Р І Ш Е Н Н Я районної ради 22.12.2017 № 7/26-417 Про районний бюджет на 2018 рік

Posted in Програми району

 

УКРАЇНА

Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

  22.12.2017 7/26-417

смт Нікольське

       
       

 

 

   Про районний бюджет на 2018 рік

 

 

            Керуючись нормами ст. 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи прийняття проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» у другому читанні (07 грудня 2017 року) та розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2018 рік» від 14.12.2017 року № 1653/5-17,  відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

              ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:

 - доходи районного бюджету, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету, доходи спеціального фонду районного бюджету згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету, в тому числі видатки загального фонду  районного бюджету, видатки спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком № 2 цього рішення..

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду та спеціальному фонду згідно з додатком № 2 до цього  рішення.

3. Визначити оборотний  залишок бюджетних коштів районного бюджету в сумі 2500,0 тис. грн.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету в сумі 1000,0 тис.грн.

Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (зі змінами) та Порядку використання коштів резервного фонду районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.03.2013 № 64.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою, перелік яких визначений ст. 55 Бюджетного кодексу України:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування державного (місцевого) боргу;

-поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування  цими коштами з  обов’язковим їх  поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

Інші положення що стосуються бюджетних питань.

10. Встановити, що:

10.1. Фінансування видатків районного бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії;

10.2. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік у територіальному органі Державної казначейської служби України.

Будь-які зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства.

У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники районного бюджету в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють розрахунки за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості. Зобов’язання за спеціальним фондом бюджету беруться виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

11. Надати право голові районної ради приймати у міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях районної ради:

11.1. Про урахування у складі районного бюджету, а також визначення напрямків подальшого використання трансфертів:

- з державного та обласного бюджетів, що виділяються додатково району на підставі законодавчих та нормативних актів;

- з обласного бюджету, селищного та сільських бюджетів на виконання регіональних та районних програм і спільних заходів.

11.2. Про виключення зі складу районного бюджету коштів трансфертів з державного та обласного бюджетів,  селищного та сільських бюджетів на підставі законодавчих та нормативних актів.

12. Районній державній адміністрації:

12.1. Здійснювати, відповідно з вимогами статті 23 Бюджетного кодексу України, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника  коштів районного бюджету перерозподіл видатків за кодами  програмної класифікації видатків та кредитування  місцевих бюджетів.

13. Фінансовому управлінню Нікольської райдержадміністрації:

13.1. У разі перевиконання дохідної частини бюджету за підсумками першого кварталу 2018 року та наступних звітних періодів надавати пропозиції щодо спрямування надпланових надходжень, в першу чергу на захищені статті видатків, для розгляду їх на сесії районної ради;

13.2. Дозволити у процесі виконання районного бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати  внесення змін до бюджетних призначень у порядку, встановленому для складання проекту бюджету відповідно до вимог ст. 23 Бюджетного кодексу України;

13.3. У разі ненадання головними розпорядниками коштів районного бюджету своєчасних пропозицій щодо розподілу розрахункових граничних показників на бюджетний період або інших додаткових надходжень до районного бюджету (у тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету) на основі результатів аналізу  здійснювати перерозподіл на підставі протокольного доручення голови райдержадміністрації за підсумками робочої наради при голові райдержадміністрації за участю керівництва районної ради.

13.4. У двотижневий термін з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» підготувати пропозиції щодо приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із цим Законом.

14. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

14.1.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

14.2.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14.3.Забезпечити впорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних призначень, з приведенням показників по мережі, штатам і контингентам установ і організацій відповідно з доведеними бюджетними асигнуваннями на їх утримання у 2018 році.

14.4. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії та інші види заохочувань або винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисами на утримання бюджетних установ.

15. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Рішення діє з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).

 

 

 

Голова районної ради                                                                                 В.М. Мітько