ПОЛОЖЕННЯ про УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Posted in Управління соціального захисту населення

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

   25.07.2018 № 307

ПОЛОЖЕННЯ

про УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (нова редакція)

 

1. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі –Управління)  утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на Управління завдань.

            Повна назва Управління: УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

            Скорочена назва Управління: УСЗН Нікольської РДА.

            2. Управління підпорядковане голові райдержадміністрації, а також підзвітне і  підконтрольне Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації ( далі – Департамент).

           Управління перейменоване з управління соціального захисту населення Володарської районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 03197247) згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10 червня 2016 року № 173 «Про затвердження Регламенту Нікольської районної державної адміністрації».  

            Управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації є правонаступником управління соціального захисту населення Володарської районної державної адміністрації.

            3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,  актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голів обласної, районної держадміністрації, рішеннями районної ради, а також положенням про Управління.

            4. Статус Управління як юридичної особи публічного права визначається головою районної державної адміністрації.

            5. Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної політики у визначеній одній чи кількох галузях на відповідній території.

6. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

            1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, розпоряджень голів обласної, районної держадміністрацій, рішень районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

            2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

            3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил та норм у межах визначених повноважень;

            4) аналізує стан і тенденції соціального-економічного розвитку у межах району та вживає заходів щодо усунення недоліків;

            5)  бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

            6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

            7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

            8) бере участь у підготовці заходів щодо районного розвитку;

            9) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках-проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;

           10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

           11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів наказів керівника апарату райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення, розробниками яких є інші структурні підрозділи;

           12) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

           13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні  та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

           14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

           15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

           16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

           17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та районної ради;

           18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

           19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

           20) надає методичну допомогу у сфері соціального захисту населення органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

           21) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

           22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

           23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

           24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

           25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

           26) забезпечує захист персональних даних;

           27) здійснює передбачені законом галузеві повноваження, а саме:

            -  визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя населення та підготовку пропозицій до проектів регіональних та районних програм; реалізацію заходів у сфері соціального захисту населення;

-  забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики у сфері соціально – трудових відносин, оплати і належних умов праці; організацію ефективного співробітництва місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

            -  забезпечення соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних сил України, інших категорій осіб, які згідно із законодавством  України мають право на пільги згідно із законодавством України;

            -  призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

            -  розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

           -  забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури;

            -  здійснення обліку внутрішньо переміщених осіб та ведення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;

            -  забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

 - реалізацію державної політики зайнятості на території району, повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття;

 -   забезпечення сприяння:

             -  органам місцевого самоврядування  у вирішенні питань соціально-економічного розвитку району;

             -  громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та інших вразливих верств населення;

           28) здійснює інші передбачені законом повноваження, а саме:

            - готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації та Департаменту;

           - готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, райдержадміністрації та Департаменту;

- здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання райдержадміністрації та Департаменту;

            - здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу;

-  у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:                                                                                       

- організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладання територіальних угод між райдержадміністрацією, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва райдержадміністрації з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; здійснює повідомну реєстрацію територіальних угод у порядку, визначеному законодавством, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

- здійснює моніторинг з питань показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам, погашення заборгованості із заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

- бере участь у розробленні та реалізації районних програм, спрямованих на забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із важкими і шкідливими умовами, поліпшення умов праці та попередження виробничого травматизму;

- бере участь у розробленні районної програми зайнятості населення, в межах повноважень координує роботу із здійснення заходів, передбачених районною програмою зайнятості населення; бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

- сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці, зменшенню рівня трудової міграції;

- бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань, здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;

- забезпечує виконання функцій, покладених на державну експертизу умов праці;

-  у сфері з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

- організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України;

- здійснює призначення та виплату:

- державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

 - державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;

- тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

- щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

- щомісячної адресної допомоги внутрішньо – переміщеним особам для покриття витрат на проживання;

- одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня";

- бере участь у роботі комісій, утворених при районній раді та районній  державній адміністрації, з питань соціального захисту населення;

- сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

- проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

- здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

- формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;

- проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

- організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом "Єдиної приймальні" та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

- надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи "Мобільного соціального офісу";

- здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

- організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

- у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

- надання в межах своєї компетенції пільг та здійснення заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, одиноких матерів, сімей з дітьми, сімей загиблих військовослужбовців,багатодітних і малозабезпечених сімей та інших категорій громадян відповідно до законодавства України;

- організовує роботу пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

- організовує роботу районної комісії з розгляду питань,  пов’язаних з наданням статусу учасника війни;

- організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

- забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня особам, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

- організовує роботу по забезпеченню санаторно-курортним лікуванням громадян, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, осіб з інвалідністю, ветеранів  війни,  у  тому  числі  учасників  антитерористичної  операції,  та проводить  активну  роботу  із  санаторіями  України  по  укладанню  угод  на закупівлю санаторно-курортних послуг для даної категорії осіб,  а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

- організовує  роботу  по  виплаті  одноразової  грошової  допомоги особам,  які  отримали  тілесні  ушкодження  під  час  участі  у  масових  акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;

- організовує роботу по направленню військовослужбовців, які брали участь  в  антитерористичній  операції,  до  санаторіїв  Донецької  області  для проходження  відпочинку  за  рахунок  обласного  бюджету,  та  до  закладів України, які надають послуги з психологічної реабілітації;

- здійснює  нарахування  одноразової  матеріальної  допомоги військовослужбовцям, звільнених з військової строкової служби, та їх облік;

- проводить роботу по видачі пільгових талонів на проїзд ветеранам війни з 50%-ю та 100%-ю знижкою;

- подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

- аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань;

- видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

- організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

- у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

- організовує роботу з визначення потреби району, готує та подає пропозиції районній  державній адміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями пенсіонерам, особам з інвалідністю, сім’ям чи особам, які потребують сторонньої допомоги;

- здійснює координацію діяльності Нікольського територіального центру надання соціальних послуг та інших соціальних закладів, установ та служб в реалізації державної соціальної політики у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню;

- забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

- забезпечує у разі потреби влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ системи органів соціального захисту населення;

- сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

- забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

- забезпечує ведення реєстру суб’єктів, що надають соціальні послуги на відповідній території;

- здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім'ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини, та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці;

- подає пропозиції районній державній адміністрації та районній раді щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя;

- сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

- подає пропозиції районній  державній адміністрації та районній раді під час формування проекту районного бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям чи особам, які потребують сторонньої допомоги, іншим соціально вразливим громадянам, в тому числі з питань надання благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам;

- бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

- сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

- співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, координує роботу з підвищення їх кваліфікації;

- сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», їх соціальній адаптації;

- сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

- подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;

- вживає заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

- здійснює облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

- здійснює облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю із забезпечення автомобілями відповідно до законодавства, в тому числі безоплатне та пільгове;

- здійснює роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

- здійснює направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідів та дітей з інвалідністю відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

- здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

- визначає потребу у забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації;

- подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

- інформує центр зайнятості та відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати;

-   бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

- організовує та забезпечує здійснення внутрішнього аудиту діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Департаменту;

- забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

    -інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

           7. Структурний підрозділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивчені окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації з питань соціального захисту населення та соціально-трудових відносин;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

10. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню в Управлінні належних умов праці;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про Управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективної роботи Управління; 

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, які належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

          10) представляє інтереси Управління у  взаємовідносинах з іншими структурними під        розділами райдержадміністрації, з Департаментом, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням голови райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.        Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в управлінні юстиції.

12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису Управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

17) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом;

19) Здійснює визначені Законом України “Про державну службу” повноваження керівника державної служби.

11. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації або керівником відповідного структурного підрозділу облдержадміністрації вищого рівня, Департаментом.

12. Начальник Управління може мати заступників.

Заступники начальника Управління призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Управління відповідно до законодавства про державну службу.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228.

15. Управління утворено як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм  найменуванням, власні бланки.

16. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

1) управління є неприбутковою організацією,що фінансується за рахунок коштів з державного бюджету;

2) доходи не розподіляються між засновниками, працівниками організації, крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску;

3) у випадку ліквідації Управління, злиття, поділу, приєднання або перетворення, активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи;

4) доходи Управління використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, визначеного цим Положенням.

 

 

Положення про УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ підготовлено управлінням соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації

 

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення                                                                                    С. АЛІПА