Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Нікольському районі на 2017-2018 роки

Posted in 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

 

від 22.02.2017 № 7/18-260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

розвитку малого та середнього підприємництва

 в Нікольському районі

на 2017-2018 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Нікольське

 

Зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

3

1.

Характеристика Програми

 

3

2.

Стан і аналіз проблем малого та середнього підприємництва в районі.

 

5

3.

Головна мета Програми

 

7

4.

Заходи Програми

 

9

4.1

Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності .

 

12

4.2

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

 

12

4.3

Ресурсне та інформаційне забезпечення

 

12

4.4

Формування  інфраструктури підтримки підприємництва

 

13

5.

Очікувані показники ефективності реалізації заходів Програми

 

13

6.

Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Районна програма розвитку малого та середнього підприємництва в Нікольському районі на 2017-2018 роки ( далі – Програма) розроблена керуючись Законами України «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», на основі Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44, Стратегії економічного та соціального розвитку Донецької області на період до 2020 року.

Програма розроблена відділом економіки райдержадміністрації з залученням управлінь, відділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, виконкомів селищної та сільських рад.

Програма є складовою системи заходів економічного і соціального розвитку Нікольського району.

Програма розрахована на 2017-2018 роки, визначає мету, завдання та пріоритети розвитку середнього та малого підприємництва в районі, включає основні заходи, спрямовані на виконання доведених показників.

 

  1. Характеристика Програми

 1.

Загальна характеристика регіону:

 

Площа території (тис. км кв.) – 1,2

Кількість населення (тис. чол.) – 28,5

Специфіка[1] – сільськогосподарське виробництво

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) –1,2

2.

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)

 Рішення Нікольської районної ради

від 22.02.2017 № 7/18-260

3.

Головний замовник Програми:

 

Головний розробник Програми:

 

Співрозробники:

Районна державна адміністрація

 

Відділ економіки райдержадміністрації

 

  1. Управління, відділи райдержадміністрації;
  2. Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади;
  3. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва;
  4. Виконкоми селищної та сільських рад

4.

Мета Програми

Спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів малого та середнього підприємництва, об’єднань підприємців на створення і підтримку сприятливого середовища для розвитку підприємництва, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту.

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми:

-          забезпечення якісного регулювання сферою господарської діяльності;

-          якісне реформування системи надання адміністративних послуг суб’єктам звернень;

-          пошук нових фінансових інструментів для розвитку бізнесу, розширення видів фінансової підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва;

-          подальший розвиток інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, у тому числі в сільській місцевості;

-          підвищення конкурентоспроможності та інвестиційно-інноваційної привабливості малого і середнього підприємництва;

-          розвиток та підтримка нових видів діяльності малого і середнього підприємництва

6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані показники

(прогноз)

2017

2018

 

 

Кількість діючих суб’єктів МСП / кількість суб’єктів МСП на 10 тис. чол. населення (од.)

170/60,0

170/60,0

170/60,0

 

 

Чисельність працюючих у суб’єктів МСП (осіб)

Даних немає

Даних немає

Даних немає

 

 

Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

632

632

632

 

 

Питома вага суб’єктів МСП у загальному випуску продукції регіону (%)

100

100

100

 

 

Надходження до бюджетів від суб’єктів МСП (тис. грн.)

68206,0

81847,2

81847,2

 

 

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП (од.)

бізнес-центри

бізнес-інкубатори

технопарки

лізингові центри

фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування

фонди підтримки підприємництва

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

біржі

інформаційно-консультативні установи

страхові компанії

аудиторські фірми

   

 

 

 

Залучення суб’єктів МСП до виконання робіт/послуг за державні кошти – кількість (од.) / обсяги (тис. грн.)

-

-

-

 

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

-

-

-

 

Кількість створених робочих місць (од.)

-

-

-

7.

Терміни і етапи реалізації Програми

 2017-2018 роки

8.

Перелік цільових проектів і підпрограм.

Виконавці:

 -

9.

Джерела фінансування Програми

 Кошти виконавців

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

 Координатором Програми є райдержадміністрація.

Контроль за реалізацією Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів та розвитку малого та середнього бізнесу.

Моніторинг, порівняльний та систематичний аналіз здійснює відділ економіки райдержадміністрації.

Підведення підсумків з виконання Програми здійснюватиметься на засіданнях колегії райдержадміністрації, сесіях райради.

Надання щоквартальної інформації про хід виконання заходів Програми Департаменту економіки ОДА.

                 

 

2. Стан і аналіз проблем

середнього та малого підприємництва в районі.

 

Розвиток середнього та малого підприємництва є складовою соціально-економічного розвитку району, як найбільш масова, динамічна, гнучка форма ділового життя. Тому питання розвитку підприємництва залишається одним із важливих і розглядається як стратегія зростання з набуттям якісних змін в економіці.

