ВНУТРІШНІЙ МОНІТОРИНГ РОБОТИ ІЗ  ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН в Нікольській райдержадміністраціїза підсумками І кварталу 2017 року

Posted in Робота із зверненнями громадян –аналітичні довідки

ВНУТРІШНІЙ МОНІТОРИНГ

РОБОТИ ІЗ  ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

в Нікольській райдержадміністраціїза підсумками І кварталу 2017 року

(назва райдержадміністрації, виконкому міської ради)

 

 

 

 

Назва критерія

Критерії самооцінки стану роботи із зверненнями громадян

Рівень роботи*

 Заходи з удосконалення

1.

 

 

Врахування у роботі підсумків минулорічного внутрішнього моніторингу

рівня організації роботи, дотримання законодавства та діловодства за зверненнями громадян

1.1. За підсумками внутрішнього моніторингу, проведеного за підсумками 2015 року та І кварталу 2016 року встановлено, що (необхідне залишити):

1.1.1. Рівень організації роботи із зверненнями громадян відповідає / не повністю відповідає / не відповідає вимогам, установленим законодавством;  

1.2. Підсумки перевірки, заслухані / не заслухані  (вказати де та коли) на засіданні комісії райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян  від 15.04.2016, протокол № 6.

1.3. Враховуючи, що рівень організації роботи із зверненнями громадян відповідає вимогам, установленим законодавством,винні у порушеннях посадові особи не притягнуті  до відповідальності за відсутністю підстав.

1.4. Звіт за результатами проведеної перевірки розміщений / не розміщений (необхідне залишити) на веб-сайті Нікольської райдержадміністрації.

 

1.1. Високий

1.2. Високий

1.3. Високий

1.4. Високий

 (обрати рівень:   

високий;

задовільний;

низький)

 

 

 

1.1. Продовжити практику проведення внутрішнього моніторингу виконання повноважень райдержадміністрації в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян щодо розгляду звернень громадян, контролю за станом цієї роботи в сільських, селищної радах, структурних підрозділах райдержадміністрації.

2.

Рівень виконання посадових обов’язків та завдань керівництва фахівцями, відповідальними за розгляд звернень громадян (виконавці за зверненнями)

2.1. Терміни та обсяги робіт з розгляду звернень громадян оцінюються як такі, що (необхідне залишити):

2.1.2. Відповідають встановленим законодавством, у разі необхідності залишається час на додаткове опрацювання, не спостерігається збільшення кількості надходження повторних і колективних звернень громадян;

 

2.2. Якість роботи  за зверненнями громадян оцінюється як така, результати якої (необхідне залишити):

2.2.2. Майже не потребують виправлень, заявники не висувають претензій до якості, не спостерігається збільшення кількості надходження звернень громадян з органів влади вищого рівня;

2.3. Планування роботи з питань  звернень громадян має (необхідне залишити):

2.3.3. Робота з питань звернень громадян організовується цілеспрямовано та виконується раціонально у відповідності з затвердженими планами, графіки проведення усіх видів прийомів громадян суворо дотримуються.

2.4.Співробітництво з населенням та виконавцями за зверненнями громадян у форматі проведення «Дня контролю», «Телефону довіри», участі у засіданнях комісії з розгляду звернень громадян  (необхідне залишити):

2.4.2. Поширена співпраця та вчасне інформування;

 

 

2.1.високий

 

 

 

 

 

2.2. задовільний

 

 

 

2.3.високий

 

 

 

2.4. задовільний

 

 

2. Враховуючи, що загальний рівень виконання посадових обов’язків та завдань керівництва фахівцями, відповідаль ними за розгляд звернень громадян задовільний заплановане наступне:

- з метою подальшого удосконалення роботи зі зверненнями громадян, забезпечення безумовного виконання Закону України "Про звернення громадян"  продовжувати роботу із забезпечення належного розгляду звернень громадян, у відповідності до вимог чинного законодавства, спрямовану  на посилення відпові-дальності посадових осіб за вирішення питань, порушених громадянами у своїх зверненнях;

 - проводити роз'яснювальну роботу через засоби масової інформації, веб-сторінку, на зустрічах із громадськістю та на інших заходах, щодо повноважень, які належать до компетенції  РДА

3.

