ЧЕРВЕНЬ

Posted in 2019 рік

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

Від 06.06.2019  № 190

          смт Нікольське

 

Про затвердження Положення

про ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ

ТА СПОРТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887    "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21 листопада 2012 року № 1308 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації", керуючись  статтями 5, 22, 39, 42  Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою приведення у відповідність діючим нормативно-правовим актам правовстановлючих документів відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації:

 1. Затвердити Положення про ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 11 жовтня 2018 року № 421 "Про затвердження Положення про ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ".

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Н. КУНАК.

                                 

 Голова райдержадміністрації                                                          О. РЕШЕТНЯК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

 ____________ № _____                                                                                           

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ

ТА СПОРТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

1. ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ НІКОЛЬСЬКОЇ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Відділ) є структурним підрозділом райдержадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації.

Повне найменування Відділу: ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  НІКОЛЬСЬКОЇ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ.

        Скорочене  найменування:  ВІДДІЛ  У  СПРАВАХ  СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  РДА. 

 2. Відділ підпорядкований  голові райдержадміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Управлінню сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації та Управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Міністерству соціальної політики України (далі -  Мінсоцполітики) та Міністерству молоді та спорту України (далі -Мінмолодьспорту).    

 3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації, наказами начальника Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації та начальника Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, а також цим Положенням.

 4. Статус Відділу як юридичної особи публічного права визначається головою райдержадміністрації.

5. Основними завданнями Відділу є:

 1) забезпечення реалізації на території району державної політики з питань фізичної культури та спорту, молоді, масових заходів національно-патріотичного виховання, сім'ї, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми;  

2) виконання програм, здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури та спорту, щодо розвитку молоді, сфери сім'ї, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою  статі, протидії торгівлі людьми, проведення масових заходів національно-патріотичного виховання;

3) здійснення відповідно до законодавства міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції Відділу, щодо виконання відповідних програм та заходів;

4) організація і проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до заняття фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя, заходів з питань молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання, сім'ї, рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;

5) виконання на території району повноважень щодо соціального становлення та розвитку молоді, створення умов для розширення можливостей розвитку економічного, інтелектуального, фізичного та творчого потенціалу молоді, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознако статі, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, реалізації державної сімейної політики, сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського  руху;

6) створення умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою і спортом;

7) забезпечення підготовки і проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

8) координація діяльності і контроль за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, законодавства України з питань реалізації державної політики стосовно сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, фізичної культури та спорту;

9) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, громадським та іншим організаціям, волонтерам у проведені ними роботи з питань протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, реалізації державної сімейної політики, реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту;

10) формує та реалізує держану політику у сфері протидії торгівлі людьми на регіональному рівні. Впроваджує національний механізм взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Формує пакет документів осіб, які постраждали від торгівлі людьми, видає довідки про встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

 6. Відділ відповідно до визначених завдань  виконує такі функції:

 1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та Мінмолодьспорту, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями та закладами правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан фізичної культури та спорту в районі, державної політики з питань фізичної культури та спорту, бере участь у розроблені цільових програм з цих питань, а також здійснює організацію і контроль за виконанням цих програм;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм економічного і соціального  розвитку району;

7) розробляє проекти програм та заходів з питань фізичної культури та спорту, вносить пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку, нормативно-правових актів;

8) розробляє проекти програм та заходів із питань молоді, масових заходів національно-патріотичного виховання, сім'ї, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, готує пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку, нормативно-правових актів в межах своєї компетенції;

9) бере участь у підготовці заходів щодо районного розвитку;
10) вносить пропозиції до проекту районного бюджету у частині фінансування заходів та програм з питань фізичної культури  та спорту, сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання, забезпечує ефективне і цільове використання коштів районного та державного коштів відповідно до чинного законодавства;
11) бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації, визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів
13) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;                                                                 
14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;
15) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
16) готує проекти (бере участь у підготовці проектів) угод договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень; 
17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів районних рад;
19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;
20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
21) координує діяльність центру соціальних  служб  для сім’ї,  дітей  і  молоді,  визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи;
22) надає  в  межах  своїх повноважень багатодітним сім’ям та сім’ям, що опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та   організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї, видає посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дітей багатодітної сім’ї, узагальнює відомості щодо багатодітних сімей;
23) здійснює повноваження, делеговані районній державній адміністрації районною радою;
24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
26)  забезпечує реалізацію державної політики стосовно захисту персональних даних та інформації з обмеженим доступом;
27) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, райдержадміністрації та Управлінню  сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації та Управлінню фізичної культури та   спорту облдержадміністрації;
28) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;
29) забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;
30) удосконалює в межах своїх  повноважень  систему  пошуку  і відбору  талановитої  та  обдарованої  молоді,  сприяє їх підтримці;
31) організовує  та  бере  участь  у   проведенні   конкурсів,  турнірів, фестивалів творчості, конференцій,  форумів,  інших заходів,  спрямованих на  підвищення культурно-освітнього рівня молоді та сімей;
32) сприяє в межах своїх повноважень працевлаштуванню та  зайнятості  молоді,  розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
33) координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми, вносить пропозиції   щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для  осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає їм консультаційно-методичну допомогу, надає довідки про статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
34) розробляє та здійснює  заходи, спрямовані на пропагування  сімейних цінностей,  підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;
35) забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення  заходів, спрямованих на розв’язання соціальних  проблем молоді і молодих сімей, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом; 
36) вживає в межах своїх повноважень заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить   інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;
37) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи  з питань  сім’ї,  дітей  і  молоді,  проводить з цією метою  методичні  і  науково-практичні  семінари, конференції та інші заходи;

38) забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти;

39) організовує розвиток фізичної культури та спорту в регіоні;

40) забезпечує відповідно до компетенції підготовку і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

41) сприяє громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту;

42) аналізує стан фізичної культури та спорту в районі, бере участь у розробленні цільових програм розвитку сфери, а також здійснює організацію і контроль за виконанням цих програм;

43) організовує проведення таких заходів, як спартакіади, турніри тощо, спрямованих на підвищення фізичного рівня дітей і молоді;

44) готує пропозиції до проектів державних цільових, обласних та районних програм, проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

45) розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, сім'ї, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, розвитку фізичної культури та спорту в районі;

46) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції Відділу, і вносить їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації та центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту;

47) забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи, а також розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

48) здійснює в межах повноважень контроль за діяльністю районної дитячо-юнацької спортивної школи;

49) сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази, здійснює контроль за технічним станом, ефективним використанням спортивних споруд, додержанням норм та правил безпеки на підприємствах, установах, організаціях, закладах, що належать до сфери компетенції відділу у справах сім'ї, молоді та спорту;

50) затверджує положення про змагання та проводить районні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

51) вживає заходів для забезпечення розвитку діяльності центру фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх”;

52) здійснює у межах своїх повноважень контроль за дотриманням законодавства з питань фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

53) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань фізичної культури і спорту, проводить з цією метою методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

54) порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, параолімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України;

55) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для розвитку фізичної культури та спорту;

56) взаємодіє з місцевими осередками громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

57) сприяє громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцнює їх матеріально-технічні бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу;

58) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери Відділу, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

59) забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

60) вживає в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження та соціального захисту спортсменів, спортсменів з інвалідністю та їх тренерів; зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;

61) сприяє впровадженню в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

62) здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в районі, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою;

63) проводить серед населення інформаційно-просвітнецьку роботу, зокрема через друковані засоби масової інформації, з питань, що належать до компетенції Відділу, забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність Відділу;

64) здійснює інші передбачені законом повноваження;

65) бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту, молоді, масових заходів національно-патріотичного виховання, сім'ї, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобіганні та протидія домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, визначає пріоритети  та напрями роботи в цій сфері в межах своєї компетенції; 

66) у межах своїх повноважень готує проекти (бере участь у підготовці проектів) угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп, стороною за якими є райдержадміністрація;

67) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

68) сприяє діяльності громадських об'єднань національно-патріотичного спрямування, жіночих, молодіжних, дитячих та інших організацій, залучає їх до виконання державних і регіональних програм, і заходів, взаємодіє з місцевими осередками громадських об'єднань згідно з укладеними договорами про співпрацю;

69) забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації роботи молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання, розвитку сім'ї, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми;

70) вивчає потребу у фахівцях для організації здійснення роботи молоді, проведення масових заходів з національно-патріотичного виховання, з питань сім'ї, фізичної культури та спорту, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, організовує підвищення їх кваліфікації, сприяє в межах своїх повноважень працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

71) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для розвитку сфери сім'ї, молоді, масових заходів національно-патріотичного виховання, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою  статі, протидії торгівлі людьми;

72) здійснення в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведення заходів сімейної політики, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, молоді, масових заходів   національно-патріотичного  виховання  Донецької області, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою;

73) організовує заходи, в межах своїх повноважень, щодо пропаганди здорового способу життя в молодіжному середовищі, попередження негативних явищ, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб, серед дітей та молоді;

74) бере участь у погоджені проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації, розробляє проекти розпорядження голови облдержадміністрації, у визначений законом випадках-проекти нормативно-правових актів, з питань молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання сім'ї, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашнього насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, подає їх на державну реєстрацію у встановленому законом порядку;

