→ Розпорядження "Про затвердження Порядку складання і виконання районного бюджету" (із змінами, внесеними згідно із розпорядженням Голови райдержадміністрації від 06.04.2015 № 84)

Posted in Фінансове управління

УКРАЇНА

ВОЛОДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

голови районної державної адміністрації

             

 

   від  11.12.2012  740

          смт Володарське

 

Про  затвердження Порядку складання

і виконання районного бюджету

(із змінами, внесеними згідно із розпорядженням

Голови райдержадміністрації

від 06.04.2015 № 84)

 

            На виконання статей 23,101,103/2, 103/4 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслугування місцевих бюджетів» з метою забезпечення організації процедури передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків районного бюджету, враховуючи вимоги розпорядження голови райдержадміністрації від 19.02.2015 № 44 «про підсумки виконання бюджету району за 2014 рік», керуючись ст.. 6,18,39 Закону україни «Про місцеві державні адміністрації»:

 

 

 1. Затвердити  Порядок складання і виконання районного бюджету (додається).

2. Довести це розпорядження до відома головних розпорядників коштів районного бюджету.

3. Це розпорядження набирає чинності з 02.01.2013 року.

4. Розпорядження голови райдержадміністрації від 12.12.2011 № 703 «Про розподіл нерозподіленого фінансового ресурсу, вільного залишку»  визнати таким, що втратило чинність з 02.01.2013 року.

5. Координацію дій по виконанню даного розпорядження покласти на начальника фінансового управління райдержадміністрації  Молонова С.В.

 6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

           

 

 

 

 

В.о.голови  райдержадміністрації                                            В.В. Завгородній

 

 

 

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             розпорядження

                                                                                             голови  райдержадміністрації

                                                                                             від 11.12.2012 740

                                                                                             зі змінами

                                                                                             від 06.04.201584

  

 

    

Порядок

складання і виконання районного бюджету

 

            1. Загальні положення

            1.1. Порядок складання і виконання розпису районного бюджету (далі-Порядок)  визначає процедури складання і виконання розпису районного бюджету.   

            1.2. Розпис районного бюджету на відповідний рік (далі - розпис) має бути збалансованим та включати:

            - розпис доходів районного бюджету (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів районного бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду бюджету;

            - розпис фінансування районного бюджету (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів бюджету та помісячний розпис фінансування загального фонду бюджету;

             - розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань районного бюджету загального і спеціального фондів районного бюджету та помісячний розпис асигнувань загального фонду районного бюджету;

            - розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету (далі - розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду районного бюджету та надання кредитів із загального фонду районного бюджету;

            - річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду районного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

            1.3. Річний розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) - це розпис асигнувань загального і спеціального фондів районного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету (далі головних розпорядників) за функціональною класифікацією видатків та кредитування й повними кодами  економічної класифікації видатків бюджету (далі КЕКВ) без розподілу за періодами року.

            1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) - це розпис асигнувань загального фонду районного бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за функціональною класифікацією видатків та кредитування, й кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету.

            Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці працівників бюджетних установ (КЕКВ 1110), нарахування на заробітну плату (КЕКВ 1120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (КЕКВ 1132), продукти харчування (КЕКВ 1133), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 1160), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (КЕКВ 1171), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 1172), поточні трансферти населенню (КЕКВ 1340). Решта економічних категорій видатків відображаються загальною сумою за КЕКВ 5000 "Інші видатки".

            1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування, кодами економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування).

            Помісячний розпис спеціального фонду районного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування, кодами скороченої економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування і кодами класифікації кредитування). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

            1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, затверджених рішенням районної ради про бюджет, у місячний термін після прийняття цього рішення.

            Якщо розпис на наступний рік не затверджено в установлений термін, то в обов'язковому порядку складається тимчасовий розпис на відповідний період наступного року.

            Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

            1.7. Кошториси за видатками, призначення за якими встановлюються рішенням районної ради про бюджет по головному розпоряднику „Фінансове управління (видатки загального значення)", у частині міжбюджетних трансфертів не затверджуються.

            Головні розпорядники повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та рішення районної ради про бюджет. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВ 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на підставі затверджених в установленому порядку лімітів.

            2. Складання розпису

            2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до районного бюджету.

            2.2. Розпис доходів складається відділом доходів та бюджетним відділом   за участю  головних розпорядників (стосовно доходів спеціального фонду).

            2.3. Розпис фінансування складається бюджетним відділом з урахуванням необхідності покриття помісячних касових розривів загального фонду районного бюджету.

