→ Положення про відділ освіти

Posted in Відділ освіти

 

 

                                                                                                 УКРАЇНА

 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

  від 27.06.2018 № 250

          смт Нікольське

  

Про затвердження Положення про

ВІДДІЛ ОСВІТИ НІКОЛЬСЬКОЇ

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

        

На підставі постанови Кабінету Міністрів України  від 26 вересня 2012 року   № 887 «Про  затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України  3 травня 2018 року № 434 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», ст.ст.13, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою упорядкування структури районної державної адміністрації

 

1.                  Затвердити Положення  про ВІДДІЛ ОСВІТИ  НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (додається).                                                                 

  1. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 17 червня 2016 року № 182 «Про затвердження Положення про ВІДДІЛ ОСВІТИ НІОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ».
  2. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ освіти райдержадміністрації (ТРЕТЯК), контроль - на в. о. заступника голови райдержадміністрації  Н. КУНАК.

 

 Голова райдержадміністрації                                                            О. РЕШЕТНЯК            

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

райдержадміністрації 

27.06.2018 № 250             

 

                                                                                              Положення

про ВІДДІЛ ОСВІТИ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  

  1. ВІДДІЛ ОСВІТИ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Відділ) є структурним підрозділом Нікольської райдержадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації і входить до її складу, та є правонаступником відділу освіти Володарської райдержадміністрації. Відділ підпорядкований голові  райдержадміністрації,  підзвітний  і підконтрольний Департаменту  освіти і науки Донецької обласної адміністрації.

Повне найменування Відділу:

ВІДДІЛ ОСВІТИ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Скорочене найменування Відділу: ВІДДІЛ ОСВІТИ НІКОЛЬСЬКОЇ  РДА

Юридична адреса: Донецька область, смт.Нікольське, Нікольський район, вулиця Свободи, буд. 120

           2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами    міністерств та інших центральних  органів  виконавчої  влади,  розпорядженнями  голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, рішеннями районної ради, цим Положенням.

          У межах своїх повноважень Відділ організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки та здійснює контроль за їх реалізацією.

  1. Основними завданнями Відділу є:

          1) організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією, участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти;

          2)  забезпечення у межах своїх повноважень захист прав і  законних інтересів фізичних та юри дичних осіб;

          3) визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів району;

         4) створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, які виховуються в  навчальних закладах спільної власності територіальних громад, сіл, селища, що знаходяться в управлінні районної ради;

         5) створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

        6) забезпечення розвитку освітнього, наукового потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

       7) здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної і середньої освіти;

        8) координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління райдержадміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

       9) управління навчальними закладами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища, що знаходяться в управлінні районної ради і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

       10) здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;

       11) забезпечення моніторингу у сфері освіти;

       12) сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

       13) забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

       14) організація оздоровлення вихованців навчальних закладів спільної власності    територіальних  громад,  сіл, селища, що знаходяться в управлінні районної ради; відпочинку і дозвілля дітей та учнівської молоді.

      4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

      1) здійснює керівництво і контроль за діяльністю навчальних закладів усіх форм власності району;

      2) координує роботу навчальних закладів, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, інших структурних підрозділів;

      3) аналізує стан освіти в районі, розробляє регіональні програми її розвитку, організовує і контролює виконання цих програм;

      4) бере участь у прогнозуванні потреб району у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, формуванні регіонального замовлення на їх підготовку;

      5) сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

      6) організовує у встановленому порядку в межах повноважень роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів району, їх державного інспектування за планами (графіками), погодженими у встановленому законодавством порядку;

      7) організовує проведення і забезпечує контроль за проведенням атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, веде облік і складає звіти з цих питань в межах компетенції;

      8) вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

9) в установленому порядку згідно з делегованими повноваженнями укладає та припиняє дії контрактів з керівниками навчальних закладів спільної власності територіальних громад, сіл, селища, що знаходяться в управлінні районної ради;

10) аналізує стан виконання керівниками  навчальних закладів умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;

11) забезпечує  в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує  в практику освітні програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

12) впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України  нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

13) контролює роботу з доставки підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх  навчальних закладів;

14) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

15) співпрацює з відповідним підрозділом районного відділення поліції  та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

16) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання загальноосвітніх навчальних закладів спільної власності територіальних громад сіл, селища, що знаходяться в управлінні районної ради;