75) сприяє міжнародному співробітництву з питань, що належать до його компетенції;

76) сприяє діяльності громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, залучає їх до виконання програм і заходів, згідно з укладеними договорами;

77) сприяє у вирішенні спірних питань між суб'єктами сфери фізичної культури і спорту, які не належать до компетенції судових органів;

78) забезпечує ефективне управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень делегованих районною радою;

79) формує календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних змагань області, затверджує положення про проведення районних змагань, забезпечує організацію цих змагань та навчально-тренувальних зборів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

80) подає пропозиції щодо застосування дисциплінарних стягнень (у тому числі дискваліфікації спортсменів, позбавлення класифікації і почесних спортивних звань і прав на проведення тренерської, суддівської роботи);

81) веде облік спортивних рекордів і досягнень, встановлених в районі;

82) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

83) разом із зацікавленими органами влади вживає заходів щодо розвитку закладів національно-патріотичного спрямування, у межах своїх повноважень забезпечує контроль за їх діяльністю;

84) сприяє в межах своїх повноважень розробленню та реалізації заходів, спрямованих на розв'язання житлово-побутових проблем молоді.

 7. Відділ для здійснення визначених повноважень та виконання покладених завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з міжнародними організаціями, фондами тощо;
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації з питань молоді, масових заходів національно-патріотичного виховання, у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, фізичної  культури та спорту;
4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційно-методичного характеру;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) за дорученням голови райдержадміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати  спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку фізичної культури та спорту в районі;

7) представляти в установленому порядку інтереси управління в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до компетенції управління.

 8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для впровадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання та передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

 10. Начальник Відділу:

 1) здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню в Відділі належних умов праці;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про Відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи  Відділу;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, які належать до компетенції Відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, управляння сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання та управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням, накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах  Мін’юсту;

12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису Відділу;

14) здійснює добір кадрів, у встановленому законодавством порядку призначає на посаду та звільнення  з посади працівників Відділу, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, та інші повноваження керівника державної служби в відділу, визначені Законом України "Про державну службу";

15) організовує роботу з підвищенням рівня професійної компетентності державних службовців Відділу;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

17) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового та службового  розпорядку та виконавської дисципліни;

18) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 10. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

 11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу  визначає голова  райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 12. Штатний розпис та кошторис Відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника Відділу у справах сім'ї, молоді та спорту, після проведення їх експертизи фінансовим управлінням.

 13. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України  та своїм найменуванням, власні бланки.

 14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Відділу, може утворюватися дорадчий орган у складі начальника Відділу, начальника служби у справах дітей, начальників інших структурних підрозділів райдержадміністрації, директорів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”. До складу дорадчого органу можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, а також громадських організацій.

Виконання рішень колегії забезпечує відповідними наказами начальника Відділу.

 15. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямків діяльності Відділу, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань у відділі можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії, персональний склад та положення про які затверджує начальник відділу.

Склад дорадчого органу затверджується головою райдержадміністрації за поданням начальника Відділу.

 16. Відділ утримується за кошти державного бюджету.

 Положення про Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації розроблено Відділом у справах сім'ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації.

  

 Начальник відділу у справах

сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації                                  О. КУБАРЄВ

 

                                                                                                   УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

  Від 10.06.2019 № 192

          смт Нікольське

 

Про   внесення змін до  розпису

асигнувань у межах  загального

обсягу бюджетних призначень

головного розпорядника

на  2019 рік

         Відповідно до п. 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від    28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», розглянувши звернення управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації  від 04 червня 2019 року  № 03-20/2728, керуючись ст. 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

        1. Внести зміни до помісячного та до річного розпису асигнувань загального фонду  районного бюджету на 2019 рік згідно додатку.

        2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на   фінансове управління  райдержадміністрації (ГУЦ), контроль – на заступника  голови  райдержадміністрації  Н. КУНАК

 Голова райдержадміністрації                                                                     О. РЕШЕТНЯК

 

                        Додаток       
                        до розпорядження голови   
                        райдержадміністрації    
                        _______________№_____________  
                               
                               
                               
Перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за програмною класифікацією  видатків  бюджету
КПКВК КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи, внаслідок психічного захворювання
Управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації
 
  0813043    2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400000,00 -400000,00 -400000,00 -400000,00 -400000,00 -400000,00 -400000,00 -2800000,00
  0813087   2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 2800000,00
РАЗОМ:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               
                               
                               
Начальник фінансового управління райдержадміністраціїї             Т. ГУЦ    

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 13.06.2019 № 193

          смт Нікольське

 

