Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Posted in Відділ культури і туризму

          "ЗАТВЕРДЖЕНО                   Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)
"
 
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        Наказ відділу культури і туризму Нікольської РДА
         
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
        Наказ фінансового управління Нікольської РДА
         
        (найменування місцевого фінансового органу)
        ____________ N ______
             
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
             
             
             
             
             
1. 1000000   Відділ культури і туризму Нікольської РДА
(КТПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)
2. 1010000   Відділ культури і туризму Нікольської РДА
(КТПКВК МБ)   (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
             
             
             
             
             
             
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 479368 гривень, у тому числі загального фонду - 479368  гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
  Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік",Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 «Про впорядкування умов праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»,Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836   «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів »,Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017р. «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,Закон України від 14.12.2010р.№2778-V1 «Про культуру»,Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України № 1150/41 від 01.10.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура».Річний роспис загального та спеціального фонду на 2019р. Рішення сесії районної ради" Про районний бюджет на 2019 рік" від 12.12.2018р.№ 7/34-581.
6. Мета бюджетної програми: 
  Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.
7. Завдання бюджетної програми:      
             
N з/п Завдання
1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів,забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом,складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.
             
             
             
             
             
             
             
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)          
             
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього  
1 2 3 4 5 6  
1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів,забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом,складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. 479368 х х 479368  
Усього 479368 х х 479368  
             
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)          
             
  Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
  1 2 3 4    
    0 0 0    
    0 0 0    
  Усього 0 0 0    
             
             
10. Результативні показники бюджетної програми:
             
             
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  Кількість установ-усього одиниць Положення про Відділ культури і туризму 1 х 1
  у тому числі:          
  Централізованих бухгалтерій одиниць Положення про Відділ культури і туризму 1 х 1
  Середнє число окладів (ставок)-усього одиниць Штатні розписи на 2019р. 5 х 5
  Середнє число окладів (ставок) спеціалістів одиниць Штатні розписи на 2019р. 5 х 5
  Витрати загального фонду на забезпечення діяльності грн Кошторис видатків 2019р. 479368 0 479368
2 продукту          
3 ефективності          
4 якості          
             
             
Начальник відділу культури і туризму Нікольської РДА        
      М.ГАЛІКБАРОВА
      (підпис)   (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:          
Начальник фінансового управління Нікольської РДА       Т.ГУЦ
      (підпис)   (ініціали та прізвище)