Положення про ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Posted in Фінансове управління

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Розпорядження голови

                                                                                  райдержадміністрації

                                                                                     від 06.07.2018 №274

 

Положення

про ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

1. ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Управління) є структурним підрозділом райдержадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації.

2. ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ підпорядковується голові райдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту фінансів облдержадміністрації.

        Повне найменування: ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

        Скорочене найменування: ФІНУПРАВЛІННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РДА.

 

         3. Управління в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій.

 

         4. Основними завданнями Управління є:

         1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

         2) розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;

         3) підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районній державній адміністрації;

         4) здійснення контролю за додержанням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу районного бюджету;

         5) розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

         6) здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

         1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій в межах своєї компетенції;

         2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

         3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

         4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

         5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку району та вживає заходів до усунення недоліків;

         6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

         7) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

         8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

         9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

         10) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації;

         11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

         12) бере участь у розробленні проектів, розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів наказів керівника апарату райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

         13) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

         14) готує самостійно або разом із іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

         15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

         16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

         17) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

         18) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

         19) проводить під час складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

          20) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції щодо проекту районного бюджету перед його поданням на розгляд районній державній адміністрації;

          21) організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами селищної, сільських рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

          22) складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним  призначенням;

          23) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

          24) проводить в установленому порядку розрахунки між районним бюджетом та державним, обласним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування;

          25) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

          26) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації;

          27) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до районного бюджету;

          28) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами районної райдержадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад, територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Казначейської служби надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

          29) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

          30) готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до  районного бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

          31) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

          32) за рішенням районної ради розміщує тимчасові вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

          33) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

          34) розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;       

          35) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;

          36) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

          37) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 - 5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

          зупинення операцій з бюджетними коштами;

          призупинення бюджетних асигнувань;

          зменшення бюджетних асигнувань;

          повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

          безспірне вилучення коштів з районного бюджету;

          38) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

          39) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

          40) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

          41) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

          42) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

          43) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

          44) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

          45) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

          46) забезпечує захист персональних даних;

          47) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

          6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

          1) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

          2) залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Управління;

          3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації;

          4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

          5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління.

          7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, органами державної податкової служби, органами державної фінансової інспекції та територіальними органами Державної казначейської служби з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

          8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

 

          9. Начальник Управління:

          1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

          2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Управління;

          3) затверджує положення про підпорядковані йому структурні одиниці, посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

          4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

          5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

          6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

          7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

          8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління та розробляє проекти відповідних рішень;

          9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

          10) представляє інтереси Управління у відносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

          11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням; накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

          12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Управління;

          13) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису Управління;

          14) здійснює добір кадрів;

          15) призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює їх заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності;

          16) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності;

          17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

          18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

          19) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

          20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

          10. Начальник Управління здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби:

 

          11. Накази керівника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

 

          12. Начальник Управління має заступника – начальника бюджетного відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Управління відповідно до законодавства про державну службу.

          13. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

          14. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

          15. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова райдержадміністрації.

          16. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

          17. Управління є неприбутковою організацією, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

          18. Забороняється розподіляти доходи Управління між засновниками (учасниками), працівниками управління, крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску.

          19. У випадку ліквідації Управління, злиття, поділу, приєднання або перетворення активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

          20. Доходи Управління використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, визначеного цим Положенням.

Начальник фінансового управління

райдержадміністрації                                                                                  Т. ГУЦ