Положення про експертну комісію архівного відділу Володарської районної державної адміністрації

Posted in Архівний відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника

архівного відділу

24.12.2015  № 4

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну комісію архівного відділу Володарської районної державної адміністрації

 

 1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Порядку утворення та діяльностікомісій з проведенняекспертизицінностідокументів, затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 08 серпня 2007 року № 1004, архівнийвідділ Володарськоїрайонноїдержавноїадміністрації (далі - архівнийвідділ) утворюєекспертнукомісію (далі - ЕК) для розглядуметодичних та практичнихпитань, пов’язаних з проведеннямекспертизицінностідокументів, здійснення методичного керівництва і координаціїдіяльності ЕК державнихорганів, органівмісцевогосамоврядування, підприємств, установ та організаційнезалежновідформивласності, об'єднаньгромадян, релігійнихорганізацій, фондово-закупівельнихкомісіймузеїв, експертно-оціннихкомісійбібліотек (далі - комісії з проведенняекспертизицінностідокументів) та поданнярезультатівекспертизицінностідокументів на розглядекспертно-перевірноїкомісії (далі - ЕПК)  державного архіву Донецької області.

 2. ЕК є постійнодіючим органом архівноговідділу.

 3. У своїйдіяльності ЕК керуєтьсяКонституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятимивідповідно до Конституції та законівУкраїни, актами КабінетуМіністрівУкраїни, нормативно-правовими актами МіністерстваюстиціїУкраїни та іншими нормативно-правовими актами та положенням про ЕК, затвердженим на підставі Типового положення.

 4. До складу ЕК, якийзатверджується начальником архівноговідділу, входятьфахівці з архівноїсправи, працівникимісцевихорганіввиконавчоївлади, органівмісцевогосамоврядування, навчальнихзакладів, відділеньтворчихспілок, краєзнавці. Головою ЕК є начальник архівноговідділу, а секретарем – головний спеціаліст.

Секретар за рішеннямголовизабезпечуєскликаннязасідань ЕК, складаєпротоколи, доводить до відомазаінтересованихдержавнихорганів, органівмісцевогосамоврядування, підприємств, установ та організаційнезалежновідформивласності, об'єднаньгромадян, релігійнихорганізацій, музеїв і бібліотек (далі - юридичні особи) і окремихосібрішення ЕК, здійснюєоблік і звітність про її роботу, ведедокументацію і забезпечуєїїзберігання.

 

 ЕК працюєзгідно з річним планом, затвердженим начальником архівноговідділу.

 5. Завданнями ЕК архівноговідділу є координаціяроботи з проведенняекспертизицінностідокументівюридичнихосіб, щоперебувають у зонікомплектуванняархівноговідділу, розглядпитань про долучення до архівнихдокументівспростуваннянедостовірнихвідомостей про особу, щомістяться в таких документах.

 6. ЕК архівноговідділуприймаєрішення про:

 1) схвалення і подання до ЕПК:

списківюридичних та фізичнихосіб, що є джереламиформуванняНаціональногоархівного фонду (далі - НАФ) і перебувають у зонікомплектуванняархівноговідділу;

описів справ постійногозберігання, внесених до НАФ, та описів справ з кадровихпитань (особового складу), актів про вилучення для знищеннядокументів, не внесених до НАФ, номенклатур справ юридичнихосіб, що є джереламиформування НАФ і перебувають у зонікомплектуванняархівноговідділу;

актів про вилученнядокументів з НАФ, актів про невиправніпошкодженнядокументів НАФ, якізберігаються в архівномувідділі, юридичних та фізичнихосіб, щоперебувають у зонікомплектуванняархівноговідділу;

 анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються в архівному відділі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

2) схвалення:

описів справ з кадровихпитань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, юридичнихосіб, щоперебувають у зонікомплектуванняархівноговідділу та у діяльностіяких не утворюютьсядокументи НАФ;

інструкцій з діловодства, положень про службиділоводства, архівніпідрозділи та ЕК юридичнихосіб, що є джереламиформування НАФ і перебувають у зонікомплектуванняархівноговідділу.

 7. ЕК стосовноюридичнихосіб, щоперебувають у зонікомплектуванняархівноговідділу, має право:

контролюватидотриманняустановленого порядку проведення експертизицінностідокументів;

вимагатирозшукувідсутніхдокументів НАФ, документів з кадровихпитань (особового складу) та письмовихпоясненьуразівтратицихдокументів;

одержувативідомості, необхідні для визначеннякультурноїцінності та строківзберіганнядокументів;

заслуховувати на засіданняхїхкерівників про стан упорядкування, обліку та збереженостідокументів НАФ;

запрошувати на засіданнячленів ЕК юридичнихосіб, а такожіншихфахівців як консультантів та експертів.

 8. Засідання ЕК проводиться не рідшеніжчотири рази на рік і вважаєтьсяправоможним, якщо на ньомуприсутні не менш як двітретини складу їїчленів.

 Рішення ЕК приймається більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписують голова і секретар ЕК, та набирає чинності з моменту затвердження начальником архівного відділу.

Рішення ЕК є обов'язковим для виконаннявсімаюридичними особами, щоперебувають у зонікомплектуванняархівноговідділу.

 

Головний спеціаліст                                                                                         Ю.В.Іванова