ПАСПОРТ АРХІВНОЇ УСТАНОВИ на 01 січня 2018 року

Posted in Архівний відділ

              К о д и      
              форма документа установи - укладача      
              202        
                       
  Найменування архівної установи                    
  Архівний відділ Нікольської райдержадміністрації                    
  смт Нікольське Нікольського району Донецької області                    
  ПАСПОРТ                    
  АРХІВНОЇ УСТАНОВИ                    
  на 01 січня 2018 року                    
                       
Індекси Назви розділів і показників Одиниці виміру Всього по області/місту/АРК/НАН України (Україні) Центра-льні державні архівні установи Державні архіви областей, міст Києва та Севасто-поля, АРК Галузеві державні архіви Архівні відділи райдержадмі-ністрацій  Архівні відділи  міських рад Інститут архівознавства НБУВ НАН України Архівні підрозділи наукових установ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 Будівлі та приміщення                    
1.1 Кількість будівель:                    
  спеціально збудованих будівля         0        
  пристосованих будівля         1        
1.2 Кількість будівель, які забезпечено позавідомчою охороною будівля         0        
1.3 Кількість будівель, які обладнано охоронною сигналізацією:                    
  всього будівля         1        
  у.т.ч. в робочому стані будівля         1        
  підключено до ЦП будівля         0        
1.4 Кількість будівель, які обладнано пожежною сигналізацією:                    
  всього будівля         1        
  у.т.ч. в робочому стані будівля         1        
  підключено до ЦП будівля         0        
1.5 Об'єм архівосховищ:                    
  спеціально збудованих куб. м         0        
   пристосованих куб. м         109,34        
1.6 Площа архівосховищ:                    
  спеціально збудованих кв. м         0        
  пристосованих кв. м         37,3        
1.7 Площа відокремлених сховищ страхового фонду кв. м         0        
1.8 Місткість приміщень:                    
  спеціально збудованих од. зб.         0        
  пристосованих од. зб.         8500        
1.9 Кількість сховищ у будівлях:                     
  спеціально збудованих сховища         0        
  пристосованих сховища         2        
1.10 Кількість сховищ, які обладнано:                    
  охоронною сигналізацією сховища         2        
  у.т.ч. в робочому стані сховища         2        
  пожежною сигналізацією сховища         2        
  у.т.ч. в робочому стані сховища         2        
1.11 Кількість сховищ, в яких встановлено:                     
  автоматичні системи    пожежогасіння сховища         0        
  у.т.ч. в робочому стані сховища         0        
1,12 Кількість сховищ, в яких встановлено:                     
  систему кондиціонування та вентиляції повітря сховища         1        
  у.т.ч. в робочому стані сховища         1        
1.13 Загальна протяжність стелажного обладнання пог.м.         156        
  у т.ч. дерев'яних полиць пог.м.         0        
1.13.1 Ступінь заповнення стелажного обладнання відсоток         125        
1.14 Приміщення для зберігання облікових документів:                    
  кількість приміщень (сховищ) сховища         0        
  площа кв. м         0        
1.15 Робочі приміщення                    
  кількість приміщень кімната         1        
  площа кв. м         14,4        
1.16 Кількість первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), якими обладнано приміщення:                    
  архівосховища вогнегасник         1        
  сховища для зберігання облікових документів вогнегасник         0        
  робочі приміщення  вогнегасник         1        
  лабораторія мікрофільмування та реставрації документів вогнегасник         0        
  допоміжні приміщення вогнегасник         0        
1.17 Читальний зал:                    
  кількість кімнат кімната         0        
  площа кв. м         0        
  кількість місць місце         2        
1.18 Лабораторія мікрофільмування та реставрації документів:                    
  кількість кімнат кімната         0        
  площа кв. м         0        
  наявність системи кондиціювання та вентиляції повітря кімната         0        
1.19 Форма власності на приміщення:                    
  державна будівля         0        
  комунальна будівля         1        
  приватна будівля         0        
1.20 Наявність системи зовнішнього відеоспостереження: будівля         1        
  у т.ч. в робочому стані будівля         1        
  кількість камер камера         2        
1.21 Наявність системи внутрішнього відеоспостереження:                    