17) контролює у межах компетенції використання капітальних вкладень,  сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти;

18) сприяє у межах своєї компетенції поліпшенню матеріальних та житлових умов працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;

19) розглядає питання та вносить в установленому порядку пропозиції райдержадміністрації щодо відзначення працівників освіти і науки державними і відомчими нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;

20) забезпечує  розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Відділу, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;

21) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти району;

22) бере участь у межах своїх повноважень в організації виставково-ярмаркових заходів в районі;

23) готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та  регіональних  програм  поліпшення  становища освіти і науки, забезпечує їх виконання;

24) розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації  пропозиції до  проектів  фінансування  та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів,  спрямованих на поліпшення становища  освіти і науки;

25) готує пропозиції  стосовно  вдосконалення нормативно-правової   бази з питань, що належать до компетенції Відділу, і вносить їх в  установленому  порядку  на  розгляд  райдержадміністрації та департамента освіти і науки Донецької облдержадміністрації;

26) здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

27) проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби  масової  інформації,  з  питань,  що  належать до  компетенції Відділу;

28) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики  стосовно  державної таємниці,  здійснює контроль за її збереженням в Відділі;

29) здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних  цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;

30) здійснює контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;

31) надає адміністративні послуги в межах своїх повноважень;

32) вносить пропозиції до проекту районного бюджету, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

33) розробляє  проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, проекти наказів керівника апарату райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти  нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

34) бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

35) бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;

36) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

37) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

38) забезпечує здійснення заходів в межах компетенції щодо запобігання і протидії корупції;

39) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

40) здійснює опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

41) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;

42) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

43) здійснює повноваження, делеговані районною радою райдержадміністрації, у встановленому порядку;

44) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

45) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

46) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

47) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

48) проводить спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

49) забезпечує захист персональних даних;

50) здійснює інші, передбачені законодавством  повноваження.

5. Відділ має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у галузі освіти; вносити до департаменту освіти і науки  Донецької облдержадміністрації, інших центральних органів виконавчої влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

6) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Відділу;

7) за дорученням голови райдержадміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього і наукового потенціалу району.

8) представляти в установленому порядку інтереси Відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до компетенції Відділу. 

6. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності  одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на Відділ завдань та здійснення запланованих заходів.

           7.  Відділ очолює керівник, який  призначається на посаду і звільняється  з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про  державну службу за погодженням з  органом виконавчої влади  вищого рівня (облдержадміністрацією).

8. Начальник Відділу повинен мати вищу педагогічну освіту за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи на керівних посадах у навчальних закладах, місцевих органах управління освіти або наукових установах не менше 5 років.

9. Начальник Відділу:

1) здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність  за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про Відділ, його структуру, затверджує Положення про структурні підрозділи Відділу;

          3)затверджує посадові інструкції працівників та розподіляє обовʼязки між ними;                       

           4) планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на Відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8)вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції Відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів освіти та підзвітних установ;

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, подає на державну реєстрацію до органів юстиції;

13) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису Відділу як головний розпорядник коштів;

15) здійснює добір кадрів;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Відділу;

17) подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції  щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади в порядку, передбаченому  підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

            прийняття на роботу та  звільнення  з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) призначає на посаду, переводить, звільняє з посади керівників навчальних закладів відповідно до законодавства про працю, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

20) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, забезпечує в межах своїх повноважень збереження в Відділі інформації з обмеженим доступом;

21) керівник відділу здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у відділі;

22)  здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації.

11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Відділу, в ньому утворюється колегія у складі начальника Відділу (голова колегії), керівників  навчальних закладів, інших відповідальних працівників Відділу, представники підприємств, установ, організацій (за згодою,  районного  комітету профспілки працівників освіти).  Склад колегії затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

12. Рішення колегії впроваджуються за наказами начальника Відділу.

13. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти  при Відділі  утворюється  структурний підрозділ: група з централізованого господарського обслуговування, який  діє відповідно до Положення про нього, затвердженого наказом начальника Відділу.

14. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення основних напрямів діяльності Відділу, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Відділі можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

Склад ради і комісій та положення про них у встановленому порядку затверджує начальник Відділу.

15. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис та кошторис Відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією начальника Відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р.,№ 9,ст. 414).

17. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Начальник

відділу освіти райдержадміністрації                                           А.ТРЕТЯК