Рівень професійної компетентності, ініціативність, оперативність та відповідальність фахівців, відповідальних за роботу із зверненнями громадян (працівники підрозділу роботи із зверненнями громадян)

3.1. Професійні знання роботи із зверненнями громадян (необхідне залишити):

3.1.2.  Розвинутий необхідний рівень самостійного виконання професійних завдань, з працівниками проводяться окремі види практичних та методичних заходів з підвищення кваліфікації;

3.2. Готовність до дій, ініціатива, уміння формулювати та відстоювати свою точку зору стосовно дотримання виконавцями законодавства про звернення громадян (необхідне залишити):

3.2.2. Виявляється ініціатива та активність під час проведення перевірок, при одночасній відсутності наполегливості під час складання звітів і актів за їх підсумками;

3.3.  Нові завдання у роботі із зверненнями громадян (необхідне залишити):

3.3.3. Оперативно  визначаються впливові фактори, витримується тривале навантаження, при підвищенні вимог одночасно підвищується активність.

3.4. Відношення до роботи (необхідне залишити):

3.4.3. Виконавча дисципліна, надійність системи котролю відмінні.

 

 

3.1.задовільний

 

 

3.2. задовільний

 

 

 

 

 

3.3.високий

 

 

3.4. високий

 

3. Враховуючи, що загальний рівень професійної компетентності, ініціативність, оперативність та відповідальність фахівців, відповідальних за роботу із зверненнями громадян задовільний

заплановане наступне:

-                     вдосконалювати професійні якості та вміння, використовувати новаторські підходи  у роботі із зверненнями громадян

4.

Етика поведінки, самодисципліна,  здатність приймати рішення керівних працівників органу

4.1. Рівень культури поведінки з громадянами під час іх прийомів (необхідне залишити):

4.1.3. Гнучкість у використанні стилів спілкування, у критичних ситуаціях завжди коректна поведінка.

4.2. Здатність до спілкування з громадянами, пошуку найбільш прийнятних шляхів вирішення порушених ними питань (необхідне залишити):

4.2.2. Точка зору з пошуку можливих шляхів вирішення порушених громадянами питань доводиться до їх відома безпосередньо на прийомах;

4.3. Професійний досвід, здатність приймати рішення (необхідне залишити):

4.3.2. Професійний досвід оновлюється у міру потреби, здебільшого за шаблоном;

4.4. Самодисципліна керівних працівників органу під час проведення прийомів громадян (необхідне залишити):

4.4.3. Висока, прийоми проводяться виключно керівними працівниками органу, які передбачені графіками прийомів, суворо у визначені дні та часи.

 

4.1.високий

 

 

4.2.високий

 

 

 

4.3.задовільний

 

4.4.високий

 

4. Враховуючи, що загальний рівень етики поведінки та дисциплінованості керівних працівників органу у проведенні прийомів громадян високий

заплановане наступне:

з метою недопущення порушення морально-етичних норм при виконанні службових обов'язків з працівниками проводити  заняття з

вивчення Загальних правил поведінки державного службовця, рекомендацій з питань етики спілкування та комунікативного етикету працівників. 

*Рівень роботи із зверненнями громадян вважається високим, якщо всі критерії визначені, як позитивні; задовільним – якщо один або два критерії визначені негативними, низьким – якщо три критерії негативні.

 

За підсумками внутрішнього моніторингу у Нікольській райдержадміністрації встановлено задовільний рівень роботи із зверненнями громадян, який потребує не потребує  удосконалення та усунення виявлених порушень.

 

Моніторинг склав:                                          В.о. голови райдержадміністрації                                     _______________    В.М. Павлішин

                                                                                             (посада керівного працівника РДА, ВМР)                                                 (підпис)                                          (П.І.Б.)

                                                                                                                                                                                          

                                                                          Головний спеціаліст загального

                                                                          відділу апарату райдержадміністрації                               _______________    К.В. Петрова

                                                                          (посада відповідального  за роботу із зверненнями громадян в РДА, ВМР)                       (підпис)                                          (П.І.Б.)

 

 

З моніторингом ознайомлений:                      Начальник упраління з питань звернень

                                                                            громадян та доступ у до публічної інформації             _______________    О.К. Гончарова

                                                                            (посада відповідального  за роботу із зверненнями громадян в ОДА)                            (підпис)                                          (П.І.Б.)

