Нікольське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області

Posted in Управління ветеринарної медицини

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                   наказом начальника Головного

                                                                                                   управління Держпродспоживслужби

                                                                                                   в Донецькій області

                                                                                                   від 20.09.2017 № 225/1

                                                                                              

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  Нікольське міжрайонне управління

Головного управління Держпродспоживслужби

в Донецькій  області

 

1. Загальні положення

 

1.1 Це положення визначає завдання та функціональні обов’язки Нікольського міжрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області (далі – Управління) та повноваження його керівника – начальник  Управління.

1.2 Управління є структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області (далі – Головне управління) та йому підпорядковується.

Повноваження Управління поширюються на територію Нікольського та Мангушського  районів.

Положення Управління затверджується начальником Головного управління.

1.3 Управління у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів України, наказами Головного управління та Положенням про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів  та захисту споживачів в Донецькій області, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2. Основні завдання та обов’язки

2.1.Управління відповідно до покладених на нього завдань :

      надає адміністративні послуги відповідно до закону;

      вживає у межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо усунення порушень вимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності згідно із законом;

      у межах повноважень, передбачених законом, складає протоколи та розглядає справи про порушення законодавства у відповідній сфері;

      проводить перевірки характеристик продукції, організовує відбір зразків для цілей державного контролю та забезпечує проведення їх експертизи (випробування);

      організовує проведення в лабораторіях досліджень (випробувань) для цілей державного контролю;

     приймає у передбачених законом випадках рішення про знищення продукції або інше рішення щодо подальшого поводження з нею;

     бере участь та вносить пропозиції щодо виконання загальнодержавних програм та/або планів у галузі небезпечних факторів, показників безпечності, окремих показників якості харчових продуктів у визначених сферах;

      бере участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду у визначених сферах;

      надає пропозиції щодо формування державного замовлення на підготовку кадрів у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;

      готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції;

 

2.2.Управління відповідно до покладених на нього завдань у галузі ветеринарної медицини:

      - реалізує повноваження Держпродспоживслужби на території Нікольського та Мангушського  районів;

      - забезпечує здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) за здоров'ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, неїстівних (побічних) продуктів тваринного походження, кормів та інших об’єктів санітарних заходів, охороною території України від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі - МЕБ), з територій інших держав або карантинних зон;

    -   здійснює державний нагляд (контроль) за:

тваринами, харчовими продуктами, іншими об’єктами санітарних  заходів, пов’язаними з продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, племінною справою у тваринництві, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами та супутніми об'єктами, штамами мікроорганізмів, а також потужностями, що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

      діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини);

проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях, які використовуються для виробництва та/або обігу тварин, харчових продуктів, а також на агропродовольчих ринках та за місцем проведення ярмарок;

      безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та імпорту, а також видачею міжнародних сертифікатів (ветеринарних, санітарних, сертифікатів здоров’я), а для держав СНД - ветеринарних свідоцтв у визначених законодавством випадках;

      переміщенням тварин, харчових продуктів, інших об’єктів санітарних заходів, пов’язаних з продуктами тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, засобів ветеринарної медицини, засобів догляду за тваринами та супутніми об'єктами, штамів мікроорганізмів;

      організацією роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин і побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною;

      здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що провадять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини;

      дотриманням законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин;проведенням суб’єктами господарювання дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях, що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок,  преміксів та кормів, а також засобів, що використовуються для їх транспортування;

     впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР);

     організовує захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей; сприяє  виконанню  загальнодержавних  програм  у  галузі    ветеринарної медицини, у тому числі проведенню моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднювальних речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах;

 

      організовує здійснення заходів для проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях, що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу харчових продуктів, тварин, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок,  преміксів та кормів, засобів ветеринарної медицини, засобів догляду за тваринами та супутніми об’єктами, штамів мікроорганізмів, а також засобів, що використовуються для їх транспортування;

     аналізує причини й умови виникнення та поширення хвороб тварин, організовує заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і людей, готує пропозиції та рекомендації щодо профілактики, ліквідації та боротьби з такими хворобами;

координує діяльність спеціалістів ветеринарної медицини незалежно від їх підпорядкування;

     здійснює державний контроль за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин для запобігання жорстокому поводженню з ними;

     видає органам страхування висновки щодо причин захворювання вимушено забитих, загиблих або знищених тварин;

     забезпечує у випадках, передбачених законом, своєчасне встановлення карантину в разі виникнення особливо небезпечних хвороб, включених до списку МЕБ, або інших хвороб, що підлягають повідомленню, проведення карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та буферній зонах, зоні спостереження;

     координує діяльність установ ветеринарної медицини з організації та проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів, забезпечує проведення ветеринарно-санітарних заходів щодо перевірки безпечності харчових продуктів;

      установлює обмеження або заборону на обіг об’єктів державного контролю, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, включені до списку МЕБ, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, з окремих держав або карантинних зон у разі підтвердження факту спалаху таких хвороб;

