доріг комунальної власності на території населених пунктів ради

тис. грн

1600,0

Травень-жовтень 2019 року

Ремонт опалювальної системи в адмінбудівлі селищної ради

тис. грн

40,0

Травень-жовтень 2019 року

Поточний ремонт даху селищної ради та кабінетів адмінбудівлі

тис. грн

60,0

Травень-жовтень 2019 року

Субвенція на аварійний ремонт водопровідної мережі

тис. грн

400,0

Січень - грудень 2019 року

 

 Об’єднанняспіввласниківбагатоквартирнихбудинків

 

Найменування заходів

Одиниця виміру

Кількість

 

Термін виконання

Зорянська  сільська  рада

«Зоря-2а»:

- заміна вікон  у під’їзді

тис. грн

7,0

Травень-вересень

2019 року

«Зоря-1»:

- ремонт димоходу

тис. грн

6,0

Травень-вересень

2019 року

«Зоря 26»:

-   заміна  дверей під’їзду

тис. грн

12,0

Травень-вересень

2019 року

«Зоря 4»:

-  заміна  дверей під’їзду

тис. грн

10,0

Травень-вересень

2019 року

«Зоря 6»

- ремонт ганку

тис. грн

5,0

Травень-вересень

2019 року

 

Філія  «Автодор4»ДП«Донецькийоблавтодор»

 

Найменування заходів

Одиниця виміру

Кількість

 

Термін виконання

Заготівля відсіву та  солі

тис. грн

900,0

 

Травень-жовтень

2019 року

Ремонт дорожньо-будівельної техніки

тис. грн

350,0

Травень-жовтень

2019 року

 

 

                                                                          4                                       Продовження  додатку 1                                                                              

 

Ремонт санітарно-побутових приміщень

тис. грн

100,0

Вересень - жовтень

2019 року

Придбання зимового спецодягу та  взуття

тис. грн

85,0

Травень-жовтень

2019 року

                                                                      

ТОВ«Володарськавто»

 

Найменування заходів

Одиниця виміру

Кількість

 

Термін виконання

Провести капітальний  ремонт  покрівлі будівлі  авторемонтної  майстерні

тис. грн

30,0

Червень - серпень

2019 року

Провести  заготівлю  вугілля  і  дров

тис. грн

25,0

Травень-жовтень

2019 року

Провести ремонт кабінетів у  будівлі адміністрації підприємства

тис. грн

30,0

Червень - серпень

2019 року

Заготівля  автомобільних шин

тис. грн

140,0

Червень - серпень

2019 року

Ремонт  паркану  навколо території автоколони

тис. грн

25,0

Травень-жовтень

2019 року

Утеплення  будівлі  адміністрації підприємства

тис. грн

25,0

Травень-жовтень

2019 року

 

ПАТ«Маріупольгаз»

 

Програма підготовки до роботи в зимовий період 2019–2020 років                                 ПАО «Маріупольгаз» запланувала  наступні  заходи

 

Найменування заходів

Одиниця виміру

Кількість

 

Термін виконання

Капітальний  ремонт  газопроводів із  відновленням та  заміною пошкоджених опор  під ними (14 од.)

тис. грн

65,10

Липень- вересень

2019 року

 

АТ«ДТЕКДонецькіелектромережі»

 

Найменування заходів

Одиниця виміру

Кількість

 

Термін виконання

Капітальний  ремонт  повітряних електричних ліній  напругою 0,4 кВ

км

1,97

 

Травень-жовтень

2019 року

Заміна дерев’яних та залізобетонних опор, які  неприродні до подальшої експлуатації

од.

102

Травень-жовтень

2019 року

Заміна стале-алюмінівих проводів

км

6,5

Травень-жовтень

2019 року

Заміна ізоляторів високої напруги

од.

55

Травень-жовтень

2019 року

Заміна ізоляторів низької напруги

од.

366

Травень-жовтень

2019 року

Поточний  ремонт  трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4 кВ

од.

7

Травень-жовтень

2019 року

Розчистка  траси  ПЛ-10 кВ від заросту  кущів та  підліску і  вирубування окремих дерев та гілок в охоронній зоні ПЛ

км

18,05

Травень-жовтень

2019 року

Розчистка  траси  ПЛ- 0,4 кВ від заросту  кущів та  підліску і  вирубування окремих дерев та гілок в охоронній зоні ПЛ

км

30,7

Травень-жовтень

2019 року

                                                                         5                                    Продовження  додатку 1

 

Цехтелекомунікаційнихпослуг 5 ДонецькоїфіліїПАТ«Укртелеком»

 

Найменування заходів

Одиниця виміру

Кількість

 

Термін виконання

Поточний ремонт кабелю

км

7,52

Жовтень 2019 року

Поточний ремонт повітряних ліній зв’язку

км

4,3

Жовтень 2019 року

Ремонт телефонних колодязів

од.

21

Жовтень 2019 року

Поточний  ремонт  розподільчих шаф та  кабельних ящиків

од.

