Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рікЗабезпечення діяльності музеїв і виставок

Posted in Відділ культури і туризму

                         
                ЗАТВЕРДЖЕНО                                     Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)      
                         
                         
                         
Звіт
                         
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
                         
                         
1. 1000000     Відділ культури і туризму Нікольської РДА
(КТПКВК МБ)     (найменування головного розпорядника)
                         
                         
2. 1010000     Відділ культури і туризму Нікольської РДА
(КТПКВК МБ)     (найменування відповідального виконавця)
                         
                         
3. 1014040 0824   Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КТПКВК МБ) (КФКВК)   (найменування бюджетної програми)
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:                  
(грн)                  
                         
  Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення      
  загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9      
  1238157 40206 1278363 1220730 45744 1266474 -17427 5538 -11889      
                         
5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)                      
                         
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення    
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
  Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставковою діяльністю 1238157 40206 1278363 1220730 45744 1266474 -17427 5538 -11889    
  Усього 1238157 40206 1278363 1220730 45744 1266474 -17427 5538 -11889    
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду складає - 17427грн. за рахунок лікарняних листів, наявності вакансій по Темрюцькому музею(керівник Темрюцького музея за станом здоров'я працював на неповну ставку).Економія коштів по незахищеним видаткам.  Відхилення  по спец.фонду на 5538грн. за рахунок перевиконання плану по платним послугам та залишку коштів на початок року.    
                         
                         
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)                      
                         
                         
  Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення    
  загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
                         
                         
  Усього                      
  Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми    
                         
                         
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
                         
                         
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
  Кількість установ-всього одиниць Статут установи 2 х 2 2 х 2 0 х 0
  Кількість музеїв одиниць Статут установи 2 х 2 2 х 2 0 х 0
  Середнє число окладів(ставок)-всього одиниць Штатні розписи на 2018р. 13,5 х 13,5 12,5 х 12,5 -1 х -1
  Середнє число окладів(ставок) керівних працівників одиниць Штатні розписи на 2018р. 2 х 2 1,5 х 1,5 -0,5 х 0,5
  Середнє число окладів(ставок) спеціалістів одиниць Штатні розписи на 2018р. 9,5 х 9,5 9 х 9 -0,5 х -0,5
  Середнє число окладів(ставок) робітників одиниць Штатні розписи на 2018р. 2 х 2 2 х 2 0 х 0
  Площа приміщень кв.м. Ф № 8-НК 531 х 531 531 х 531 0 х 0
  Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв грн. Кошторис видатків 2018р. 1238157 х 1238157 1220730 х 1220730 -17427 х -17427
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середнє число окладів зменшено на 1 од.(протягом року деякі спеціалісти та робітники за станом здоров'я працювали на неповну ставку).У зв'язку з цим і є причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками видатків по загальному фонду на 17427 грн.  
2 продукту                      
  Кількість екскурсій у музеях одиниць Ф № 8-НК 566   566 505 х 505 -61 х -61
  Кількість експонатів-всього одиниць Ф № 8-НК 13100   13100 13506 х 13506 406 х 406
  у тому числі буде експонуватись у плановому періоді одиниць Уніфікований паспорт музею 2200   2200 2241 х 2241 41 х 41
  Кількість відвідувачів музеїв осіб Ф № 8-НК 15100   15100 14620 х 14620 -480 х -480
  У тому числі: за реалізованими квитками осіб Розрахунок 500   500 1307 х 1307 807 х 807
 
  -безкоштовно осіб Розрахунок 14600   14600 13313 х 13313 -1287 х -1287
  Плановий обсяг доходів музеїв грн. Кошторис видатків 2018р. х 40206 40206 х 45744 45744 х 5538 5538
  У тому числі доходи від реалізації квитків грн. Кошторис видатків 2018р. х 1000 1000 х 3921 3921 х 2921 2921
  Кількість реалізованих квитків шт. Розрахунок х 500 500 х 1307 1307 х 807 807
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення екскурсій на 61 од. за рахунок ремонту приміщення.Збільшення експонатів на 406 од.за рахунок активної участі школярів та краєзнавців с.Темрюк у поповнені музейного фонду експонатами.У плановому періоді експонувалося на 41 од.експонатів більше з причини збільшення кількості виставок та експонування музейних предметів.Відвідувачів зменшилось на 480 осіб за рахунок ремонту приміщення , у тому числі  відбулося збільшення за реалізованими квитками.Плановий обсяг доходів музеїв перевиконан на 5538 грн. за рахунок платних послуг,подарунків та залишку коштів на початок року ( у тому числі збільшення доходів від реалізації квитків на 2921 грн.).
3 ефективності                      
  Середня вартість одного квитка грн. Калькуляція х 2 2 х 3 3 х 1 1
  Середні витрати на одного відвідувача грн. Розрахунок 82 х 82 84 х 84 2 х 2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня вартість одного квитка збільшелась за рахунок  расширення переліку платних послуг.Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками по витраті на одного відвідувача складає 2грн.згідно розрахунка.
4 якості                      
  Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду % Розрахунок 100 х 100 97 х 97 -3 х -3
  Відсоток предметів,які експонуються,у загальній кількості експонатів основного музейного фонду % Розрахунок 17 х 17 17 х 17 0 х 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду зменшена на 3% за рахунок невиконання плану 2018р.
Аналіз стану виконання результативних показників : У 2018 році заробітна плата згідно кошторису видатків виплачена в повному обсязі, енергоносії та інші поточні видатки згідно актів виплачені в повному обсязі.Виконання результативних показників по спец.фонду перевиконено за рахунок перевиконання плану по платним послугам та залишку коштів на початок року.            
                         
                         
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів     М.Галікбарова
              (підпис)   (ініціали та прізвище)
                         
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів     Є.Беспалько
              (підпис)   (ініціали та прізвище)