      проводить експертизу та узгодження проектів планування і будівництва тваринницьких ферм, потужностей, що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, підприємств з виробництва ветеринарних препаратів, ринків; бере участь у відведенні земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин;

     організовує проведення моніторингу кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел;

     розробляє та надає Головному управлінню плани щорічного державного контролю, плани державного моніторингу та плани протиепізоотичних заходів відповідно до закону;

     готує матеріали щодо внесення інформації до відповідних реєстрів потужностей (об’єктів);

     готує пропозиції про обсяг необхідних ветеринарних препаратів для виконання обов’язкових (планових) або вимушених протиепізоотичних заходів;

здійснює ветеринарно-санітарний нагляд за роботою уповноважених лікарів щодо виконання ветеринарно-санітарних заходів.

 

2.3.Управління відповідно до покладених на нього завдань у галузі державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства:

 

     реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

    здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд (контроль) за:

    дотриманням санітарного законодавства;

     біологічними продуктами, патологічним матеріалом;

     додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів в імпортованих лікарських травах, водних об’єктах, воді, що використовується для господарського постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення;

     дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території Нікольського та Мангушського районів;

     забезпечує та здійснює проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони в межах компетенції території Нікольського та Мангушського районів від проникнення хвороб людей, здійснює державний санітарно-епідеміологічний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України;

     здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення;

організовує проведення відповідних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю;

     подає в установленому порядку пропозиції щодо обмеження або  заборони в’їзду на територію України її громадян, іноземців та осіб без громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або регіонів у зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їх території;

     бере участь у проведенні державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

здійснює у межах компетенції контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;

     бере участь у розробці та здійсненні санітарних заходів, що стосуються обмеженого (визначеного) кола осіб чи випадків, передбачених законодавством, зокрема щодо обмеження, заборони, тимчасового припинення діяльності, вживання відповідно до закону інших заходів реагування, у тому числі обмеження або заборони ввезення (пересилання) на митну територію України, перевезення через митну територію України (транзит) біологічних продуктів, патологічного матеріалу;

     бере участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду з питань профілактики захворювань людини, а також факторів середовища життєдіяльності людини, реалізації державної політики в інших визначених сферах;

     бере участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, кормів, технічних регламентів та стандартів;

     бере участь у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий вплив на здоров’я людини, у проведенні оцінки ризику та встановленні ступеня створюваного ними ризику;

     бере участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, та вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;

    здійснює відповідно до законодавства моніторинг причин і кількості звернень фізичних та юридичних осіб щодо дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) та впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини;

    бере участь та проводить заходи, спрямовані на підвищення рівня гігієнічних знань працівників, в тому числі, тих які підлягають обов’язковим медичним оглядам, а також тих, які зазнають у виробництві, сфері послуг, інших галузях ризику дії небезпечних факторів.

 

2.4. Управління з метою організації своєї діяльності:

1)      веде та користується реєстрами (базами даних) відповідно до закону;

2)      здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції;

3)      вносить пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

4) готує для подання до Головного управління пропозиції щодо заохочення та нагородження державними нагородами працівників;

4)      забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці  в Управлінні;

5)      забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

6)      забезпечує ведення діловодства та роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

7)      узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Головному управлінню.

 

3. Права Управління

Управління має право:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства (за їх згодою);

2) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених завдань;

4) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

5) організовувати відбір зразків харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, патологічного матеріалу, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного, санітарно-епідеміологічного та фітосанітарного контролю та нагляду, а також відповідно до компетенції інших об’єктів регулювання;

6) забезпечувати здійснення протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини;  проводити дослідження у сферах, що належать до компетенції Управління;

7) здійснювати заходи державного нагляду (контролю) відповідно до закону;

8) вимагати відповідно до закону від суб’єктів господарювання усунення виявлених порушень;

9) вживати у межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо усунення порушень вимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності згідно із законом;

10) здійснювати державний контроль за вмістом залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, ґрунті на землях сільськогосподарського призначення, кормах, а також у сільськогосподарській продукції та сировині;

11) залучати в установленому порядку незалежних експертів і спеціалізовані організації для проведення перевірок та підготовки висновків з питань, що належать до їх компетенції, за погодженням з Головним управлінням;

12) фіксувати процес здійснення планового (позапланового) заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки;

13) складати в установлених законом випадках протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення і приймати за результатами розгляду рішення про накладення штрафів та застосування інших санкцій, передбачених законом.

14) Управління під час виконання покладених на нього завдань на території Нікольського та Мангушського районів взаємодіє з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

15) Управління у межах своїх повноважень видає документи організаційно-розпорядчого характеру (листи інформаційного характеру, приписи, повідомлення, розпорядчі документи щодо усунення порушень).

Акти Управління можуть бути скасовані Головним управлінням повністю чи в окремій частині.

16) Працівники Управління, на яких покладено виконання функцій державного нагляду (контролю), є за посадами державними інспекторами у відповідних сферах згідно із законом.