  – читальний зал:                    
  кількість камер камера         0        
  у т. ч. в робочому стані камера         0        
  – інші приміщення:                    
  кількість камер камера         3        
  у т. ч. в робочому стані камера         3        
1.22 Орендовано приміщень:                    
  кількість будівель будівля         1        
  у них сховищ сховища         2        
  кімнат кімната         1        
1.22.1 Площа приміщень в орендованих будівлях                    
  архівосховищ кв. м         37,3        
  кімнат кв.м         14,4        
2 Види й обсяг документів НАФ                    
2.1 Документи на паперовій основі всього: фонд         67        
    од. зб.         10810        
2.1.1 Управлінські документи                    
2.1.1.1 Фондів усього фонд         64        
  у т.ч. фондів періоду незалежності фонд         22        
2.1.1.2 Одиниць зберігання всього од. зб.         10641        
  у т.ч. періоду незалежності од. зб.         3379        
  унікальних од. зб.         0        
    документ         0        
2.1.1.3 Одиниць зберігання, внесених до                описів усього од. зб.         10641        
  у т.ч. періоду незалежності од. зб.         3379        
2.1.1.4 Закартановано одиниць зберігання од. зб.         9863        
2.1.1.5 Створено страховий фонд на:                    
  одиниць зберігання всього од. зб.         0        
  у т.ч. періоду незалежності од. зб.         0        
  на унікальні документи документ         0        
2.1.1.6 Мікрофотокопій страхового фонду од.обл.         0        
    кадр         0        
2.1.1.7 Мікрофіш страхового фонду од.обл.         0        
    кадр         0        
2.1.1.8 Мікрофотокопій і мікрофіш, що надійшли з інших архівів кадр         0        
2.1.2 Документи особового походження                    
2.1.2.1 Фондів всього фонд         3        
  у т.ч. періоду незалежності фонд         2        
2.1.2.2 Одиниць зберігання всього од. зб.         169        
  у т.ч.: періоду незалежності од. зб.         159        
  унікальних од. зб.         0        
    документ         0        
2.1.2.3 Одиниць зберігання, внесених до описів усього од. зб.         169        
  у т.ч. періоду незалежності од. зб.         159        
2.1.2.4 Закартоновано одиниць зберігання од. зб.         169        
2.1.2.5 Створено страховий фонд на одиниць зберігання од. зб.         0        
  у т.ч. на унікальні документи документ         0        
2.1.2.6 Мікрофотокопій страхового фонду од.обл.         0        
    кадр         0        
2.1.2.7 Мікрофіш страхового фонду од.обл.         0        
    кадр         0        
2.1.3 Науково-технічна документація                    
2.1.3.1 Комплексів документів комплекс         0        
2.1.3.2 Фондів фонд         0        
2.1.3.3 Одиниць зберігання всього од. зб.         0        
  у т.ч. внесених до описів од. зб.         0        
  унікальних од. зб.         0        
    документ         0        
2.1.3.4 Закартановано одиниць зберігання од. зб.         0        
2.1.3.5 Створено страховий фонд на одиниць зберігання од. зб.         0        
  у т.ч. на унікальні документи документ         0        
2.1.3.6 Мікрофотокопій страхового фонду од.обл.         0        
    кадр         0        
2.1.3.7 Мікрофіш страхового фонду од.обл.         0        
    кадр         0        
2.2 Кінодокументи                    
2.2.1 Одиниць обліку всього од.обл.         0        
  у т.ч. внесених до описів од.обл.         0        
2.2.2 Одиниць зберігання всього од.зб.         0        
  у т.ч. внесених до описів од.зб.         0        
  унікальних од.обл.         0        
    документ         0        
2.2.3 Створено страховий фонд                    
  всього од.зб/од.обл         0        
  у т.ч. на унікальні документи документ         0        
2.3 Фотодокументи                    
2.3.1 Одиниць обліку всього од.обл.         162        
  у т.ч. внесених до описів од.обл.         72        
  унікальних од.обл.         0        
    документ         0        
  фотоальбомів од.обл.         1        
2.3.2 Створено страховий фонд                    
  всього од.зб./од. обл.         0        
  у т.ч. на унікальні документи документ         0        
2.4 Фонодокументи                    
2.4.1 Одиниць обліку всього од.обл.         0        
  у т.ч. внесених до описів од.обл.         0        
2.4.2 Одиниць зберігання всього од.зб.         0        
  у т.ч. внесених до описів од.зб.         0        
  унікальних од.зб.         0        
    документ         0        
  грамофонних звукозаписів од.зб.         0        
  у т.ч. внесених до описів од.зб.         0        