            2.4. Розпис повернення кредитів до районного бюджету складається відділом доходів та бюджетним відділом.

            2.5. Бюджетний відділ  на основі складених розписів доходів, фінансування і повернення кредитів розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду районного бюджету в розрізі головних розпорядників та доводить головним розпорядникам лімітні довідки про обсяги бюджетних асигнувань і при необхідності надає головним розпорядникам додаткові матеріали разом з необхідними роз'ясненнями.

            Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та подають відповідним  відділам фінансового управління Володарської райдержадміністрації зведені проекти цих документів для включення до розпису.

            Галузеві спеціалісти фінансового управління райдержадміністрації контролюють підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання цих матеріалів, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи і подають начальнику бюджетного відділу свої пропозиції щодо включення їх до розпису.

            Після опрацювання і погодження цих матеріалів з начальником   бюджетний відділ зводить  отримані матеріали і подає розпис на затвердження начальнику фінансового управління Володарської райдержадміністрації.

            Один примірник затвердженого розпису районного бюджету передається на паперових та електронних носіях управлінню Державної казначейської служб у Володарському районі Донецької області, другий - залишається у бюджетному відділі.

            2.6. Фінансове управління райдержадміністрації у триденний термін доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та планів використання бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів. Заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу відповідно до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві (далі - заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу), також затверджують плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.

            3. Внесення змін до розпису.

            3.1. Внесення змін до розпису здійснюється у разі:

            - необхідності  перерозподілу бюджетних асигнувань в  розрізі економічної класифікації  видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету відповідно до положень пункту 3.4 цього Порядку;

            - у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами відповідно до положень пункту 3.5 цього Порядку;

            -  прийняття рішення щодо передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про районний бюджет мету між головними розпорядниками;

            - прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам на суму коштів, витрачених не за цільовим призначенням;

            -  необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або розпису кредитування;

            -   внесення змін до рішення про районний бюджет;

            - необхідність збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду районного бюджету відповідно до положень пункту 3.9 цього Порядку.

            3.2. Внесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом районного бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

            3.3. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

             - бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду районного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;

            - не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду районного бюджету на рік, за винятком внесення змін до рішення ради;

            - враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування);

            - проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в управлінні Державної казначейської служби  у Володарському районі Донецької області, на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

            - відповідати вимогам рішення про районний бюджет та інших нормативно-правових актів.

            3.4. Відповідно до частин сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України  фінансове управління Володарської райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі.

Відповідно до частин десятої та одинадцятої статті 23 Бюджетного кодексу України  зміни бюджетних призначень за головними розпорядниками а також збільшення бюджетних призначень на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків  вносяться виключно на підставі рішення про  внесених змін  до рішення про районний бюджет.

            3.5. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України  перерозподіл видатків за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів здійснюється за розпорядженням голови райдержадміністрації.

            До проекту розпорядження додаються розрахунки та детальні обґрунтування головного розпорядника щодо обсягу перерозподілу видатків бюджету.

Головний розпорядник бюджетних коштів звертається до постійної комісії з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу районної ради щодо погодження відповідного розпорядження, копія якого додається до звернення. Рішення постійної комісії з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу  районної ради головним розпорядником подається до фінансового управління райдержадміністрації.

            3.6. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису працівники відділів  фінансового управління  райдержадміністрації  реєструють за номером та датою, яка закінчується  за годину до кінця робочого дня. За п'ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються. При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціального фондів районного бюджету відповідний галузевий спеціаліст подає свої пропозиції щодо внесення цих змін до розпису начальнику бюджетного відділу. Начальник бюджетного відділу  готує доповідну записку і подає начальнику фінансового управління  райдержадміністрації. За наказом начальника фінансового управління райдержадміністрації  довідки реєструються до кінця місяця.

            Фінансове управління повідомляє головних розпорядників про внесення змін у вигляді довідки, один примірник довідки передається в управління Державної казначейської служби у Володарському районі  Донецької області, один  примірник довідки залишається у відповідному галузевому відділі фінансового управління.

            3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:

            - підписуються начальником бюджетного відділу;

            - затверджуються начальником  фінансового управління  райдержадміністрації, або заступником, що виконує його обов'язки;

            -  реєструються за номером та датою;

            - доводяться до управління Державної казначейської служби у Володарському районі  Донецької області.