МОНІТОРИНГ

Posted in Робота із зверненнями громадян –аналітичні довідки

МОНІТОРИНГ

ВИКОНАННЯ НІКОЛЬСЬКОЮ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЄЮПОВНОВАЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ, ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН, КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ЦІЄЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА УСТАНОВАХ, РОЗТАШОВАНИХ НА ВІДПОВІДНІЙ ТЕРИТОРІЇ

СТАНОМ НА 01.12.2016 РОКУ

Назва показника*

(тільки для розділу ІІІ)

Рівень організації роботи із зверненнями громадян

Оцінка

(необхідне підкреслити)

Пропозиції

Розділ І. Аналіз актів місцевого органу влади

 

 

  1. Встановлено відповідність законодавству про звернення громадян наступних обов’язкових актів місцевого органу влади:

1.1.            Рішення колегії РДА від 20.01.2016 № 1 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2015 рік»

1.2.            Розпорядження голови РДА  від 28.12.2015 № 332 «Про затвердження графіків особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги та особистого, виїзного прийомів громадян, проведення телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» керівними працівниками РДА на 2016 рік».

1.3.            «Телефон довіри» працює щоденно з 8.00 до 17.00. Розпорядження голови РДА  від 03.04.2014 № 87 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження положень про комісію райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян, порядок проведення «Дня контролю», організацією роботи «Телефону довіри» у Володарській РДА».

1.4.            Графік перевірки стану роботи із зверненням громадян в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях та установах, розташованих на відповідній території затверджується головою райдержадміністрації щопівроку

- відповідає вимогам, установленим законодавством;

- не повністю відповідає вимогам;

- не відповідає вимогам установленим законодавством

 

Розділ ІІ. Аналіз інформації місцевого органу влади про виконання повноважень за минулий період

 

 

1. Станом за 11  місяців 2016 року:

1.1. Зареєстровано 302 звернення громадян, з них 50 письмових, 252 усних, що свідчить про високий / середній / низький (підкреслити)  рівень довіри до місцевого органу влади.

1.2. З загальної кількості звернень громадян взято на контроль 96 звернень, з них 35 звернень вирішено позитивно, на 61 звернення надано кваліфіковані роз’яснення, що свідчить про високий / середній / низький (підкреслити)  відсоток               ( 36,5 %) реального виконання, порушених у зверненнях питань.

1.3. Перенесені терміни виконання робіт за 2 зверненнями громадян по одному разу, випадків перенесення термінів більше одного разу не встановлено.

1.4. Переслано згідно з ч.3 ст.7 Закону України «Про звернення громадян» іншим уповноваженим органам 40 звернень громадян за належністю.

1.5. Розглянуто 180 звернень від пільгової категорії громадян. Звернень інвалідів ВВВ,  Героїв України, РС, СП, жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня» не зареєстровано.  Позитивно вирішено 68 питань, порушених громадянами пільгової категорії, що свідчить про високий / середній / низький (підкреслити)   відсоток (37,8 %) реального виконання, порушених у цих  зверненнях питань.

 2. Зареєстровано 34 та позитивно вирішено 20 повідомлень громадян на «Телефон довіри», що свідчить про високий рівень організації і проведення такої форми зворотного зв’язку з населенням.

3. Заплановано і проведено:

3.1. - 34 особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, прийнято 99 громадян, що свідчить про задовільну організацію і проведення таких видів  прийомів;

3.2. - 114 особистих прийомів громадян, прийнято 91 громадянин, що свідчить про незадовільну організацію і проведення таких видів прийомів;

3.3. - 23 виїзних прийомів, прийнято 12 громадян, що свідчить про незадовільнуорганізацію і проведення таких видів  прийомів;

3.4. - 14 «Прямих ліній», прийнято 15 громадян, що свідчить про незадовільну   організацію і проведення таких видів прийомів;

3.5. - 11 засідань комісії, розглянуто 7організаційних питання, 4 звіти керівників, звернення громадян розглядались на 5 засіданнях, на 1 засідання було запрошено заявника;

3.6. - 11«Днів контролю», розглянуто 12 звернень громадян. Всі звернення виконані у повному обсязі, інформації щодо виконання перевірених звернень достовірні;

3.7. – 16 апаратних нарад, 2 засідання колегії, заслухано 4 звіти керівників з питань звернень громадян, що свідчить про належну роботу щодо здійснення внутрішнього контролю у цій сфері.

4.  Здійсненозгідно з затвердженими планами і графіками, окремими дорученнями керівництва органу місцевої влади 11 перевірок стану роботи зі зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, встановлено 10 порушень діючого законодавства.

4.1 До відповідальності не притягнуто жодну посадову особу, що свідчить про низьку результативність проведених перевірок.