Про створення районної інвентарізаційної

комісії щодо проведення інвентарізації

радіоактивних відходів на території

Нікольського району

 З метою виявлення та забезпечення контролю за обсягом накопичення радіоактивних відходів, своєчасної їх передачі спеціалізованим підприємствам поводження з радіоактивними відходами, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зниження екологічного ризику від накопичення радіоактивних відходів на території району, відповідно до Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами», Порядку проведення державної інвентарізації радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.059-2002), затвердженого наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 11 жовтня 2003 року № 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2003 року за № 160/7481 (із змінами), враховуючі розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 червня 2019 року №576/5-19 «Про організацію проведення 7-ї державної інвентарізації радіоактивних відходів на території Донецької області», керуючись статтями 13, 21, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

 

  1. Утворити районну інвентарізаційну комісію щодо проведення інвентарізації радіоактивних відходів на території Нікольського району та затвердити її персональний склад (додається). 
  2. Координацію дій щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації (ТЕРЕЩЕНКО), контроль - на першого заступника голови райдержадміністрації  А. ТРЕТЯК.

 Голова райдержадміністрації                                                                     О. РЕШЕТНЯК

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 

 райдержадміністрації

 ____________ № ______

 

 

Склад

районної інвентарізаційної комісії щодо проведення інвентарізації

радіоактивних відходів на територіїНікольського району

 

 

 

ТРЕТЯК

Анжела Петрівна

-

 

 

перший заступник голови райдержадміністрації, голова комісії

 

 

ТЕРЕЩЕНКО

Сергій Федорович

 

-

 

начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації, заступник голови комісії

КЛИМЕНКО

Олексій Миколайович

-

завідувач сектору з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи відділу

житлово – комунального господарства райдержадміністрації, секретар комісії

 

Члени комісії:

 

ПАНДАЗІ

Сергій Володимирович

 

-

начальник ДПРЧ-100 ГУ ДСНС України у Донецькій області (за згодою)

ЧЕЛБАРАХ

Іван Васильович

-

начальник Нікольського міжрайонного Управління  Держпродспоживслужби в Донецькій області (за згодою)

 

ШАМЛІ

Сергій Савелійович

-

головний лікар центральної районної лікарні Нікольського району (за згодою)

 Начальник відділу житлово-комунального

господарства райдержадміністрації                                                             С. ТЕРЕЩЕНКО

 

                                                                                                УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

       Від 14.06.2019 № 194

          смт Нікольське

 

Про   внесення змін до  розпису

асигнувань у межах  загального

обсягу бюджетних призначень

головного розпорядника

на  2019 рік

         Відповідно до п. 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від    28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від        23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», розглянувши звернення управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації від 12 червня 2019 року             № 03-20/2763, керуючись ст. 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

        1. Внести зміни до помісячного та до річного розпису асигнувань загального фонду  районного бюджету на 2019 рік згідно додатку.

        2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на              фінансове управління  райдержадміністрації (ГУЦ), контроль – на заступника  голови  райдержадміністрації  Н. КУНАК

 Голова райдержадміністрації                                                                     О. РЕШЕТНЯК

 

                        Додаток       
                        до розпорядження голови   
                        райдержадміністрації    
                        _______________№_____________  
                               
                               
                               
Перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за програмною класифікацією  видатків  бюджету
КПКВК КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи, внаслідок психічного захворювання
Управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації
 
  0813021    2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22781,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -22781,13 0,00 0,00
  0813022    2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22781,13 0,00 0,00 0,00 0,00 22781,13 0,00 0,00
РАЗОМ:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               
                               
                               
Начальник фінансового управління райдержадміністраціїї             Т. ГУЦ    

 

 

УКРАЇНА

 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 від 19.06.2019 № 195

          смт Нікольське

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки

під об’єктами та спорудами спеціального призначення

державної власності для обслуговування існуючого

кладовища на території Новокраснівської сільської ради

 

            Відповідно до статей 17, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513 «Про затвердження Проведення інвентаризації земель», керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

          1.   Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під об’єктами та спорудами спеціального призначення для обслуговування існуючого кладовища із земель запасу державної власності на території Новокраснівської сільської ради Нікольського району Донецької області, за межами населених пунктів 1421785000:05:000:1303».

 2. Земельну ділянку, площею 1,1400 (кадастровий номер 1421785000:05:000:1303),  використовувати за цільовим призначенням у відповідності з діючим законодавством.

 4.   Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ у Нікольському районі Головного управління  Держгеокадастру у Донецькій області (ЄВСЄЄВ), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації А.ТРЕТЯК.

 Голова  райдержадміністрації                                                              О.РЕШЕТНЯК