            Якщо з об'єктивних причин виникає необхідність  внесення змін до вже затверджених та взятих на облік управлінням Державної казначейської служби у Володарському районі  Донецької області довідок у зв'язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

            3.8. Відділи фінансового управління райдержадміністрації здійснюють реєстрацію довідок та облік змін до розпису, витяги з розпису надсилають головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

            Головні розпорядники в триденний термін подають управлінню Державної казначейської служби у Володарському районі  Донецької області довідки про внесені зміни до зведених кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у розрізі розпорядників нижчого рівня. Головні розпорядники доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

            3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно з законодавством.

            Протягом року головні розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідок установленої форми, які затверджуються керівниками установ, що затвердили кошторис, без унесення відповідних змін до розпису за спеціальним фондом.

            Розпорядники нижчого рівня протягом року в обов'язковому порядку подають головним розпорядникам завірені управлінням Державної казначейської служби у Володарському районі  Донецької області копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у Державної казначейської служби у Володарському районі  Донецької області за власними надходженнями. Головними розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, головні розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Головні розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін.

            Управління Державної казначейської служби у Володарському районі  Донецької області веде окремий облік таких змін, проводить видатки на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін без внесення змін до розпису та відображає у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням внесених змін до кошторисів.

            Внесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису. У разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, фінансове управління за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати детальні обґрунтовані розрахунки на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби у Володарському районі  Донецької області та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису.

            За наявності на рахунку головного розпорядника залишків коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.

            У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

            4. Тимчасове обмеження асигнувань загального фонду районного бюджету.

            4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду районного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, то начальник  фінансового управління  райдержадміністрації приймає рішення про обмеження асигнувань загального фонду районного бюджету.

            4.2. Відділ доходів розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду районного бюджету і подає його бюджетному відділу  не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів.

            4.3. Бюджетний відділ на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду розробляє пропозиції щодо тимчасового обмеження помісячних  обсягів асигнувань загального фонду районного бюджету з урахуванням інформації про виділені асигнування та подає на розгляд начальнику  фінансового управління райдержадміністрації. Начальник видає наказ, яким встановлює тимчасове обмеження бюджетних асигнувань загального фонду районного бюджету.

            4.4. Відділи фінансового управління райдержадміністрації, керуючись наказом про тимчасове обмеження асигнувань загального фонду районного бюджету, у триденний термін повідомляють головних розпорядників про таке тимчасове обмеження асигнувань. Управління Державної казначейської служби у Володарському районі  Донецької області проводить видатки з урахуванням тимчасового обмеження асигнувань.

            4.5. Головні розпорядники беруть зобов'язання та приводять їх у відповідність із бюджетними асигнуваннями, встановленими кошторисами, з урахуванням тимчасового обмеження асигнувань загального фонду районного бюджету.

            5. Виконання та звітність

             5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

            5.2. У звіті про виконання районного бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення районної ради про бюджет, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.

            Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом районного бюджету складається за функціональною класифікацією у розрізі джерел надходжень, враховуючи розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

6. Розподіл нерозподіленого резерву коштів, додаткового фінансового ресурсу, вільного залишку.

6.1. Фінансовому управлінню Володарської райдержадміністрації  під час  підготовки пропозицій до проекту районного бюджету при наявності нерозподіленого резерву коштів та (або) додаткового фінансового ресурсу, які включено Міністерством фінансів України до розрахунку міжбюджетних трансфертів, розподіляються на цілі, на які відсутні контрольні показники Міністерства фінансів України:

- фінансування Трудового архіву Володарського району;

- виконання Програми «Ветеран» в частині фінансової підтримки районної організації ветеранів;

- фінансування частини витрат на функціонування районного ЦСССДМ;

     - фінансування районної програми підтримки районної газети «Заря Приазовья»;

- фінансування частини витрат районної ради на утримання та обслуговування адміністративної будівлі;

- надання матеріальної допомоги по зверненням громадян головою районної ради та головою райдержадміністрації;

- інші цілі, на які не доводиться  контрольні показники Міністерства фінансів України.

6.2. Залишок бюджетних коштів та розподіл вільного залишку бюджетних коштів загального фонду:

6.2.1. Обсяг коштів загального фонду  районного бюджету на кінець бюджетного року є залишком бюджетних коштів.

6.2.2. Оборотний залишок бюджетних коштів встановлюється при прийнятті бюджету на відповідний бюджетний рік та не може бути більшим 2% планових видатків загального фонду.

6.2.3. Перевищення залишку коштів загального фонду районного бюджету над оборотним залишком бюджетних коштів становить вільний залишок бюджетних коштів, який може бути розподілений згідно змін до рішення про районний бюджет

на поточний рік після затвердження звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний рік.

