Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік ЦБС

Posted in Відділ культури і туризму

                ЗАТВЕРДЖЕНО                                 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)      
                         
Звіт
                         
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
                         
1. 1000000                                                                        Відділ культури і туризму Нікольської РДА
(КТПКВК МБ)     (найменування головного розпорядника)
                         
                         
2. 1010000                                                                         Відділ культури і туризму Нікольської РДА
(КТПКВК МБ)     (найменування відповідального виконавця)
                         
                         
3. 1014030 0824                                                                         Забезпечення діяльності бібліотек
(КТПКВК МБ) (КФКВК)   (найменування бюджетної програми)
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:                  
(грн)                  
                         
  Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення      
  загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9      
  2308754 103200 2411954 2234737 178009 2412746 -74017 74809 792      
                         
5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)                      
                         
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення    
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
  Забезпечення доступності для громадян документів та інформації,створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян,сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,
комплектуваня та зберігання бібліотечних фондів, їх облік,контроль за виконаням.
2308754 103200 2411954 2234737 178009 2412746 -74017 74809 792    
  Усього 2308754 103200 2411954 2234737 178009 2412746 -74017 74809 792    
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:Причина відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми  складає 74017грн. за рахунок лікарняних листів, наявності вакансій.Економія по незахищеним видаткам , по теплопостачанню (Кальчицька с/б), по енергоносіям.По спец.фонду складає 74809 грн. за рахунок надходження подарунків протягом року.    
                         
                         
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)                      
                         
                         
  Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення    
  загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
                         
                         
  Усього                      
  Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми    
                         
                         
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
                         
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
  Кількість установ(бібліотек) одиниць Положення про Нікольську ЦБС 1 х 1 1 х 1 0 х 0
  Середнє число окладів(ставок) всього одиниць Штатні розписи на 2018р. 23,5 х 23,5 21 х 21 -2,5 х -2,5
  Середнє число окладів(ставок) керівних працівників-всього одиниць Штатні розписи на 2018р. 2 х 2 2 х 2 0 х 0
  Середнє число окладів(ставок) спеціалістів-всього одиниць Штатні розписи на 2018р. 19,5 х 19,5 17,5 х 17,5 -2 х -2
  Середнє число окладів(ставок) робітників одиниць Штатні розписи на 2018р. 2 х 2 1,5 х 1,5 -0,5 х -0,5
  Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек грн. Кошторис видатків 2018р. 2308754 х 2308754 2234737 х 2234737 -74017 х -74017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середнє число окладів (ставок) всього - зменшилось на 2,5 ставки (протягом року були зміни : звільнення, деякі спеціалісти та робітники за станом здоров'я  працювали на неповну ставку.) Залишок видатків  загального фонду складають  74017 грн.(за рахунок лікарняних листів,наявності вакансій,економія коштів по незахищеним видаткам,теплопостачанню,енергоносіям).
2 продукту                      
  Число читачів осіб План ЦБС,Ф№6-НК 11389 х 11389 11387 х 11387 -2 х -2
  Бібліотечний фонд прим. План ЦБС,Ф№6-НК 157584 х 157584 147742 х 147742 -9842 х -9842
  Бібліотечний фонд грн. Довідка 762000 х 762000 808791 х 808791 46791 х 46791
  Поповнення бібліотечного фонду прим. План ЦБС,Ф№6-НК 2867 х 2867 1804 х 1804 -1063 х -1063
  Поповнення бібліотечного фонду грн. Довідка 105700 х 105700 73253 11586 84839 -32447 11586 -20861
  Списання бібліотечного фонду прим. План ЦБС,Ф№6-НК 7000 х 7000 11646 х 11646 4646 х 4646
  Списання бібліотечного фонду грн. Довідка 7600 х 7600 4039 х 4039 -3561 х -3561
  Кількість книговидач одиниць План ЦБС,Ф№6-НК 222763 х 222763 242186 х 242186 19423 х 19423
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : у 2018 році  звернулось читачів для реєстрації на 2 особи менше у порівнянні з 2017р.Бібліотечний фонд зменшився на 9842 прим.т.як було списано примірників більш ніж поступило.Бібліотечний фонд збільшився на 46791 грн.-за рахунок зростання цін на книги.Поповнення бібліотечного фонду зменшилось  на 1063 прим.(т.як з "Обмінного фонда"м.Краматорськ у 2018 р. надійшло менше чім у 2017р.).Поповнення бібліотечного фонду (грн)  у порівнянні з попереднім роком зменшилось на 20861 грн. за рахунок зменшення поповнення бібліотечного фонду примірників.Списання бібліотечного фонду збільшилось на 4646 прим.- так як списана дуже зношена,стара література ("Закон Декомунізація" потребує списанню).Списання бібліотечного фонду зменшилось на 3561грн.за рахунок індексації цін на старі книги.Книговидач збільшилось на 19423 од.за рахунок періодичних видань.
3 ефективності                      
  Кількість книговидач на одного працівника(ставку) одиниць Розрахунок ЦБС 10361 х 10361 12420 х 12420 2059 х 2059
  Середні затрати на обслуговування одного читача грн. Розрахунок ЦБС 203 х 203 196 х 196 -7 х -7
  Середні витрати на придбання 1 примірника книжок грн. Розрахунок ЦБС 37 х 37 47 х 47 10 х 10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  : Згідно Тимчасових типових штатів ЦБС складаються планові показники, які виконуються та перевиконуються, коливання допустимі.
4 якості                      
  Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду % Розрахунок ЦБС 100 х 100 63 х 63 -37 х -37
  Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду % Розрахунок ЦБС 100 х 100 109 х 109 9 х 9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду зменшена на 37%, так як   з "Обмінного фонду"  у 2018р. надійшло примірників менше чім у 2017р. А динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді зросла на 9% по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за рахунок збільшення періодичних видань.
Аналіз стану виконання результативних показників : У 2018 році заробітна плата згідно кошторису видатків виплачена в повному обсязі, енергоносії та інші поточні видатки згідно актів виплачені в повному обсязі.Виконання результативних показників по спец.фонду перевиконено за рахунок надходження подарунків протягом року. 
                         
                         
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів     М.Галікбарова
              (підпис)   (ініціали та прізвище)
                         
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів     Є.Беспалько
              (підпис)   (ініціали та прізвище)