Середнє та мале підприємництво як самостійний і незамінний елемент ринкової економіки істотно впливає на структурну перебудову в економіці району, робить вагомий внесок у збільшення обсягів виробництва, роздрібного товарообороту та послуг населенню, формування конкурентного середовища, забезпечення зайнятості значної частини населення, пом’якшення соціальної напруги і демократизації ринкових відносин, створення широкого прошарку власників, які самостійно забезпечують власний добробут.

Подальше створення та підтримання сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва, підвищення конкурентоспроможності бізнесу, стимулювання приватної ініціативи громадян з метою створення нових робочих місць та забезпечення самозайнятості населення, сприяння диверсифікації видів підприємницької діяльності, підтримки розвитку “сімейного бізнесу” є одними з основних пріоритетів у роботі райдержадміністрації, яка здійснює свою роботу з підтримки та регулювання підприємницької діяльності в межах своїх повноважень згідно з вимогами чинного законодавства.

             В Нікольському районі за підсумками 2016 року діяло 170 підприємств. Найбільша частка кількості підприємств (у % до загального кількості підприємств) належала малим підприємствам – 95,9 % (229 підприємств), середнім – 4,1 % (7 підприємств). В порівнянні зі звітом 2015 року загальна кількість збільшилась на 1підприємство.

Як і раніше, діяльність малого бізнесу головним чином орієнтована на розвиток сільського господарства та торгівлі. Частка найманих працівників зайнято на підприємствах промисловості, будівельних підприємств, підприємств торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.

            Великою мірою роль малого та середнього підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця. Особливо це стосується нинішнього стану справ як в Україні в цілому, так і в нашому районі зокрема.

              Значну питому вагу серед суб’єктів малого підприємництва мають фізичні особи – підприємці. Станом на 31.12.2016 р. кількість фізичних осіб – підприємців в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 1,3% і становить 614 осіб.

Для ведення роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами на території селищної ради відведені місця для торгівлі. В смт. Нікольське функціонує 1 торгівельний ряд та 1 торгівельний майданчик для реалізації сільськогосподарської продукції. В наявності є криті та відкриті місця для торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами та павільйони.

В районі функціонує 193 торгівельних закладів роздрібної торгівлі, з них 154 – у власності фізичних осіб – підприємців, 39 – власність юридичних осіб. Також працюють 43 заклади ресторанного господарства.

Побутове обслуговування населення на 97% здійснюється зусиллями фізичних осіб-підприємців. В районі зареєстровано 73 фізичні особи - підприємця, які надають послуги з ремонту побутової, комп’ютерної техніки, ювелірних виробів, взуття, одягу та побутових текстильних товарів, перукарські послуги, фотопослуги, ритуальні послуги, послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобілів та ін. Але недоліком в розвитку цієї галузі є той факт, що майже всі заклади здійснюють свою діяльність в районному центрі смт. Нікольське.

Нікольський район сільськогосподарський, де успішно розвивається фермерське господарство.

Станом на 31.12.2016 кількість фермерських господарств 91 одиниця, площа земель в їх обробітку становить 4,705 тис.га. Основною спеціалізацією фермерських господарств залишається вирощування зернових культур.

Відчутною є участь малого і середнього бізнесу в наповненні доходної частини бюджету. Питома вага надходжень від суб’єктів малого підприємництва до бюджету за 2016 рік склала 60,7 %, за 2015 рік – 43,4%.

З метою сприяння розвитку підприємництва в районі запроваджено проведення щорічних урочистостей з нагоди Дня підприємця, під час яких відзначаються нагородами кращі підприємці району. В поточному році переможцем регіонального конкурсу «Підприємець року Донецької області — 2016» в галузі промисловості від Нікольського району стало ТОВ «УкрРосКаолін». Також в районі запроваджено щорічне відзначення представників бізнесу в районному конкурсі «Кришталевий колос» в номінації «Малий та середній бізнес району серед підприємств з різними видами діяльності» та районному конкурсі «Гордість району» в номінаціях «За досягнення в сфері середнього та малого бізнесу», «За високу культуру обслуговування у сфері торгівлі та послуг».

Редакцією районної газети «Зоря Приазов’я» постійно висвітлюються питання щодо підприємницької діяльності, створення нових робочих місць.

            Таким чином, результатом виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Нікольському районі на 2017-2018 роки прогнозується стійка тенденція розвитку підприємництва, а саме: нарощування обсягів реалізації продукції та збільшення внеску малих та середніх підприємств та фізичних осіб – підприємців в загальних обсяг виробництва району, підвищення продуктивності зайнятості населення, вирішення соціальних проблем району.

 

SWOTаналіз

 

В ході розробки проекту програми проведений SWOT аналіз. Визначені внутрішні (сильні та слабкі сторони) та зовнішні ( позитивні можливості та загрози) чинники, що впливають на розвиток підприємницької діяльності.