6.2.4. Розподіл вільного залишку бюджетних коштів відбувається по наступному алгоритму:

- частина вільного залишку бюджетних коштів, що утворилась за рахунок раціонального та економного використання головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних призначень попереднього бюджетного року – в повному обсязі відповідному головному розпоряднику, за виключенням обмежень, згідно п.6.2.5. цього розпорядження. Фінансове управління Володарської райдержадміністрації вносить пропозиції до проекту рішення сесії районної ради на підставі письмових звернень головних розпорядників;

- при недостатності (відсутності) нерозподіленого резерву коштів та (або) додаткового фінансового ресурсу, які включено Міністерством фінансів України  до розрахунку міжбюджетних трансфертів – на цілі, передбачені п.6.1. цього  Порядку;

- нерозподілені вільні залишки бюджетних коштів, згідно перших двох абзаців цього пункту, розподіляються на підставі протокольного доручення голови райдержадміністрації за підсумками робочої наради голови Володарської райдержадміністрації за участю керівництва Володарської районної ради та головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету, які завчасно подали до фінансового управління свої обґрунтовані пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань.

Залишки  освітньої та медичної субвенції спрямовуються виключно на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів  та оновлення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я.

Вільні залишки бюджетних коштів по дитячим садкам, культурі та спорту, територіального центру розподіляються  на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази установ, згідно рішень головного розпорядника».

6.2.5. При необхідності збільшення оборотного залишку бюджетних коштів на поточний бюджетний рік у порівнянні з об’ємом такого залишку попереднього бюджетного року, збільшення відбувається за рахунок пропорційного зменшення розподілу вільного залишку по всім напрямам, вказаних у п. 6.2.4. цього Порядку.

6.2.6. При зменшенні оборотного залишку бюджетних коштів на поточний бюджетний рік у порівнянні з об’ємом такого залишку попереднього бюджетного року, різниця є складовою вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету.

6.2.7. При підготовці пропозицій щодо розподілу вільного залишку бюджетних коштів, фінансове управління Володарської райдержадміністрації має право використовувати до 50% об’єму в цілях балансування районного бюджету по доходам та видаткам в першому півріччі бюджетного року, з перерозподілом такого об’єму у другому півріччі.

7. Фінансування районних програм та спільних заходів.

Цей розділ Порядку регулює взаємодію бюджетів Володарського району в частині фінансування районних та сільських соціально-економічних, культурних програм, соціальних заходів та державних обласних програм в частині їх реалізації на території району. Передача коштів між бюджетами Володарського району здійснюється на підставі рішень відповідних рад та укладання договорів. Усі договори про передачу коштів між бюджетами Володарського району, згідно з рішеннями, укладаються до 1 жовтня року, що передує плановому.

  7.1. Передача коштів на виконання державних та обласних програм.

       7.1.1 Передача коштів між бюджетами Володарського району на виконання державних та обласних програм здійснюється в обсягах наданих субвенцій з державного та обласного бюджетів. Напрямки використання та передача коштів з районного бюджету іншим бюджетам здійснюється на підставі вказаного надавачем цільового напрямку використання субвенцій.

        7.1.2 При надходженні планів таких субвенцій фінансове управління Володарської районної державної адміністрації готує пропозиції на сесіїю Володарської районної ради по розподілу обсягів на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації.

          7.1.3 Фінансування  коштів, вказаних субвенцій, згідно рішення Володарської районної ради, здійснюється фінансовим управлінням з урахуванням наявності  у програмі соціально-економічного розвитку району та сільських, селищної рад, заходів, що фінансуються за рахунок вказаних субвенцій або внесенням відповідних змін.

           7.2. Фінансування районних програм та спільних заходів.

          7.2.1 Фінансування районних програм та спільних заходів проводиться за рахунок доведеного контрольного показника по головним розпорядникам районного бюджету, додаткового виділення асигнувань з районного бюджету (за наявності) та передачі коштів сільськими, селищним бюджетами на виконання районних програм та спільних заходів.

          7.2.2 Сільські, селищна ради можуть передавати кошти у вигляді субвенцій районному бюджету на цілі, визначені ст.. ст. 91,  92 та 101 Бюджетного кодексу України з дотриманням вимог ст. 85  цього кодексу.

            7.3. Розпорядники бюджетних коштів (виконавці програм):

          7.3.1 Готують проекти листів голови районної державної адміністрації щодо виділення субвенцій районному бюджету на виконання районних програм та спільних  заходів.

