ПОЛОЖЕННЯ про відділ державної реєстрації Нікольської районної державної адміністрації

Posted in Відділ Держреєстрації

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                Розпорядження голови

                                                                районної державної адміністрації

                                                                04.07.2018  № 266                         

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державної реєстрації

  Нікольської районної державної адміністрації

 

1. Відділ державної реєстрації Нікольської районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Відділ державної реєстрації підпорядкований, підзвітний та підконтрольний  голові районної державної адміністрації.

3.   Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями  голови районної державної адміністрації, наказами керівника апарату, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

З питань організації і методики ведення роботи у сфері державної реєстрації відділ враховує рекомендації Міністерства юстиції України.

4.  Основним завданням відділу є  забезпечення реалізації державної політики у  сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в межах повноважень і способом, передбаченим законодавством України, нормативно-правовими актами та даним Положенням.

5.   Відділ виконує такі завдання:

1) проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону;

2)  веде Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

3) формує та веде реєстраційні справ відповідно до Закону України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

4) приймає документи для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, для державної реєстрації нерухомого майна, проведення реєстраційних дій згідно законодавства;

5) веде Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та надає відомості з нього;

6) веде реєстраційні справи відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

7) забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону;

8) забезпечує надання інформації про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження відповідно до закону;

9)  вживає в межах компетенції заходи щодо ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно;  

10) забезпечує ведення та зберігання  реєстраційних справ, у тому числі переданих державними реєстраторами, які не перебувають у трудових відносинах з райдержадміністрацією та проводять державну реєстрацію прав;

11) забезпечує ведення та зберігання  облікових справ, які сформовані відділом під час проведення державної реєстрації прав;

12) вносить пропозиції голові  райдержадміністрації щодо удосконалення роботи суб'єкта державної реєстрації прав;

13) забезпечує прийом документів для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації нерухомого майна, проведення реєстраційних дій згідно законодавства;

14) забезпечує державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства;

15) забезпечує надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

16) вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

17) забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

18) забезпечує ведення реєстраційних справ щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

19) проводить аналіз та опрацювання інформації з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

20) готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу;

21) сприяє висвітленню в засобах масової інформації матеріалів щодо стану державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

22) інформує голову райдержадміністрації про стан виконання відділом завдань з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

23) представляє у встановленому порядку інтереси відділу в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

24) здійснює інші покладені на відділ повноваження згідно з чинним законодавством;

25) забезпечує виконання завдань та доручень керівництва райдержадміністрації з питань організації надання якісних адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців;

26) надає адміністративні послуги;

27) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань реалізації державної реєстрації;

28)  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

29) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

30) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Відділ має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 2) під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовувати відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 3) залучати працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) інформувати голову райдержадміністрації у разі покладання на відділ роботи, що не відноситься до його завдань та функцій, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації чи їх посадові особи не надають документи та інші матеріали, необхідні для виконання відділом покладених на нього завдань та функцій;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікаціями, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

       7) брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах, комісіях, робочих групах з питань, віднесених до компетенції відділу.

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу в установленому законодавством порядку та  вимогам, передбаченими Законами України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” , “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, а також кваліфікаційним вимогам, визначеними Міністерством юстиції України, іншими законодавчими актами.

 9. Начальник відділу:  

1) очолює відділ, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці працівників;

2) планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи районної державної адміністрації;

3) розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає ступінь їх відповідальності;

4) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

5) звітує перед головою районної державної адміністрації  про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

6) представляє інтереси відділу у взаєминах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації;

7) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу державної реєстрації;

8)  представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

9) подає пропозиції керівнику апарату районної державної адміністрації щодо:

 призначення на посаду та звільнення з посади у порядку передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння ім. рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку передбаченому законодавством про працю, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

10) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 11) є державним реєстратором відповідно законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; 

12) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням голови райдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

11. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

12. Відділ  має власний бланк (додається) та печатки державних реєстраторів згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

 

 

Начальник відділу державної

реєстрації райдержадміністрації                                             Т. БУРА