2.4.3 Створено страховоий фонд                    
  всього од.зб./об. обл.         0        
  у т.ч. на унікальні документи документ         0        
2.5 Відеодокументи                    
2.5.1 Одиниць обліку всього од.обл.         0        
  у т.ч. внесених до книг описів од.обл.         0        
2.5.2 Одиниць зберігання всього од.зб.         0        
  у т.ч. внесених до описів од.зб.         0        
  унікальних од.обл.         0        
    документ         0        
2.5.3 Створено страховий фонд                    
  всього од.зб./од. обл.         0        
  у т.ч.  на унікальні документи документ         0        
2.6 Архівні електронні документи                    
2.6.1 Одиниць обліку всього аед./справа         0        
  у т.ч. внесених до описів аед./справа         0        
2.6.2 Одиниць зберігання всього од.зб.         0        
  у т.ч. внесених до описів од.зб.         0        
  унікальних аед.         0        
2.6.3 Створено страховий фонд                    
  всього аед./справа         0        
  у т.ч. на унікальні документи аед.         0        
3 Електронні інформаційні ресурси                    
3.1.1 Одиниць обліку всього од.обл.         0        
  у т.ч. внесених описів од.обл.         0        
3.1.2 Одиниць зберігання всього од.зб.         0        
  у т.ч. внесених описів од.зб.         0        
  унікальних од. обл.         0        
3.1.3 Створено страховий фонд                    
  всього од. обл.         0        
  у т. ч. на унікальні документи од. обл.         0        
4 Документи з кадрових питань        (особового складу)                     
4.1.1 Фондів всього фонд         0        
  у т.ч. фондів періоду незалежності фонд         0        
4.1.2 Одиниць зберігання всього од.зб.         0        
  у т.ч. періоду незалежності од.зб.         0        
4.1.3 Одиниць зберігання, внесених до описів усього од.зб         0        
  у т.ч. періоду незалежності од.зб.         0        
4.1.4 Закартоновано одиниць зберігання од.зб.         0        
5 Кількість і стан довідкового апарату                    
5.1 Описів на документи всього опис         66        
  у т.ч. у друкованому вигляді опис         66        
  в тому числі на:                    
5.1.1 Управлінські документи всього опис         64        
  у т.ч.у друкованому вигляді опис         64        
5.1.1.1 Управлінські архівні електронні документи всього опис         0        
  у т.ч. у друкованому вигляді опис         0        
5.1.2 Документи особового походження всього опис         1        
  у т.ч. у друкованому вигляді опис         1        
5.1.2.1 Архівні електронні документи особового походження всього опис         0        
  у т.ч. у друкованому вигляді опис         0        
5.1.3 Науково-технічну документацію всього опис         0        
  у т.ч. у друкованому вигляді опис         0        
5.1.4 Кінодокументи всього опис         0        
  у т.ч. у друкованому вигляді опис         0        
5.1.5 Фотодокументи всього опис         1        
  у т.ч. у друкованому вигляді опис         1        
5.1.6 Фонодокументи всього опис         0        
  у т.ч. у друкованому вигляді опис         0        
5.1.7 Відеодокументи всього опис         0        
  у т.ч. у друкованому вигляді опис         0        
5.1.8 Документи з кадрових питань (особового складу) всього опис         0        
  у т.ч. у друкованому вигляді опис         0        
5.2 Карток усього картка         1530        
  у т.ч. включених до каталогів картка         0        
  у тому числі:                    
5.2.1 Тематичних карток усього картка         1530        
  у т.ч. включених до каталогів картка         0        
   у тому числі на:                    
5.2.1.1 Управлінську документацію всього картка         1530        
  у т.ч. включених до каталогів картка         0        
5.2.1.1.1 Управлінську архівну електронну документацію всього картка         0        
  у т.ч. включених до каталогів картка         0        
5.2.1.2 Документи особового походження всього картка         0        
  у т.ч. включених до каталогів картка         0        
5.2.1.2.1 Архівні електронні документи особового походження всього картка         0        
  у т.ч. включених до каталогів картка         0        
5.2.1.3 Науково-технічну документацію всього картка         0        
  у т.ч. включених до каталогів картка         0        
5.2.1.4 Кінодокументи всього картка         0        
  у т.ч. включених до каталогів картка         0        
5.2.1.5 Фотодокументи всього картка         0        
  у т.ч. включених до каталогів картка         0        
5.2.1.6 Фонодокументи всього картка         0        
