Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету та звіт 2019 рік Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Posted in Відділ культури і туризму

          "ЗАТВЕРДЖЕНО                   Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
"
 
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        Наказ відділу культури і туризму Нікольської РДА
         
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
         
         
         
        ____________ N ______
             
             
             
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
             
             
             
1. 1000000   Відділ культури і туризму Нікольської РДА
(код)   (найменування головного розпорядника)
2. 1010000   Відділ культури і туризму Нікольської РДА
(код)   (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
             
             
             
             
             
             
             
             
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1230313 гривень, у тому числі загального фонду - 1213213 гривень та спеціального фонду - 17100 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
  Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 «Про впорядкування умов праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»,Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836   «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,Закон України від 05.11.2009р. «Про музеї і музейну справу,  Закон України від 14.12.2010р.№2778-V1 «Про культуру». Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017р. «Про затвердження складових програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,Наказ Міністерства фінансів України  та Міністерства культури і туризму України № 1150/41 від 01.10.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура». Рішення сесії районної ради від 21.05.2019 р. № 7/38-680
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Цілі державної політики
1 Функціювання музеев
             
             
7. Мета бюджетної програми: 
  Вивчення,збереження і використання матеріальної та духовної культури,залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.
8. Завдання бюджетної програми:      
             
N з/п Завдання
1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставковою діяльністю
             
             
             
9. Напрями використання бюджетних коштів:
           
             
        гривень    
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставковою діяльністю 1213213 17100 1230313    
Усього 1213213 17100 1230313    
             
             
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
           
             
        гривень     
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
1 Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки 112000 8100 120100    
2 Іміджева програма Нікольського району на 2019 рік 32825 8000 40825    
  Усього 144825 16100 160925    
             
             
11. Результативні показники бюджетної програми:
             
             
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
1,1 Кількість установ-всього одиниць Статут установи 2 х 2
1,2 Кількість музеїв одиниць Статут установи 2 х 2
1,3 Середнє число окладів(ставок)-всього одиниць Штатні розписи на 2019р. 13,5 х 13,5
1,4 Середнє число окладів(ставок) керівних працівників одиниць Штатні розписи на 2019р. 2 х 2
1,5 Середнє число окладів(ставок) спеціалістів одиниць Штатні розписи на 2019р. 9,5 х 9,5
1,6 Середнє число окладів(ставок) робітників одиниць Штатні розписи на 2019р. 2 х 2
1,7 Площа приміщень кв.м. Ф № 8-НК 531 х 531
1,8 Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв грн. Кошторис видатків 2019р. 1213213 х 1213213
2 продукту          
2,1 Кількість екскурсій у музеях одиниць Ф № 8-НК 505 х 505
2,2 Кількість експонатів-всього одиниць Ф № 8-НК 13506 х 13506
  у тому числі буде експонуватись у плановому періоді одиниць Уніфікований паспорт музею 2241 х 2241
2,3 Кількість відвідувачів музеїв осіб Ф № 8-НК 14620 х 14620
  У тому числі: за реалізованими квитками осіб Розрахунок 333 х 333
 
  -безкоштовно осіб Розрахунок 14287 х 14287
2,4 Плановий обсяг доходів музеїв грн. Кошторис видатків 2019р. х 17100 17100
  У тому числі доходи від реалізації квитків грн. Кошторис видатків 2019р. х 1000 1000
2,5 Кількість реалізованих квитків шт. Розрахунок х 333 333
3 ефективності          
3,1 Середня вартість одного квитка грн. Калькуляція х 3 3
3,2 Середні витрати на одного відвідувача грн. Розрахунок 83 х 83
4 якості          
4,1 Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду % Розрахунок 100 х 100
4,2 Відсоток предметів,які експонуються,у загальній кількості експонатів основного музейного фонду % Розрахунок 17 х 17
             
             
Начальник відділу культури і туризму Нікольської районної державної адміністрації     М.ГАЛІКБАРОВА  
  (підпис)   (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:          
Фінансове управління Нікольської районної державної адміністрації        
       
             
Начальник фінансового управління Нікольської районної державної адміністрації        
    Т. ГУЦ
      (підпис)   (ініціали та прізвище)
             
  дата погодження           
             
  м.п.          
             
             
             
             
             
             
  Рішення сесії районної ради від 21.05.2019 р. № 7/38-680  по КФКВ 0824 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» затверджено план видатків по загальному фонду в сумі 1213213 грн., по спеціальному фонду в сумі 17100 грн. До КФКВ 0824 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» входить краєзнавчий музей Нікольського району та музей історії с.Темрюк Нікольського району. Штатним розкладом затверджено на 2019р. 13,5 ставок, в т.ч. 2ставки керівного персоналу, 9,5 ставок спеціалістів та 2 ставки робітників ( техперсонал).Загальна площа приміщень 531кв.м.   В 2019р.планується провести 505 єкскурсії у музеях .Загальна кількість експонатів складає 13506  одиниць, яких в 2019р. буде експонуватися 2241 одиниць. Платні послуги музею плануються в сумі 1000 грн. за 333 реалізованих квитків по ціні 3 грн. за 1 квиток.Ціна квитка 3 грн. розрахована калькуляцією. Кількість реалізованих квитків розраховано: 1000 грн.(доходи від реалізації квитків) розділено на 3грн.(вартість одного квитка) і дорівнює 333шт. Середні витрати на одного відвідувача розраховано: 1213213 грн. розділено на кількість відвідувачів 14620 і дорівнює 83 грн. Динаміка   збільшення відвідувачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду розраховано: план 2019р.14620 відвідувачів розділено на фактичне число відвідувачів 2018р.14620 відвідувачів і дорівнює 100 %. Відсоток предметів,які будуть експонуватися в загальній кількості експонатів основного музейного фонду розраховано: кількість експонатів,які будуть експонуватися 2241 одиниць розділено на загальну кількість експонатів  13506 одиниць і дорівнює 17 %

  Головний бухгалтер                                                                                                                          Є.БЕСПАЛЬКО