План-звіт розвитку архівної справи на 2018 рік

Posted in Архівний відділ

                            Коди
                            форми документа установи-укладача
                            110  
Назва                              
архівної установи                              
Архівний відділ Нікольської райдержадміністрації                        
смт Нікольське Нікольського району Донецької області             ЗАТВЕРДЖУЮ      
(місце складання)                   Керівник апарату РДА  
                                              А.Л.Плахотная  
                       
                               
План-звіт                              
розвитку архівної справи                              
на 2018 рік                              
Індекси Назви розділів і видів робіт Од. виміру Норми виробітку або часу Заплановано/виконано Пояснення
рік  I II III IV Бюджет робочого часу
план факт план факт план факт план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ                              
1.3. Оправлення та підшивка документів од.зб. 17 68   17   17   17   17   4    
1.6. Картонування документів од.зб. 300 300   75   75   75   75   1    
1.7. Перевіряння наявності документів од.зб.                            
2. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів НАФ                              
2.1. Описування:                              
  управлінської документації од.зб.                            
  документів особового походження од.зб.                            
документ                      
  фотодокументів од.обл.                            
  фонодокументів од.зб.                            
  відеодокументів од.обл.                            
  сусп.політичних партій од.зб.                            
2.2. Удосконалення та перероблення описів:                              
  управлінської документації описів                            
од.зб.                      
  документів особового походження од.зб.                            
документ                      
  фотодокументів од.зб.                            
  фонодокументів од.обл.                            
  відеодокументів од.обл.                            
  сусп.політичних партій од.зб.                            
2.3. Каталогізація:                              
  управлінської документації од.зб. 13 130   25   40   40   25   10    
картка 30 300   50   100   100   50   10    
  документів особового походження од.зб.                            
картка                            
  фотодокументації од.обл.                            
картка                            
  фонодокументації од.обл.                            
картка                            
  відеодокументації од.обл.                            
картка                            
3. Формування НАФ та експертиза цінності документів. Організація зберігання документів в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій                              
3.1. Приймання на державне зберігання:                              
  управлінської документації од.зб. 260 300   75   75   75   75   1    
  документів особового походження од.зб.                            
документ                      
  фотодокументів од.обл.                            
  фонодокументів од.обл.                            
  відеодокументів од.обл.                            
3.1.1. Передавання на державне зберігання до держархіву області:                              
  управлінської документації: од.зб.                            
  документів особового походження од.зб.                            
  фотодокументів од.обл.                            
  фонодокументів од.обл.                            
  відеодокументів од.обл.                            
3.1.2. Повернення до установ (списки №2, 3)                              
3.2. Організація роботи ЕПК                              
3.2.1. Схвалення ЕПК:                              
  описів на:                              
  управлінську документацію описів   10   2   3   3   2        
од.зб. 130 1200   240   360   360   240   9    
  документи особового походження описів                            
од.зб.                            
  фотодокументи описів                            
од.обл.                            
  фонодокументи описів                            
од.обл.                            
  відеодокументи описів                            
од.обл.                            
3.2.2. Погодження ЕПК:                              
  описів справ з кадрових питань (особового складу) сп.№1 описів   10   2   3   3   2        
од.зб. 220 100   20   30   30   20   0,45    
  список №2 описів                            
од.зб.                            
  список №3 описів                            
од.зб.                            
  номенклатур справ  номенклатура   2   2                    
к-ть статей 100 216   216               2    
  інструкцій з діловодства інструкція                            
  положень про служби діловодства положення                            
  положень про ЕК положення                            
  положень про архівні підрозділи положення                            
  акти про вилучення  позиція 100 520   130   130   130   130        
3.3. Експертиза цінності документів, що зберігаються в архіві: (перегляд документів):                              
  управлінської документації од.зб.                            
  документи особового походження од.зб. 100 169   10   60   99            