4.2. Враховуючи, що на відповідній території розташовано 6 підприємств, що надають  послуги населенню, серед яких 4 – комунальні, проведення 2 перевірок за 11 місяців замало і свідчить про те, що посадовими особами райдержадміністрації не в повній мірі використовуються надані їм контрольні повноваження у цій сфері, визначені ст.25 п.3 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

- відповідає вимогам, установленим законодавством;

- не повністю відповідає вимогам;

- не відповідає вимогам установленим законодавством

1.Рекомендовано:

1.1. Удосконалити організацію і проведення особистих, виїзних прийомів громадян та «Прямих ліній». 1.2. Поновити проведення спільних прийомів громадян та «Телефонів довіри».

1.3.  Використовувати у повній мірі контрольні повноваження у сфері роботи із зверненнями громадян.

Розділ ІІІ. Тематична перевірка додержання законодавства з питань звернень громадян

І. Стан  роботи із зверненнями громадян, встановлений попередньою перевіркою

1.

 

 

Рівень організації роботи із зверненнями громадян, встановлений попередньою перевіркою.

 

 

1.1. Попередньою перевіркою, проведеною в грудні 2015 року відділом роботи із зверненнями громадян ОДА були надані наступні рекомендації щодо удосконалення роботи зі зверненнями громадян в райдержадміністрації:

1.1.1. Аналіз актів райдержадміністрації – порушення і недоліки відсутні;

1.1.2. Аналіз інформації РДА  про виконання власних повноважень з питань звернень громадян за 9 місяців півріччя 2015 року – порушення і недоліки відсутні;

1.1.3. Тематична перевірка додержання законодавства з питань звернень громадянвиявлені наступні порушення та недоліки Інструкції з діловодства за зверненнями громадян від 14.04.1997 № 348****

- звернення реєструються на реєстраційно-контрольних картках, не придатних для оброблення персональними комп’ютерами. У процесі автоматизованої реєстрації шляхом введення елементів в документ не формується банк реєстраційних даних. Відсутність автоматизованого банку унеможливлює забезпечення інформацією про всі документи і їх місцезнаходження;

1.2. Рівень організації роботи із зверненнями громадян визначено  позитивним / негативним / (необхідне підкреслити)  і таким, що потребує  удосконалення.

- показник відповідає вимогам, установленим законодавством;

- показник не повністю відповідає вимогам;

- показник не відповідає вимогам.

 

 

 

 

1. Рекомендовано:

1.1. Вжити заходи щодо усунення виявлених попередньою перевіркою порушень законодавства, причин і умов, що їм сприяють та недопущення їх у подальшому.

 

2.

Врахування у роботі підсумків попередньої перевірки

 

 

 

2.1. Встановлені порушення та недоліки усунені частково / не усунені(необхідне підкреслити). Разом з тим:

2.1.1. Підсумки перевірки заслухані на колегії райдержадміністрації                              від 20.01.2016 та на апаратній нараді при голові райдержадміністрації                           від 18.01.2016.

2.1.2. Проведено семінар-нараду з керівниками і відповідальними за роботу зі зверненнями  управлінь та відділів РДА від 19.01.2016р. У семінарі – нараді прийняли участь 15 посадових та службових осіб, які отримали методичні посібники щодо виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» та діловодства за зверненнями громадян.

2.1.4. Стажування працівників, відповідальних за стан роботи із зверненнями громадян в облдержадміністрації не проводилось.

2.3. Винні у порушеннях посадові особи, притягнуті / не притягнуті /(необхідне підкреслити) до / цивільної / адміністративної / /кримінальної / відповідальності.

2.4. Інформацію про виконання наданих за підсумками перевірки в РДА рекомендацій  спрямовано / не спрямовано / (необхідне підкреслити)  до  відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації.

2.6. Акт за результатами проведеної перевірки розміщено / не розміщено / на офіційному  веб-сайті РДА.

- показник відповідає вимогам, установленим законодавством;

- показник не повністю відповідає вимогам;

- показник не відповідає вимогам.

2. Рекомендовано:

2.1. Встановити єдиний програмний комплекс обліку звернень та контролю за виконанням порушених в них питань

ІІ. Стан дотримання законодавства та діловодства за зверненнями громадян

1.

Дотримання  порядку реєстрації звернень громадян на реєстраційно-контрольних картках чи в журналах реєстрації, ведення карток (журналів) обліку особистого прийому громадян.

1.1. Порядок реєстрації звернень громадян дотримується / не дотримується / (необхідне підкреслити), згідно з вимогами Інструкції № 348.

1.2. Звернення реєструються на  реєстраційно-контрольних картках, не придатних для оброблення персональними комп’ютерами.  У процесі автоматизованої реєстрації шляхом введення елементів у документ Microsoft Word не формується банк реєстраційних даних. Відсутність автоматизованого банку унеможливлює забезпечення інформацією про всі документи і їх місцезнаходження.

