ПОЛОЖЕННЯ про сектор архітектури та містобудування Нікольської районної державної адміністрації

Posted in Сектор архітектури та містобудування

 

 УКРАЇНА

 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 04.07.2018 № 265

          смт Нікольське

 Про внесення змін до розпорядження

голови райдержадміністрації

від 14 лютого 2018 року № 65

 

 

          На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року      № 434 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись статтями 5, 6, 13, 39, 42 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації  від 14 лютого 2018 року № 65 «Про затвердження Положення про сектор архітектури та містобудування Нікольської  районної державної адміністрації», виклавши та затвердивши Положення про сектор архітектури та містобудування Нікольської  районної державної адміністрації  у новій редакції (додається).

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                 О.РЕШЕТНЯК

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Розпорядження голови

  райдержадміністрації

04.07.2018 № 265

  

ПОЛОЖЕННЯ

 про сектор архітектури та  містобудування

 Нікольської районної державної адміністрації

 

 1. Сектор архітектури та містобудування Нікольської районної державної адміністрації (далі - сектор) утворюється головою райдержадміністрації, є її структурним підрозділом і в межах Нікольського району забезпечує виконання покладених на сектор завдань.

 2. Сектор підпорядкований керівнику апарату райдержадміністрації, а також  підзвітний і підконтрольний  Управлінню містобудування та архітектури облдержадмі-ністрації.

 3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, наказами керівника апарата, начальника Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

 4. Сектор не має статусу юридичної особи публічного права.

 5. Основними завданнями сектору  є:

 1)  забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

2) аналіз стану містобудування на території району, координація дій замовників містобудівної документації щодо дотримання визначеного законодавством України порядку розроблення та затвердження містобудівної документації;

3) координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

4) додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

5) вирішення інших питань у сфері містобудування відповідно до чинного зако-нодавства України.

  5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 1) готує рішення щодо планування території на районному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

 2) вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

  3) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району і подає їх на розгляд до районної державної адміністрації;

 4) здійснює моніторинг:

 реалізації схеми планування території району;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на районному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування території, детальні плани територій);

 забудови та іншого використання територій;

 5) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

 6) вносить пропозиції виконавчим органам селищної та сільських рад щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

 7) сприяє органам місцевого  самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

 8) забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконкомів селищної та сільських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом “б” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

 9) готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

 10) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

 11) координує діяльність:

 суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

   12) надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

 13) надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

 14) розглядає проекти землеустрою та технічну документацію із землеустрою, надає висновки про погодження документації за результатами її розгляду; 

 15) надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

3

 

16) оформляє паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприєм-ницької діяльності;

         17) надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування;

 18) забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;

 19)  сприяє створенню та оновленню картографічної основи території району;

 20) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

 21) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

 22) інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

 23) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

 24) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань архітектури та містобудування;

 25) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів наказів керівника апарату райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 26) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії Нікольської районної ради;

 27) забезпечує здійснення заходів що до запобігання і протидії корупції;

 28) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 29) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

 30) забезпечує захист персональних даних;

 31) виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

 6. Сектор має право:

 1) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, під-приємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівни-ками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 

4

 

3) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів рай- держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій

інформацію, документи, інші матеріали, а від районного управління статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої ради, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами.

 7. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

 8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну  службу за погодженням з Управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації.

 Завідувач сектору за посадою є головним архітектором району.

 9. Завідувач сектору:

 1) організовує роботу сектору, несе персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання покладених на сектор завдань;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації  положення про сектор;

3) затверджує посадові інструкції працівників сектору;

4) планує роботу сектору, вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

6) представляє інтереси сектору у взаємовідношеннях з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації;

7)   видає  накази про затвердження містобудівних умов та обмежень або про відмову в їх наданні;

8)  має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції;

9) подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоєння їм рангів  державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

11) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

11)  здійснює інші повноваження, визначені законом.

 10. Накази завідувача сектору, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Мінрегіонбуду, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, начальником Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

 11. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної документації при секторі утворюється архітектурно-містобудівна рада.

Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 108.

 12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

13. Сектор має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням для засвідчення документів, що видаються сектором.

 

  

Головний архітектор району-

завідувач сектору архітектури та

містобудування райдержадміністрації                                                               Г.ЛЮБІМОВА