  у т.ч. включених до каталогів картка         0        
5.2.1.7 Відеодокументи всього картка         0        
  у т.ч. включених до каталогів картка         0        
5.2.2 Карток на документи з кадрових питань (особового складу) всього картка         0        
  у т.ч. включених до каталогів картка         0        
5.3 Пройшли тематичне розроблення            0        
  фондів всього фонд         1        
  одиниць зберігання од.зб.         150        
  у тому числі:                    
5.3.1 Управлінської документації                    
  фондів фонд         0        
  одиниць зберігання од.зб.         0        
  у т.ч. архівних електронних справ од.обл.         0        
  документів  од.обл.         0        
5.3.2 Документації особового походження                    
  фондів фонд         0        
  одиниць зберігання од.зб.         0        
5.3.3 Науково-технічної документації                    
  фондів фонд         0        
  одиниць зберігання од.зб.         0        
5.4 Закаталогізованих одиниць обліку кінодокументів од.обл.         0        
5.5 Закаталогізованих одиниць обліку фотодокументів од.обл.         0        
5.6 Закаталогізованих одиниць обліку фонодокументів од.обл.         0        
5.7 Закаталогізованих одиниць обліку відеодокументів од.обл.         0        
5.8 Підготовлено оглядів всього огляд         0        
  у т.ч. виданих друком огляд         0        
  у тому числі:                    
5.8.1 Тематичних оглядів всього огляд         0        
  у т.ч. виданих друком огляд         0        
5.8.2 Оглядів фонду всього огляд         0        
  у т.ч. виданих друком огляд         0        
5.9 Підготовлено путівників, буклетів та інших довідників, за документами архіву всього довідник         1        
  у т.ч. виданих друком довідник         1        
5.10 Обсяг інформації, введеної до електронних баз даних                    
5.10.1 Аркушів фондів аркуш         67        
5.10.2 Карток фондів картка         0        
5.11 Кількість карток каталогу                    
  складених карток картка         0        
  введених до банку даних картка         0        
5.11.1 Кількість карток фільмового каталогу (укладених для банку даних) картка         0        
5.12 Кількість баз даних од.         0        
  об'єм баз даних байт         0        
5.13 Кількість одиниц зберігання (одиниць обліку), на які створено фонд користування:                    
  в тому числі на:                    
5.13.1 Управлінських документів                    
  всього од.зб.         0        
  у т.ч. унікальних документ         0        
5.13.2 Документів особового походження всього од.зб.         0        
  у т.ч. унікальних документ         0        
5.13.3 Науково-технічної документації всього од.зб.         0        
  у т.ч. унікальних документ         0        
5.13.4 Кінодокументів            0        
  всього од.зб./од. обл.         0        
  у т.ч. унікальних документ         0        
5.13.5 Фотодокументів                    
  всього од.зб./од. обл.         0        
  у т.ч. унікальних документ         0        
5.13.6 Фонодокументів                    
  всього од.зб./од. обл.         0        
  у т.ч. унікальних документ         0        
5.13.7 Відеодокументів                    
  всього од.зб./од. обл.         0        
  у т.ч. унікальних документ         0        
6 Кількість видань у довідково-інформаційному фонді архіву                    
6.1 Книг і брошур усього од.         45        
  у т.ч. заінвентаризовано од.         45        
6.2 Журналів:                    
6.2.1 Річних комплектів журналів комп.         4        
6.2.2 Номерів журналів од.         4        
  в т.ч. заінвентаризовано од.         4        
6.3 Газет:                    
6.3.1 Річних підшивок всього підшивка         2        
  у т.ч. заінвентаризовано підшивка         2        
6.4 Спеціальних видань (карти, креслення, листівки, плакати тощо) всього од.         0        
  в т.ч. заінвентаризовано од.         0        
6.5 Дублетного й обмінного фонду од.         0        
7 Кадри:                    
7.1 Штатна чисельність бюджетних працівників усього од.         3        
  у т.ч. кількість вакантних посад од.         0        
7.1.1 Держслужбовців особа         3        
7.2 Чисельність працівників госпрозрахункових підрозділів од.         0        
                       
                       
Начальник архівного відділу         О.Г.Альгіна  
      (підпис)   (ініціали (ініціал імені), прізвище)  
22 листопада 2017 року №01-45/131                    
Відбиток печатки архівної установи                    
із зазначенням ідентифікаційного коду.                    
                     
 2-17-09