1.3. Ведення карток    обліку особистого прийому та письмових звернень громадян відповідає / не відповідає / вимогам Інструкції № 348 (необхідне підкреслити)

1.4. Навести приклади, додати копії окремих карток, сторінок журналів:

- звернення гр. Коваленко В.Г. від 19.09.2016 про пільговий проїзд в автобусі.

- звернення гр. Кучай Г.Ф. від 12.09.2016 про надання матеріальної допомоги.

- звернення  на виїзному прийомі міського голови гр. Трофімовської Л.А. від 23.03.2016 стосовно відновлення роботи ФАПу.

- показник відповідає вимогам, установленим законодавством;

- показник не повністю відповідає вимогам;

- показник не відповідає вимогам.

 

1. Рекомендовано:

1.1. Привести порядок реєстрації звернень громадян у відповідність до вимог Інструкції                  № 348.

1.2. Створити банк реєстраційних даних звернень громадян.

1.3. Здійснювати автоматизовану реєстрацію як письмових так і усних звернень громадян

2.

Дотримання  порядку  формування справ і картотек за зверненнями громадян та їх комплектація

2.1. Порядок формування справ за зверненнями громадян, їх комплектація та обкладинка відповідають / не відповідають / вимогам Інструкції № 348 (необхідне підкреслити)

2.2. Навести приклади, додати копії окремих справ та карток:

2.2.1. Звернення гр. Акуленко Ю.М., багатодітної матері від 16.06.2016 з питання пільгового проїзду в автобусі. Питання вирішено позитивно (відповідь                          від 24.06.2016 № А-097-08-1).

- показник відповідає вимогам, установленим законодавством;

- показник не повністю відповідає вимогам;

- показник не відповідає вимогам.

2. Рекомендовано:

2.1. Дотримуватись порядку формування справ за зверненнями громадян.

2.2. Переглянути комплектність справ за зверненнями громадян та привести у відповідність до вимог Інструкції          № 348.

3.

Дотримання  строку розгляду звернень громадян.

 

3.1. Строки розгляду звернень громадян відповідають / не відповідають / вимогам ст.20 Закону України «Про звернення громадян» (необхідне підкреслити)

3.2. Рішення про постановку та зняття звернень громадян з контролю приймаються у відповідності / не відповідно до вимог Інструкції № 348 (необхідне підкреслити).

3.3. Аналіз усіх випадків перенесення термінів виконання робіт за зверненнями громадян дозволяє зробити висновок щодо доцільності / не доцільності / перенесення термінів у переважній кількості випадків (необхідне підкреслити)

 3.4. Навести приклади, додати копії окремих справ, карток, доповідних, клопотань щодо перенесення термінів:

3.4.1. Звернення гр.Мицик Н.Ю. щодо ліквідації звалища твердих побутових відходів біля житлового будинку.  Листом  від  30.08.2016 заявника повідомлено про те, що благоустрій населеного пункту заплановано на вересень 2016 року. Звернення залишено на контролі до 08.09.2016, при цьому  загальний 45-денний граничний термін розгляду звернення не порушено. Відповідь надано 06.09.2016 № М-120-02-1.

- показник відповідає вимогам, установленим законодавством;

- показник не повністю відповідає вимогам;

- показник не відповідає вимогам.

 

4.

Дотримання строку та порядку пересилання звернень громадян іншим уповноваженим органам.

 

4.1. Строки та порядок пересилання звернень громадян іншим уповноваженим органам або їх повернення заявникам з відповідними роз’ясненнями дотримуються / не дотримуються / вимог ст.ст. 5, 7 Закону України (необхідне підкреслити).

4.2. Складаються / не складаються / реєстри відправки, які правильно / не правильно / оформлюються (необхідне підкреслити).

4.3. Навести приклади, додати копії окремих  супровідних листів, усіх видів реєстрів:

4.3.1. Звернення гр. Мєркулової О.Г. від 05.09.2016 з питання забезпечення житлом за належністю 07.09.2016 спрямовано до Нікольської селищної ради, про що заявницю в той же день  повідомлено письмово.

- показник відповідає вимогам, установленим законодавством;

- показник не повністю відповідає вимогам;

- показник не відповідає вимогам

 

5.

Дотримання порядку розгляду звернень  окремих категорій громадян (інвалідів ВВВ; Героїв України, РС, СП; жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»). 