Сильні сторони

Слабкі сторони

1.Наявність значних резервів трудових ресурсів, високий рівень ділової активності.

2.Швидка адаптивність, маневреність, мобільність бізнесу на нові потреби ринку, зміни попиту.

3.Спрощення започаткування підприємницької діяльності (єдиний дозвільний центр).

4.Наявність вільних приміщень.

5. Функціонування центра надання адміністративних послуг.

6. Постійний та відкритий діалог влади з представниками бізнесу.

7. Майже 100% обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) району забезпечується малими та середніми підприємствами.

1.Нерівномірність розвитку малого та середнього підприємництва в територіальному розрізі.

2.Недостатня обізнаність підприємців з чинним законодавством.

 3.Незначна частка підприємств малого бізнесу у сфері виробництва.

4.Низька купівельна спроможність переважної частини населення.

5.Дефіцит доступних фінансових ресурсів.

6. Відсутність дешевих банківських кредитів для суб’єктів малого і середнього підприємництва.

8.Податковий тиск на підприємців, зокрема нестабільне податкове законодавство, значна кількість податків і зборів, складність звітності.

Можливості

Загрози

1.Формування розвиненої інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва на місцевому рівні.

2.Створення нових робочих місць в малому та середньому бізнесі за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету.

3. Постійне оновлення та оприлюднення бази вільних площ підприємства комунальної та приватної власності, яка може бути запропонована до приватизації або передачі в оренду.

4. Подальше реформування системи надання адміністративних послуг.

5. Угода України – ЄС дозволить усунути бар’єри у торгівлі, дасть доступ українським підприємствам до внутрішнього ринку ЄС та можливість адаптуватись під сучасні європейські норми.

1.Надмірний податковий тиск.

2.Наявність адміністративних бар’єрів на шляху становлення та розвитку підприємництва.

3.Високий рівень тінізації бізнесу, достатньо високий рівень корупції й бюрократії.

4.Недостатнє фінансове забезпечення програм підтримки підприємництва.

5.Зниження купівельної спроможності населення.

6. Зниження рівня зайнятості населення.

7. Нерозвиненість конкурентного середовища та недобросовісна конкуренція.

 

 

3. Головна мета Програми

 

Головна мета Програми – спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів малого та середнього підприємництва, об’єднань підприємців, установ ринкової інфраструктури на створення і підтримку сприятливого середовища для розвитку підприємництва, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту.

Основною ціллю підтримки підприємництва є створення сприятливих умов для підвищення ефективності діяльності суб’єктів підприємництва, як невід’ємної частини структури економіки та участі суб’єктів малого та середнього підприємництва у вирішенні завдань соціально – економічного розвитку району.

Реалізація державної політики у сфері розвитку малого та середнього підприємництва та виконання завдань Програми проводитиметься у напрямках, які забезпечать покращення економічних показників господарської діяльності підприємництва, збільшать його внесок у вирішення проблем зайнятості населення і наповнення бюджетів та сприятимуть підвищенню активності і впливу цього сектору економіки на процес ставлення громадського суспільства.

Нікольською райдержадміністрацією щорічно визначаються пріоритетні напрямки роботи, які мають на меті залучення інвестицій, розвиток підприємництва та створення нових робочих місць, поширення інформації про місцевий економічний розвиток через засоби масової інформації.

Підсумовуючи виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва в Нікольському районі на 2015-2016 роки, слід відзначити, що поряд з позитивними зрушеннями, які були досягнуті протягом останніх двох років, в сфері підприємництва залишається ряд проблем, які потребують вирішення з метою підтримки бізнесового середовища. Зокрема:

-                     низька купівельна спроможність переважної частини населення;

-                     недосконалість та обтяжливість системи оподаткування (нестабільне податкове законодавство,  високі ставки, значна кількість податків);

-                     високий рівень тінізації бізнесу, достатньо високий рівень корупції та бюрократії;

-                     недостатність забезпечення суб’єктів малого та середнього бізнесу фінансово – кредитними  та інвестиційними ресурсами.

На сьогоднішній день район є привабливим для потенційних інвесторів в розвитку сільського господарства, промисловості та ін.

Реалізація програми ставить перед собою нові завдання за такими напрямками:

-          забезпечення якісного регулювання сферою господарської діяльності;

-          якісне реформування системи надання адміністративних послуг суб’єктам звернень;

-          пошук нових фінансових інструментів для розвитку бізнесу, розширення видів фінансової підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва;

-          подальший розвиток інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, у тому числі в сільській місцевості;

-          підвищення конкурентоспроможності та інвестиційно-інноваційної привабливості малого і середнього підприємництва;

-          розвиток та підтримка нових видів діяльності малого і середнього підприємництва.