Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів

Posted in Відділ культури і туризму

          "ЗАТВЕРДЖЕНО                   Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)
"
 
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        Наказ відділу культури і туризму Нікольської РДА
         
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
        Наказ фінансового управління Нікольської РДА
         
        (найменування місцевого фінансового органу)
        ____________ N ______
             
             
             
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
             
             
             
1. 1000000   Відділ культури і туризму Нікольської РДА
(КТПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)
2. 1010000   Відділ культури і туризму Нікольської РДА
(КТПКВК МБ)   (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
             
             
             
             
             
             
             
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5020258 гривень, у тому числі загального фонду - 5017258  гривень та спеціального фонду - 3000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
   Конституція України,Бюджетний кодекс України, Закон України " Про Державний бюджет на 2019 рік",Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 «Про впорядкування умов праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»,Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836   «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів », Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017р. «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,Закон України від 14.12.2010р.№2778-V1 «Про культуру»,Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України № 1150/41 від 01.10.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура».Річний розпис загального та спеціального фонду на 2019р.Рішення сесії районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» від 12.12.2018р.№ 7/34-581 
6. Мета бюджетної програми: 
  Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. Завдання бюджетної програми:      
             
N з/п Завдання
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.
             
             
             
             
             
             
             
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)          
             
             
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього  
1 2 3 4 5 6  
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. 5017258 3000 х 5020258  
Усього 5017258 3000 х 5020258  
             
             
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)          
             
  Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
  1 2 3 4    
  Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки 173250 х 173250    
  Усього 173250 х 173250    
             
             
10. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  Кількість установ-усього одиниць Статут установи 15 х 15
  у тому числі:          
  Будинків культури одиниць Статут установи 8 х 8
  клубів одиниць Статут установи 5 х 5
  Центр культури і дозвілля  одиниць Статут установи 2 х 2
  Художніх аматорських колективів одиниць Звіт Ф№7-НК  65 х 65
   Гуртків одиниць Довідка 21 х 21
  Середнє число окладів(ставок)-усього одиниць Штатні розписи на 2019р. 59 х 59
  Середнє число окладів(ставок) керівних працівників одиниць Штатні розписи на 2019р. 12,5 х 12,5
  Середнє число окладів(ставок) спеціалістів одиниць Штатні розписи на 2019р. 26,75 х 26,75
  Середнє число окладів(ставок) робітників одиниць Штатні розписи на 2019р. 19,75 х 19,75
  Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу одиниць Штатні розписи на 2019р. х х х
  Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та інших закладів клубного типу грн. Кошторис видатків 2019р. 5017258 х 5017258
2 продукту          
  Кількість відвідувачів-всього осіб Звіт Ф№7-НК 188159 х 188159
  у тому числі:          
  безкоштовно осіб Розрахунок 187859 х 187859
  Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення одиниць Звіт Ф№7-НК 929 х 929
  Плановий обсяг доходів грн. Кошторис видатків 2019р. х 3000 3000
  У тому числі доходи від реалізації квитків грн. Кошторис видатків 2019р. х 1500 1500
  Кількість реалізованих квитків шт. Розрахунок х 300 300
3 ефективності          
  Середня вартість одного квитка грн. Наказ «Про підвищення вартості вхідного квитка» х 5 5
  Середні витрати на одного відвідувача грн. Розрахунок 27 х 27
  Середні витрати на проведення одного заходу грн. Розрахунок 5401 х 5401
4 якості          
  Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду % Розрахунок 100 х 100
             
             
Начальник відділу культури і туризму Нікольської РДА        
      М.ГАЛІКБАРОВА
      (підпис)   (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:          
Начальник фінансового управління Нікольської РДА       Т.ГУЦ
      (підпис)   (ініціали та прізвище)