НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ 9 - 9.33

Posted in Архівний відділ

 

Питання фінансово-господарської діяльності

Індекс – 09

За­ко­ни, поста­но­ви та ін­ші ак­ти Вер­хо­в­ної Ра­ди Укра­ї­ни; пос-та­но­ви та інші акти Вер­хо­в­ної Ра­ди Ав­то­но­м­ної Ре­с­пу­б­лі­ки Крим; поста­но­ви, рі­шен­ня, інші акти ко­мі­те­тів і ко­мі­сій Вер­хо­в­ної Ради Укра­ї­ни, які регламентують роботу відділу. Копії

 

Доки не мине потреба

ст. 1б, 2б, 3б

ТП

 

Інструкції і методичні вказівки вищих за рівнем установ з питань бухгалтерського обліку та звітності

 

До заміни новими

ст. 20 б ТП

 

Рішення та розпорядження  місцевих органів влади та місцевого самоврядування з питань фінансово-господарської діяльності та кадрів. Копії.

 

Доки не мине потреба

ст. 3 б ТП

 

Штатний розпис архівного відділу та переліки змін до нього

 

 

Постійно

ст. 37 а ТП

 

Кошторис  прибутків і видатків та розрахунки до нього

 

Постійно1

ст. 193 а ТП

1За місцем розроблення, в інших організаціях-доки не мине потреба

До­ку­мен­ти про від­крит­тя в орга­ні­за­ці­ях бан­ку роз­ра­хун­ко­вих і по­то­ч­них ра­хун­ків та офор­м­лен­ня по­в­но­ва­жень на про­ве­ден­ня гро­шо­во-­ро­з­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій за ра­хун­ка­ми

 

5 р.1

ст. 209 ТП

1Після закриття рахунку

Річний бухгалтерський звіт про виконання кошторису асигнувань з державного бюджету та пояснювальна записка до нього

 

Постійно

ст. 311 б ТП

 

 

 

09- 08

Пер­вин­ні до­ку­мен­ти і до­да­т­ки до них, що фі­к­су­ють факт ви­ко­нан­ня гос­по­дар­сь­ких опе­ра­цій і стали підста­вою для за­пи­сів у регістрах бух­га­л­тер­сь­кого обліку та податкових документах (ка­со­ві, банків­сь­кі до­ку­мен­ти, ордери, повідо­м­лен­ня бан­ків і пе­ре­ка­з­ні вимо­ги, ви­пи­с­ки бан­ків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, на­ря­ди на ро­бо­ту, ак­ти про при­йман­ня, зда­ван­ня і спи­сан­ня майна й ма­те­рі­а­лів, кви­та­н­ції і наклад­ні з об­лі­ку то­вар­но-матеріальних цін­но­с­тей, рахунки фактури, аван­со­ві зві­ти тощо)

 

3 р.1,2

ст. 336 ТП

1За умови завершення перевірки державними по­дат­ковими органами з питань дотримання подат­ко­вого законо-давства, а для ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, дер­жавних фон­дів, бюд­жет­них орга­ні­за­цій, суб’єк­тів госпо­да­рю­вання дер­жавно­го сектору еко­номі­ки, підприємств і ор­га­ні­за­цій, які от­ри­му­ва­ли кош­ти з бюдже­т­ів усіх рів­нів та держав­них фон­дів або вико­рис­то­ву­вали дер­жав­не чи ко­му­на­ль­не май­но, – ре­візії, про­ве­деної ор­га­на­ми державного фінансового контролю за су­куп­ни­ми показ­ни­ка­ми фі­на­н­со­во-госпо­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті. У разі ви­ни­к­нення спорів (су­пе­ре­чок), по­ру­шен­ня кри­мі­на­ль­них справ, від­криття су­да­ми про­вад­жен­ня у спра­вах – збері­га­ю­ть­ся до ух­ва­лен­ня ос­та­точ­но­го рішен­ня

2Документи, які міс-тять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансово-му моніторингу, – 5 р.