 

5.1. Порядок розгляду звернень, як  окремих категорій громадян (інвалідів ВВВ; Героїв України, РС, СП; жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»), так і усіх інших осіб, що мають право на звернення дотримується / не дотримується (необхідне підкреслити), як це передбачено Указом Президента України від 07.02.2008 №109/2008 та ст.ст. 14, 15, 16, 19 Закону України «Про звернення громадян».

5.1.1. Відповіді на звернення інвалідів ВВВ; Героїв України, РС, СП; жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня» надаються / не надаються за підписом голови  РДА (необхідне підкреслити).

5.2. Забезпечено / не забезпечено об'єктивний, всебічний і вчасний розгляд звернень громадян  (необхідне підкреслити). На контрольні усні звернення пільгової категорії громадян, без додатків на окремих бланках оформляються доручення зі стислими поясненнями по суті порушеного питання.

5.3. Надаються / не надаються роз’яснення порядку оскарження прийнятих за результатами розгляду звернень рішень (необхідне підкреслити).

5.4. Навести приклади, додати копії окремих  справ, карток за зверненнями пільгової категорії громадян:

5.4.1. Звернення інваліда другої групи гр. Маришевої В.М. від 03.10.2016 з питання надання матеріальної допомоги вирішено позитивно.

5.4.2. Звернення інваліда другої групи гр. Мануілової Л.М. від 30.06.2016 з питання надання матеріальної допомоги вирішено позитивно

- відповідає вимогам, установленим законодавством;

- не повністю відповідає вимогам;

- не відповідає вимогам установленим законодавством

 

ІІІ. Стан організації роботи із зверненнями громадян

6.

Наявність затверджених графіка і порядку проведення особистого прийому громадян та їх дотримання.

 

6.1. Порядок проведення особистого, виїзного прийомів громадян, проведення телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» затверджений / не затверджений / (необхідне підкреслити)  розпорядженням   голови  РДА  від 28.12.2015р. № 332.

6.1.1. Порядок проведення особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги  затверджений / не затверджений / (необхідне підкреслити)

6.2. Згідно з затвердженими графіками особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги та особистого, виїзного прийомів громадян, проведення телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія»  передбачено / не передбачено / проведення особистого прийому не рідше чотирьох разів на місяць, у тому числі двох особистих виїзних прийомів громадян (необхідне підкреслити).

6.3. Графіки та порядок проведення прийомів дотримуються / не дотримуються (необхідне підкреслити).

6.4.  Складається / не складається / довідка про дотримання графіків прийому (необхідне підкреслити).

6.5. Навести приклади розгляду усних звернень громадян, надати копії графіку, документа про його затвердження, довідки про його дотримання, окремих справ за контрольними усними зверненнями громадян:

6.5.1. Звернення гр. Сарман М.І. про виплату орендної плати за користування земельною ділянкою; гр. Масюта Л.В. стосовно ремонту даху будинку.                                                                                          

- відповідає вимогам, установленим законодавством;

- не повністю відповідає вимогам;

- не відповідає вимогам установленим законодавством

 

7.

Наявність належним чином обладнаного приміщення для проведення особистого прийому громадян, розміщення актів законодавства, зразків оформ-лення звернень

7.1. На виконання/ у порушення Закону України «Про безоплатну правову допомогу» громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції РДА створена. Наявне / відсутнє / належним чином обладнане приміщення для проведення  прийомів громадян (необхідне підкреслити).

7.2. Прийом проводиться на першому поверсі адмінбудівлі (кабінет 17). Сходини обладнані пандусом та дзвінком виклику  для інвалідів з  обмеженням руху, телефонним зв'язком та необхідними меблями.  

7.2.1. Розміщені / не розміщені / у доступному місці акти законодавства, інформаційні буклети, зразки оформлення звернень та інші документи, відомості про посадових та службових осіб, які ведуть особистий прийом, їх взаємозаміна, графіки прийому, місцезнаходження відповідних структурних підрозділів, контактні телефони (підкреслити наявне, перелічити відсутнє).

- відповідає вимогам, установленим законодавством;

- не повністю відповідає вимогам;

- не відповідає вимогам установленим законодавством

 

8.

Наявність затвердженого графіка (порядку) роботи телефонної «гарячої лінії», або «телефону довіри» його дотримання, ведення обліку повідомлень громадян.

 

8.1. Порядок роботи телефонної «гарячої лінії» / «телефону довіри» / затверджений / не затверджений / розпорядженням голови РДА від 26.08.2008        № 404 (необхідне підкреслити).