22

Жовтень 2019 року

 

Нікольськацентральнарайонналікарня

 

Найменування заходів

Одиниця виміру

Кількість

 

Термін виконання

Повірка засобів  вимірювальної  техніки

тис. грн

30,0

Травень-жовтень

2019 року

Ревізія  приладів автоматика котельної

тис. грн

8,0

Травень-жовтень

2019 року

Встановлення  брудозбірника

тис. грн

3,0

Травень-жовтень

2019 року

Чистка котлів

тис. грн

15,0

Травень-жовтень

2019 року

Заміна тепломережі 200 м.п.

тис. грн

40,0

Травень-жовтень

2019 року

Заміна  тепломережі  над котлами

тис. грн

10,0

Травень-жовтень

2019 року

Ревізія  відсутньої арматури

тис. грн

4,0

Травень-жовтень

2019 року

Частковий  ремонт  опалювальної мережі  лікарні

тис. грн

15,0

Травень-жовтень

2019 року

Чистка  димовитяжних каналів

тис. грн

2,0

Травень-жовтень

2019 року

Переобладнання    вузла подачі води  в  котельні

тис. грн

2,0

Травень-жовтень

2019 року

Встановлення  додаткового циркулярного насосу

тис. грн

10,0

Травень-жовтень

2019 року

Встановлення  електрокотла в  будинку швидкої допомоги

тис. грн

30,0

Травень-жовтень

2019 року

Заміна   вікон в  харчоблоці і  автоклавній

тис. грн

20,0

Травень-жовтень

2019 року

Утеплення  стелі  в харчоблоці та втоклаві

тис. грн

20,0

Травень-жовтень

2019 року

Ремонт  вентиляції в  автоклаві

тис. грн

3,0

Травень-жовтень

2019 року

Підготовка  операторів  котельні

тис. грн

10,0

Травень-жовтень

2019 року

Поточний  ремонт приміщень лікарні

тис. грн

80,0

Травень-жовтень

2019 року

                                                                            

                                                                           6                                       Продовження  додатку 1

 

КНП«Центрпервинноїмедико-санітарноїдопомоги»

 

Найменування  заходів

Одиниця  виміру

Кількість

Термін  виконання

Нікольська амбулаторія ЗП/СМ №1.

 1. Ремонт кабінетів, внутрішніх приміщень.
 2. Заміна дверей.
 3. Ремонт системи опалення.
 4. Ремонт електричної проводки із заміною освітлення.

тис. грн

308,1

Серпень

2019 року

Малоянисольська амбулаторія ЗП/СМ №2.

-        Змонтувати електричний котел.

тис. грн

35,0

Вересень 2019 року

ФП с.Кременівка.

-        Придбати та змонтувати електричні конвектори  в 2-х приміщеннях.

тис. грн

8,0

Вересень 2019 року

ФП с.Македонівка.

-        Заміна дворового покриття.

-        Поточний ремонт будівлі.

-        Ремонт вхідних дверей.

-        Придбати та змонтувати електричні конвектори  в 2-х приміщеннях.

тис. грн

80,0

Жовтень 2019 року

Касянівська амбулаторія ЗП/СМ №3.

-        Ремонт внутрішніх приміщень.

-        Ремонт вхідної зовнішньої групи.

-        Ремонт електричної проводки.

-        Монтаж водопроводу.

тис. грн

230,0

Вересень 2019 року

Зорянська амбулаторія ЗП/СМ №5.

-        Заміна 4-х вікон.

-        Заміна 3-х дверей.

-        Ремонт покрівлі.

-        Реконструкція системи опалення.

-        Утеплення стелі в 4-х кабінетах.

тис. грн

130,0

Жовтень 2019 року

ФП с.Федорівка.

-        Заміна дворового покриття.

-        Заміна паливного відділу.

тис. грн

49,0

Серпень 2019 року

ФАП с.Кальчик.

-        Придбання та установка ємності для води.

-        Змонтування електричне опалення.

тис. грн

40,0

Жовтень 2019 року

ФАП с. Малинівка.

 1. Ремонт внутрішніх приміщень.
 2. Заміна 2-х вікон.
 3. Заміна 6 дверей.
 4. Придбання 3-х електричних конвекторів.

тис. грн

45,0

Жовтень 2019 року

ФАП с.Бойове.

 1. Реконструкція системи опалення на електричну.

тис. грн

7,0

Вересень 2019 року

 

                                                       

                                                                      7                                  Продовження  додатку 1

 

ФП с.Новогригорівка.

-        Придбати та встановити козирок перед вхідними дверима.

-        Реконструкція системи опалення.

тис. грн

36,5

Жовтень 2019 року

ФП с.Новоянісоль.

-        Ревізія системи водопостачання.

-        Встановити водонагрівач.

-        Заміна тротуарної плити перед вхідними дверима.

-        Змонтувати каналізаційну систему.

