ВНУТРІШНІЙ МОНІТОРИНГ РОБОТИ ІЗ  ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН в Нікольській райдержадміністраціїза підсумками І кварталу 2017 року

Posted in Робота із зверненнями громадян –аналітичні довідки

ВНУТРІШНІЙ МОНІТОРИНГ

РОБОТИ ІЗ  ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

в Нікольській райдержадміністраціїза підсумками І кварталу 2017 року

(назва райдержадміністрації, виконкому міської ради)

 

 

 

 

Назва критерія

Критерії самооцінки стану роботи із зверненнями громадян

Рівень роботи*

 Заходи з удосконалення

1.

 

 

Врахування у роботі підсумків минулорічного внутрішнього моніторингу

рівня організації роботи, дотримання законодавства та діловодства за зверненнями громадян

1.1. За підсумками внутрішнього моніторингу, проведеного за підсумками 2015 року та І кварталу 2016 року встановлено, що (необхідне залишити):

1.1.1. Рівень організації роботи із зверненнями громадян відповідає / не повністю відповідає / не відповідає вимогам, установленим законодавством;  

1.2. Підсумки перевірки, заслухані / не заслухані  (вказати де та коли) на засіданні комісії райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян  від 15.04.2016, протокол № 6.

1.3. Враховуючи, що рівень організації роботи із зверненнями громадян відповідає вимогам, установленим законодавством,винні у порушеннях посадові особи не притягнуті  до відповідальності за відсутністю підстав.

1.4. Звіт за результатами проведеної перевірки розміщений / не розміщений (необхідне залишити) на веб-сайті Нікольської райдержадміністрації.

 

1.1. Високий

1.2. Високий

1.3. Високий

1.4. Високий

 (обрати рівень:   

високий;

задовільний;

низький)

 

 

 

1.1. Продовжити практику проведення внутрішнього моніторингу виконання повноважень райдержадміністрації в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян щодо розгляду звернень громадян, контролю за станом цієї роботи в сільських, селищної радах, структурних підрозділах райдержадміністрації.

2.

Рівень виконання посадових обов’язків та завдань керівництва фахівцями, відповідальними за розгляд звернень громадян (виконавці за зверненнями)

2.1. Терміни та обсяги робіт з розгляду звернень громадян оцінюються як такі, що (необхідне залишити):

2.1.2. Відповідають встановленим законодавством, у разі необхідності залишається час на додаткове опрацювання, не спостерігається збільшення кількості надходження повторних і колективних звернень громадян;

 

2.2. Якість роботи  за зверненнями громадян оцінюється як така, результати якої (необхідне залишити):

2.2.2. Майже не потребують виправлень, заявники не висувають претензій до якості, не спостерігається збільшення кількості надходження звернень громадян з органів влади вищого рівня;

2.3. Планування роботи з питань  звернень громадян має (необхідне залишити):

2.3.3. Робота з питань звернень громадян організовується цілеспрямовано та виконується раціонально у відповідності з затвердженими планами, графіки проведення усіх видів прийомів громадян суворо дотримуються.

2.4.Співробітництво з населенням та виконавцями за зверненнями громадян у форматі проведення «Дня контролю», «Телефону довіри», участі у засіданнях комісії з розгляду звернень громадян  (необхідне залишити):

2.4.2. Поширена співпраця та вчасне інформування;

 

 

2.1.високий

 

 

 

 

 

2.2. задовільний

 

 

 

2.3.високий

 

 

 

2.4. задовільний

 

 

2. Враховуючи, що загальний рівень виконання посадових обов’язків та завдань керівництва фахівцями, відповідаль ними за розгляд звернень громадян задовільний заплановане наступне:

- з метою подальшого удосконалення роботи зі зверненнями громадян, забезпечення безумовного виконання Закону України "Про звернення громадян"  продовжувати роботу із забезпечення належного розгляду звернень громадян, у відповідності до вимог чинного законодавства, спрямовану  на посилення відпові-дальності посадових осіб за вирішення питань, порушених громадянами у своїх зверненнях;

 - проводити роз'яснювальну роботу через засоби масової інформації, веб-сторінку, на зустрічах із громадськістю та на інших заходах, щодо повноважень, які належать до компетенції  РДА

3.