  фотодокументи од.обл.                            
  фонодокументи од.обл.                            
  відеодокументи од.обл.                            
3.3.1. Виділення документів до знищення внаслідок експертизи цінностей од.зб.                            
3.4. Упорядкування на договірних засадах:                              
  управлінської документації постійного зберігання од.зб.                            
  управлінської документації тимчасового зберігання од.зб.                            
  документів з особового складу од.зб.                            
3.5. Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи на підприємствах, в установах та організаціях у зоні комплектування архівної установи та заходи щодо підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб                              
3.5.1. Кількість проведених перевірянь підприємств, установ і організацій з них: перевіряння                            
  комплексних   2 5   1   2   1   1   10    
  тематичних   1 3       1   1   1   3    
  контрольних   1 5   1   2   1   1   5    
3.5.2. Кількість проведених оглядів забезпечення збереженості документів НАФ та стану діловодства на підприємствах, в установах і організаціях огляд                            
3.5.3. Заходи з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ:                               
3.5.3.1. кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ, організованих архівною установою семінар 1 2   1       1       2    
курси                            
3.5.3.2. кількість слухачів, які взяли участь у                              
семінарах слухач   44   22       22            
курсах слухач                            
3.5.3.3. кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ, до яких залучалися працівники архівної установи семінар 1 2       1       1   2    
курси                            
3.8. Консультування працівників діловодних служб, установ консультація 0,25 60   15   15   15   15   15    
4. Використання інформації документів НАФ                              
4.1. Ініціативне інформування документ 5 3   3               0,6    
4.2. виконання запитів:                              
  тематичних                              
  надійшло запит 3 4   1   1   1   1   1    
  виконано з поз.рез.                            
  роз'яснено                            
  відмовлено                            
  соціально-правового характеру:                              
     надійшло запит 2 60   15   15   15   15   30    
     виконано з поз.рез.                            
роз'яснено                            
  відмовлено                            
  персональних                              
  надійшло запит 2 60   15   15   15   15   30    
  виконано з поз.рез.                            
  роз'яснено                            
  відмовлено                            
  майнових                              
  надійшло запит 2 60   15   15   15   15   30    
  виконано з поз.рез.                            
  роз'яснено                            
  відмовлено                            
  кількість звернень від громадян, розглянутих на особистому прийомі звернення 15 60   15   15   15   15   4    
4.3. Підготовка:                              
  виставок документів виставка 8 11   3   5   1   2   88    
  радіопередач радіопередача                            
  телепередач телепередача                            
  публікацій у пресі публікація 9 3       1   1   1   27    
  екскурсій екскурсія                            
  лекцій лекція 9 7   2   1   1   3   63    
4.4. Організація роботи користувачів у читальному залі користувач                            
  громадян України     20   5   5   5   5        
  іноземних громадян                              
  кількість виданих справ справа 100 200   50   50   50   50   2    
5. Зміцнення матеріально - технічної бази архівів, їх охоронної і пожежної безпеки                              
5.1. Приміщення:                              
  заміна приміщень будівля                            
кв.м.                      
  отримання додаткових приміщень будівля                            
кв.м.                      
5.2. Ремонт приміщень будівля                            
кв.м.                      
5.3. Збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць) будівля                            
пог.м.                            
5.4. Встановлення сигналізації:                              
  пожежної будівля                            
  охоронної будівля                            
5.5. Ремонт сигналізації:                              
  пожежної будівля                            
  охоронної будівля                            
5.6. Встановлення автоматичних систем пожежогасіння встановлення                            
  ремонт автоматичних систем пожежогасіння ремонт                      
5.7. Встановлення системи кондиціювання та вентиляції повітря встановлення                            
  ремонт системи кондиціювання та вентиляції повітря ремонт                      
5.8. Оброблення дерев'яних конструкцій вогнезахисним розчином будівля                            
пог.м.                      
                                 
                                 
                                 
                           
Начальник архівного відділу               О.Г.Альгіна  
керівник архівного відділу     підпис     (ініціали, прізвище)  
15.11.2017 №01-45/124                              
  (дата)