тис. грн

23,0

Жовтень 2019 року

 

Відділкультуриітуризмурайдержадміністрації

 

Найменування заходів

Одиниця виміру

Кількість

 

Термін виконання

Поточний ремонт системи опалення Нікольської районної бібліотеки, заміна електричного насосу

тис. грн

2,0

Серпень

2019 року

Поточний ремонт приміщень дитячої районної бібліотеки, ганку

тис. грн

185,0

Жовтень

2019 року

Ремонт зовнішніх стін будівлі Краєзнавчого музею Нікольського району Донецької області

тис. грн

88,0

Жовтень

2019 року

Ремонт даху для структурного підрозділу Нікольського районного будинку культури Нікольської районної ради Донецької області «Темрюцький сільський центр культури та спорту», Нікольський район, с.Темрюк вул. Шкільна,28»

тис. грн

1000,0

Жовтень

2019 року

Поточний ремонт приміщень для гурткової роботи Республіканського СБК

 

тис. грн

90,0

Листопад

2019 року

Ремонт електропроводки Темрюцького сільського центру культури і спорту

тис. грн

101,0

Червень

2019 року

Капітальний ремонт топочної Краєзнавчого музею Нікольського району

тис. грн

364,6

Листопад 

2019 року

 

Закладиосвітирайону

Заходи щодо підготовки закладів освіти району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

Найменування  заходів

Одиниця

виміру

 

Кількість

Термін  виконання

“Реконструкція системи теплопостачання, технічне переоснащення котельні Нікольської гімназії “Софія” з загальноосвітньою школою І ступеня № 2 Нікольської районної ради Донецької області”

тис. грн

Вартість системи опалення  входить до проекту  в  цілому

Травень-жовтень

2019 року

                                                                            

                                                                         

                                                                         

                                                                         8                                   Продовження  додатку 1

 

Техпереоснащення  вузла обліку  газу (КЗ Касянівська ЗОШ, Бойовська ЗОШ

тис. грн

600,0

Травень-жовтень

2019 року

“Реконструкція системи теплопостачання, технічне переоснащення котельні  комунального закладу «Нікольська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа

тис. грн

500,0

Травень-жовтень

2019 року

Ремонт  котельні в КЗ "Малинівський  навчально-виховний комплекс ” ЗОШ І-ІІІ ступенів -  дошкільний  навчальний заклад” Нікольської районної ради Донецької області з заміною котлів (проект)

тис. грн

100,0

Травень-жовтень

2019 року

Придбання  та  установка котла в КЗ "Зорянська ЗОШ І-ІІІ ступенів" Нікольської районної ради Донецької області (проект)

тис. грн

109,0

Травень-жовтень

2019 року

 КЗ "Кальчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів" Реконструкція системи теплопостачання (проект)

тис. грн

160,0

Травень-жовтень

2019 року

КЗ “Нікольський  ясла — садок  №1 «Сонечко»Нікольської районної ради Донецької області». Заміна котлів

тис. грн

160,0

Травень-жовтень

2019 року

Придбання  вугілля  300 тонн

тис. грн

2400,0

Травень-вересень

2019 року

 Організаційно-технічні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в зимових умовах 2019-2020 років розроблено відділом житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 Начальник  відділу житлово-комунального

господарства райдержадміністрації                                                            С.ТЕРЕЩЕНКО

 

                                                                                                     УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

       від 29.05.2019 №187

          смт Нікольське                                                          

 Про створення тимчасової комісії

зі службового розслідування  

 Відповідно до статті 19 кодексу цивільного захисту України, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 «Про затвердження  вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня               2018 року за № 879/32331,  враховуючи лист департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації                від 12 червня 2018 року № 994/0/101-18 про захисні  споруди цивільного захисту, з метою виключення з обліку захисних споруд цивільного захисту, що були поставлені на облік з порушеннями, керуючись статтями 6, 27, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 1.Створити тимчасову комісію зі службового розслідування (далі – Комісія) та затвердити її  персональний склад, що додається.

 2.Комісії провести службове розслідування щодо вивчення обставин та правомірності постановки на облік захисних споруд цивільного захисту.

 3. Координацію  роботи з виконання цього розпорядження покласти на відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації (ТЕРЕЩЕНКО),               контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації ТРЕТЯК А.

 

Голова райдержадміністрації                                                      О. РЕШЕТНЯК

                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Розпорядження  голови

                        райдержадміністрації                                            _______________ № _____

 

СКЛАД

тимчасової комісії зі службового розслідування   

 

ТРЕТЯК

Анжела Петрівна

 

-

перший заступник голови райдержадміністрації,  голова комісії

 

КЛИМЕНКО

Олексій Миколайович

-

завідувач  сектору з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації 

 

ЛЕВЧЕНКО

Сергій Григорович

-

директор Комунального підприємства Нікольської районної ради «Бюро технічної інвентаризації» (за згодою)

 

ЧЕРНОШТАН

Євген Олександрович

-

провідний інспектор Нікольського РВ ГУ ДСНС України у Донецькій області (за згодою)

 

Сільський (селищний) голова

-

(за згодою)

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства райдержадміністрації                                           С. ТЕРЕЩЕНКО