09- 09

Квартальні бухгалтерські звіти про виконання кошторису асигнувань з державного бюджету та пояснювальні записки до них

 

3 р. 1

ст. 311 в ТП

1 За відсутністю річних-постійно

09- 10

Звіти (відомості) про нарахування та перерахування страхових внесків на державне та недержавне соціальне страхування (пенсійне, на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю тощо) річні й з більшою періодичністю

 

Постійно

ст. 322 б ТП

 

09- 11

Річний звіт розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності /Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

 

5 р.

ст. 303 ТП

 

09- 12

Квартальний статистичний звіт про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (ф. 1-ДФ)

 

5 р.1

ст. 302 г ТП

1За відсутності річних-пост.

09- 13

Місячні бухгалтерські звіти архівного відділу про дебіторську та кредиторську заборгованість (ф.7-д)

 

1р.4

ст. 181 г ТП

4За відсутності річних і квартальних-пост.

09- 14

Квартальний статистичний звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (ф.№1-торги)

 

3 р.4

ст. 302 г ТП

4За відсутності річних і квартальних-пост.

09- 15

Особові рахунки працівників архівного відділу

 

75 р.

ст. 317 а ТП

 

09- 16

Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки, заяви, довідки, списки працівників) про виплату допомоги, оплату листків непрацездатності з фонду соціального страхування

 

3 р.

ст. 320 ТП

 

09- 17

Документи (протоколи, акти, звіти, відомості) про переоцінку основних засобів та визначення їх зношеності

 

Постійно

ст. 343 ТП

 

09- 18

Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, інвентарні описи, акти, звіряльні відомості) з інвентаризації

 

3 р.1

ст. 345 ТП

1Див. примітка до ст. 09-08

09- 19

Документи (довідки, акти, пояснення, тощо) ревізій фінансово-господарської діяльності архівного відділу

 

5 р.

ст. 341 ТП

 

09- 20

Договори господарські (на виконання робіт)

 

3р.1,2

ст. 330 ТП

1Після закінчення строку дії договору

2Див. примітка до ст. 09-08

09- 21

Договори (оренди, комунальних послуг та інші) з підприємствами, установами,організаціями та посадовими особами

 

3р.1,2

ст. 330 ТП

1Після закінчення строку дії договорів, угод

2Див. примітка до ст. 09-08

09- 22

Договори про матеріальну відповідальність

 

3 р.1

ст. 332 ТП

1Після звільнення матеріально-відповідальної особи

09- 23

Акти приймання виконаних робіт

 

3 р.1

ст. 334 ТП

1Див. примітка до ст. 09-08

09- 24

Листування з фінансовими органами про фінансове планування, виконання балансів прибутків та видатків

 

3 р.

ст. 309 ТП

 

09- 25

Листування з банками, підприємствами, установами і організаціями про поточні бюджетні операції, стан і закриття поточних і розрахункових рахунків

 

3 р.

ст. 229 ТП

 

09- 26

Листування з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування про встановлення надбавок та премій

 

5 р. ЕПК

ст. 427 ТП

 

09- 27

Інвентарні картки обліку основних засобів

 

3 р.1

ст. 351 ТП

1Див. примітка до ст. 09-08

09- 28

Журнали обліку малоцінних необоротних матеріальних активів

 

3 р.1

ст. 351 ТП

1Див. примітка до ст. 09-08

09- 29

Облікові реєстри (головна книга, журнали, меморіальні ордери, оборотні відомості)

 

3 р.1

ст. 351 ТП

1Див. примітка до ст. 09-08

09- 30

Журнал обліку договорів

 

3р.1,2

ст. 352 в

 ТП

1Після закінчення строку дії договору

2Див. примітка до ст. 09-08

09- 31

Журнал реєстрації платіжних доручень

 

3 р.1

ст. 351 ТП

1Див. примітка до ст. 09-08

09- 32

Журнал реєстрації перевірок

 

3 р.

ст. 124 ТП

 

09- 33

Зразки підписів (матеріально-відповідальних осіб)

 

Доки не мине потреба

ст. 340 ТП

 

 

Головний спеціаліст                                                                          Ю.В.Іванова