ПРАВИЛА внутрішнього службового розпорядку управління агропромислового розвитку Нікольської райдержадміністрації

Posted in Управління агропромислового розвитку

ПОГОДЖЕНО

голова профспілки управління

агропромислового розвитку

Нікольської райдержадміністрації  

_________________  А.М. Крючко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника управління

агропромислового розвитку Нікольської райдержадміністрації

____01.02.2017_______ № _9_

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку управління агропромислового розвитку Нікольської райдержадміністрації

І. Загальні положення

 1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку управління агропромислового розвитку ( далі – управління),  режим роботи, умови перебування державного службовця в органі державної влади та забезпечення раціонального використання  його робочого часу.
 2. Службова дисципліна в управлінні агропромислового розвитку ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила внутрішнього службового розпорядку в управлінні агропромислового розвитку затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців управління за поданням керівника управління  (далі – керівник управління) і виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) на основі цих  правил.
 4. Правила внутрішнього службового розпорядку управління доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють в управлінні, під підпис.
  1. Державні      службовці      повинні       дотримуватись вимог етичної     поведінки.
  2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
  3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
  4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.
   1. Тривалість   робочого часу    державного службовця  становить 40 годин на тиждень.
   2. У державних органах, як правило, встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і   неділя.  Початок робот из 8 години – протягом тижня; перерва на обід з 12 години до 12 години 45 хвилин – протягом тижня; кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четверг – о 17 годині, в п’ятницю – 15:45 годині.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в управлінні

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

Режим роботи управління  встановлюється з урахуванням загально прийнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у певній місцевості.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи в управлінні, може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

 1. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи  управління.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить, як правило, 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати ї на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

 1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.

Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.

 1. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.
 2. Облік робочого часу в управлінні  здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу/табелі робочого часу (далі - журнал).
 3. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі управління у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

 

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про    свою відсутність

 1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим   доступним   способом.
 2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність     державного службовця   на робочому місці.
 3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника управління щодо причин своєї    відсутності.
 4. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом  керівника управління, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний  час  з  компенсацією за роботу   відповідно   до законодавства.

V. Перебування державного службовця в управлінні агропромислового  розвитку у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Керівник управління за потреби може залучати державних службовців цього управління до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові  і  неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і  затверджується керівником управління за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації (за  наявності).

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.
 2. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом керівнику управління для внесення в установленому порядку    відповідних змін  до такого графіка.
 3. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня в управлінні запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала   норми    тривалості    робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.
  1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

Підтвердженням     може  слугувати підпис  державного                   службовця        (у   тому  числі  як відповідального виконавця) на докумені.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 1. Керівник управління зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної   безпеки, санітарії   і    гігієни    праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником управління покладені відповідні функції   в управлінні.

 1. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни  праці,   протипожежної    безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в управлінні відповідає керівник управління та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено  такий  обов’язок.
  1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення в управлінні особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і   майно.
  2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою управління, керівником служби управління персоналом   управління та державним службовцем, який звільняється.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

ІХ. Прикінцеві положення

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником управління, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації у разі ї наявності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління агропромислового

розвитку райдержадміністрації                                                Д.Г. Кемічаджи