8.2. Згідно з затвердженим графіком / щоденно (необхідне підкреслити) проводиться  прийом телефонних повідомлень.

 8.1.1. Графік / порядок / роботи телефонної «гарячої лінії» / «телефону довіри» / дотримується / не дотримується / (необхідне підкреслити).

8.2. Повідомлення громадян обліковуються / не обліковуються (необхідне підкреслити) у на реєстраційно-контрольних картках.

8.3. Навести приклади розгляду повідомлень громадян, надати копії графіку / порядку /, документа про його затвердження, / окремих сторінок журналу обліку / карток / телефонної «гарячої лінії»  / «телефону довіри» / (необхідне підкреслити):

8.3.1.Наприклад, по зверненню гр. Гусакової Л.В. з приводу оформлення субсидії заявнику запропоновано звернутись до районного УСЗН та роз’яснено години та порядок прийому. По зверненню гр. Шабатура Т.В. з приводу ліквідування аварійної ситуації на водопроводі надано відповідне доручення водоканалу та у той же день аварію ліквідовано, що підтверджено заявником за телефоном.

- відповідає вимогам, установленим законодавством;

- не повністю відповідає вимогам;

- не відповідає вимогам установленим законодавством

 

9.

Проведення аналітичної роботи із зверненнями громадян: аналізу звернень громадян щодо виявлення найбільш актуальних проблем та внесення пропо-зицій стосовно шляхів їх розв’язання; виявлення причин, що зумовлюють надходження пов-торних звернень громадян

9.1. Проводиться аналітична робота із зверненнями громадян: аналізуються звернення громадян щодо виявлення найбільш актуальних проблем та вносяться пропозиції стосовно шляхів їх розв’язання; виявляються причини, що зумовлюють надходження повторних звернень громадян, безпідставну відмову в задоволенні законних вимог  заявників тощо.

9.2. Згідно з графіком проводяться  перевірки стану роботи із зверненням громадян на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності. Перевірено 8 структурних підрозділи РДА та сільських рад, а саме:

9.2.1.У відділі економіки робота із зверненнями громадян  відповідає вимогам, встановленим законодавством.

9.2.2. У Новокраснівській сільській раді, Нікольській ЦРЛ, Боївській сільській раді, Боївській сільській раді, Зорянській сільській раді, КП «Володарськ-водомережа» виявлені недоліки у роботі із зверненнями громадян щодо ведення діловодства за зверненнями громадян, надані рекомендації щодо їх усунення та притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

9.3. Згідно з Положенням  про організацію комісії з питань розгляду  звернень громадян та її складу, затвердженим розпорядженням голови РДА від 26.08.2008 № 404, а також планом, затвердженим головою РДА щомісяця першого вівторка  проводяться засідання постійно діючої комісій з питань розгляду звернень громадян на чолі з головою РДА.

9.4. Згідно з Положенням про порядок проведення в РДА «Дня контролю», затвердженим  розпорядженням голови РДА  від 26.08.2008 № 404  кожну другу п'ятницю місяця проводяться «Дні контролю».

- відповідає вимогам, установленим законодавством;

- не повністю відповідає вимогам;

- не відповідає вимогам установленим законодавством

 

10

Проведення нарад, семінарів, засідань колегій або виконкомів з питань звернень громадян.

 

10. Відповідно до затверджених планів проводяться наради, семінари, засідання  колегії  РДА з питань звернень громадян.

10.1. Навести приклади, додати копії окремих протоколів та матеріалів:

10.1.1. По понеділках, на кожній апаратній нараді при голові РДА заслуховується питання «Про стан розгляду і контролю звернень громадян» за минулий тиждень, за підсумками надаються протокольні доручення;

10.1.2. Двічі на рік підсумки роботи із зверненнями громадян заслуховуються на засіданнях колегії РДА.  

- відповідає вимогам, установленим законодавством;

- не повністю відповідає вимогам;

- не відповідає вимогам установленим законодавством

 

11

Планування роботи із зверненнями громадян

11. Щомісяця складаються плани роботи  відповідальних за роботу із зверненнями громадян,  комісій з розгляду звернень громадян, семінарів, нарад, стажувань, графіки проведення прийомів, перевірок, «Днів контролю»

 

11.1. Графіки та плани роботи дотримуються. 

- відповідає вимогам, установленим законодавством;

- не повністю відповідає вимогам;

- не відповідає вимогам установленим законодавством

 

12

Систематичне інформування керівництва органу виконавчої влади про стан роботи із зверненнями громадян

12.1. Керівництво РДА систематично  інформується про стан роботи із зверненнями громадян.

