Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рікНадання спеціальної освіти школами естетичного виховання

Posted in Відділ культури і туризму

                ЗАТВЕРДЖЕНО                                  Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)      
                         
                         
                         
                         
                         
Звіт
                         
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018рік
                         
                         
1. 1000000     Відділ культури і туризму Нікольської РДА
(КТПКВК МБ)     (найменування головного розпорядника)
                         
                         
2. 1010000     Відділ культури і туризму Нікольської РДА
(КТПКВК МБ)     (найменування відповідального виконавця)
                         
                         
3. 1011100 0960   Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,хореографічними,театральними,хоровими,мистецькими)
(КТПКВК МБ) (КФКВК)   (найменування бюджетної програми)
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:                  
(грн)                  
                         
                         
                         
  Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення      
  загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9      
  2882555 1754524 4637079 2772256 388576 3160832 -110299 -1365948 -1476247      
                         
5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)                      
                         
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення    
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
  Забезпечення надання початкової музичної,
хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.
2882555 1754524 4637079 2772256 388576 3160832 -110299 -1365948 -1476247    
  Усього 2882555 1754524 4637079 2772256 388576 3160832 -110299 -1365948 -1476247    
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Причина відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті складає 110299 грн.- за рахунок вакансії "керівника народного ансамбля",економія коштів по незахищеним видаткам,опаленню.  По спец.фонду складають 1366748 грн. за рахунок коштів , які небули виділені на інвестиційний проект, та за рахунок підняття плати за навчання у школах естетичного виховання.    
                         
                         
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)                      
                         
                         
  Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення    
  загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
                         
                         
  Усього                      
  Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми    
                         
                         
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
                         
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
  Кількість установ-всього одиниць Статут установи 1 х 1 1 х 1 0   0
  у тому числі:                      
  Музичних шкіл одиниць Статут установи 1 х 1 1 х 1 0   0
  Середнє число окладів(ставок)-всього одиниць Штатні розписи на 2018р. 35 х 35 33 х 33 -2   -2
  Середнє число окладів(ставок) керівних працівників одиниць Штатні розписи на 2018р. 2 х 2 2 х 2 0   0
  Середнє число окладів(ставок) педагогічного персоналу одиниць Штатні розписи на 2018р. 24 х 24 23,25 х 23,25 -0,75   -0,75
  Середнє число окладів(ставок) спеціалістів одиниць Штатні розписи на 2018р. 1 х 1 0 х 0 -1   -1
  Середнє число окладів(ставок) робітників одиниць Штатні розписи на 2018р. 8 х 8 7,75 х 7,75 -0,25   -0,25
  Кількість відділень(фортепіано,народні інструменти тощо) одиниць План 2018р. 4 х 4 4 х 4 0   0
  Кількість класів одиниць План на 2018р. 17 х 17 17 х 17 0   0
  Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання -всього грн. Кошторис видатків 2018р. 2882555 1754524 4637079 2772256 388576 3160832 -110299 -1365948 -1476247
  У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання грн. Кошторис видатків 2018р. х 40000 40000 х 67209 67209 х 27209 27209
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:Середнє число окладів (ставок)-всього зменшено на 2 од.(за рахунок виключення із списків спеціаліста - у зв'язку зі смертю; прийняття та звільнення кочегара на час опалювального сезону,згідно штатного розкладу).У зв'язку з цим і є  причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  коштів на отримання освіти у школах естетичного виховання по загальному фонду - 110299 грн.,та економія коштів по незахищеним видаткам,опаленню.  Залишок коштів по спец.фонду- 27209 грн.(які небули виділені на інвестиційний проект,та підвищення плати за начання у школах естетичного виховання).
2 продукту                      
  Середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання-всього осіб План на 2018р. 130 х 130 130 х 130 0 х 0
  Середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання осіб План на 2018р. 42 х 42 35 х 35 -7 х -7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання зменшилось на 7 осіб згідно Наказа "Про надання пільг учням школи".
3 ефективності                      
  Кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб Розрахунок 5,4 х 5,4 6 х 6 0,6 х 0,6
  Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання грн. Розрахунок 22174 13496 35670 21325 2989 24314 -849 -10507 -11356
  У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання грн. Розрахунок х 308 308 х 517 517 х 209 209
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок зменшення окладів педагогічного персоналу збільшелось учнів на одну педагогічну ставку на 0,6 особи.Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання зменшились на 849 грн.згідно розрахунку(касові видатки загального фонду : на середню кількість учнів,які отримують освіту у школах),у тому числі за рахунок підвищення плати за навчання .
4 якості                      
  Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання днів Розрахунок 158 х 158 158 х 158 0 х 0
  Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду. % Розрахунок 100 х 100 100 х 100 0 х 0
  Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах % Розрахунок х 0,86 0,86 х 2,13 2,13 х 1,27 1,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:  Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти збільшевся на 2,13% за рахунок підвищення плати за навчання у школах естетичного виховання.
Аналіз стану виконання результативних показників : У 2018 році заробітна плата згідно кошторису видатків виплачена в повному обсязі, енергоносії та інші поточні видатки згідно актів виплачені в повному обсязі.Виконання результативних показників по спец.фонду невиконено за рахунок коштів, які не були виділені на інвестиційний проект, та за рахунок підняття плати за навчання у школах естетичного виховання.             
"           
                         
                         
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів     М.Галікбарова
              (підпис)   (ініціали та прізвище)
                         
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів     Є.Беспалько
              (підпис)   (ініціали та прізвище)