Рівень професійної компетентності, ініціативність, оперативність та відповідальність фахівців, відповідальних за роботу із зверненнями громадян (працівники підрозділу роботи із зверненнями громадян)

3.1. Професійні знання роботи із зверненнями громадян (необхідне залишити):

3.1.2.  Розвинутий необхідний рівень самостійного виконання професійних завдань, з працівниками проводяться окремі види практичних та методичних заходів з підвищення кваліфікації;

3.2. Готовність до дій, ініціатива, уміння формулювати та відстоювати свою точку зору стосовно дотримання виконавцями законодавства про звернення громадян (необхідне залишити):

3.2.2. Виявляється ініціатива та активність під час проведення перевірок, при одночасній відсутності наполегливості під час складання звітів і актів за їх підсумками;

3.3.  Нові завдання у роботі із зверненнями громадян (необхідне залишити):

3.3.3. Оперативно  визначаються впливові фактори, витримується тривале навантаження, при підвищенні вимог одночасно підвищується активність.

3.4. Відношення до роботи (необхідне залишити):

3.4.3. Виконавча дисципліна, надійність системи котролю відмінні.

 

 

3.1.задовільний

 

 

3.2. задовільний

 

 

 

 

 

3.3.високий

 

 

3.4. високий

 

3. Враховуючи, що загальний рівень професійної компетентності, ініціативність, оперативність та відповідальність фахівців, відповідальних за роботу із зверненнями громадян задовільний

заплановане наступне:

-                     вдосконалювати професійні якості та вміння, використовувати новаторські підходи  у роботі із зверненнями громадян

4.

Етика поведінки, самодисципліна,  здатність приймати рішення керівних працівників органу

4.1. Рівень культури поведінки з громадянами під час іх прийомів (необхідне залишити):

4.1.3. Гнучкість у використанні стилів спілкування, у критичних ситуаціях завжди коректна поведінка.

4.2. Здатність до спілкування з громадянами, пошуку найбільш прийнятних шляхів вирішення порушених ними питань (необхідне залишити):

4.2.2. Точка зору з пошуку можливих шляхів вирішення порушених громадянами питань доводиться до їх відома безпосередньо на прийомах;

4.3. Професійний досвід, здатність приймати рішення (необхідне залишити):

4.3.2. Професійний досвід оновлюється у міру потреби, здебільшого за шаблоном;

4.4. Самодисципліна керівних працівників органу під час проведення прийомів громадян (необхідне залишити):

4.4.3. Висока, прийоми проводяться виключно керівними працівниками органу, які передбачені графіками прийомів, суворо у визначені дні та часи.

 

4.1.високий

 

 

4.2.високий

 

 

 

4.3.задовільний

 

4.4.високий

 

4. Враховуючи, що загальний рівень етики поведінки та дисциплінованості керівних працівників органу у проведенні прийомів громадян високий

заплановане наступне:

з метою недопущення порушення морально-етичних норм при виконанні службових обов'язків з працівниками проводити  заняття з

вивчення Загальних правил поведінки державного службовця, рекомендацій з питань етики спілкування та комунікативного етикету працівників. 

*Рівень роботи із зверненнями громадян вважається високим, якщо всі критерії визначені, як позитивні; задовільним – якщо один або два критерії визначені негативними, низьким – якщо три критерії негативні.

 

За підсумками внутрішнього моніторингу у Нікольській райдержадміністрації встановлено задовільний рівень роботи із зверненнями громадян, який потребує не потребує  удосконалення та усунення виявлених порушень.

 

Моніторинг склав:                                          В.о. голови райдержадміністрації                                     _______________    В.М. Павлішин

                                                                                             (посада керівного працівника РДА, ВМР)                                                 (підпис)                                          (П.І.Б.)

                                                                                                                                                                                          

                                                                          Головний спеціаліст загального

                                                                          відділу апарату райдержадміністрації                               _______________    К.В. Петрова

                                                                          (посада відповідального  за роботу із зверненнями громадян в РДА, ВМР)                       (підпис)                                          (П.І.Б.)

 

 

З моніторингом ознайомлений:                      Начальник упраління з питань звернень

                                                                            громадян та доступ у до публічної інформації             _______________    О.К. Гончарова

                                                                            (посада відповідального  за роботу із зверненнями громадян в ОДА)                            (підпис)                                          (П.І.Б.)