12.2. Складаються щомісячні звіти, щоквартальні інформаційно-аналітичні довідки, інформаційні записки про виконання власних доручень та доручень органів влади вищого рівня з питань звернень громадян.

- відповідає вимогам, установленим законодавством;

- не повністю відповідає вимогам;

- не відповідає вимогам установленим законодавством

 

13

Розміщення на веб-сайті органу виконавчої влади (окремій веб-сторінці) узагальнених матеріалів про організацію роботи із зверненнями громадян, графіків прийому, роз’яснень на найбільш актуальні питання громадян

13.1. Створений і працює  веб-сайт РДА. В розділі «Звернення громадян» розміщуються узагальнені матеріали про організацію роботи зі зверненнями громадян, графіки особистого, відкритих, виїзних прийомів громадян, «Гарячої лінії», «Телефону довіри».

13.2. У друкованих ЗМІ періодично оприлюднюються графіки особистого прийому громадян, повідомлення про проведення телефонного зв’язку  з населенням «Пряма лінія», підсумкові інформаційно-аналітичні довідки, роз’яснення повноважень громадян.

13.2.1. Публікації в газеті «Заря Приазовья» від 21.01.2016 № 4 «Про підсумки  роботи зі зверненнями громадян в райдержадміністрації за  2015 рік»,                        від 16.01.2016 № 3 «Графіки особистого, виїзного прийомів громадян, проведення телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» керівними працівниками РДА на 2016 рік», від 10.04.2016 № 10 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян», від 14.07.2016 №15«Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І півріччя 2016 року»;

13.2.2. Вищезазначені матеріали розміщуються на веб-сайті Нікольської РДА

- відповідає вимогам, установленим законодавством;

- не повністю відповідає вимогам;

- не відповідає вимогам установленим законодавством

 

           

* Показники, за якими оцінюється рівень організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 №630.

**  Закон України «Про звернення громадян»

*** Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 № 109/2008.

**** Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348. 

Моніторинг склав:

 

Начальник УПЗГта ДПІ                                                         О.К. Гончарова

 

З моніторингом ознайомлені:

 

Голова райдержадміністрації                                                 В.В. Завгородній

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                  А.Л. Плахотная

ЗВІТ*

результатів проведеної перевірки та оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян

в Нікольській райдержадміністрації від 01 грудня 2016 року

За підсумками перевірки виявлено наступне.

І. Акти місцевого органу влади відповідають законодавству про звернення громадян.

ІІ. В інформації Нікольської райдержадміністраціїпро виконання власних повноважень за минулий період встановлено три невідповідності Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», а саме:

  1. Недосконала організація і проведення особистих, виїзних прийомів громадян та «Прямих ліній».
  2. Не забезпечено проведення спільних прийомів громадян та «Телефонів довіри».
  3. Не використовуються у повній мірі контрольні повноваження у сфері роботи із зверненнями громадян.

ІІІ. Тематична перевірка додержання законодавства з питань звернень громадян встановила три негативних показника, а саме:

  1. Не враховані у роботі підсумки попередньої перевірки.
  2. Не здійснюється автоматизована реєстрація звернень громадян з використанням відповідного програмного забезпечення.
  3. Не дотримується порядок  формування справ і картотек за зверненнями громадян та їх комплектація.

Отже, посадовими особами Нікольської райдержадміністраціїнезадовільно виконуються власні повноваження щодо належної організації і проведенні особистих, виїзних, спільних прийомів громадян, «Прямих ліній»  та «Телефонів довіри», використання у повній мірі контрольних повноважень у сфері роботи із зверненнями громадян. Крім того,  з 13 показників, за яким оцінюється рівень організації роботи із зверненнями громадян, визначених згідно з Методикою оцінювання, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630, три показники не відповідають вимогам, установленим законодавством і потребують виправлення виявлених недоліків.

Рівень організації роботи із зверненнями громадян у Нікольськійрайдержадміністраціїоцінюється у 10 балів з 13 можливих. Рекомендовано розглянути результати моніторингу та довести до відома населення шляхом опублікування у місцевих засобах масової інформації. Про прийняте рішення або вжиті заходи за результатами перевірки повідомити облдержадміністрацію у термін до 20.12.2016.

* Звіт є невід’ємною частиною  моніторингу та складений у двох примірниках, один з яких переданий  місцевому органу влади, в якому проводивсямоніторинг.

 

Начальник управління з питань звернень

громадян та доступу до публічної інформації

облдержадміністраці                                               О.К.Гончарова