        7.3.2 Приймають участь в сесіях сільських (селищної) рад, на яких розглядається питання про виділення субвенції районному бюджету на виконання конкретної програми або спільного заходу та надають необхідні  пояснення та інформацію депутатам сільських, селищної рад.

      7.3.3 Готують та надають особисто на сесії сільських, селищної рад письмовий звіт щодо використання наданих сільськими, селищним бюджетом коштів на виконання програми чи спільного заходу з обов`язковим інформуванням депутатів про позитивні наслідки виконання для громади.

          7.4. Фінансове управління Володарської РДА:

        7.4.1 На підставі рішень сільських, селищної рад, готує та подає на розгляд голові районної державної адміністрації проект розпорядження щодо затвердження мети та напрямків використання  виділених субвенцій.

          7.4.2 Готує проект рішення сесії районної ради щодо внесення змін до рішення про районний бюджет.

         7.4.3 Фінансує заходи районних програм по надходженню коштів субвенцій від сільських, селищної  рад з урахуванням внесення цих заходів до Програми соціально-економічного розвитку району (далі – Програма) на поточний рік.

         7.5. Відповідність напрямків використання коштів субвенцій державного, обласного, районного та сільських, селищного бюджетів заходам Програми соціально-економічного розвитку району.

            7.5.1 Управління  економіки Володарської районної державної адміністрації:

        7.5.2. Аналізує мету та напрямки використання коштів субвенцій, затверджених розпорядженням голови РДА, на відповідність наявних в Програмі.

           7.5.3. При виділенні субвенцій районному бюджету на мету та напрямки, що не відображені в Програмі, готує проект рішення сесії районної ради щодо внесення відповідних змін в Програму.

           7.5.4. Направляє фінансовому управлінню районної державної адміністрації витяг з Програми в частині затверджених заходів, що мають фінансуватись за рахунок субвенцій.

 

              7.6. У разі не затвердження сесією районної ради змін до Програми  в частині заходів, що мали фінансуватися за рахунок субвенцій сільських , селищної рад, фінансування не проводиться.

8. Розподіл додаткової дотації з державного бюджету.

8.1.На виконання статті 97 Бюджетного кодексу України розподіл додаткової дотації з державного бюджету, здійснюється між районним бюджетом, селищним та сільськими бюджетами, із загального обсягу бюджетних призначень доведених МФУ на бюджетний рік..

Сума додаткової дотації визначається за формулою:

Tis=F*Ks* Ksi, де

F- загальний ресурс додаткової дотації виходячи з показників доходів, визначений на бюджетний рік.

  Ksрозрахунковий коефіцієнт долі видатків на галузь у загальному обсязі доведених видатків МФУ на бюджетний рік розраховується за наступною формулою:

Ks =Vо/∑Vо, де

Vо – загальний прогнозний обсяг видатків, що враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів доведений МФУ на бюджетний рік

Vо - загальний прогнозний обсяг делегованих видатків, який розраховується за формулою:

Vо=Vodi+Vok +Voy+ Vos, де

Vodiрозрахункові видатки на дошкільну освіту, що враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів доведений МФУ на бюджетний рік;

Vok- розрахункові видатки на забезпечення закладів культури, що враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів доведений МФУ на бюджетний рік;

Voy– розрахункові видатки на забезпечення державного управління, що враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів доведений МФУ на бюджетний рік;

Vos- розрахункові видатки на забезпечення соціального захисту населення, що враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів доведений МФУ на бюджетний рік;

Ksi– коригуючий коефіцієнт, який розраховується за формулою:

 

Ksi=1/В+0,1, де

В – відношення фактичного виконання планових призначень власних доходів загального фонду на завершений місячний період поточного року.

8.2. Додаткова дотація, що надходить на підставі листів та звернень керівництва району, направляється головним розпорядникам на цілі вказані у листах та зверненнях. При зменшені суми, що запрошувалась – пропорційно між цілями.

9. Забезпечення найважливіших видатків бюджету.

 При формуванні проекту районного бюджету фінансове управління   враховує у першочерговому порядку потребу в коштах на:

- оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України  умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

-  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку.

Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Методика розподілу розрахунків обсягу доходів, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селища на плановий бюджетний період.

 

Розподіл контрольного показника МФУ на державне управління між  районним, селищним та сільськими бюджетами здійснюється пропорційно розподілу контрольних показників на 2013 бюджетний рік.

 

 

 

Керівник аппарату райдержадміністрації                                                А.Л.Плахотная

 

           

Порядок  складання і виконання районного бюджету розроблений фінансовим управлінням райдержадміністрації.

 

 

Начальник фінансового управління райдержадміністраці                       С.В.Молонов